Kredyt kontraktowy | Interpretacje podatkowe

Kredyt kontraktowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt kontraktowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca wraz z żoną nie straci ulgi w podatku dochodowym z lat 2000 - 2003, jeśli dokona cesji praw do rachunku oszczędnościowo – kredytowego na rzecz córki?
Fragment:
(...) 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawcę, który zawarł z bankiem umowę o kredyt kontraktowy w celu systematycznego gromadzenia oszczędności razem z żoną i zamierza dokonać cesji praw do rachunku na rzecz córki zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla żony i córki Wnioskodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał (...)
2011
1
wrz

Istota:
Wydatkowanie zgromadzonych w kasie mieszkaniowej oszczędności na budowę domu letniskowego
Fragment:
(...) poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 2 (tj. systematycznie gromadził oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową), a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę – do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty uprzednio odliczone z tych tytułów. Na mocy powołanych przepisów, w celu zachowania prawa do wcześniejszych odliczeń, należy zgromadzone na imiennym rachunku oszczędnościowo-kredytowym środki (...)
2011
1
sie

Istota:
Reasumując, odpisy dokonywane przez Wnioskodawcę z tytułu zawartej umowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematycznym gromadzeniu oszczędności, począwszy od grudnia 2006 r. są nienależne. Wnioskodawca powinien zwrócić odliczone z tego tytułu kwoty wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi od dnia zwrotu nadpłaty.Jednocześnie należy zauważyć, iż organ podatkowy nie był zobowiązany do przesłania pisma informującego o zaistniałej pomyłce przelania na konto środków za grudzień 2006 r. i za 2007 r. oraz o obowiązku złożenia korekty za wskazane lata (grudzień 2006 r. i 2007 r.).
Fragment:
(...) z kasą mieszkaniową były zawarte w następujące aneksy: aneks z dnia 27.12.2005 r. (w trakcie trwania umowy), o przedłużenie systematycznego oszczędzania do końca 2008 r., aneks z dnia 19.12.2006 r. o podwyższeniu miesięcznych rat, aneks z dnia 18.12.2007 r. o podwyższenie miesięcznych rat oraz aneks z dnia 11.12.2008 r. o przedłużenie umowy do miesiąca grudnia 2009 r. oraz podwyższenie rat. Prawo do odliczenia przysługuje jedynie do upływu, określonego w umowie o kredyt kontraktowy, terminu systematycznego gromadzenia oszczędności. Liczy się termin określony przed 1 stycznia 2002 r., czyli albo termin zawarty w umowie pierwotnej, albo w aneksie podpisanym najpóźniej do dnia 31 grudnia 2001 r. Ponieważ okres ten został przedłużony w dniu 27.12.2005 r. na okres do końca 2008 r. oraz w dniu 11.12.2008 r. na okres do miesiąca grudnia 2009 r., a więc po roku 2002, wobec tego Wnioskodawca nie mógł skorzystać z ulgi podatkowej w stosunku do środków (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy wydatkowanie pieniędzy wycofanych z kasy mieszkaniowej na zakup nieruchomości, w tym: wynagrodzenie notariusza, sporządzenie wypisów z umowy, wynagrodzenie pośrednika, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa za wpis własności nieruchomości do księgi wieczystej, nie pozbawia Podatnika prawa do ulgi podatkowej?
Fragment:
(...) poniesionych od dnia 1 stycznia 2002r. do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Zasady oszczędzania w kasie mieszkaniowej zostały uregulowane w ustawie z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1070 z późn zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996r. w sprawie ogólnych warunków umów o kredyt kontraktowy (Dz.U. Nr 68, poz. 330). Z wymienionych przepisów wynika, że po upływie umownego okresu systematycznego oszczędzania pieniądze zgromadzone w kasie mieszkaniowej mogą służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatnika. Ich zakres został określony w art. 8 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (Dz.U. z 2000r nr 98 poz. 1070 z późn zm.) i należą do nich: 1. nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub (...)
2011
1
maj

Istota:
Skrócenie aneksem okresu systematycznego oszczędzania przy zachowaniu 3-letniego okresu
Fragment:
(...) jest zgoda banku, a zmiana umowy musi być sporządzona w formie pisemnej. W przedstawionym stanie przyszłym upłynął wymagany ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego minimalny okres systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej (3 lata). Oznacza to możliwość złożenia przez podatnika wniosku o skrócenie okresu systematycznego gromadzenia oszczędności. Jeżeli bank wyrazi zgodę na skrócenie okresu oszczędzania, nastąpi zmiana umowy o kredyt kontraktowy w zakresie dotyczącym okresu oszczędzania. Wówczas wycofanie oszczędności po wyznaczonym nowym okresie oszczędzania i przeznaczenie tych oszczędności na zaspokojenie potrzeb (celów) mieszkaniowych tożsamych z celami systematycznego oszczędzania, nie będzie skutkowało utratą prawa do dokonanych odliczeń. Reasumując, przy skróceniu aneksem do umowy okresu systematycznego oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej, przy zachowaniu minimalnego okresu 36 miesięcy, nie (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnikowi, który pieniądze zgromadzone w ramach kredytu kontraktowego przeznaczył na budowę budynku mieszkalnego, przysługuje prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?
Fragment:
(...) 18 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę: Pan Zbigniew Wiejaczka w latach 2001-2004 ( od grudnia 2001 do listopada 2004( gromadził pieniądze w Kasie Mieszkaniowej Banku PKO SA ( umowa o kredyt kontraktowy ). Po zakończeniu umowy w styczniu 2005 r. pieniądze podjął i przeznaczył zgodnie z umową na budowę budynku mieszkalnego. Od zgromadzonej w kasie mieszkaniowej kwoty otrzymał zwrot podatku dochodowego w wysokości 30%. W roku 2007 zamierza zakończyć budowę . Zapytanie dotyczy: Czy i w jakim procencie przysługuje mu zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od wydatków poniesionych w okresie od l maja 2004 do 31.12.2007 r. Stanowisko (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy można uznać za prawo nabyte do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatki poniesione na gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w Kasie Mieszkaniowej Banku P... SA w ramach umowy o kredyt kontraktowy z przeznaczeniem ich na wpłatę na konto funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej ,,X" zarządzającej nieruchomością budynkową zlokalizowaną w miejscowości ,,X", w której znajduje się mieszkanie Podatnika stanowiące odrębną nieruchomość lokalową?
Fragment:
(...) oszczędnościowo - kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Przy czym odliczeniu podlegają wyłącznie wpłaty dokonane do upływu terminu systematycznego oszczędzania, wynikającego z postanowień umowy o kredyt kontraktowy w brzmieniu na dzień 31.12.2001 r. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654 ze zm.) celami mieszkaniowymi osoby fizycznej , która zawarła umowę o kredyt kontraktowy są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy: nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, remont domu lub lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2 z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania, spłata kredytu bankowego zaciągniętego na (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podpisanie aneksu dot. skrócenia czasu oszczędzania w kasie mieszkaniowej nie spowoduje utraty ulgi i odliczenia z tego tytułu?
Fragment:
(...) podatnika do wydłużenia okresu odliczeń od podatku kwot wpłaconych do kasy , nawet jeżeli limit możliwego odliczenia by na to pozwalał. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że okres oszczędzania trwał od 21.11.2001r do 15.02.2005r. ( termin wynikający z umowy o kredyt kontraktowy) , natomiast aneks przedłużający umowę został podpisany 19.05.2005r. ( po upływie okresu wymienionego w umowie). Tak więc gdy w 2005 roku wydłużył Pan aneksem do umowy o kredyt kontraktowy termin oszczędzania , to ulgą objęte będą tylko te wpłaty , które zostały dokonane do w/w daty ( określonej przed dniem 1 stycznia 2002r.). Dodatkowe kwoty wpłacone po 19.05.2005r. na podstawie aneksu do umowy sporządzonego w 2005r. nie podlegają odliczeniu.Mając na uwadze powyższe ustalenia, wydłużenie przez podatnika okresu systematycznego oszczędzania i skrócenie tego wydłużenia - nie spowoduje utraty nabytej ulgi , lecz nie daje podatnikowi możliwości (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy nabycie lokalu mieszkalnego za środki z rachunku oszczędnościowo-kredytowego kasy mieszkaniowej przez osobę, która jest już właścicielem innego lokalu mieszkalnego, jest rozumiane jako wydatek poniesiony na własne potrzeby mieszkaniowe i daje prawo do zachowania uprawnień do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej?
Fragment:
(...) aby nie utracić prawa do dokonanych odliczeń, winien wycofane w danym roku z kasy mieszkaniowej oszczędności, wydatkować - w tym samym roku - zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez kasę mieszkaniową, określonymi w art. 8 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz 1070 z późn. zm.). W myśl art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez zawarcie umowy o kredyt kontraktowy osoba fizyczna zobowiązuje się do systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowe przez czas oznaczony, a bank prowadzący kasę mieszkaniową - do przechowywania oszczędności i udzielenia po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem art. 12 i 13, długoterminowego kredytu na cele mieszkaniowe. Natomiast zgodnie z ust. 2 art. 8 w/w ustawy celami mieszkaniowymi, o których mowa w ust. 1, są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy można skorzystać z ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy. Z przedłożonej umowy wynika, że termin systematycznego gromadzenia oszczędności określony przed dniem 1 stycznia 2002 r. określał termin wpłat na rachunek oszczędnościowo-kredytowy do końca miesiąca listopada 2003 r. Zawarte w kolejnych terminach aneksy do umowy nie mają dla celów zastosowania odliczenia żadnego znaczenia, gdyż termin przedłużenia okresu systematycznego oszczędzania został określony w nich po dniu 1 stycznia 2002 r. (aneks z dnia 03.12.2003 (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.