0115-KDIT2-1.4011.44.2017.1.JG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2017 r. (data wpływu 28 marca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 11 grudnia 2014 r. Wnioskodawczyni otrzymała w formie darowizny od syna nieruchomość obejmującą działkę nr 1604/1 zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w D. (akt notarialny Repertorium A nr .../...). Wartość przedmiotu darowizny wynosiła kwotę 200.000 zł. Nieruchomość ta była obciążona hipoteką dla zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek od kredytu, na rzecz Banku XX SA Odział I w T. wynikającą z umowy kredytowej z dnia 10 lutego 2011 r., zawartej przez syna Wnioskodawczyni. Zadłużenie wynikające z kredytu wynosiło wówczas 202.854,27 zł, zgodnie z potwierdzeniem wydanym przez Bank XX na dzień 5 grudnia 2014 r.

Wcześniej, w związku kłopotami syna Wnioskodawczyni ze spłatą kredytu zaciągniętego w 2011 r. zawarta została z XX ugoda. Dnia 19 sierpnia 2013 r. Wnioskodawczyni zawarła umowę o przystąpieniu do długu z XX SA w W. Centrum ... kwotę 240.427,42 zł (umowa o przystąpieniu do długu nr .../...), celem solidarnej spłaty długu.

W dniu 24 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała nieruchomość w D. składającą się z działki nr 1604/1 wraz z budynkiem (akt notarialny Repertorium A nr ..../....). Cała cena przedmiotu umowy sprzedaży wyniosła kwotę 251.360 zł. Część ceny w kwocie 176.926,60 zł została w dniu podpisania umowy przelana na konto XX SA Oddział I w T. celem spłaty zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 r. Pozostała część środków otrzymanych ze sprzedaży w kwocie 74.433,40 zł przelana została na konto Wnioskodawczyni.

Dnia 24 października 2016 r. Wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt gotówkowy w XYZSA Oddział J. w wysokości 33.904,80 zł, który przeznaczyła na sfinansowanie zakupu mieszkania.

W dniu 15 listopada 2016 r. aktem notarialnym Wnioskodawczyni nabyła lokal mieszkalny na os. S. w K. za cenę 212.222 zł (akt notarialny Repertorium A nr .../...). Opłaty notarialne to kwoty 150 zł i 1.665 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy do wydatków na cele mieszkaniowe można zaliczyć spłatę kredytu zaciągniętego w XX SA Oddział I w T. w kwocie 176.926,60 zł?
 2. Czy do wydatków na cele mieszkaniowe można zaliczyć wydatki przeznaczone na raty kredytu zaciągniętego w XYZSA Oddział J. w wysokości 33.904,80 zł spłacane począwszy od dnia zbycia nieruchomości w okresie 2 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie?

Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wydatków na cele mieszkaniowe można zaliczyć spłatę obu kredytów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
 • położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Stosownie zaś do art. 21 ust. 25 pkt 2 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1 (tj. nabycie m.in. lokalu mieszkalnego),
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
 • w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Ponadto art. 21 ust. 29 powyższej ustawy stanowi, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c.

Wskazać należy, że zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 tejże ustawy wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Zaznaczyć również należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości lub praw, jest fakt wydatkowania środków z ich odpłatnego zbycia, począwszy od dnia sprzedaży i nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż, wyłącznie na enumeratywnie (wyczerpująco) wskazane w ustawie cele mieszkaniowe.

W świetle powyższych przepisów prawa oraz przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości (nabytej przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny) na spłatę kredytu hipotecznego, którym była obciążona ta nieruchomość nie uprawnia do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata takiego kredytu nie spełnia bowiem warunków do uznania jej za wydatek na cele mieszkaniowe, które zostały określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie istotnym jest fakt, że kredyt hipoteczny, o którym mowa we wniosku, nie został zaciągnięty na zakup nieruchomości, której nabywcą i właścicielem od początku byłaby Wnioskodawczyni. Przystąpienie przez Wnioskodawczynię do długu syna w żadnym stopniu nie zmieniło celu, na jaki zawierana była umowa kredytowa, czyli realizację potrzeb mieszkaniowych syna, a nie Wnioskodawczyni.

Również spłata kredytu gotówkowego zaciągniętego w 2016 r., który został przeznaczony przez Wnioskodawczynię na zakup lokalu mieszkalnego, nie uprawnia do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spłata takiego kredytu nie spełnia bowiem warunków do uznania jej za wydatek na cele mieszkaniowe, które zostały określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej kwestii istotnym jest fakt, że kredyt gotówkowy, o którym mowa we wniosku, został zaciągnięty po dniu uzyskania przez Wnioskodawczynię przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Tylko wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego (przed uzyskaniem przychodu), uprawnia do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poza tym tylko spłata kredytu mieszkaniowego uprawnia do ww. zwolnienia. Spłata kredytu gotówkowego, który z założenia przeznaczony jest na sfinansowanie innych potrzeb kredytobiorcy, nie mieści się w katalogu celów mieszkaniowych, których realizacja uprawnia do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.