IBPBI/1/423-73/14/AB | Interpretacja indywidualna

Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uzyskaniem kredytu.
IBPBI/1/423-73/14/ABinterpretacja indywidualna
  1. kredyt
  2. prowizje bankowe
  3. usługi doradcze
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 10 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uzyskaniem kredytu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uzyskaniem kredytu.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, polskim rezydentem dla celów podatkowych. W celu sfinansowania swych celów inwestycyjnych (innych niż nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zawarł umowę kredytu, na podstawie której podmiot finansujący (Bank) przekazał Wnioskodawcy środki pieniężne. Kredyt będzie spłacany w okresie kilku lat. Umowa kredytu została zawarta na czas określony, jednak kredyt będzie mógł być spłacony wcześniej (zależnie od możliwości finansowych Wnioskodawcy).

Wnioskodawca zawarł również umowy o świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskania długoterminowego finansowania, polegających w szczególności na konsultacjach i doradztwie, udziale w negocjacjach warunków kredytowych, przygotowaniu i analizie dokumentacji, a także usług polegających na pomocy w organizacji zabezpieczeń wymaganych przez bank. Dla celów księgowych wynagrodzenie za wyżej opisane usługi doradcze zostało zaliczone do kosztów księgowych jednorazowo (w roku zawarcia umowy i uruchomienia środków na podstawie umowy oraz dokonania zapłaty opłat na rzecz banku).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki (o którym mowa powyżej), jako koszt pośrednio związany z przychodami Wnioskodawcy, można zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo, w dacie ich poniesienia (tj. ujęcia jako koszt dla celów księgowych) - tj. w roku faktycznego zapłacenia kosztów na rzecz banku...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. – dalej: „updop”), koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia (...). Zgodnie z art. 15 ust. 4d (winno być: „ art. 15 ust. 4e”) updop, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Wnioskodawca ujmuje wydatek z tytułu opłat w księgach rachunkowych, jako koszt jednorazowo (w roku otrzymania kredytu i dokonania zapłaty opłat na rzecz banku). Nie ulega zatem wątpliwości, że w tym samym momencie opłaty powinny być kosztem podatkowym (tj. w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych).

Wnioskodawca podkreśla, że pewne wątpliwości mogą dotyczyć sytuacji, w której wydatek jest ujmowany jako koszt dla celów księgowych w czasie (poprzez międzyokresowe rozliczenia kosztów), a jednocześnie podatnik chciałby zaliczyć taki wydatek do kosztów podatkowych wcześniej/jednorazowo. Nie jest to jednak sytuacja Wnioskodawcy - w jego przypadku opłaty zarówno dla celów księgowych, jak i podatkowych ujmowane są jako koszt w tym samym momencie.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyroki:

-NSA w Warszawie z:

  • 20 lipca 2011 r., sygn. akt II FSK 414/10,
  • 27 września 2012 r., sygn. akt II FSK 253/11,
  • 20 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1443/12,

-WSA w Warszawie z:

  • 30 września 2010 r. sygn. akt VIII SA/Wa 419/10,
  • 13 marca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2482/13,
  • 20 marca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 2108/12,

-WSA w Krakowie z 19 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1700/13

oraz interpretacje indywidualne wydane przez:

-Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z:

-Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 lutego 2009 r. Znak: ITPB3/423-663a/08/MT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że postępowanie o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego sprowadza się w istocie do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku, w kontekście opisanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) oraz zadanego pytania. Zatem, wszystkie elementy składanego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (stan faktyczny, zadane pytanie i stanowisko w sprawie) muszą być spójne, tj. zadane pytanie i przedstawione własne stanowisko w sprawie musi być adekwatne do opisanego we wniosku stanu faktycznego. Z tej też przyczyny, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidulnej nie była ta część stanowiska Wnioskodawcy, która nie ma odzwierciedlenia w opisie stanu faktycznego (tj. dot. innego momentu ujmowania w czasie kosztów dla celów księgowych i podatkowych).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.