0113-KDIPT2-2.4011.477.2018.3.ACZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2018 r. (data wpływu 26 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 listopada 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.) oraz pismem z dnia 27 listopada 2018 r. (data wpływu 4 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 2 listopada 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.477.2018.1.ACZ, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 2 listopada 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 8 listopada 2018 r.). W dniu 15 listopada 2018 r. (nadano w dniu 13 listopada 2018 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

Z uwagi na konieczność doprecyzowania zdarzenia przyszłego, pismem z dnia 22 listopada 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.477.2018.2.ACZ, ponownie wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 22 listopada 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 27 listopada 2018 r.). W dniu 4 grudnia 2018 r. (nadano w dniu 28 listopada 2018 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku i jego uzupełnieniach przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W 2008 r. Wnioskodawca z ówczesną partnerką, a obecnie żoną, zawarł umowę kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich na zakup mieszkania. Kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, zgodnie z zawartą umową kredytową, został zaciągnięty przez Wnioskodawcę i Jego ówczesną partnerkę w dniu 16 września 2008 r. Kredytobiorcami są Wnioskodawca i Jego żona (wówczas partnerka). Z umowy kredytowej zawartej w 2008 r. wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną (wówczas partnerką) odpowiadają za wynikające z niej zadłużenie. Solidarnie ciąży na Wnioskodawcy i Jego żonie spłata kredytu. Ww. kredyt hipoteczny został zaciągnięty w banku ... mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Kredyt zaciągnięty w dniu 16 września 2008 r. przez Wnioskodawcę i .... (wówczas partnerkę) został przeznaczony na spłatę innego kredytu mieszkaniowego oraz koszty wliczone w kredyt, tj. koszt zlecenia wyceny nieruchomości kredytowanej (zgodnie z zawartą z kredytodawcą w 2008 r. umową kredyt hipoteczny został zaciągnięty na spłatę innego kredytu mieszkaniowego oraz koszty wliczone w kredyt). Kredyt zaciągnięty w dniu 16 września 2008 r. przez Wnioskodawcę i Jego ówczesną partnerkę jest kredytem refinansowym zaciągniętym m.in. na spłatę innego kredytu zaciągniętego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w ... przy ul. .... Był to złotowo-mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny udzielony przez ... z siedzibą w ... zawarty w dniu 26 czerwca 2008 r. przez Wnioskodawcę i ..... (wówczas partnerkę), którzy ponieśli solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy kredytowej. Kredyt ten był przeznaczony na sfinansowanie kosztów nabycia na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr ... położonego w ..., w budynku nr ..., przy ul. ... i sfinansowanie kosztów prac remontowych w lokalu oraz kosztów dodatkowych. Z umowy wynikał obowiązek wydatkowania kredytu na zakup ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Fakt, że kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich został zaciągnięty dopiero po podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego zakupu ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynika z tego, że był kredytem refinansowym. Został zaciągnięty w banku mającym siedzibę w państwie członkowskim UE.

Właścicielką mieszkania jest żona Wnioskodawcy, ..... Z notarialnej umowy kupna-sprzedaży-zamiany tego lokalu wynika, że nabywcą mieszkania w dacie jej zawarcia była wyłącznie żona Wnioskodawcy (wówczas partnerka). Data zawarcia ww. umowy to 2 lipca 2008 r. Akt notarialny z dnia 2 lipca 2008 r. dotyczył umowy zamiany spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, przy czym ..... (wówczas partnerka) z tytułu różnicy wartości tych praw musiała dokonać dopłaty. Żonie Wnioskodawcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, na zakup którego Wnioskodawca i Jego żona zaciągnęli kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Miejsce położenia ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego to ....

W grudniu 2012 r. zmarła matka Wnioskodawcy (prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu praw spadkowych z 2014 r.) zostawiając swój udział w pełnej własności lokalu mieszkalnego. Stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej matce (26 grudnia 2012 r.) nastąpiło na podstawie postanowienia Sądu z datą uprawomocnienia 13 marca 2014 r. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego to lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Miejsce położenia lokalu mieszkalnego to ul. ..., .... Po zmarłej matce w skład masy spadkowej wchodził udział 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość w ... oraz w samochodzie osobowym ..., rocznik 2008. Matka była współwłaścicielem nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy spadkowej. Jej udział to 1/2. Po zmarłej matce Wnioskodawcy spadek nabył mąż spadkodawczyni Z.F.Z. oraz dzieci spadkodawczyni: M.K. i T.A.Z. (Wnioskodawca) po 1/3 części każde z nich. Wnioskodawcy wskutek nabycia spadku po matce przysługiwała wielkość udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym będącym przedmiotem odpłatnego zbycia. Wnioskodawca oraz pozostali spadkobiercy nie przeprowadzili działu spadku/zniesienia współwłasności po matce Wnioskodawcy.

W styczniu 2017 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy (prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu praw spadkowych z lipca 2017 r. z datą uprawomocnienia 26 lipca 2017 r.). Po zmarłym ojcu Wnioskodawcy w skład masy spadkowej wchodził udział 4/6 w lokalu mieszkalnym w ..., w samochodzie osobowym ..., rocznik 2008, debet na koncie bankowym oraz pożyczka bankowa. Zmarły ojciec Wnioskodawcy nie był jedynym właścicielem nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład spadku. Jego udział wynosił 4/6. Jedynie debet na koncie bankowym oraz pożyczka gotówkowa stanowiły jego pełną własność. Po zmarłym ojcu Wnioskodawcy spadek nabyły dzieci spadkodawcy: Wnioskodawca, M.G. i M.J., po 1/3 części każdy z dobrodziejstwem inwentarza. Wnioskodawca oraz pozostali spadkobiercy nie przeprowadzili działu spadku/zniesienia współwłasności po ojcu Wnioskodawcy.

Mieszkanie, które zostało odziedziczone zostało sprzedane w sierpniu 2018 r. Wnioskodawcy przysługiwał udział 7/18 w lokalu mieszkalnym nabytym w spadku po matce i ojcu w dacie jego odpłatnego zbycia w sierpniu 2018 r. Odpłatne zbycie w sierpniu 2018 r. lokalu mieszkalnego nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia w sierpniu 2018 r. udziału w lokalu mieszkalnym zostanie wydatkowany w okresie nie później niż dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego, na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, tj. m.in. na spłatę części kredytu hipotecznego. Z uzyskanych środków pieniężnych Wnioskodawca chce spłacić część kredytu hipotecznego. Cały przychód uzyskany z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę w sierpniu 2018 r. udziału 7/18 w ww. lokalu mieszkalnym zostanie przeznaczony na częściową spłatę kredytu hipotecznego. Wnioskodawca zamierza dokonać częściowej spłaty tego kredytu w grudniu 2018 r.

W lokalu mieszkalnym, na zakup którego Wnioskodawca i Jego żona (wówczas partnerka) zaciągnęli kredyt hipoteczny, Wnioskodawca realizuje własne cele mieszkaniowe, tj. zamieszkuje w ww. lokalu mieszkalnym i nie jest on udostępniany nieodpłatnie lub odpłatnie osobom trzecim. Wnioskodawca mieszka i jest zameldowany w tym mieszkaniu.

Wnioskodawca wraz z żoną nie zawarł i nie zamierza zawrzeć przed notariuszem umowy małżeńskiej w celu objęcia wspólnością majątkową małżeńską lokalu mieszkalnego bądź innej umowy cywilnoprawnej, w wyniku której Wnioskodawca stał się/stanie się współwłaścicielem ww. lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawca pozostawał i pozostaje we wspólności ustawowej małżeńskiej ze swoją żoną w momencie dokonywania wszystkich czynności opisanych we wniosku. Między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska istnieje od 26 grudnia 2008 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniach wniosku):

Czy w związku z wydatkowaniem przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu hipotecznego Wnioskodawca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniach wniosku), przeznaczenie środków pieniężnych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kapitału kredytu hipotecznego wypełnia dyspozycję własnego celu mieszkaniowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sytuacji może On skorzystać z ulgi mieszkaniowej spłacając część opisanego wyżej kredytu hipotecznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

‒ jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przytoczony przepis formułuje generalną zasadę, zgodnie z którą odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment i sposób ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 16 września 2008 r. Wnioskodawca z ówczesną partnerką, a obecnie żoną, zawarł umowę kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich. Z ww. umowy kredytowej wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną (wówczas partnerką) odpowiadają za wynikające z niej zadłużenie. Ww. kredyt hipoteczny został zaciągnięty w banku mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Kredyt zaciągnięty w dniu 16 września 2008 r. przez Wnioskodawcę i Jego żonę (wówczas partnerkę) jest kredytem refinansowym zaciągniętym m.in. na spłatę innego kredytu zaciągniętego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz koszty wliczone w kredyt, tj. koszt zlecenia wyceny nieruchomości kredytowanej. Kredyt zaciągnięty na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego był kredytem budowlano-hipotecznym udzielonym przez bank i został zawarty w dniu 26 czerwca 2008 r. przez Wnioskodawcę i Jego żonę (wówczas partnerkę), którzy ponieśli solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy kredytowej. Kredyt ten był przeznaczony na sfinansowanie kosztów nabycia na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i sfinansowanie kosztów prac remontowych w lokalu oraz kosztów dodatkowych. Z umowy wynikał obowiązek wydatkowania kredytu na zakup ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Właścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest żona Wnioskodawcy. Z umowy notarialnej z dnia 2 lipca 2008 r. wynika, że nabywcą mieszkania w dacie jej zawarcia była wyłącznie żona Wnioskodawcy (wówczas partnerka). Akt notarialny z dnia 2 lipca 2008 r. dotyczył umowy zamiany spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych, przy czym żona Wnioskodawcy (wówczas partnerka) z tytułu różnicy wartości tych praw musiała dokonać dopłaty.

W grudniu 2012 r. zmarła matka Wnioskodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej matce nastąpiło na podstawie postanowienia sądu z datą uprawomocnienia 13 marca 2014 r. Po zmarłej matce w skład masy spadkowej wchodził udział 1/2 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość oraz w samochodzie osobowym. Matka była współwłaścicielem nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy spadkowej w udziale 1/2. Po zmarłej matce Wnioskodawcy spadek nabył mąż spadkodawczyni oraz dwoje dzieci spadkodawczyni, w tym Wnioskodawca, po 1/3 części każde z nich. Wnioskodawcy wskutek nabycia spadku po matce przysługiwała wielkość udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Wnioskodawca oraz pozostali spadkobiercy nie przeprowadzili działu spadku/zniesienia współwłasności po matce Wnioskodawcy.

W styczniu 2017 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy (prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu praw spadkowych z datą uprawomocnienia 26 lipca 2017 r.). Po zmarłym ojcu Wnioskodawcy w skład masy spadkowej wchodził udział 4/6 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, w samochodzie osobowym, debet na koncie bankowym oraz pożyczka bankowa. Po zmarłym ojcu Wnioskodawcy spadek nabyły troje dzieci spadkodawcy, w tym Wnioskodawca, po 1/3 części każdy. Wnioskodawca oraz pozostali spadkobiercy nie przeprowadzili działu spadku/zniesienia współwłasności po ojcu Wnioskodawcy.

Mieszkanie, które zostało odziedziczone zostało sprzedane w sierpniu 2018 r. Wnioskodawcy przysługiwał udział 7/18 w lokalu mieszkalnym nabytym w spadku po matce i ojcu w dacie jego odpłatnego zbycia w sierpniu 2018 r. Odpłatne zbycie w sierpniu 2018 r. lokalu mieszkalnego nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Cały przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia w sierpniu 2018 r. udziału 7/18 w lokalu mieszkalnym zostanie wydatkowany w okresie nie później niż dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego, na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, tj. m.in. na spłatę części kredytu hipotecznego. Wnioskodawca zamierza dokonać częściowej spłaty tego kredytu w grudniu 2018 r.

W lokalu mieszkalnym, na zakup którego Wnioskodawca i Jego żona (wówczas partnerka) zaciągnęli kredyt hipoteczny, Wnioskodawca realizuje własne cele mieszkaniowe, tj. Wnioskodawca zamieszkuje w ww. lokalu mieszkalnym i nie jest on udostępniany nieodpłatnie lub odpłatnie osobom trzecim. Wnioskodawca mieszka i jest zameldowany w tym mieszkaniu.

Wnioskodawca wraz z żoną nie zawarł i nie zamierza zawrzeć przed notariuszem umowy małżeńskiej w celu objęcia wspólnością majątkową małżeńską spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bądź innej umowy cywilnoprawnej, w wyniku której Wnioskodawca stał się/stanie się współwłaścicielem ww. prawa.

Wnioskodawca pozostawał i pozostaje we wspólności ustawowej małżeńskiej ze swoją żoną w momencie dokonywania wszystkich czynności opisanych we wniosku. Między małżonkami wspólność majątkowa małżeńska istnieje od 26 grudnia 2008 r.

Zgodnie z treścią art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Należy również wskazać, że stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Jak wskazuje art. 33 pkt 2 ww. Kodeksu, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym nabycie przez Wnioskodawcę udziałów we współwłasności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nastąpiło w następujących datach:

 • w grudniu 2012 r. – udziału, który Wnioskodawca nabył w spadku po matce,
 • w styczniu 2017 r. – udziału, który Wnioskodawca nabył w spadku po ojcu.

Biorąc pod uwagę powyższe, odpłatne zbycie w sierpniu 2018 r. przysługującego Wnioskodawcy udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, w odniesieniu do udziału nabytego przez Wnioskodawcę w grudniu 2012 r. w drodze spadku po matce, nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału przez Wnioskodawcę upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, sprzedaż tego udziału nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, odpłatne zbycie przysługującego Wnioskodawcy udziału w ww. lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, w odniesieniu do udziału nabytego przez Wnioskodawcę w styczniu 2017 r. w drodze spadku po ojcu, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału.

Stosownie do art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu odbywa się natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c lub ust. 6d ww. ustawy w zależności od tego, czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatnie, czy nieodpłatnie.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Jak stanowi art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może zostać objęty zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy – przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Stanowi on, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P, gdzie:

D – dochód z odpłatnego zbycia,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P – przychód z odpłatnego zbycia.

Podkreślić należy, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca określił, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Stosownie do art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

– przeznaczonych na cele rekreacyjne.

W myśl art. 21 ust. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Zakresem omawianego zwolnienia ustawodawca nie objął natomiast innych niż ww. wydatków związanych z zawarciem umowy kredytu. W związku z tym wszelkie koszty okołokredytowe nie są wydatkami na cel mieszkaniowy w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) ww. ustawy.

Należy również wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy). W przepisie tym ustanowiono zatem zakaz dwukrotnego odliczania i korzystania z ulg w odniesieniu do tych samych wydatków.

Ww. zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia – w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z przywołanego wcześniej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym jest fakt wydatkowania (począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy „własne cele mieszkaniowe” podatnika. Katalog wydatków stanowiących „własne cele mieszkaniowe” podatnika wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne.

Wyjaśnić należy, że samo poniesienie wydatku nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Z punktu widzenia ustawodawcy istotne jest więc aby wydatkowanie przychodu było ukierunkowane na zrealizowanie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Innymi słowy podatnik, który uzyskał przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego lub praw może przeznaczyć go na spłatę zaciągniętego kredytu, zachowując przy tym prawo do ww. zwolnienia, jednakże spłata ta może dotyczyć jedynie kredytu zaciągniętego przez tego podatnika na zaspokojenie jego własnych potrzeb mieszkaniowych. Poprzedzenie wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „własnych” potrzeb mieszkaniowych. Tak więc, uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Jednym z tych celów, których realizacja uprawnia do zwolnienia jest wskazana w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Stosownie zaś do treści art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, który obejmuje m.in. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Powyższe wskazuje więc, że spłacany kredyt nie może być jakimkolwiek kredytem, lecz musi spełniać ściśle określone ustawą wymagania. Celem ustawodawcy było bowiem premiowanie zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych przez podatnika.

Wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy może być zatem spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu (kredytów) zaciągniętego przez podatnika na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1, czyli m.in. na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) ww. ustawy).

Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 26 ww. ustawy, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach. Zatem „własny” to taki, który stanowi własność lub współwłasność podatnika.

Z powyższych przepisów wprost wynika, że aby kredyt, który został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mógł być uznany za kredyt na własny cel mieszkaniowy, to kredyt, na spłatę którego zaciągnięto kolejny kredyt musi być kredytem określonego rodzaju – czyli zaciągniętym przez podatnika na nabycie m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność tego podatnika. Zatem, wskutek zaciągnięcia kredytu i jego wykorzystania zgodnie z celem udzielenia kredytu podatnik musi nabyć prawo własności lub współwłasności do tego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Tylko wówczas uznać można, że kredyt spełnia ustawowe warunki, a więc jest kredytem zaciągniętym na nabycie własnego lokalu mieszkalnego.

Tymczasem, w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca wraz z partnerką zaciągnął w dniu 26 czerwca 2008 r. kredyt na nabycie w drodze umowy zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego Wnioskodawcy nie przysługuje tytuł własności ani współwłasności, gdyż nabycie lokalu nastąpiło wyłącznie na rzecz partnerki. Ponadto, jak wskazuje Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego – Wnioskodawca wraz z żoną nie zawarł i nie zamierza zawrzeć przed notariuszem umowy małżeńskiej w celu objęcia wspólnością majątkową małżeńską spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego bądź innej umowy cywilnoprawnej w wyniku której Wnioskodawca stanie się współwłaścicielem ww. prawa.

Zatem, skoro kredyt został zaciągnięty na nabycie prawa własności do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wyłącznie przez partnerkę Wnioskodawcy i do którego to spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawcy nie przysługuje i nie będzie przysługiwać tytuł własności lub współwłasności w związku z zawarciem umowy małżeńskiej obejmującej wspólnością majątkową małżeńską spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego bądź umowy darowizny, oznacza to, że kredyt nie został zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W rezultacie, wydatkowanie przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia w sierpniu 2018 r. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość w części nabytej w 2017 r. w drodze spadku po ojcu, w okresie nie później niż dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na spłatę części kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu, który zaciągnięty został przez Wnioskodawcę i Jego partnerkę m.in. na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego to prawa Wnioskodawca nie uzyska tytułu własności bądź współwłasności w związku z zawarciem umowy małżeńskiej obejmującej wspólnością majątkową małżeńską spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego bądź umowy darowizny, nie będzie uprawniało do zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia ww. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie będą stanowiły wydatku na własne cele mieszkaniowe także koszty związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, np. wycena nieruchomości przez bank. Wydatek ten wynika wyłącznie z umowy zawartej pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Wydatek ten związany wyłącznie z uzyskaniem kredytu jest wydatkiem dodatkowym, a nie kwotą kredytu. W żadnym więc wypadku wydatek związany z wyceną nieruchomości przez bank nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe. Dlatego też w przypadku, gdy wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w drodze umowy zamiany została dokonana przez bank, Wnioskodawca nie będąc właścicielem bądź współwłaścicielem ww. prawa w związku z zawarciem umowy małżeńskiej obejmującej wspólnością majątkową małżeńską spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego bądź umowy darowizny, nie będzie mógł wydatków związanych z zaciągnięciem kredytu hipotecznego traktować jako wydatków na własne cele mieszkaniowe, gdyż wydatki te nie zostały przez ustawodawcę wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) ww. ustawy – przepis ten wymienia tylko spłatę kredytu i odsetek.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę w sierpniu 2018 r. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, w odniesieniu do udziału nabytego w grudniu 2012 r. w drodze spadku po matce, nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału przez Wnioskodawcę upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, sprzedaż tego udziału nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, w odniesieniu do udziału nabytego przez Wnioskodawcę w styczniu 2017 r. w drodze spadku po ojcu, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie upłynął pięcioletni okres wskazany w przepisie.

Wydatkowanie uzyskanego z tego tytułu przychodu, w okresie nie później niż dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na spłatę części kredytu refinansowego zaciągniętego w dniu 16 września 2008 r. przez Wnioskodawcę i Jego partnerkę na spłatę kredytu, który zaciągnięty został przez Wnioskodawcę i Jego partnerkę w dniu 26 czerwca 2008 r. na nabycie w dniu 2 lipca 2008 r. w drodze umowy zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w którym Wnioskodawca mieszka, ale do którego tytuł prawny został nabyty przez partnerkę Wnioskodawcy oraz na wydatki związane z wyceną ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w przypadku braku zawarcia i braku zamiaru zawarcia umowy małżeńskiej obejmującej wspólnością majątkową małżeńską spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego bądź umowy darowizny, w wyniku której Wnioskodawca stanie się współwłaścicielem ww. prawa, nie będzie umożliwiało zwolnienie od podatku dochodowego uzyskanego dochodu z ww. odpłatnego zbycia, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Wnioskodawca zobowiązany będzie uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość nabytego w spadku po ojcu dochód opodatkować 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy.

Końcowo Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Organ zaznacza również, że prawo do zwolnienia podlega szczegółowej i ostatecznej weryfikacji przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego. Mając bowiem na uwadze treść art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy Wnioskodawca zrealizował swój cel mieszkaniowy, czy nie. Wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, organy podatkowe podejmują w toku postępowania podatkowego. Podstawowym narzędziem realizacji tej zasady jest postępowanie dowodowe, które nie jest prowadzone w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.