IPPP1/443-1038/13-2/JL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Odsetki od kwoty, którą nabywający usługę/towar ma odroczoną w ramach kredytu kupieckiego, będą stanowiły wynagrodzenie za odrębną usługę finansową podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługa ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7.10.2013 r. (data wpływu 10.10.2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT właściwej dla opodatkowania kredytu kupieckiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.10.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT właściwej dla opodatkowania kredytu kupieckiego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności C. (dalej: „Spółka”) będącej czynnym podatnikiem VAT, jest działalność między innymi w zakresie świadczenia usług budowlanych oraz dostawy sprzętu medycznego. Obecnie Spółka realizuje kontrakt handlowy, który przewiduje, że zapłata wynagrodzenia Spółki za dostawę towarów i świadczenie usług realizowanych w ramach kontraktu zostanie odroczona - zapłata wynagrodzenia należnego Spółce zostanie dokonana po dniu wykonania usługi/dostawy towaru dokonanej przez Spółkę. W okresie pomiędzy dniem wykonania usługi/dokonaniem dostawy towaru, Spółka będzie zatem finansowała swojego kontrahenta w ramach tak zwanego kredytu kupieckiego. Z tytułu udzielenia kredytu kupieckiego Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w formie odsetek naliczanych w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Odsetki naliczane będą w okresie faktycznego finansowania klienta Spółki to jest począwszy od dnia następującego po dniu dostawy towarów/wykonania usługi do dnia faktycznej zapłaty należnego wynagrodzenia. Wątpliwości Spółki dotyczą obecnie stawki w podatku od towarów i usług właściwej dla opodatkowania usługi finansowania klienta Spółki w ramach tzw. kredytu kupieckiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką w podatku od towarów i usług należy opodatkować świadczenie przez Spółkę usługi finansowania klienta w ramach tak zwanego kredytu kupieckiego, w okresie od dnia następującego po dniu, w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towarów do dnia, w którym nastąpi faktyczna płatność wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu odpowiednio wykonania usługi oraz dokonania dostawy towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, finansując klienta w ramach kredytu kupieckiego Spółka świadczy usługę finansową, która korzysta z opodatkowania podatkiem od towarów i usług według stawki „zwolnione”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”) opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podstawowa stawka VAT, wynosi obecnie 23%. Jednakże w treści ustawy o VAT ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania z podatku. W art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT wskazano, że zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów, lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Stosownie do treści art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

  1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
  2. usług doradztwa;
  3. usług w zakresie leasingu.

Ustawa o VAT nie wskazuje w sposób bezpośredni, w jaki sposób należy klasyfikować usługę udzielania kredytu kupieckiego. W szczególności wątpliwości może budzić, czy w analizowanej transakcji, finansowanie klienta należy traktować jako świadczenie poboczne w stosunku do dostawy towarów/świadczenia usług z którymi są związane, czy też należy je traktować jako niezależną usługę stanowiącą odrębny przedmiot opodatkowania.

Z uwagi na powyższe wątpliwości kwestia będąca przedmiotem niniejszego wniosku była przedmiotem interpretacji organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2008 r. sygn. I FSK 1284/07 oraz wyroku WSA w Szczecinie z 21 marca 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 1081/11, sądy potwierdziły, że wynagrodzenie odsetkowe za finansowanie w ramach kredytu kupieckiego stanowi podstawę opodatkowania VAT usługi finansowej opodatkowanej według stawki „zwolnione”. Taka interpretacja przepisów ustawy o VAT jest zgodna z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 października 1993 r. w sprawie C-281/91 pomiędzy Muysen De Winters Bouwn-en Aannemingsbedrift BV a Staatssecretaris van Financien (Holandia). Trybunał wskazał w rozstrzygnięciu na konieczność odmiennego traktowania sytuacji, gdy odsetki są naliczane za okres do dnia dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi oraz sytuacji, gdy odsetki od odroczonej płatności są należne za okres po dokonaniu dostawy lub wykonaniu dostawy. Trybunał podkreślił, że co do zasady, odsetki pobierane przez sprzedawcę za odroczenie terminu płatności stanowią wynagrodzenie za usługę finansową zwolnioną z VAT. Jedynie w sytuacji, gdy termin płatności byłby odroczony jedynie do dnia realizacji dostawy lub wykonania usługi (co nie będzie miało miejsca w analizowanej transakcji), odsetki należałoby zakwalifikować jako element wynagrodzenia za dostawę towarów/świadczenie usług, za którą zapłata jest odraczana.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że świadczenie przez Spółkę usługi finansowania klienta w ramach tak zwanego kredytu kupieckiego, w okresie od dnia następującego po dniu w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towarów do dnia, w którym nastąpi faktyczna płatność wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu odpowiednio wykonania usługi oraz dokonania dostawy towarów będzie podlegało opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT według stawki „zwolnione”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towary – to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ustawy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

I tak, art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Jednocześnie w myśl art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41 (art. 43 ust. 14 ustawy).

Stosownie do treści art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

  1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
  2. usług doradztwa;
  3. usług w zakresie leasingu.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka realizuje kontrakt handlowy, który przewiduje, że zapłata wynagrodzenia Spółki za dostawę towarów i świadczenie usług realizowanych w ramach kontraktu zostanie odroczona - zapłata wynagrodzenia należnego Spółce zostanie dokonana po dniu wykonania usługi dostawy towaru dokonanej przez Spółkę. W okresie pomiędzy dniem wykonania usługi/dokonaniem dostawy towaru, Spółka będzie zatem finansowała swojego kontrahenta w ramach tak zwanego kredytu kupieckiego. Z tytułu udzielenia kredytu kupieckiego Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w formie odsetek naliczanych w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Odsetki naliczane będą w okresie faktycznego finansowania klienta Spółki to jest począwszy od dnia następującego po dniu dostawy towarów/wykonania usługi do dnia faktycznej zapłaty należnego wynagrodzenia. Wątpliwości Spółki dotyczą obecnie stawki w podatku od towarów i usług właściwej dla opodatkowania usługi finansowania klienta Spółki w ramach tzw. kredytu kupieckiego.

Kwestia dotycząca zaliczania odsetek od kredytu kupieckiego do podstawy opodatkowania podatkiem VAT nie została uregulowana w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma w niej unormowań, które w sposób jednoznaczny wskazywałyby wpływ odsetek naliczanych odbiorcy z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego na podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

W celu wyjaśnienia, czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z pobocznym świadczeniem do świadczenia głównego, czy też niezależną czynnością – usługą udzielenia kredytu, należy wyjaśnić pojęcie kredytu kupieckiego.

Kredyt kupiecki nie jest niczym innym, niż odroczoną płatnością za pobrany przez kupującego towar czy też usługę. Przy takiej umowie zakup towaru bądź usługi następuje w innym momencie niż zapłata ustalonej za niego należności. Oznacza to, że sprzedawca poprzez odroczenie terminu płatności przez czas tegoż odroczenia kredytuje nabywcę. W praktyce, kredyt kupiecki jest odłożeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi.

Istotą kredytu kupieckiego jest zatem relacja, w ramach której dostawca poprzez odroczenie terminu płatności przez czas tegoż odroczenia kredytuje nabywcę. Dostawca godzi się bowiem na brak otrzymania płatności należności za towary w określonym terminie czyli de facto środki te pozostawia w dyspozycji nabywcy w pewnym okresie czasu. Powyższa relacja jest zbliżona do zaciągnięcia przez nabywcę kredytu lub pożyczki w instytucji zewnętrznej z tym, że w przypadku kredytu kupieckiego kredytowania dokonuje sam sprzedawca. Sprzedawca pobiera za powyższą usługę wynagrodzenie w postaci odsetek, co jest formą wynagrodzenia charakterystyczną dla usług finansowych, takich jak kredyt czy pożyczka.

Z powyższego wynika, że ekonomiczna istota oraz charakterystyczne elementy kredytu kupieckiego przesądzają o tym, że dla potrzeb rozliczeń w zakresie podatku VAT, usługi polegające na udzielaniu kredytu kupieckiego należy zaklasyfikować jako usługi finansowe.

Problem związany z opodatkowaniem odsetek od kredytu kupieckiego, na co wskazał Wnioskodawca we wniosku, był przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 października 1993 r. w sprawie C-281/91 pomiędzy Muysen De Winters Bouwn-en Aannemingsbedrift BV a Staatssecretaris van Financien (Holandia). TSUE wskazał w tym rozstrzygnięciu na konieczność odmiennego traktowania sytuacji, gdy odsetki są naliczane za okres do dnia realizacji dostawy lub wykonania usługi oraz sytuacji, gdy odsetki od odroczonej płatności są należne za okres po zrealizowaniu dostawy lub wykonaniu dostawy. Trybunał podkreślił, że co do zasady, odsetki pobierane przez sprzedawcę za odroczenie terminu płatności stanowią wynagrodzenie za usługę finansową zwolnioną z VAT. Jednakże w sytuacji, gdy termin płatności jest odroczony (a co za tym idzie, odsetki naliczane są jedyne do dnia realizacji dostawy lub wykonania usługi), odsetki stanowią część wynagrodzenia za dostawę towarów/świadczenie usług, za którą zapłata jest odraczana, nawet jeśli wynagrodzenie za odroczenie ustalone jest w umowie odrębnie.

Ponadto w powołanym przez Spółkę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt I FSK 1284/07 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji sprzedaży nieruchomości na raty NSA uznał, że w przypadku sprzedaży nieruchomości na raty, na gruncie ustawy o VAT mamy do czynienia z dostawą towaru natomiast czynność polegająca na odroczeniu płatności z tytułu dostarczonego towaru przy jednoczesnym naliczaniu odsetek jest kredytem kupieckim i jako odrębne świadczenie od czynności dostawy towaru płatne w formie płatności okresowych w ustalonych terminach, korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w załączniku nr 4 do ustawy o VAT.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że odsetki od kwoty, którą nabywający usługę/towar ma odroczoną w ramach kredytu kupieckiego, będą stanowiły wynagrodzenie za odrębną usługę finansową podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługa ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.