US 15 PO-II-415/8/06/KD | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych - część umorzonego kredytu studenckiego?

US 15 PO-II-415/8/06/KD

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kredyt studencki
  2. podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. umorzenie
  4. zwolnienia podatkowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj.Dz.U.Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2006 roku ( uzupełnionego w dniu 28 kwietnia 2006r,) dotyczącego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko wnioskodawcy w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych części umorzonego kredytu studenckiego jako prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Podatniczka w dniu 21 marca 2006 roku (uzupełniono zapytanie w dniu 28.04.2006r.) zwróciła się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego części umorzonego kredytu studenckiego w związku z kradzieżą czeków.

Z przedmiotowego wniosku wynika:

Stan faktyczny.

Córka podatniczki w dniu 29 grudnia 1998 roku zawarła umowę z PKO BP Ostrołęka ul. Kilińskiego 4 o udzielenie preferencyjnego kredytu studenckiego z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Raty kredytu przekazywane były przez Bank PKO BP na rachunek bankowy Nr 10203802-99769-270-41. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1999r. w pociągu skradziono córce dokumenty i 13 czeków dot. rachunku PKO BP, skąd otrzymała kredyt studencki. Pismem z dnia 04.05.1999r. Bank poinformował, że ze skradzionych czeków zrealizowana została kwota 11.800zł. Wypłat dokonano w dniach 11,12 i 13 kwietnia 1999r. Zgodnie z Regulaminem Banku odpowiedzialność za szkodę powinna ponieść córka Podatniczki. Do długu przystąpiła Podatniczka i zobowiązała się wobec PKO spłacić solidarnie z córką kwotę zadłużenia powstałego na rachunku bankowym w kwocie 12.691,55zł. tj. kwoty po doliczeniu kosztów zastrzeżenia rachunku. Bank PKO BP umorzył kredyt studencki w kwocie 5.108,45zł. , pozostałą część Podatniczka wraz z córką spłaciła w ratach miesięcznych po 200zł.

Zapytanie.

Wymieniona zwraca się z zapytaniem, czy powinna płacić podatek dochodowy od kwoty umorzonego przez PKO BP części kredytu studenckiego w kwocie 5.108,45zł.?

Stanowisko wnioskodawcy.

Zdaniem wnioskodawczyni część umorzonego przez PKO BP kredytu studenckiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje, że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 61 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn.zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty umorzonych pożyczek studenckich lub kredytów studenckich udzielonych na podstawie przepisów o pożyczkach i kredytach studenckich.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spełnione zostały obie przesłanki, tj. udzielono kredytu studenckiego z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich na podstawie ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich (umowa z dnia 29.12.1998r. Nr 206-1276/76-00044-98/40), a następnie kredyt ten w części został umorzony przez PKO BP, zatem istnieje podstawa do zastosowania art.21 ust.1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym i uznać należy, że umorzona część kredytu studenckiego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, stanowisko Pani zawarte we wniosku należy uznać za prawidłowe, o ile przedstawiony stan faktyczny zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce informuje, że interpretacja prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika ,wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej.

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.