Kredyt inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy spłata kredytu inwestycyjnego -biznes hipoteka w okresie od 19.04.2005r do 18.04.2007r zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym , skutkuje zwolnieniem z uiszczenia podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat?

Fragment:

(...) ale jako osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na zakup nieruchomości związanej z tą działalnością. Z w/w umowy o kredyt inwestycyjny - biznes hipoteka zawartej w dniu ............wynika , że Bank ............udzielił kredytu na zakup nieruchomości – kamienicy położonej w ........... wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.Kredytobiorcą była Pani ............prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą : ..................................... Kredyt inwestycyjny został więc udzielony osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na zakup nieruchomości związanej z tą działalnością, a nie osobie fizycznej na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych. Spłata kredytu jest więc nierozerwalnie związana ze zdarzeniami stanowiącymi realizację działalności gospodarczej. W związku z powyższym spłata w/w kredytu inwestycyjnego-biznes hipoteka nie powoduje zwolnienia Wnioskodawczyni z opodatkowania zryczałtowanym (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zakupione środki trwałe można amortyzować na ogólnych zasadach jeżeli zakup sfinansowany jest kredytem inwestycyjnym, jak ustalić wartość poczatkową tych środków trwałych?

Fragment:

(...) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i planuje w niedalekiej przyszłości wydobywanie kruszywa (piasku, żwiru itp.). Działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej. Dla potrzeb działalności zakupiona została pogłębiarka do akwenów wodnych za cenę 150.000 zł oraz cztery samochody ciężarowe łącznie za 600.000 zł. Zakupy te zostały sfinansowane kredytem inwestycyjnym. Zdaniem wnioskodawczyni zakupione środki trwałe, po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych mogą być amortyzowane w okresach miesięcznych, a wartość początkowa środków trwałych może być zwiększona o zapłacone odsetki od kredytu do dnia wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych. Po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji zapłacone odsetki od kredytu stanowić będą koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. W ocenie tut. organu podatkowego stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Zgodnie z art. 22 a (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy można odliczyć od dochodu odsetki od kredytów zaciągniętych na remont budynku mieszkalnego, podczas gdy kwota uzyskanego kredytu przeznaczona została na inwestycję nadbudowy tego budynku ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 30.01.2007 roku, uzupełnionego pismem z dnia 05.02.2007 roku, o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30.01.2007 roku do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy prowizja za udzielenie kredytu stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu jej zapłaty, czy też należy ją rozliczać w czasie?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.10.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 17.10.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe . Pismem z dnia 6.10.2006 r. p. Agnieszka P. zwróciła się z wnioskiem do tut. organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie - czy prowizja za udzielenie kredytu stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu jej zapłaty, czy też należy ją rozliczać w czasie. Z przedstawionego stanu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania koszty odsetek zapłaconych od kredytu inwestycyjnego po oddaniu inwestycji do użytkowania, w przypadku udzielenia przez Spółkę pracownikom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych Spółki?

Fragment:

(...) kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Odsetki, o których mowa w przywołanym przepisie, zaliczane są do wartości początkowej środka trwałego i znajdują swoje odzwierciedlenie w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, kredyt inwestycyjny w całości posłużył zrealizowaniu inwestycji, która stanowi podstawę funkcjonowania Spółki i jest podstawowym źródłem Jej przychodów. Inwestycja ta (magazyn logistyczny) została oddana do eksploatacji w grudniu 2003r. W opinii organu podatkowego, w przedstawionych okolicznościach odsetki zapłacone od kredytu inwestycyjnego, po oddaniu inwestycji do użytkowania, uznać należy za koszt uzyskania przychodu. Środki pochodzące z kredytu przeznaczone zostały w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dopłata otrzymana do oprocentowanego kredytu inwestycyjnego jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT?Zdaniem podatnika kwota otrzymywanej przez spółkę dopłaty jest związana z całokształtem prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym dopłata ta nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Stan faktyczny Podatnik prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji pary wodnej i gorącej wody. Do wykonywania tych czynności realizuje inwestycje, na które zaciągnęła kredyt inwestycyjny. Na spłatę oprocentowania powyższego kredytu Spółka otrzymuje dopłatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota (...)