0461-ITPB4.4511.864.2016.3.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w związku z solidarną odpowiedzialnością za spłatę kredytu na poczet przeznaczenia kwot ze sprzedaży na cele mieszkaniowe można uznać każdej z zainteresowanych 1/3 z każdej spłaty raty kredytu hipotecznego w latach 2017 – 2018?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 13 grudnia 2016 r. (data wpływu 15 grudnia 2016 r.), uzupełnionym w dniach 10 i 24 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny, uzupełniony w dniach 10 i 24 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

HK

 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

MP

przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zainteresowane składające wniosek o interpretację w 2016 r. sprzedały bezobciążeniowo działkę, której są współwłaścicielkami w 1/6 i w 2/6 części. MP nabyła w spadku udział 1/6 części działki oraz pozostałych nieruchomości i budynku (data śmierci spadkodawcy 29 grudnia 1982 r., sprawę spadkową przeprowadzono w 2012 r.). HK nabyła 2/6 części działki oraz pozostałych nieruchomości i budynku w drodze darowizny w 2013 r. W obu przypadkach nie powstał obowiązek zapłaty podatku od nabytych nieruchomości. Od momentu nabycia do momentu zbycia działki nie upłynęło 5 lat. W związku z powyższym na sprzedających ciąży obowiązek zapłaty podatku od kwoty uzyskanej ze sprzedaży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku zapłaty podatku, jeżeli sprzedający przeznaczy uzyskaną ze sprzedaży kwotę na własne cele mieszkaniowe w okresie 2 lat następujących po roku, w którym sprzedano nieruchomość. Sprzedana działka nie była zabudowana.

Zainteresowane wraz z osobą trzecią, nie będącą współwłaścicielem żadnej z nieruchomości zaciągnęły w 2013 r. kredyt hipoteczny na rozbudowę domu, który otrzymały w drodze spadku i darowizny. Budynek na który zaciągnięto kredyt jest nadal własnością Zainteresowanych. Zainteresowane są drugim i trzecim kredytobiorcą. Głównym kredytobiorcą jest osoba niebędąca współwłaścicielem. Drugim kredytobiorcą jest MP, trzecim – HK. Obie Zainteresowane uczestniczą w spłacie kredytu – MP spłaca 1/3 każdej raty kredytu, HK spłaca również 1/3 każdej raty kredytu. Raty pobierane są z konta HK. MP dokonuje przelewu środków na rachunek HK. Zapis w umowie: „Kredytobiorcy oświadczają, że w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, poddają się solidarnie egzekucji (...)” wskazuje na solidarną odpowiedzialność za spłatę kredytu.

HK zamieszkuje w domu, na który zaciągnięto kredyt. MP obecnie zamieszkuje pod innych adresem. Wciąż jest zameldowana na pobyt stały w domu, na który zaciągnięto kredyt.

Rozbudowa domu, na który zaciągnięto kredyt polegała na nadbudowaniu piętra poprzez rozbudowę poddasza. Celem rozbudowy domu było utworzenie trzech odrębnych mieszkań dla trzech współwłaścicieli. Przed rozbudową dom był trzypokojowym budynkiem jednorodzinnym. Po rozbudowie dom został podzielony na 3 mieszkania, które zajmują cały budynek. Nie ma więcej mieszkań. Każde z trzech mieszkań należy do jednej z trzech współwłaścicielek. Jedno zamieszkuje HK, drugie matka MP, trzecie BP – trzecia współwłaścicielka. W związku z powyższym HK realizuje swoje cele mieszkaniowe w jednym z mieszkań powstałych w wyniku rozbudowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z solidarną odpowiedzialnością za spłatę kredytu na poczet przeznaczenia kwot ze sprzedaży na cele mieszkaniowe można uznać każdej z zainteresowanych 1/3 z każdej spłaty raty kredytu hipotecznego w latach 2017 – 2018?
 2. Czy w związku z powyższym Zainteresowane nie mają obowiązku zapłaty podatku od kwot uzyskanych ze sprzedaży?

Zdaniem Zainteresowanych, wraz z osobą trzecią są one solidarnie odpowiedzialne za spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na rozbudowę budynku mieszkalnego będącego w 1/6 i 2/6 ich współwłasnością. 1/3 każdej ze spłat kredytu hipotecznego w latach 2017-2018 może być uznana każdej z nich na poczet przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży na cele mieszkaniowe. W ciągu dwóch kolejnych lat udziały w spłacie rat kredytu pokryją w całości kwoty, które Zainteresowane mogą przeznaczyć na cel mieszkaniowy.

W związku z powyższym w 2017 r. nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od kwot pozyskanych ze sprzedaży działki w 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tej nieruchomości.

Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. W myśl art. 924 oraz art. 925 ww. ustawy spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Stosownie do art. 1025 § 1 Kodeku cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że w 2016 r. Zainteresowane sprzedały niezabudowaną działkę, której były współwłaścicielkami odpowiednio w 1/6 części (udział nabyty przez MP w drodze spadku w 1982 r.) i 2/6 części (udział nabyty przez HK w drodze darowizny w 2013 r.). Oznacza to, że sprzedaż niezabudowanej działki w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez MP w 1982 r. (data śmierci spadkodawcy) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przychód uzyskany z tej sprzedaży w części odpowiadającej udziałowi nabytemu przez HK w drodze darowizny w 2013 r. podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ww. ustawy.

Stosownie do art. 30e ust. 1 ww. ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Zgodnie z art. 30e ust. 7 ww. ustawy, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Artykuł 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy – może jednak zostać objęty zwolnieniem z opodatkowania przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Stanowi on, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Przy czym, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik powinien wydatkować przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w ust. 25, w tym m.in. spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na cele określone w pkt 1 (na rozbudowę własnego budynku mieszkalnego lub jego części).

Wskazać należy, że zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków na zakup nieruchomości (w niniejszej spłata kredytu zaciągniętego na rozbudowę budynku mieszkalnego). Ze zwolnienia tego wypływa bowiem daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „własne cele mieszkaniowe”. Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować ww. przepis.

Zwolnieniem tym nie są zatem objęte dochody ze sprzedaży nieruchomości i praw w przypadku przeznaczenia przychodu na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym nie wskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Istotna jest zatem interpretacja ustawowego terminu „własne cele mieszkaniowe”. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że samo poniesienie wydatku nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „dachu nad głową”. Sądy administracyjne podkreślają, że zwolnienie z opodatkowania dochodów opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter mieszany podmiotowo-przedmiotowy. Wydatkowanie środków na określony przedmiot w połączeniu z funkcją jaką ten przedmiot realizuje na rzecz nabywcy – zaspokojenie jego niezaspokojonych celów mieszkaniowych. Poprzedzenie bowiem wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „własnych” potrzeb mieszkaniowych podatnika. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie wyłącznie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej regulacje wskazać należy, że HK zrealizuje własne cele mieszkaniowe poprzez spłatę kredytu zaciągniętego na rozbudowę budynku mieszkalnego w takiej części jaka proporcjonalnie odpowiada jej udziałowi w rozbudowanym budynku mieszkalnym. Zaciągnięty przez obie Zainteresowane oraz osobę trzecią kredyt hipoteczny służył rozbudowie budynku mieszkalnego, którego współwłaścicielami są (w odpowiednich udziałach) Zainteresowane. Ponadto celem rozbudowy, jak wskazano we wniosku, było utworzenie trzech odrębnych mieszkań, przy czym cele mieszkaniowe realizuje w jednym z nich de facto jedynie HK. A zatem oczywiste jest, że celem zaciągniętego w 2013 r. kredytu nie była tylko rozbudowa budynku w częściach należących do Zainteresowanych, ale również w części należącej do trzeciej współwłaścicielki.

Tym samym cel mieszkaniowy realizowany poprzez spłatę kredytu – w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zostanie spełniony jedynie w odniesieniu do kwoty wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. w takiej części, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi HK w przedmiotowym budynku mieszkalnym, tj. do wysokości 1/3 kwoty kredytu. Warunkiem zwolnienia jest bowiem realizowanie własnych celów mieszkaniowych przez podatnika.

Podsumowując, sprzedaż w 2016 r. niezabudowanej działki w części przypadającej na udział MP nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. A zatem nie ma tutaj znaczenia fakt wydatkowania uzyskanego w ten sposób przychodu na cele mieszkaniowe, a MPa nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży.

Natomiast dochód uzyskany przez HK (z racji sprzedaży działki przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udział w niej otrzymała w drodze darowizny), korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 2 ustawy, w sytuacji wydatkowania uzyskanego w związku z tą sprzedażą przychodu na spłatę kredytu, w części odpowiadającej jej udziałowi w rozbudowanym budynku mieszkalnym.

Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016, poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.