0113-KDIPT2-2.4011.34.2017.2.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy spłata kredytu przez Wnioskodawcę korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2017 r. (data wpływu 23 marca 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2017 r. (data wpływu 29 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości i spłaty kredytu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2017 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości i spłaty kredytu.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 13 maja 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.34.2017.1.KK, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 15 maja 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 19 maja 2017 r.). W dniu 29 maja 2017 r. (nadano w dniu 26 maja 2017 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 21 czerwca 2011 r. Wnioskodawca kupił od pana ... działkę w miejscowości ... k. ..., za kwotę 19 000 zł. Działkę tę Wnioskodawca sprzedał w dniu 30 listopada 2015 r. panu ... za kwotę 30 000 zł.

Natomiast dnia 30 grudnia 2014 r. Wnioskodawca kupił działkę budowlaną w ... od pana ..., za kwotę 70 000 zł. Kupując tę działkę Wnioskodawca wziął w dniu 11 grudnia 2014 r. kredyt gotówkowy w ... S.A. w kwocie 50 000 zł. We wniosku do Banku o kredyt Wnioskodawca wpisał jako cel kredytu zakup nieruchomości, natomiast umowę kredytu otrzymał jako kredyt gotówkowy.

Pieniądze ze sprzedaży działki w ... Wnioskodawca przeznaczył na spłatę kredytu w Banku ... S.A., który wziął na zakup działki dnia 30 grudnia 2014 r.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 25 maja 2017 r. Wnioskodawca wskazał, że w dniu 21 czerwca 2011 r. nabył działkę nr 180/28, obręb ..., położoną we wsi ..., gmina ..., o powierzchnia 0,1631 ha, sklasyfikowaną jako grunty orne (RV) i pastwiska trwałe (PsV). Przeznaczeniem tej nieruchomości jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka stanowiła współwłasność Wnioskodawcy i Jego żony .... Sprzedana działka nie wchodziła w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy i nabywca kupił ją na własne cele mieszkaniowe.

Wnioskodawca w dniu 30 grudnia 2014 r. nabył działkę nr 199/12, o powierzchni 0,1094 ha, która położna jest w .... Działka stanowi współwłasność Wnioskodawcy i Jego żony .... Zakupiona w dniu 30 grudnia 2014 r. działka miała na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w związku z zamiarem wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zakupiona działka od początku była przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i w 2016 r. został wybudowany na niej budynek gospodarczy o powierzchni 35 m2 (...) oraz w dniu 25 lipca 2017 r. została przyłączona do działki sieć energetyczna. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 199/12 przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Środki pieniężne pochodzące z kredytu gotówkowego zaciągniętego w dniu 11 grudnia 2014 r. zostały wydatkowane na zakup działki w dniu 30 grudnia 2014 r. Jednocześnie zakupiona działka nie była zabezpieczeniem hipoteki spłaty kredytu gotówkowego. Sprzedaż nieruchomości w dniu 30 listopada 2015 r. nie nastąpiła w ramach wykonywania przez Wnioskodawcy działalności gospodarczej. Nieruchomość stanowiła współwłasność Wnioskodawcy i żony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku z opisaną wyżej sytuacją, Wnioskodawca może skorzystać z przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c), który zwalnia z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu?

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje Jemu zwolnienie z wyżej opisanego podatku, gdyż w sposób jasny, jawny i oczywisty środki finansowe uzyskane ze sprzedaży działki przeznaczył na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych, spłacając kredyt zaciągnięty na zakup innej działki, na której będzie budował swój dom mieszkalny. Aktualnie Wnioskodawca złożył projekt domu we właściwym miejscowo starostwie i w ciągu miesiąca spodziewa się uzyskać pozwolenie na budowę. Wnioskodawca podkreśla, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży działki przeznaczył na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innej działki, na której rozpoczyna w tym roku budowę domu mieszkalnego, co zaspokaja Jego cele mieszkaniowe.

Wnioskodawca wskazuje, że w polityce Banku ... S.A. kredyt gotówkowy jest kredytem konsumpcyjnym przeznaczonym na dowolny cel. We wniosku o przyznanie kredytu Wnioskodawca zaznaczył jako cel kredytu - wykorzystanie środków na zakup nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Tym samym, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 21 czerwca 2011 r. Wnioskodawca kupił działkę nr 180/28 o powierzchnia 0,1631 ha, za 19 000 zł, przeznaczoną pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka stanowiła współwłasność Wnioskodawcy i Jego żony. Działkę tę Wnioskodawca sprzedał w dniu 30 listopada 2015 r., za 30 000 zł. Sprzedana działka nie wchodziła w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy i nabywca kupił ją na własne cele mieszkaniowe. Sprzedaż nieruchomości nie nastąpiła w ramach wykonywania przez Wnioskodawcy działalności gospodarczej.

Odnosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że sprzedaż w dniu 30 listopada 2015 r. działki nr 180/28 nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została nabyta i stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena określona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie natomiast do art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D - dochód ze sprzedaży,

W - wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P - przychód ze sprzedaży.

Katalog wydatków na własne cele mieszkaniowe określa art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
 2. - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
 3. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
 4. - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).

Wyliczenie zawartych w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja jednego z nich, przy jednoczesnym niespełnieniu wymienionych w ust. 28-30 przesłanek negatywnych, pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Organ podatkowy podkreśla, że zgodnie z zasadą przyjętą w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa podatkowego, zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa. Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Posługując się wykładnią językową ww. przepisów zauważyć należy, że ustawodawca w art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy nie określił precyzyjnie kategorii kredytów i pożyczek, których spłata ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, w warunkach przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, byłaby związana ze zwolnieniem podatkowym, określonym w tym przepisie. Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cel wskazany w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy. Przepis ten wymienia rodzaje wydatków, których cechą wspólną jest przeznaczenie przychodu na różnorodne formy zaspakajania potrzeb mieszkaniowych podatników. Tym samym, ocena czy kredyt, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został zaciągnięty w celu mieszkaniowym, musi być jednoznacznie powiązana z faktycznym sposobem rozdysponowania środków pochodzących z tego kredytu. Najistotniejszym pozostaje zatem, czy kredyt został w rzeczywistości przeznaczony na cele wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy.

Do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit a) ww. ustawy, niezbędnym jest natomiast zaciągnięcie tej pożyczki przed dniem uzyskania przychodu i wydatkowania go nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wraz z żoną w dniu 21 czerwca 2011 r. nabył działkę o powierzchni 0,1613 ha, która została sprzedana w dniu 30 listopada 2015 r., a więc przed upływem pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym została nabyta. W dniu 30 grudnia 2014 r. Wnioskodawca kupił inną działkę budowlaną nr 199/12, o powierzchni 0,1094 ha. Stanowi ona współwłasność Wnioskodawcy i Jego żony. Zakupiona działka miała na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w związku z zamiarem wybudowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na działce tej w 2016 r. został wybudowany budynek gospodarczy o powierzchni 35 m2 i w dniu 25 lipca 2017 r. została przyłączona do działki sieć energetyczna. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Kupując tę działkę Wnioskodawca wziął w dniu 11 grudnia 2014 r. kredyt gotówkowy w Banku w kwocie 50 000 zł. We wniosku do Banku o kredyt Wnioskodawca wpisał, jako cel kredytu - zakup nieruchomości, natomiast umowę kredytu otrzymał jako kredyt gotówkowy. Wnioskodawca pieniądze ze sprzedaży działki nabytej w dniu 21 czerwca 2011 r. przeznaczył na spłatę kredytu w Banku ... S.A., który wziął na zakup działki w dniu 30 grudnia 2014 r. Zakupiona działka nie była zabezpieczeniem hipoteki spłaty kredytu gotówkowego.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że rzeczywiste przeznaczenie przez Wnioskodawcę przychodu z odpłatnego zbycia w 2015 r. udziału w nieruchomości na spłatę kredytu gotówkowego zaciągniętego przez Niego w 2014 r. na zakup działki przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego, umożliwia zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanego dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy zachowaniu wymogu określonego w art. 21 ust. 30 ww. ustawy. Powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia ww. udziału w nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na spłatę tego kredytu w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Podkreślić należy, że stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należało uznać za nieprawidłowe, gdyż wskazany przez Wnioskodawcę przepis art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będący przedmiotem interpretacji indywidualnej, do którego odwołuje się Wnioskodawca w postawionym pytaniu, nie stanowi podstawy prawnej zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości w związku w wydatkowaniem przychodu na spłatę kredytu na zakup nieruchomości przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe. Zwolnienie dochodu od podatku, o którym mowa wyżej, z którego może skorzystać Wnioskodawca, uregulowane jest w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto wskazać należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), w związku z czym niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Wnioskodawcy jako osoby występującej z wnioskiem, nie wywiera natomiast skutku prawnego dla Jego żony, będącej współwłaścicielem sprzedanej nieruchomości.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.