ITPB2/415-615/14/MM | Interpretacja indywidualna

1. Czy w związku z zaciągniętym w 2006 r. kredytem mieszkaniowym na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek?
2. Czy w związku z planowanym złożeniem w 2014 r. PIT-2K do zeznania podatkowego (korekta zeznania PIT-37) za 2008 r. prawo do odliczenia odsetek przysługuje Wnioskodawcy od 2008 r., tzn. za lata: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 z limitem 189.000 zł?
ITPB2/415-615/14/MMinterpretacja indywidualna
 1. budowa
 2. budownictwo mieszkaniowe
 3. kredyt mieszkaniowy
 4. odliczenie od dochodu
 5. odsetki od kredytu
 6. spłata kredytu
 7. ulga odsetkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenia od podstawy obliczenia podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2014 r. (data wpływu 10 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania odliczeń w ramach tzw. ulgi odsetkowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 4 lipca 2006 r. Wnioskodawca wraz z żoną podpisał umowę kredytu budowlano-hipotecznego z bankiem na zakup - od osoby prowadzącej firmę C. - domu mieszkalnego w zabudowie szeregowej w stanie zamkniętym deweloperskim. Pozwolenie budowlane dla firmy ... zostało wydane dnia 14 czerwca 2006 r.

Bank udzielił Wnioskodawcy kredytu w wysokości 102.072, 86 CHF, który to kredyt na dzień podpisania umowy w przeliczeniu wynosił 260.000 zł. Kwota kredytu została wpłacona przez bank na konto firmy ... w pięciu transzach w przeliczeniu na złote w wysokości łącznej 249.608,20 zł.

Łączna wartość domu wynosiła 290.470 zł. Pozostałą kwotę 40.861,80 zł Wnioskodawca zapłacił ze środków własnych. W dniu 20 marca 2007 r. aktem notarialnym Wnioskodawca wraz z żoną nabyli od właściciela firmy, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, nieruchomość w zabudowie szeregowej za łączną kwotę 290.470 zł.

Nabyty przez Wnioskodawcę i jego małżonkę dom w zabudowie szeregowej został oddany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego do użytkowania dnia 18 lutego 2008 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z zaciągniętym w 2006 r. kredytem mieszkaniowym na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek...
 2. Czy w związku z planowanym złożeniem w 2014 r. PIT-2K do zeznania podatkowego (korekta zeznania PIT-37) za 2008 r. prawo do odliczenia odsetek przysługuje Wnioskodawcy od 2008 r., tzn. za lata: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 z limitem 189.000 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw, przysługuje mu prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Kredyt mieszkaniowy został udzielony Wnioskodawcy i jego małżonce w dniu 4 lipca 2006 r. na zakup budynku mieszkalnego w tzw. standardzie deweloperskim. Zakup budynku w zabudowie szeregowej nastąpił w dniu 20 marca 2007 r., zaś odbiór budowlany przez Powiatowy Nadzór Budowlany miał miejsce w dniu 18 lutego 2008 r.

Tak więc zakończenie budowy nastąpiło przed upływem trzech lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym, zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę.

W ocenie Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkalnego od 2008 r. z limitem 189.000 zł, po złożeniu PIT-2K w 2014 r. do zeznania podatkowego za 2008 r., jak również odsetek zapłaconych w 2006 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych reguluje art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Pomimo uchylenia tego przepisu ustawodawca zagwarantował podatnikom korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych stanowiąc w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., że podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

W wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), ustawodawca w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w art. 9 nadał nowe brzmienie ust. 1, w myśl którego podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „kredytem mieszkaniowym”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek:

 1. od kredytu mieszkaniowego,
 2. od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 3. od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2
 4. - do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

W myśl art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

 1. budową budynku mieszkalnego, albo
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
 4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Stosownie do art. 26b ust. 2, odliczenie, o którym mowa wyżej, stosuje się, jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r, a ponadto w przypadku inwestycji:
  1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru (na formularzu PIT-2K), o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,
 6. odsetki o których mowa w ust. 1:
  1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
  2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
  3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
  1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  2. budowę budynku mieszkalnego,
  3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową wymienioną w ust. 1 oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5. Poza tym w świetle przepisu art. 26b ust. 3 ww. ustawy odliczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają odsetki od kredytów:

 1. udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 2. udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 3. (uchylony),
 4. udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,
 5. objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

W przepisie art. 26b ust. 4 pkt 1-2 cytowanej ustawy ustawodawca zawarł ograniczenie odliczania do odsetek naliczonych za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłaconych od tego dnia i tylko od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa także terminy dokonywania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki).

Zgodnie z art. 26b ust. 5 cytowanej ustawy, odliczenia z tytułu omawianej ulgi można dokonać najwcześniej za rok podatkowy, w którym zostanie zakończona dana inwestycja. Jeżeli odsetki, o których mowa zostały zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji sfinansowanej kredytem, wówczas - zgodnie z przepisem art. 26b ust. 6 - mogą być one odliczone od podstawy obliczenia podatku również za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki.

Stosownie zaś do przepisu art. 26b ust. 7 ww. ustawy, przedmiotowe odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku również w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki - w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym dokonano pierwszego odliczenia. Na podstawie art. 26b ust. 8 ww. ustawy wydatki, o których mowa w ust. 1, dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej unormowania prawne, uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia wszystkich wyżej wymienionych warunków.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w dniu 4 lipca 2006 r. Wnioskodawca wraz z żoną podpisał umowę kredytu budowlano-hipotecznego z bankiem na zakup - od osoby prowadzącej firmę ... - domu mieszkalnego w zabudowie szeregowej w stanie zamkniętym deweloperskim. Pozwolenie budowlane dla firmy ... zostało wydane dnia 14 czerwca 2006 r.

Bank udzielił Wnioskodawcy kredytu w wysokości 102.072, 86 CHF, który to kredyt na dzień podpisania umowy w przeliczeniu wynosił 260.000 zł. Kwota kredytu została wpłacona przez bank na konto firmy C. w pięciu transzach w przeliczeniu na złote w wysokości łącznej 249.608,20 zł.

Łączna wartość domu wynosiła 290.470 zł. Pozostałą kwotę 40.861,80 zł Wnioskodawca zapłacił ze środków własnych. W dniu 20 marca 2007 r. aktem notarialnym z dnia 20 marca 2007 r. Wnioskodawca wraz z żoną nabyli od właściciela firmy, w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, „nieruchomość” w zabudowie szeregowej za łączną kwotę 290.470 zł.

Nabyty przez Wnioskodawcę i jego małżonkę dom w zabudowie szeregowej został oddany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego do użytkowania dnia 18 lutego 2008 r.

Odnosząc stan faktyczny będący przedmiotem zapytania na grunt art. 26b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, należy więc podkreślić, iż przepis ten dotyczy zakupu wyłącznie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, a nie każdego budynku.

Przy tym w ustawie o podatku dochodowym ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „nowo wybudowany budynek mieszkalny”, dlatego w celu jego wyjaśnienia należy odwołać się do definicji słownikowych poszczególnych słów.

Z Internetowego Słownika Języka Polskiego PWN wynika, że słowo „wybudować” oznacza wznieść jakiś obiekt, jakąś budowlę, natomiast „nowy” oznacza, - niedawno zrobiony, właśnie powstały. Powyższe oznacza - co wynika również z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego - że zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego to nabycie przez podatnika bezpośrednio od podmiotu wskazanego w dalszej części przepisu budynku mieszkalnego, który przedtem nie istniał, tzn. jego budowa zwiększyła dotychczas istniejący zasób mieszkaniowy. Skorzystanie z ulgi odsetkowej uregulowanej w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. nie jest natomiast uzależnione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, który przed dokonaniem sprzedaży został oddany do użytkowania w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane. W przypadku zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej nie jest również istotne ile czasu trwał proces budowlany.

Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca spełnił wszystkie warunki do skorzystania z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, przysługuje mu prawo dokonywania odliczeń od dochodu odsetek faktycznie zapłaconych - według zasad opisanych w ww. art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji, gdy przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową wymienioną w ust. 1 oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawca wraz z żoną – na mocy aktu notarialnego z dnia 20 marca 2007 r. w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – nabył, od podmiotu trudniącego się zawodowo budową budynków mieszkalnych, „nieruchomość” w skład której wchodził budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej, to – stosownie do art. 26b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. - pierwszego odliczenia faktycznie zapłaconych odsetek Wnioskodawca mógł dokonać w zeznaniu podatkowym za rok 2007.

Podkreślić przy tym należy, że literalne brzmienie art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że w ramach omawianej ulgi możliwe jest odliczenie od podstawy obliczenia podatku faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wyjątek od tej zasady, ustawodawca wprowadził w cytowanym powyżej art. 26b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, precyzując jednocześnie, jakie odsetki mogą odliczać podatnicy za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy zaczną dokonywać odliczenia. Dotyczy to odsetek zapłaconych przed rokiem, kiedy zakończono inwestycję. Odsetki te mogą być również odliczone w roku podatkowym bezpośrednio następującym po roku, w którym podatnik po raz pierwszy odliczył odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia (art. 26b ust. 7 ww. ustawy).

W ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest zapisu, który pozwalałby podatnikom na odliczanie w latach następnych, innych niż wskazane powyżej, odsetek zapłaconych w latach wcześniejszych. Taki zapis nie wynika również z art. 9 ust. 1b ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dlatego też jeżeli Wnioskodawca nie odliczył od podstawy obliczenia podatku wydatków na spłatę odsetek od kredytu faktycznie poniesionych w 2007 r., to odsetki te nie kumulują się do odliczenia w latach następnych. Odsetki te mogą być odliczone od dochodu jedynie w roku podatkowym, w którym je poniesiono.

Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawca w roku 2014 złoży PIT-2K składając zeznanie podatkowe za rok 2008, wówczas będzie mógł wykazać w zeznaniu za 2008 r. odsetki zapłacone w 2006 r. i 2008 r., tj. przed rokiem zakończenia inwestycji (w postaci przeniesienia prawa własności nieruchomości) oraz odsetki zapłacone w roku podatkowym 2008.

Tym samym składając korekty zeznań podatkowych za lata 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 r. będzie w nich mógł uwzględnić odsetki zapłacone w roku, za który dana korekta zostanie złożona.

Ponadto zauważyć należy, iż wysokość dokonywanych odliczeń jest limitowana. Odliczenie obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza, ustalonej w roku zakończenia inwestycji, kwoty określonej jako iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej oraz wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy (art. 26b ust. 4). Kwota ta w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych nie może ulec zmniejszeniu (art. 26b ust. 10). Począwszy od 2007 r., w związku z delegacją ustawową wynikającą z art. 9 ust. 4 cytowanej na wstępie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Minister Finansów do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy określa, w drodze obwieszczenia wysokość kwoty, o której mowa w art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. w celu określenia tej części kredytu, od której podatnikowi przysługuje prawo do odliczania odsetek. Na podstawie powyższego art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. Minister Finansów ogłosił, że w 2007 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń z tytułu wydatków, o których mowa w cytowanym art. 26b ust. 1 nie może przekroczyć 189.000 zł (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M. P. Nr 89, poz. 926). Z art. 9 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wynika zaś, że w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych kwota, o której mowa w art. 26b ust. 4 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje się najwyższy w okresie 2001-2026 wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.

Zatem, skoro w przedmiotowej sprawie rokiem zakończenia inwestycji – czyli przeniesienia na Wnioskodawcę i jego małżonkę prawa własności nieruchomości w skład której wchodzi budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej - był 2007 r., a na ten rok limit wynosił 189.000 zł, to limit ten w latach następnych nie ulegnie zmianie.

Reasumując, Wnioskodawcy – w związku z zakupem od dewelopera budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej w stanie deweloperskim – przysługuje prawo odliczenia od dochodu odsetek od kredytu udzielonego w 2006 r. na zakup ww. budynku w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. W sytuacji, gdy przyznany kredyt wykorzystany został na inwestycję mieszkaniową wymienioną w ust. 1 oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5. Jeżeli pierwszego odliczenia Wnioskodawca dokona w rozliczeniu za 2008 r. składając korektę tego zeznania wraz z załącznikiem PIT-2K i PIT/D, wówczas w korekcie tego zeznania będzie mógł uwzględnić odsetki zapłacone w 2006, tj. przed rokiem zakończenia inwestycji oraz poniesione w roku podatkowym 2008. Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki naliczone od tej części kredytu, która wydatkowana została na zakup budynku i nie przekracza obowiązującego w 2007 r. limitu w kwocie 189 000 zł. W rozpatrywanej sprawie rok 2007 jest rokiem zakończenia inwestycji mieszkaniowej (przeniesienia prawa własności nieruchomości na Wnioskodawcę i jego małżonkę). Powyższy limit obowiązuje również w latach następnych.

Tym samym składając korekty zeznań podatkowych za lata 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 r. Wnioskodawca będzie w nich mógł uwzględnić odsetki zapłacone w roku, za który dana korekta zostanie złożona.

Końcowo, odnosząc się do kwestii możliwości uwzględnienia odliczeń odsetek w korektach zeznań podatkowych wskazać należy na treść art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, który stanowi: jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Zgodnie z § 2 tego artykułu, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają szczególnych terminów, w których przysługuje powyższe uprawnienie. Należy więc powiązać tę możliwość z zobowiązaniem podatkowym, którego deklaracja (zeznanie) dotyczy. Prawo do korekty deklaracji (zeznania) istnieje tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej).

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy, jako współwłaściciela budynku mieszkalnego oraz współkredytobiorcy i tylko w stosunku do Niego może ona wywoływać określone przepisami skutki prawne. Oznacza to, że zastosowanie się do tej interpretacji przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego ją uchylającego nie może szkodzić – również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej – tylko Wnioskodawcy. Natomiast małżonka Wnioskodawcy, chcąc uzyskać interpretację indywidualną, powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-561 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.