Kredyt kontraktowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt kontraktowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca wraz z żoną nie straci ulgi w podatku dochodowym z lat 2000 - 2003, jeśli dokona cesji praw do rachunku oszczędnościowo – kredytowego na rzecz córki?

Fragment:

(...) 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawcę, który zawarł z bankiem umowę o kredyt kontraktowy w celu systematycznego gromadzenia oszczędności razem z żoną i zamierza dokonać cesji praw do rachunku na rzecz córki zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla żony i córki Wnioskodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał (...)

2011
1
sie

Istota:

Wydatkowanie zgromadzonych w kasie mieszkaniowej oszczędności na budowę domu letniskowego

Fragment:

(...) poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 2 (tj. systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową), a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę – do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty uprzednio odliczone z tych tytułów. Na mocy powołanych przepisów, w celu zachowania prawa do wcześniejszych odliczeń, należy zgromadzone na imiennym rachunku oszczędnościowo-kredytowym środki (...)

2011
1
lip

Istota:

Reasumując, odpisy dokonywane przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej umowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematycznym gromadzeniu oszczędności, począwszy od grudnia 2006 r. są nienależne. Wnioskodawca powinien zwrócić odliczone z tego tytułu kwoty wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi od dnia zwrotu nadpłaty.Jednocześnie należy zauważyć, iż organ podatkowy nie był zobowiązany do przesłania pisma informującego o zaistniałej pomyłce przelania na konto środków za grudzień 2006 r. i za 2007 r. oraz o obowiązku złożenia korekty za wskazane lata (grudzień 2006 r. i 2007 r.).

Fragment:

(...) z kasą mieszkaniową były zawarte w następujące aneksy: aneks z dnia 27.12.2005 r. (w trakcie trwania umowy), o przedłużenie systematycznego oszczędzania do końca 2008 r., aneks z dnia 19.12.2006 r. o podwyższeniu miesięcznych rat, aneks z dnia 18.12.2007 r. o podwyższenie miesięcznych rat oraz aneks z dnia 11.12.2008 r. o przedłużenie umowy do miesiąca grudnia 2009 r. oraz podwyższenie rat. Prawo do odliczenia przysługuje jedynie do upływu, określonego w umowie o kredyt kontraktowy, terminu systematycznego gromadzenia oszczędności. Liczy się termin określony przed 1 stycznia 2002 r., czyli albo termin zawarty w umowie pierwotnej, albo w aneksie podpisanym najpóźniej do dnia 31 grudnia 2001 r. Ponieważ okres ten został przedłużony w dniu 27.12.2005 r. na okres do końca 2008 r. oraz w dniu 11.12.2008 r. na okres do miesiąca grudnia 2009 r., a więc po roku 2002, wobec tego Wnioskodawca nie mógł skorzystać z ulgi podatkowej w stosunku do środków (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatkowanie pieniędzy wycofanych z kasy mieszkaniowej na zakup nieruchomości, w tym: wynagrodzenie notariusza, sporządzenie wypisów z umowy, wynagrodzenie pośrednika, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa za wpis własności nieruchomości do księgi wieczystej, nie pozbawia Podatnika prawa do ulgi podatkowej?

Fragment:

(...) poniesionych od dnia 1 stycznia 2002r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Zasady oszczędzania w kasie mieszkaniowej zostały uregulowane w ustawie z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1070 z późn zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996r. w sprawie ogólnych warunków umów o kredyt kontraktowy (Dz.U. Nr 68, poz. 330). Z wymienionych przepisów wynika, że po upływie umownego okresu systematycznego oszczędzania pieniądze zgromadzone w kasie mieszkaniowej mogą służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatnika. Ich zakres został określony w art. 8 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (Dz.U. z 2000r nr 98 poz. 1070 z późn zm.) i należą do nich: 1. nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub (...)

2011
1
maj

Istota:

Skrócenie aneksem okresu systematycznego oszczędzania przy zachowaniu 3-letniego okresu

Fragment:

(...) jest zgoda banku, a zmiana umowy musi być sporządzona w formie pisemnej. W przedstawionym stanie przyszłym upłynął wymagany ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego minimalny okres systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej (3 lata). Oznacza to możliwość złożenia przez podatnika wniosku o skrócenie okresu systematycznego gromadzenia oszczędności. Jeżeli bank wyrazi zgodę na skrócenie okresu oszczędzania, nastąpi zmiana umowy o kredyt kontraktowy w zakresie dotyczącym okresu oszczędzania. Wówczas wycofanie oszczędności po wyznaczonym nowym okresie oszczędzania i przeznaczenie tych oszczędności na zaspokojenie potrzeb (celów) mieszkaniowych tożsamych z celami systematycznego oszczędzania, nie będzie skutkowało utratą prawa do dokonanych odliczeń. Reasumując, przy skróceniu aneksem do umowy okresu systematycznego oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej, przy zachowaniu minimalnego okresu 36 miesięcy, nie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnikowi, który pieniądze zgromadzone w ramach kredytu kontraktowego przeznaczył na budowę budynku mieszkalnego, przysługuje prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?

Fragment:

(...) 18 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę: Pan Zbigniew Wiejaczka w latach 2001-2004 ( od grudnia 2001 do listopada 2004( gromadził pieniądze w Kasie Mieszkaniowej Banku PKO SA ( umowa o kredyt kontraktowy ). Po zakończeniu umowy w styczniu 2005 r. pieniądze podjął i przeznaczył zgodnie z umową na budowę budynku mieszkalnego. Od zgromadzonej w kasie mieszkaniowej kwoty otrzymał zwrot podatku dochodowego w wysokości 30%. W roku 2007 zamierza zakończyć budowę . Zapytanie dotyczy: Czy i w jakim procencie przysługuje mu zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od wydatków poniesionych w okresie od l maja 2004 do 31.12.2007 r. Stanowisko (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można uznać za prawo nabyte do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatki poniesione na gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w Kasie Mieszkaniowej Banku P... SA w ramach umowy o kredyt kontraktowy z przeznaczeniem ich na wpłatę na konto funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej ,,X" zarządzającej nieruchomością budynkową zlokalizowaną w miejscowości ,,X", w której znajduje się mieszkanie Podatnika stanowiące odrębną nieruchomość lokalową?

Fragment:

(...) oszczędnościowo - kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Przy czym odliczeniu podlegają wyłącznie wpłaty dokonane do upływu terminu systematycznego oszczędzania, wynikającego z postanowień umowy o kredyt kontraktowy w brzmieniu na dzień 31.12.2001 r. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654 ze zm.) celami mieszkaniowymi osoby fizycznej , która zawarła umowę o kredyt kontraktowy są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy: nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, remont domu lub lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2 z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania, spłata kredytu bankowego zaciągniętego na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podpisanie aneksu dot. skrócenia czasu oszczędzania w kasie mieszkaniowej nie spowoduje utraty ulgi i odliczenia z tego tytułu?

Fragment:

(...) podatnika do wydłużenia okresu odliczeń od podatku kwot wpłaconych do kasy , nawet jeżeli limit możliwego odliczenia by na to pozwalał. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że okres oszczędzania trwał od 21.11.2001r do 15.02.2005r. ( termin wynikający z umowy o kredyt kontraktowy) , natomiast aneks przedłużający umowę został podpisany 19.05.2005r. ( po upływie okresu wymienionego w umowie). Tak więc gdy w 2005 roku wydłużył Pan aneksem do umowy o kredyt kontraktowy termin oszczędzania , to ulgą objęte będą tylko te wpłaty , które zostały dokonane do w/w daty ( określonej przed dniem 1 stycznia 2002r.). Dodatkowe kwoty wpłacone po 19.05.2005r. na podstawie aneksu do umowy sporządzonego w 2005r. nie podlegają odliczeniu.Mając na uwadze powyższe ustalenia, wydłużenie przez podatnika okresu systematycznego oszczędzania i skrócenie tego wydłużenia - nie spowoduje utraty nabytej ulgi , lecz nie daje podatnikowi możliwości (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy nabycie lokalu mieszkalnego za środki z rachunku oszczędnościowo-kredytowego kasy mieszkaniowej przez osobę, która jest już właścicielem innego lokalu mieszkalnego, jest rozumiane jako wydatek poniesiony na własne potrzeby mieszkaniowe i daje prawo do zachowania uprawnień do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej?

Fragment:

(...) aby nie utracić prawa do dokonanych odliczeń, winien wycofane w danym roku z kasy mieszkaniowej oszczędności, wydatkować - w tym samym roku - zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę mieszkaniową, określonymi w art. 8 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz 1070 z późn. zm.). W myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowe przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową - do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem art. 12 i 13, długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe. Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 8 w/w ustawy celami mieszkaniowymi, o których mowa w ust. 1, są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można skorzystać z ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Z przedłożonej umowy wynika, że termin systematycznego gromadzenia oszczędności określony przed dniem 1 stycznia 2002 r. określał termin wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy do końca miesiąca listopada 2003 r. Zawarte w kolejnych terminach aneksy do umowy nie mają dla celów zastosowania odliczenia żadnego znaczenia, gdyż termin przedłużenia okresu systematycznego oszczędzania został określony w nich po dniu 1 stycznia 2002 r. (aneks z dnia 03.12.2003 (...)