Kredyt kupiecki | Interpretacje podatkowe

Kredyt kupiecki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt kupiecki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie wliczenia wynagrodzenia z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego do podstawy opodatkowania
Fragment:
Dzięki wykorzystaniu kredytu kupieckiego nabywca dokonuje zakupu towarów, za które płatność zostaje odroczona na pewien okres ustalony pomiędzy sprzedającym a kupującym. Istotą kredytu kupieckiego jest zatem relacja, w ramach której dostawca poprzez odroczenie terminu płatności przez czas tegoż odroczenia kredytuje nabywcę. Dostawca godzi się bowiem na brak otrzymania płatności należności za towary w określonym terminie czyli de facto środki te pozostawia w dyspozycji nabywcy w pewnym okresie czasu. Powyższa relacja jest zbliżona do zaciągnięcia przez nabywcę kredytu lub pożyczki w instytucji zewnętrznej z tym, że w przypadku kredytu kupieckiego kredytowania dokonuje sam sprzedawca. Sprzedawca pobiera za powyższą usługę wynagrodzenie w postaci odsetek, co jest formą wynagrodzenia charakterystyczną dla usług finansowych, takich jak kredyt czy pożyczka. Zatem ekonomiczna istota oraz charakterystyczne elementy kredytu kupieckiego przesądzają o tym, że dla potrzeb rozliczeń w zakresie podatku VAT, usługi polegające na udzielaniu kredytu kupieckiego należy traktować jako usługi finansowe. W niniejszej sprawie zwrócić należy uwagę na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 27 października 1993 r. w sprawie C-281/91 Muysen de Winters Bouw-en Aannemingsbedrijf BV.
2015
1
lis

Istota:
Odsetki od kwoty, którą nabywający towar ma odroczoną w ramach kredytu kupieckiego, będą stanowiły wynagrodzenie za odrębną usługę finansową podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługa ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.
Fragment:
Wnioskodawca podkreśla, iż w przypadku wyboru opcji zapłaty należności z wykorzystaniem kredytu kupieckiego nabywca będzie zobowiązany nie tylko do uiszczenia ceny za zakupione towary, ale również do uiszczenia opisanych powyżej kosztów udzielenia kredytu kupieckiego, tj. odsetek. W ramach opcji płatności z wykorzystaniem kredytu kupieckiego, w każdym przypadku, termin płatności należności głównej oraz termin płatności odsetek nastąpią po dokonaniu dostawy towarów. Termin płatności wykonywanej w ramach opcji z wykorzystaniem kredytu kupieckiego oraz termin zapłaty odsetek będą znacząco dłuższe niż termin płatności za dostawę towarów określony w przypadku płatności na zasadach ogólnych. Wnioskodawca zaznacza, że w związku z udzielaniem kontrahentom kredytów kupieckich nie zostanie zawarta jakakolwiek umowa faktoringu, oraz że w tym zakresie nie będzie współpracować z bankami, innymi instytucjami finansowymi ani podmiotami trzecimi. Realizacja opisanego powyższej sposobu regulowania przez nabywców należności z wykorzystaniem kredytu kupieckiego będzie dokonywana wyłącznie pomiędzy Wnioskodawcą a jej kontrahentami. Stosowane określenie Kredyt Kupiecki stanowi sformułowanie stosowane przez Wnioskodawcę w celu wyraźnego odróżnienia płatności na zasadach ogólnych, od płatności z wykorzystaniem kredytu kupieckiego. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.
2015
27
sie

Istota:
Odsetki należne Wnioskodawcy za odroczenie terminu płatności na dzień późniejszy niż dzień dokonania dostawy nieruchomości nie stanowią elementu podstawy opodatkowania z tytułu dostawy nieruchomości, lecz stanowią wynagrodzenie za odrębną od dostawy usługę finansową.
Fragment:
Strony ustaliły, że Nabywca - w związku z odroczeniem terminu płatności pozostałej części ceny - zapłaci Spółce odsetki w wysokości 10% pozostałej części ceny rocznie (kredyt kupiecki). Całość wynagrodzenia z tytułu udzielenia kredytu kupieckiego jest płatna w terminie do dnia 25 września 2015 r., a więc jeszcze przed zapłatą Pozostałej części ceny. W konsekwencji wynagrodzenie z tytułu kredytu kupieckiego będzie obliczone od razu za okres od dnia podpisania umowy sprzedaży Nieruchomości do dnia upływu ustalonego terminu płatności pozostałej części ceny (czyli od dnia 2 stycznia 2015 r. do 20 grudnia 2016 r.). Strony ustaliły dodatkowo, że wynagrodzenie z tytułu kredytu kupieckiego nie przekroczy w żadnym wypadku określonej kwoty ustalonej przez strony w umowie i odpowiadającej kwocie stanowiącej 23% pozostałej części ceny. Jednak w razie wcześniejszego uregulowania pozostałej części ceny, odsetki wypłacone Spółce z tytułu kredytu kupieckiego zostaną zmniejszone lub zwrócone za okres od daty faktycznej płatności pozostałej części ceny do dnia 20 grudnia 2016 r. Kwestia kwalifikacji usługi udzielania tzw. kredytu kupieckiego jako określonego rodzaju usługi na gruncie podatku VAT nie została wprost uregulowana ani w przepisach ustawy o VAT ani w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Kwestii tej nie reguluje wprost również unijne prawo podatkowe.
2015
23
lip

Istota:
W zakresie potraktowania należności odsetkowych za umowną przedłużoną płatność oraz nieterminową płatność jako należności za odpłatne świadczenie usługi podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
W praktyce, kredyt kupiecki jest odłożeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi. Istotą kredytu kupieckiego jest zatem relacja, w ramach której dostawca poprzez odroczenie terminu płatności przez czas tego odroczenia kredytuje nabywcę. Dostawca godzi się bowiem na brak otrzymania płatności należności za towary w określonym terminie czyli de facto środki te pozostawia w dyspozycji nabywcy w pewnym okresie czasu. Powyższa relacja jest zbliżona do zaciągnięcia przez nabywcę kredytu lub pożyczki w instytucji zewnętrznej z tym, że w przypadku kredytu kupieckiego kredytowania dokonuje sam sprzedawca. Sprzedawca pobiera za powyższą usługę wynagrodzenie w postaci odsetek, co jest formą wynagrodzenia charakterystyczną dla usług finansowych, takich jak kredyt czy pożyczka. Ekonomiczna istota oraz charakterystyczne elementy kredytu kupieckiego przesądzają o tym, że dla potrzeb rozliczeń w zakresie podatku VAT, usługi polegające na udzielaniu kredytu kupieckiego należy zaklasyfikować jako usługi finansowe. Problem związany z opodatkowaniem odsetek od kredytu kupieckiego, na co wskazał Wnioskodawca we wniosku, był przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 października 1993 r. w sprawie C-281/91 pomiędzy Muysen De Winter Bouw-en Aannemingsbedrif BV a Staatssecretaris van Financien (Holandia).
2015
18
mar

Istota:
Uznanie czy udzielony przez Spółkę kredyt kupiecki polegający na wydłużeniu terminu płatności wartości sprzedanej wierzytelności będzie stanowił usługę podlegającą, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku VAT
Fragment:
W praktyce, kredyt kupiecki jest odłożeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi. Istotą kredytu kupieckiego jest zatem relacja, w ramach której dostawca poprzez odroczenie terminu płatności przez czas tego odroczenia kredytuje nabywcę. Dostawca godzi się bowiem na brak otrzymania płatności należności za towary w określonym terminie, czyli faktycznie środki te pozostawia w dyspozycji nabywcy w pewnym okresie czasu. Relacja ta jest zbliżona do zaciągnięcia przez nabywcę kredytu lub pożyczki w instytucji zewnętrznej, z tym, że w przypadku kredytu kupieckiego kredytowania dokonuje sam sprzedawca. Sprzedawca pobiera za powyższą usługę wynagrodzenie w postaci odsetek, co jest formą wynagrodzenia charakterystyczną dla usług finansowych, takich jak kredyt czy pożyczka. Wynika z tego, że ekonomiczna istota oraz charakterystyczne elementy kredytu kupieckiego przesądzają o tym, że dla potrzeb rozliczeń w zakresie podatku VAT usługi polegające na udzielaniu kredytu kupieckiego należy zaklasyfikować jako usługi finansowe. Problem związany z opodatkowaniem odsetek od kredytu kupieckiego, był przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 października 1993 r. w sprawie C-281/91 pomiędzy Muyśen De Winters Bouw-en Aannemingsbedrijf BV a Staatssecretaris van Financien (Holandia).
2015
24
lut

Istota:
Opodatkowanie usługi kredytu kupieckiego
Fragment:
W praktyce, kredyt kupiecki jest odłożeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi. Istotą kredytu kupieckiego jest zatem relacja, w ramach której dostawca poprzez odroczenie terminu płatności przez czas tego odroczenia kredytuje nabywcę. Dostawca godzi się bowiem na brak otrzymania płatności należności za towary w określonym terminie, czyli faktycznie środki te pozostawia w dyspozycji nabywcy w pewnym okresie czasu. Relacja ta jest zbliżona do zaciągnięcia przez nabywcę kredytu lub pożyczki w instytucji zewnętrznej, z tym, że w przypadku kredytu kupieckiego kredytowania dokonuje sam sprzedawca. Sprzedawca pobiera za powyższą usługę wynagrodzenie w postaci odsetek, co jest formą wynagrodzenia charakterystyczną dla usług finansowych, takich jak kredyt czy pożyczka. Wynika z tego, że ekonomiczna istota oraz charakterystyczne elementy kredytu kupieckiego przesądzają o tym, że dla potrzeb rozliczeń w zakresie podatku VAT usługi polegające na udzielaniu kredytu kupieckiego należy zaklasyfikować jako usługi finansowe. Problem związany z opodatkowaniem odsetek od kredytu kupieckiego, był przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 października 1993 r. w sprawie C-281/91 pomiędzy Muysen De Winters Bouwn-en Aannemingsbedrift BV a Staatssecretaris van Financien (Holandia).
2015
18
lut

Istota:
Odsetki od kwoty odroczonej w ramach kredytu kupieckiego będą stanowiły wynagrodzenie za odrębną usługę finansową podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługa ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.
Fragment:
W praktyce, kredyt kupiecki jest odroczeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi. W podobny sposób kredyt kupiecki jest rozumiany przez organy podatkowe w świetle wydanych interpretacji podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 16 maja 2011 r. (sygn.: ILPP2/443-369/11-3/SJ ) definiuje kredyt kupiecki uznając, że „ Jest to pozabankowa forma finansowania działalności gospodarczej (...). Zatem z powyższego wynika, iż kredyt kupiecki nie jest niczym innym niż odroczoną płatnością za pobrany przez kupującego towar. Przy takiej umowie zakup towaru następuje w innym momencie niż zapłata ustalonej za niego należności. Oznacza to, że sprzedawca poprzez odroczenie terminu płatności przez czas tegoż odroczenia kredytuje nabywcę. W praktyce kredyt kupiecki jest odłożeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi ”. Według Spółki, ekonomiczna istota kredytu kupieckiego, a także wskazane powyższej charakterystyczne elementy kredytu kupieckiego przesądzają o tym, iż dla potrzeb rozliczeń w zakresie podatku VAT, usługi polegające na udzielaniu kredytu kupieckiego należy zaklasyfikować, jako - odrębne od dostawy towarów - usługi finansowe.
2014
24
paź

Istota:
Odsetki od kwoty, którą nabywający usługę/towar ma odroczoną w ramach kredytu kupieckiego, będą stanowiły wynagrodzenie za odrębną usługę finansową podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Usługa ta korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy.
Fragment:
Wątpliwości Spółki dotyczą obecnie stawki w podatku od towarów i usług właściwej dla opodatkowania usługi finansowania klienta Spółki w ramach tzw. kredytu kupieckiego. Kwestia dotycząca zaliczania odsetek od kredytu kupieckiego do podstawy opodatkowania podatkiem VAT nie została uregulowana w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma w niej unormowań, które w sposób jednoznaczny wskazywałyby wpływ odsetek naliczanych odbiorcy z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego na podstawę opodatkowania podatkiem VAT. W celu wyjaśnienia, czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z pobocznym świadczeniem do świadczenia głównego, czy też niezależną czynnością – usługą udzielenia kredytu, należy wyjaśnić pojęcie kredytu kupieckiego. Kredyt kupiecki nie jest niczym innym, niż odroczoną płatnością za pobrany przez kupującego towar czy też usługę. Przy takiej umowie zakup towaru bądź usługi następuje w innym momencie niż zapłata ustalonej za niego należności. Oznacza to, że sprzedawca poprzez odroczenie terminu płatności przez czas tegoż odroczenia kredytuje nabywcę. W praktyce, kredyt kupiecki jest odłożeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi. Istotą kredytu kupieckiego jest zatem relacja, w ramach której dostawca poprzez odroczenie terminu płatności przez czas tegoż odroczenia kredytuje nabywcę.
2014
30
sty

Istota:
Stawka podatku VAT dla kredytu kupieckiego
Fragment:
Koszty kredytu kupieckiego (odsetki) liczone są comiesięcznie zbiorczo dla wszelkich transakcji objętych kredytem kupieckim według wzoru uwzględniającego wartość brutto faktury do zapłaty, zmienną stopę procentową równą WIBOR-t-15% w skali roku oraz liczbę dni, o które odroczony został termin płatności. Spółka dokumentuje kwotę odsetek należnych jej z tytułu udzielenia kredytu kupieckiego wystawiając faktury VAT na rzecz kontrahentów. Odsetki są płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Każdemu kontrahentowi przysługuje kwotowy limit zakupów wskazany w umowie o współpracy w ramach którego mogą dokonywać zapłaty należności z wykorzystaniem opcji kredytu kupieckiego. Należy podkreślić, iż w przypadku wyboru opcji zapłaty należności z wykorzystaniem kredytu kupieckiego kontrahent jest zobowiązany nie tylko do uiszczenia ceny za zakupione towary ale również do uiszczenia opisanych powyżej kosztów udzielenia kredytu kupieckiego tj. odsetek. Dostawa towaru oraz koszty udzielenia kredytu kupieckiego (odsetki) są dokumentowane odrębnymi fakturami VAT. W ramach opcji płatności z wykorzystaniem kredytu kupieckiego w każdym przypadku termin płatności należności głównej oraz termin płatności odsetek następują po dokonaniu dostawy towarów.
2012
18
sty

Istota:
Czy w związku z wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2010 r. zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2011 r. odroczenie płatności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty przy jednoczesnym naliczeniu odsetek, uznane jako kredyt kupiecki, będzie zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38?
Fragment:
W przypadku kredytu kupieckiego sytuacja tolerowania przez sprzedawcę braku zapłaty należności za towar (usługę) trwa do czasu określonego przez strony umowy jako termin (terminy) zapłaty odroczonej należności. I dopiero z upływem tego terminu (terminów w przypadku rozłożenia zapłaty na raty) nastąpi wykonanie (lub wykonanie częściowe) usługi kredytu kupieckiego. Zatem należy uznać, że częściowe wykonanie usługi kredytu kupieckiego następuje z dniem upływu terminów płatności poszczególnych rat należności (wraz z odsetkami). Nowelizacja przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług, z datą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2011 r. (art. 3 ustawy), skutkuje likwidacją załącznika nr 4 do ustawy o VAT, który w swoim wykazie zawiera świadczoną przez Wnioskodawcę usługę udzielenia kredytu kupieckiego, poz. 3: sekcja J ex 65-67. Jednocześnie znowelizowane przepisy w zakresie zwolnienia od podatku w przypadku świadczonej przez Wnioskodawcę usługi kredytu kupieckiego (odroczenie płatności z tytułu dostawy towaru przy jednoczesnym naliczaniu odsetek od poszczególnych rat) nie odwołują się wprost do klasyfikacji statystycznych.
2011
1
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.