Kredyt hipoteczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt hipoteczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
gru

Istota:

Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu hipotecznego.

Fragment:

Na zakup tego mieszkania, Wnioskodawca wraz z żoną zaciągnął kredyt hipoteczny, który stanowił ponad połowę jego wartości. W ciągu kilku lat, część kredytu została spłacona. Po sprzedaży mieszkania, Wnioskodawca wraz z żoną ma zamiar kupić działkę budowlaną i wybudować dom jednorodzinny. Kredyt hipoteczny na nabycie gruntu (działki budowlanej) zostanie zaciągnięty po uzyskaniu przychodu ze sprzedaży mieszkania. Reszta środków, która pozostanie (po spłaceniu kredytu mieszkaniowego) zostanie przeznaczona na budowę domu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na sprzedawane mieszkanie będzie stanowiła realizację celu mieszkaniowego? Czy zaciągnięcie kredytu na zakup działki budowlanej stanowi cel mieszkaniowy? Jaki jest czas na wydatkowanie kwoty na cele mieszkaniowe w przypadku sprzedaży mieszkania w 2018 r.? Do kiedy należy się rozliczyć? Zdaniem Wnioskodawcy, spłata kredytu zaciągniętego na sprzedawane mieszkanie nie powinna zostać wliczona do sumy przychodu ze sprzedanego mieszkania. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej należy w całości uwzględnić jako cel mieszkaniowy – wartość działki powinno się rozliczyć jako wydatkowanie na cele mieszkaniowe.

2017
26
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzeda?y nieruchomooci

Fragment:

Wnioskodawczyni nie s1dzi3a, ?e bedzie musia3a go zap3acia od ca3ej kwoty sprzeda?y, tj. 425.000 z3, gdy? kredytu hipotecznego obci1?aj1cego te nieruchomooa nie zaciagne3a Ona, ale Jej rodzice. Po sp3acie obci1?enia kredytowego, tj. kwoty 318.107,72 z3 i op3acenia agencji nieruchomooci poorednicz1cej w transakcji, pozosta3o Wnioskodawczyni oko3o 100.000 z3. Wnioskodawczyni nie wzbogaci3a sie zatem o kwote stanowi1c1 cene sprzeda?y domu. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania: Czy podatkowi dochodowemu w opisanej sytuacji (sprzeda? nieruchomooci odziedziczonej po rodzicach przed up3ywem 5 lat oraz sp3at1 kredytu hipotecznego zaci1gnietego we frankach szwajcarskich przez Jej rodziców na te nieruchomooa) podlega kwota, za któr1 zosta3a sprzedana nieruchomooa, czy te? kwota za któr1 Wnioskodawczyni sprzeda3a nieruchomooa po odjeciu wysokooci sp3aty kredytu hipotecznego? Zdaniem Wnioskodawczyni, opodatkowaniu powinna podlegaa wy31cznie kwota, o któr1 rzeczywiocie sie wzbogaci3a, czyli cena domu po odjeciu kwoty, któr1 sp3aci3a na poczet kredytu hipotecznego. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest nieprawid3owe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2016
28
lis

Istota:

Jaka kwote Wnioskodawczyni powinna przyjac w zeznaniu PIT-39 jako przychodz odplatnego zbycia nieruchomosci? Czy kwote A zl, jak wynika z aktu notarialnego, czy D zl jak wskazuja na to udzialy (1/2 kwoty C zl)?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni w zeznaniu PIT-39 powinna ona przyjac kwote przychodu A zl, poniewaz wiekszosc pieniedzy otrzymanych ze sprzedazy nieruchomosci zostala przeznaczona na splate kredytu hipotecznego, ktory wspolnie zaciagnela z bylym partnerem. Natomiast pozostala czesc pieniedzy otrzymal jej byly partner, z racji tego, ze poniosl wieksze wydatki na budowe domu. Posiada on rowniez wiekszosc faktur, ktore sa wystawione na niego, co zwieksza jego koszty uzyskania przychodu. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidlowe. W mysl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z pozn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych zrodlem przychodow jest odplatne zbycie, z zastrzezeniem ust. 2: nieruchomosci lub ich czesci oraz udzialu w nieruchomosci, spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uzytkowania gruntow jezeli odplatne zbycie nie nastepuje w wykonywaniu dzialalnosci gospodarczej i zostalo dokonane w przypadku odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w lit. a)-c) ? przed uplywem pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie lub wybudowanie.

2016
18
mar

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe w związku z przeznaczeniem przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego.

Fragment:

Zakup mieszkania został sfinansowany kredytem hipotecznym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przyszłe dochody uzyskane ze sprzedaży działek budowlanych powstałych w wyniku podziału działki 8/37, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została nabyta są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zostaną w całości wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na sfinansowanie wydatków na własne cele mieszkaniowe... Zdaniem Wnioskodawcy: Dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym została nabyta, wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na sfinansowanie wydatków na własne cele mieszkaniowe, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2016
20
lut

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Pieniądze pozyskane w wyniku sprzedaży udziału w spółdzielczym prawie własnościowym Zainteresowany przeznacza na spłatę złotowego mieszkaniowego kredytu hipotecznego, który zaciągnął wraz z żoną na mieszkanie. Wartość kredytu to 138 000 zł, miesięczna rata wynosi obecnie 581 zł. W uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzował przedstawiony we wniosku stan faktyczny wskazując, że w dniu 25 czerwca 2012 r. wraz z żoną zawarł umowę złotowego mieszkaniowego kredytu hipotecznego, służącego sfinansowaniu zakupu lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkał Zainteresowany. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku). Czy fakt spłacania kredytu hipotecznego umożliwia Wnioskodawcy skorzystanie ze zwolnienia od zapłaty podatku w związku ze zbyciem nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia... Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w przesłanym uzupełnieniu wniosku, fakt spłacania kredytu hipotecznego zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe przed odziedziczeniem nieruchomości, pozwala skorzystać ze zwolnienia od zapłaty podatku związanego ze sprzedażą wspomnianej nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2014
21
mar

Istota:

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w formie darowizny w 2010 r., będzie korzystał w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof, jeżeli w okresie nieprzekraczającym dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o pdof tj. na spłatę kredytu hipotecznego wraz z odsetkami zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i Jej męża na zakup mieszkania, którego jest współwłaścicielem na zasadzie współwłasności małżeńskiej oraz na remont tego mieszkania?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, nabytego w formie darowizny będzie korzystał w całości ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o pdof, bowiem przeznaczenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego Wnioskodawczyni majątkiem osobistym, na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z mężem na zakup mieszkania stanowiącego ich wspólny majątek dorobkowy oraz na remont tego mieszkania mieści się w kategorii wydatków na własne cele mieszkaniowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o pdof w stosunku do całej kwoty sprzedaży. Zdaniem Wnioskodawczyni cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131, zostanie spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na spłatę kredytu hipotecznego oraz na remont mieszkania objętego współwłasnością małżeńską, bowiem w tym wypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego zostaną wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego i remont mieszkania objętego współwłasnością małżeńską. Wnioskodawczyni uważa, że powyższe stanowisko znajduje pełne potwierdzenie w interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe w podobnych stanach faktycznych jak zaprezentowany w niniejszym wniosku. Przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2013 r. (sygn. ITPB2/415-562/13/BK ), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. (sygn.

2013
26
cze

Istota:

Ponieważ podstawą opodatkowania z tytułu świadczonej przez Spółkę usługi nabywania wierzytelności jest faktyczne wynagrodzenie otrzymane z tego tytułu - obrót, to w przypadku gdy cena wierzytelności będzie równa jej wartości nominalnej, obrót ten, a więc również podstawa opodatkowania - będzie miał wartość zero.

Fragment:

Spłaty rat kredytów oraz oprocentowania i prowizji również mogłyby wpływać do Zbywcy, który będzie je następnie w odpowiedniej części, proporcjonalnie do kwot nabytych przez Bank wierzytelności, przekazywał Bankowi, jeśli strony łączyłaby umowa w tym zakresie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką wartość będzie miała podstawa opodatkowania w przypadku cesji wierzytelności niewymagalnych za cenę równą wartości nominalnej tych wierzytelności... Zdaniem Wnioskodawcy, podstawę opodatkowania stanowi ewentualne dyskonto, rozumiane jako różnica między wartością nominalną wierzytelności a ceną należną od Banku, ustalone ze Zbywcą. W ocenie Wnioskodawcy w analizowanym stanie za podstawę opodatkowania należy uznawać dyskonto, rozumiane jako różnica między wartością nominalną wierzytelności a ceną należną od nabywcy (tu: Bank), ustalone ze Zbywcą. Bez wpływu na powyższe stanowisko Banku pozostaje fakt, iż tak rozumiana podstawa opodatkowania może wynieść 0zł (gdy cena rynkowa za daną wierzytelność jest równa jej wartości nominalnej). Zdaniem Wnioskodawcy regulacja art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wymaga jedynie, aby świadczenie usług odbywało się odpłatnie, a nie w taki sposób, aby podstawa opodatkowania była wyższa od „ 0 ”.

2013
27
kwi

Istota:

Czy w zaistniałej sytuacji wydatkowanie kwoty pozyskanej ze sprzedaży 1/2 udziału mieszkania stanowiącego majątek osobisty jednego z małżonków na spłatę kapitału i odsetek kredytu hipotecznego, zaciągniętego przez obojga małżonków na refinansowanie nakładów i kosztów poniesionych na zakup gruntu budowlanego, jest warunkiem do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawca wspólnie z małżonką zaciągnęli (oboje są kredytobiorcami) kredyt hipoteczny na refinansowanie nakładów i kosztów poniesionych na zakup działki budowlanej (kwota kredytu 120 000 zł). Pieniądze te były małżonkom potrzebne jako wkład własny do zaciągnięcia kredytu na budowę domu. Ponadto Zainteresowany wyjaśnił, że w dniu 7 maja 2009 r. otrzymał w formie darowizny 1/2 udziału mieszkania do majątku osobistego. Natomiast w dniu 22 maja 2009 r. małżonkowie rozszerzyli umowę majątkową o działkę budowlą (zakupioną przez żonę przed zawarciem małżeństwa). W dniu 21 września 2009 r. Wnioskodawca zbył udział w 1/2 mieszkania i część uzyskanych środków ze sprzedaży przeznaczył na spłatę kapitału i odsetek kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z żoną na refinansowanie zakupu opisanej powyżej działki budowlanej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w zaistniałej sytuacji wydatkowanie kwoty pozyskanej ze sprzedaży 1/2 udziału mieszkania stanowiącego majątek osobisty jednego z małżonków na spłatę kapitału i odsetek kredytu hipotecznego, zaciągniętego przez obojga małżonków na refinansowanie nakładów i kosztów poniesionych na zakup gruntu budowlanego, jest warunkiem do zastosowania zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

2012
13
lis

Istota:

Zakres możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej

Fragment:

W roku 2005 Wnioskodawca wspólnie z żoną złożył wniosek o kredyt hipoteczny w kwocie 190.000 zł na budowę budynku mieszkalnego (koszt budowy ok. 800.000 zł). Pomimo tego, iż obydwoje z żoną posiadali zdolność kredytową, musieli dołączyć synów jako współkredytobiorców ze względu na dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytu. Przed złożeniem wniosku wspólnie uzgodniono, że koszty związane ze spłatą ponosić będzie Wnioskodawca z żoną. Do chwili obecnej synowie pokrywają jedynie koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego (rachunki bieżące za prąd, gaz, media). Pomimo, iż synowie są współkredytobiorcami nie mogą odliczyć od podatku dochodowego odsetek od kredytu pobranych przez bank, ponieważ nie są prawnymi właścicielami budynku i nie ponoszą żadnych kosztów związanych z kredytem. W związku z barakiem wiedzy na temat odliczeń wydatków na budowę domu w tym kredyt hipoteczny, dotychczas składając roczne zeznania podatkowe Wnioskodawca wraz z żoną nie występowali o zwrot podatku od odsetek kredytowych. W roku 2012 złożono korekty PIT-37 za lata 2007-2011 uwzględniając ulgę odsetkową częściową od przyznanego kredytu proporcjonalnie do zapisu w umowie kredytowej, a nie w całości.

2012
5
lip

Istota:

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca uzyskał prawo własności lokalu mieszkalnego na mocy umowy darowizny jednakże dopiero w 2010 roku. Zatem nie spełnia wszystkich warunków określonych przepisami art. 26b ww. ustawy, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowego odliczenia.

Fragment:

Wnioskodawca wraz z rodzicami uzyskał kredyt hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego zgodnie z umową kredytową zawartą z bankiem w roku 2005. Właścicielami lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, z którego własnością związany jest udział w części nieruchomości wspólnej na zasadach współwłasności ustawowej stali się rodzice Wnioskodawcy na podstawie aktu notarialnego z dnia 04.10.2006 r. (umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży). W dniu 6 grudnia 2010 r. rodzice Wnioskodawcy umową darowizny darowali mu wyżej opisany lokal mieszkalny. Wnioskodawca nadal wspólnie z rodzicami posiada kredyt hipoteczny na zakup ww. lokalu, jednakże to Wnioskodawca faktycznie w roku 2011 spłaca kredyt i w przyszłości do 10.11.2035 będzie spłacał kredyt hipoteczny. Wnioskodawca zamieszkuje i będzie zamieszkiwał w lokalu mieszkalnym, będącym przedmiotem kredytu hipotecznego. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na Wnioskodawcę, który również jest kredytobiorcą będzie on mógł odliczyć ulgę odsetkową za rok 2011, a nadto co roku z racji kredytu, mimo, iż bezpośrednio po uzyskaniu kredytu nie był właścicielem lokalu mieszkalnego, na który został udzielony kredyt...