Kredyt refinansowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt refinansowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
21
wrz

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jest wolny od podatku dochodowego w części wydatkowej na spłatę ww. kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę innego kredytu mieszkaniowego?

Fragment:

(...) kredytu refinansowego, czyli kredytu, który został zaciągnięty na spłatę innego kredytu. W tym przypadku bez znaczenia pozostaje również fakt, że kredyt refinansowy zaciągnięty został m. in. na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe. Wnioskodawczyni nie dokonała bowiem spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie samej inwestycji mieszkaniowej, lecz spłaty kredytu zaciągniętego na spłatę innego zobowiązania (kredytu). Takiego zaś przeznaczenia środków nie przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy stwierdzić należy, iż przychód uzyskany z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wydatkowany na spłatę kredytu refinansowego przeznaczonego m.in. na spłatę innego kredytu mieszkaniowego nie wypełnia dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w zw. z ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, a co za tym idzie przychód w części wydatkowanej na ten cel podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2013
11
sie

Istota:

Czy wydatki poniesione na spłatę całości kredytu refinansowego uprawniają do zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył w drodze dziedziczenia?

Fragment:

Wnioskodawca chce zaciągnąć kredyt refinansowy, którym zamierza objąć oba kredyty, tj. kredyt zaciągnięty wraz z żoną na zakup lokalu mieszkalnego oraz kredyt zaciągnięty przez spadkodawcę na zakup odziedziczonej przez Niego nieruchomości. Kredytem refinansowym zamierza spłacić oba kredyty. Cenę uzyskaną ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości zamierza przeznaczyć na spłatę opisanego powyżej kredytu refinansowego. Wobec powyższego zadano następujące pytanie. Czy wydatki poniesione na spłatę całości kredytu refinansowego uprawniają do zwolnienia z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, którą Wnioskodawca nabył w drodze dziedziczenia... W ocenie Wnioskodawcy wymienione w zapytaniu wydatki, które poniesie na spłatę całości kredytu refinansowego uprawniają do zwolnienia z podatku dochodowego ze sprzedaży mieszkania. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, (...)

2012
24
lis

Istota:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w części przeznaczonej na spłatę kredytu refinansowanego jest wolny od podatku dochodowego?

Fragment:

Należy, zatem uznać, że zwolnienie to nie dotyczy przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), a wydatkowanych na spłatę kredytu czy pożyczki zaciągniętych na inne cele, niż wymienione w tym przepisie, w tym również na spłatę kredytu refinansowego, czyli kredytu, który został zaciągnięty na spłatę innego kredytu. W tym przypadku bez znaczenia pozostaje również fakt, że kredyt refinansowy zaciągnięty został m. in. na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe. Wnioskodawczyni nie dokonała bowiem spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie samej inwestycji mieszkaniowej, lecz spłaty kredytu zaciągniętego na spłatę innego zobowiązania (kredytu). Takiego zaś przeznaczenia środków nie przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy stwierdzić należy, iż przychód uzyskany z tytułu sprzedaży mieszkania wydatkowany na spłatę kredytu refinansowego przeznaczonego m. in. na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie tego mieszkania nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Należy bowiem podkreślić, iż przedmiotowy wydatek nie spełnia wymogów zwolnienia zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pokreślić należy również, iż – zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego.

2012
1
cze

Istota:

Spłata kredytu refinansowego

Fragment:

Oznacza to, że kredytem takim może być również kredyt refinansowy pod warunkiem wykorzystania go na cele mieszkaniowe. Tym samym kredyt refinansowy pobrany na spłatę innego mniej korzystnego kredytu mieszkaniowego będzie w tym kontekście kredytem pobranym na rozumiany szeroko cel mieszkaniowy. Skutkiem tego przychody ze sprzedaży mieszkania przeznaczone na spłatę kredytu refinansowego mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
paź

Istota:

Czy przychód uzyskany z tytułu zbycia mieszkania zakupionego w 2004 r. - wydatkowany na spłatę kredytu refinansowego przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zbywanego mieszkania – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Zainteresowany podaje, iż był przekonany, że przekazując część sumy uzyskanej ze zbycia lokalu na spłatę kredytu refinansowego (cele mieszkaniowe) będzie mógł pomniejszyć zobowiązanie podatkowe, wynikające ze zbycia nieruchomości (podatek dochodowy) właśnie o tę kwotę spłaconego kredytu refinansowego. Niestety właściwy urząd skarbowy nie podzielił Jego stanowiska i nie zaliczył kwoty spłaconego kredytu do kwot wydatkowanych na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy stanowisko urzędu skarbowego jest właściwe w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego i orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego... Czy istnieje możliwość wydania korzystnej dla podatnika, interpretacji indywidualnej pozwalającej zaliczyć spłatę kredytu refinansowego do wydatków na cele mieszkaniowe... Zdaniem Wnioskodawcy, spłata kredytu refinansowego (jak i sam kredyt) to realizacja wydatków na cele mieszkaniowe. W ten sposób podatnik zaciągając kredyt refinansowy uzyskuje lepsze warunki spłaty (niższa marża, niższe oprocentowanie) kredytu hipotecznego zaciągniętego na ogół na co najmniej 25 lat. Państwo nie może karać obywatela tylko dlatego, że uzyskał on korzystniejsze warunki spłaty zobowiązań zaciągniętych na zakup własnego mieszkania. Wnioskodawca wskazał na Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych: str 494, rozdział 55 Spłata kredytu refinansowego. „ Kredyt refinansowy pobrany na zapłatę innego, mniej korzystnego kredytu mieszkaniowego jest kredytem realizującym nowe przedsięwzięcie mieszkaniowe, zatem jest kredytem zaciągniętym na realizację celu mieszkaniowego.

2011
1
sie

Istota:

Czy można spłatę kredytu refinansującego pierwotnie zaciągnięty kredyt hipoteczny uznać za spłatę kredytu lub pożyczki i w ten sposób pomniejszyć przychody ze zbycia nieruchomości?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego jednoznacznie wynika, iż Wnioskodawca wraz z małżonką zaciągnęli kredyt hipoteczny w październiku 2004 r. w xBanku na zakup mieszkania również w październiku 2004 r., który został spłacony kredytem refinansowym zaciągniętym w marcu 2007 r. w xxxxxbanku. Natomiast w grudniu 2007 r. dokonano transakcji sprzedaży ww. mieszkania, z której część środków została bezpośrednio przelana na spłatę kredytu refinansującego pierwotnie zaciągnięty kredyt. Katalog zawierający cele – na które musi być zaciągnięty kredyt lub pożyczka, aby przysługiwało podatnikowi z mocy ustawy zwolnienie przedmiotowe – wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. ma charakter zamknięty. Należy uznać, że zwolnienie to nie dotyczy przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a)-c), a wydatkowanych na spłatę kredytu czy pożyczki zaciągniętych na inne cele, niż wymienione, w tym również na spłatę kredytu refinansowego. Bez znaczenia jest w tym wypadku fakt, że kredyt refinansowy zaciągnięty został na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania przeznaczony na spłatę kredytu refinansowego służącego spłacie kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, nie jest zwolniony od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

2011
1
sie

Istota:

Zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Należy, zatem uznać, że zwolnienie to nie dotyczy przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), a wydatkowanych na spłatę kredytu czy pożyczki zaciągniętych na inne cele, niż wymienione w tym przepisie, w tym również na spłatę kredytu refinansowego, czyli kredytu, który został zaciągnięty na spłatę innego kredytu. W tym przypadku bez znaczenia pozostaje również fakt, że kredyt refinansowy zaciągnięty został na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe. Nie dokonała Pani bowiem spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie samej inwestycji mieszkaniowej, lecz spłaty kredytu zaciągniętego na spłatę innego zobowiązania (kredytu). Takiego zaś przeznaczenia środków nie przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Reasumując, odnosząc stan faktyczny na grunt powołanych w niniejszej interpretacji indywidualnej przepisów uznać należy, iż spłata kredytu refinansowego nie stanowi wydatku na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy, a co za tym idzie przychód w tej części nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
sie

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości w części przeznaczonej na spłatę kredytu, który refinansował kredyt na zakup mieszkania, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Należy zatem uznać, że zwolnienie to nie dotyczy przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), a wydatkowanych na spłatę kredytu czy pożyczki zaciągniętych na cele inne, niż wymienione w tym przepisie, w tym również na spłatę kredytu refinansowego, czyli kredytu, który został zaciągnięty na spłatę innego kredytu. W tym przypadku również bez znaczenia jest fakt, że kredyt refinansowy zaciągnięty został na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe. Nie dokonał Pan bowiem spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie samej inwestycji mieszkaniowej, lecz spłaty kredytu zaciągniętego na spłatę innego zobowiązania (kredytu). Takiego zaś przeznaczenia środków nie przewiduje art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy. Reasumując, odnosząc stan faktyczny na grunt powołanych w niniejszej interpretacji indywidualnej przepisów uznać należy, iż spłata kredytu refinansowego nie stanowi wydatku na cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, a co za tym idzie, przychód w tej części nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Pokreślić należy, iż – zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – zwolnienia podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego.

2011
1
lip

Istota:

Czy istnieje możliwość dalszego odliczania od dochodu odsetek zapłaconych od kredytu refinansującego kredyt hipoteczny na rozbudowę domu jednorodzinnego?

Fragment:

W wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, osoby, które nabyły prawo do ulgi odsetkowej, mogą odliczać wydatki na spłatę odsetek także od zaciągniętych później kredytów refinansowych i konsolidacyjnych. Jednakże, prawo do skorzystania z odliczenia zależy m.in. od tego, czy kredytu (pożyczki) udzielił podmiot do tego uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Oznacza to, iż podatnik, który chce skorzystać z ulgi odsetkowej, musi swoją inwestycję sfinansować pieniędzmi pożyczonymi od instytucji uprawnionych do ich udzielania. O utracie prawa do odliczenia nie przesądza również zmiana banku. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w 2005 r. zaciągnęła Pani kredyt hipoteczny na sfinansowanie rozbudowy domu jednorodzinnego. Następnie w dniu 8 października 2007 r. zawarła Pani nową umowę kredytową tzw. kredyt refinansowy, którym w części dokonała Pani spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Mając na uwadze zacytowane przepisy, zawarcie po dacie 31 grudnia 2006 r. nowej umowy kredytowej refinansującej m.in. spłatę wziętego pierwotnie kredytu mieszkaniowego wywiera skutek prawny w postaci uznania, iż Wnioskodawczyni na zasadzie praw nabytych przysługiwać będzie prawo do odliczenia w części wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu, na zasadach określonych w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy nadal mam prawo dokonywać odliczeń podatkowych w ramach ulgi odsetkowej przy spłacie kredytu zaciągniętego w G. Bank SA, gdyż Pana zdaniem, kredyt ten jest przeznaczony na ten sam cel co zaciągnięty w Banku P. SA – spłatę zadłużenia powstałego w wyniku kupna nowego lokalu mieszkalnego?

Fragment:

(...) aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik, oraz 6 – 7 o treści: 6. odsetki zostały faktycznie zapłacone a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodami wystawionymi przez bank i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku oraz że nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art.11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe przeznaczonych na:- zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, - budowę budynku mieszkalnego, - wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, - zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu (...)