Kredyt bankowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt bankowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Ustalenie czy udzielenie nieodpłatnego poręczenia kredytu bankowego stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Zdaniem Sądu w sytuacji, kiedy podatnik zaciąga oprocentowany kredyt bankowy, a więc korzysta odpłatnie ze środków pieniężnych udzielonych przez bank, poręczenie udzielone przez inny podmiot stanowi jedynie zabezpieczenie udzielonego kredytu, a podatnik nie uzyskuje korzyści majątkowych kosztem tego podmiotu. Podobne stanowisko zajął także WSA w Warszawie w wyroku z dnia 18 czerwca 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 665/08. Zauważyć należy, że usługa poręczenia to działania prawno-ekonomiczne zmierzające do zagwarantowania kredytodawcy możliwości skutecznej windykacji należności od kredytobiorcy. Poręczenie jest umową, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela (banku) wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Jest to pewnego rodzaju przekształcenie podmiotowe w odpowiedzialności za dług po stronie dłużniczej, które ma charakter solidarny. W wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/GI 248/08 WSA w Gliwicach wskazał, że poręczenie kredytu bankowego udzielone nieodpłatnie przez podmiot, który nie jest uprawniony do odpłatnego świadczenia tego typu usług finansowych, nie może zostać uznane nieodpłatnym świadczeniem. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółka podpisała umowę kredytu inwestycyjnego.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych zakresie skutków podatkowych otrzymania nieodpłatnego poręczenia kredytu bankowego.

Fragment:

Spółka 1 – w związku z poręczeniem przez spółkę 2 kredytu bankowego – otrzymała materialną korzyść, którą można wycenić. Udzielenie tego poręczenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów po stronie udzielającego – spółki 2 (brak jakiejkolwiek ekwiwalentności). Wynika to faktu, że wolą spółki 2 było udzielenie tego poręczenia bez wynagrodzenia. Oznacza to, że Wnioskodawca, jako wspólnik spółki 2, która jest wspólnikiem spółki 1, w wyniku nieodpłatnego poręczenia kredytu bankowego uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia dla powstania przychodu z tego tytułu pozostaje fakt, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki 2, która to spółka jest wspólnikiem spółki 1. Nieodpłatne poręczenie kredytu bankowego zaciągniętego przez spółkę 1 jest świadczeniem na rzecz tej spółki otrzymanym od spółki 2, a spółki te są odrębnymi od Wnioskodawcy podmiotami praw i obowiązków. Reasumując – z tytułu udzielania przez spółkę komandytową (spółkę 2) – w której Wnioskodawca jest wspólnikiem – innej spółce komandytowej (spółce 1) nieodpłatnego poręczenia zobowiązania spółki 1 Wnioskodawca, jako wspólnik spółki 2, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2012
10
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej oraz ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości skorygowania zeznania podatkowego.

Fragment:

(...) podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik, do zeznania o którym mowa w art. 45, składanego za rok w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie na formularzu PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku, odsetki o których mowa w ust. 1: zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2, nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku, nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie (...)

2011
1
wrz

Istota:

Należy stwierdzić, iż z tytułu sprzedaży akcji na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu w wysokości 19% dochodu podlega dochód stanowiący różnicę między sumą przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji a kosztami uzyskania przychodów ustalonych zgodnie z art. 30b ust. 2 ustawy.

Fragment:

Przy czym wskazać należy, iż w przypadku nabycia papierów wartościowych za środki uzyskane z kredytu bankowego, spłata tego kredytu nie stanowi kosztu nabycia tych akcji. Zatem skoro wydatki poniesione na nabycie akcji pomniejszają przychód do opodatkowania, to kredyt bankowy zaciągnięty na ich nabycie nie może stanowić kosztu podatkowego. Natomiast w tak rozumianych kosztach mieszczą się koszty kredytu takie jak zapłacone prowizje bankowe i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup akcji. Należy podkreślić, że w wypadku nabycia akcji za środki pochodzące z kredytu bankowego, odliczeniu od przychodu podlega kwota wydatkowana na ich nabycie, tj. gotówka wydatkowana na zakup akcji, a nie spłata kredytu, nawet jeżeli kwoty te są zbieżne. Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w opisanym stanie faktycznym, do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawczyni może zaliczyć wydatki faktycznie poniesione, tj. wartość wydatku na nabycie akcji, oraz w pełnej wysokości zapłacone prowizje bankowe i odsetki od udzielonego kredytu bankowego na zakup tych akcji. Nie stanowi kosztów uzyskania spłata samego kredytu zaciągniętego na zakup akcji. Wydatki te są kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży akcji w roku, w którym został uzyskany przychód ze sprzedaży tych akcji.

2011
1
lip

Istota:

Czy po dokonaniu darowizny na syna Wnioskodawca będzie mógł jako kredytobiorca i osoba faktycznie spłacająca kredyt korzystać dalej z ulgi odsetkowej ?

Fragment:

(...) z tytułu omawianej ulgi, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku, odsetki będące przedmiotem odliczenia: a. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2, b. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, ze zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku, c. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: a. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, b. budowę budynku mieszkalnego, c. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, d. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy odsetki od kredytu bankowego Wnioskodawczyni może uznać za koszt uzyskania dochodu i jednocześnie obniżyć o wartość zapłaconych odsetek podstawę opodatkowania?

Fragment:

Wnioskodawczyni zawarła z deweloperem umowę o wybudowanie lokalu mieszkalnego, na ten cel zaciągnęła kredyt bankowy. W dniu 30.10.2008 r. umową cesji Wnioskodawczyni przeniosła prawa i obowiązki wynikające z umowy z deweloperem na osobę trzecią. Wnioskodawczyni osiągnęła zysk, od którego zapłaci podatek dochodowy. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy odsetki od kredytu bankowego Wnioskodawczyni może uznać za koszt uzyskania dochodu i jednocześnie obniżyć o wartość zapłaconych odsetek podstawę opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni uważa, że powinna uznać odsetki od kredytu bankowego za koszt uzyskania przychodu z wyżej opisanej transakcji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Natomiast art. 18 ustawy stanowi, iż za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca może odliczać od dochodu odsetki od jednego, a następnie drugiego kredytu mieszkaniowego? Reasumując stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy kredyt mieszkaniowy, zaciągnięty został przez Pana do końca 2006 roku, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych oraz zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nabył Pan prawo do odliczania od dochodu – w ramach tzw. ulgi odsetkowej - spłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego. Należy jednak pamiętać, że odsetki mogą być odliczane od tej części kredytu, która nie przekracza limitu.

Fragment:

(...) przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, g. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 26b ust. 4 cytowanej ustawy odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki: naliczone za okres począwszy od dnia 1.01.2002 r. , z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia, od tej części kredytu, która nie przekracza ustalonej w roku zakończenia inwestycji kwoty stanowiącej iloczyn 70 m kw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10. Przepis cytowanego wyżej art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierający regulację prawną w zakresie skorzystania z prawa do tzw. ulgi odsetkowej – na mocy art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.

2011
1
lip

Istota:

1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na małoletnią córkę (1 rok), z którą Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł mimo tego, że przestanie być właścicielem, odliczać ulgę odsetkową co roku z racji kredytu?2. Czy w związku z przeniesieniem na małoletnią córkę własności nieruchomości, w związku z którą Wnioskodawca spłaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, będzie mógł do końca spłaty kredytu (do 2027 r.) odliczać ulgę odsetkową? Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca spełnił wszystkie warunki wymienione w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nabył prawo do ulgi, to prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu przysługuje do upływu terminu spłaty wynikającego z umowy o kredyt, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2027 r.

Fragment:

(...) wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku, odsetki będące przedmiotem odliczenia: a. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2, b. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, ze zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku, c. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: a. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, b. budowę budynku mieszkalnego, c. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, d. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca może w całości odliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu?

Fragment:

(...) dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych między innymi na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia lokali, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach mieszkaniowych.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może dokonać korekty zeznania podatkowego za 2001 rok oraz uregulować zobowiązanie podatkowe wraz z należnymi odsetkami, aby skorzystać z ulgi odsetkowej począwszy od 2007 roku?

Fragment:

Chciałaby Pani skorzystać z ulgi odsetkowej, ponieważ w 2006 roku zakupiła mieszkanie od dewelopera, które było sfinansowane kredytem bankowym. W związku z tym zamierza Pani złożyć korektę zeznania podatkowego i zwrócić całą ulgę związaną z wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej wraz z należnymi odsetkami. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy może Pani dokonać korekty zeznania podatkowego za 2001 rok oraz uregulować zobowiązanie podatkowe wraz z należnymi odsetkami, aby skorzystać z ulgi odsetkowej począwszy od 2007 roku... Zdaniem Wnioskodawczyni ma ona prawo do złożenia korekty zeznania za 2001 rok, a po dokonaniu zwrotu odliczeń w ramach „ dużej ulgi budowlanej ” wraz z odsetkami będzie mogła skorzystać z ulgi odsetkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zasady dokonywania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), obowiązujące w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.