Kredyt mieszkaniowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt mieszkaniowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
29
lis

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej w związku z zawartą umową o kredyt mieszkaniowy.

Fragment:

(...) kredytu mieszkaniowego, od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2 –do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Zatem nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowane zostało prawo do korzystania z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu mieszkaniowego w latach 2002-2006. Prawo to przysługuje w sytuacji, kiedy podatnikowi został udzielony kredyt mieszkaniowy do końca 2006 r. i spełnia on warunki określone w przepisach art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. Wnioskodawca wskazał we wniosku, że umowę o preferencyjny kredyt mieszkaniowy zawarł 6 kwietnia 2009 r., a więc w terminie, w którym przytoczone powyżej zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych już nie obowiązywały odnośnie nowo zawartych umów kredytowych. Wnioskodawca nie ma więc prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej.

2014
9
paź

Istota:

1. Czy w związku z zaciągniętym w 2006 r. kredytem mieszkaniowym na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek?
2. Czy w związku z planowanym złożeniem w 2014 r. PIT-2K do zeznania podatkowego (korekta zeznania PIT-37) za 2008 r. prawo do odliczenia odsetek przysługuje Wnioskodawcy od 2008 r., tzn. za lata: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 z limitem 189.000 zł?

Fragment:

(...) kredytem mieszkaniowym ”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek: od kredytu mieszkaniowego, od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2 - do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. W myśl art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: budową budynku mieszkalnego, albo wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni (...)

2012
16
maj

Istota:

Zakres możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup segmentu w zabudowie bliźniaczej.

Fragment:

(...) kredytem mieszkaniowym ”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek: od kredytu mieszkaniowego, od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2 do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., od podstawy obliczenia podatku ustalonej na podstawie regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: budową budynku mieszkalnego, albo wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do (...)

2012
20
sty

Istota:

Czy kwota, która została przeznaczona na spłatę kredytu „własny kąt – hipoteczny” zostanie w pełni zaliczona w poczet poniesionych wydatków mieszkaniowych?

Fragment:

W maju 2007 r. zaciągnął Pan wspólnie z żoną kredyt mieszkaniowy „ własny kąt – hipoteczny ”, który został w całości przeznaczony na budowę domu jednorodzinnego na ww. działce. Dom ten został sprzedany w dniu 9 grudnia 2009 r. Część kwoty otrzymanej z tytułu tej sprzedaży przelano bezpośrednio do Banku, na poczet spłaty kredytu „ własny kąt – hipoteczny ”, z uwagi na zapis w akcie notarialnym, natomiast pozostała kwota w wysokości 242.396 zł 22 gr. została przelana na konto. W dniu 16 grudnia złożył Pan PIT-23 oraz oświadczenie, że w przeciągu 2 lat pieniądze ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną na budowę domu i spłatę zaciągniętego kredytu. W dniu 21 kwietnia 2010 r. otrzymał Pan pozwolenie na budowę domu na innej działce nr 613/4 i do chwili obecnej kontynuuje budowę domu. Zatem należy uznać, iż część przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, która przeznaczona została przez Pana na spłatę całości kredytu, zaciągniętego wspólnie z żoną została wydatkowana na cele określone w art. 21 ust.1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. i korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust.1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
13
gru

Istota:

Możliwość odliczenia od dochodu odsetek od kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na zakup lokalu mieszkalnego.

Fragment:

(...) kredytu mieszkaniowego, od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2 - do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: budową budynku mieszkalnego albo wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

2011
1
paź

Istota:

Czy do skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w poprzednio obowiązującym art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawniony jest również małżonek Wnioskodawcy, który nie zameldował się w zbytym lokalu i nie legitymuje się 12 miesięcznym okresem zameldowania przed sprzedażą w ww. lokalu mieszkalnym?
2. Czy pomimo zbycia ww. lokalu Zainteresowany ma prawo nadal korzystać z tzw. ulgi odsetkowej do 2027 r.?

Fragment:

(...) kredytem mieszkaniowym ”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek: od kredytu mieszkaniowego, od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2    - do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. u. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: budową budynku mieszkalnego, albo wniesieniem wkładu budowlanego lub (...)

2011
1
paź

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej

Fragment:

Nr 217, poz. 1588 ze zm.) podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 r., zwany dalej "kredytem mieszkaniowym", przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o podatku ryczałtowym w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek: od kredytu mieszkaniowego, od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2 - do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 01 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Zasady i warunki skorzystania z ulgi na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu, wykorzystanego przez podatnika na cele mieszkaniowe zostały uregulowane w art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. Zgodnie z art. 26b ust. 1 odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi mającemu miejsce zamieszkania w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy), na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej m.in. z budową budynku mieszkalnego.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni będzie korzystała ze zwolnienia od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, iż kwota 80 000 zł wydatkowana na spłatę hipotecznego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup zbywanego mieszkania, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawę do naliczenia podatku w formie ryczałtu w wysokości 10 % stanowi zatem przychód ze sprzedaży nieruchomości pomniejszony o wartość spłaconego kredytu. Dla skorzystania z przedmiotowego zwolnienia bez znaczenia jest forma dokonania tej spłaty, tj. czy spłaty kredytu Wnioskodawczyni dokonała osobiście, czy też w Jej imieniu uczynił to nabywca mieszkania. Należy jednak zauważyć, iż Wnioskodawczyni, jako odrębny podatnik, uzyskała dochód w wysokości połowy wartości przedmiotowej nieruchomości, a zatem zastosowanie rzeczonego zwolnienia, ze względu na spełnienie wyżej wskazanych warunków, dotyczy uzyskanej ze sprzedaży połowy wartości nieruchomości. Jednocześnie, tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretację prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca może odliczać w ramach ulgi odsetkowej odsetki od drugiego kredytu zaciągniętego wspólnie z żoną, na zakup nowego mieszkania, które zakupione zostało na rynku pierwotnym i które zaspokaja jego potrzeby mieszkaniowe oraz spełnia warunki niezbędne dla przedmiotowej ulgi?

Fragment:

Jednakże w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej "kredytem mieszkaniowym", przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek: od kredytu mieszkaniowego, od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2 do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. W przypadku odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych niezbędne jest posiadanie przez podatnika dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków uprawniających do ulgi, określonych w art. 26b ww. ustawy, a także określających wysokość i termin zapłaty odsetek. Przepis art. 26b ust. 2 pkt 6 lit. a ww. ustawy jednoznacznie stanowi bowiem, że odliczenie stosuje się, jeżeli odsetki, o których mowa zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w punkcie 2 (tj. podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów).

2011
1
lip

Istota:

Czy obecnie możliwe jest odliczenie odsetek od kredytu w ramach tzw. ulgi odsetkowej, jeżeli podatnik poprzednio korzystał z ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową?

Fragment:

Według wnioskodawcy, jego intencją był zwrot ulgi aby móc korzystać w przyszłości z tzw. ulgi odsetkowej przy kredycie mieszkaniowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w obecnej sytuacji przysługuje mu prawo do ulgi odsetkowej... Zdaniem wnioskodawcy, w związku z faktem, iż wszelkie odliczone ulgi z tytułu gromadzenia środków na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową zostały przez niego zwrócone urzędowi skarbowemu, ma prawo do korzystania z ulgi odsetkowej. Wnioskodawca podkreśla również, iż jeżeli forma zwrotu ulg, jaką zastosował była nieprawidłowa (doliczenie do podatku w PIT-37) jest gotów ją skorygować. Zaznaczył jednak, że jest to tylko kwestia formalna, gdyż w rzeczywistości, finansowo, rozliczył się z urzędem skarbowym w roku 2003 zgodnie z intencją prawodawcy. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. – w brzmieniu obowiązującym do końca 2001r.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.