Kredyt bankowy | Interpretacje podatkowe

Kredyt bankowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt bankowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej oraz ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości skorygowania zeznania podatkowego.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2011 r. (data wpływu 1 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej oraz ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie (...)
2012
10
lut

Istota:
Należy stwierdzić, iż z tytułu sprzedaży akcji na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu w wysokości 19% dochodu podlega dochód stanowiący różnicę między sumą przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji a kosztami uzyskania przychodów ustalonych zgodnie z art. 30b ust. 2 ustawy.
Fragment:
(...) - ale dopiero z chwilą sprzedaży papierów wartościowych, zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące ich nabycie, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie papierów wartościowych nie byłoby możliwe. Przy czym wskazać należy, iż w przypadku nabycia papierów wartościowych za środki uzyskane z kredytu bankowego, spłata tego kredytu nie stanowi kosztu nabycia tych akcji. Zatem skoro wydatki poniesione na nabycie akcji pomniejszają przychód do opodatkowania, to kredyt bankowy zaciągnięty na ich nabycie nie może stanowić kosztu podatkowego. Natomiast w tak rozumianych kosztach mieszczą się koszty kredytu takie jak zapłacone prowizje bankowe i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup akcji. Należy podkreślić, że w wypadku nabycia akcji za środki pochodzące z kredytu bankowego, odliczeniu od przychodu podlega kwota wydatkowana na ich nabycie, tj. gotówka wydatkowana na zakup akcji, a nie spłata kredytu, nawet jeżeli kwoty te są zbieżne. (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy po dokonaniu darowizny na syna Wnioskodawca będzie mógł jako kredytobiorca i osoba faktycznie spłacająca kredyt korzystać dalej z ulgi odsetkowej ?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 11.08.2009 r. (data wpływu 13.08.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu odsetek od kredytu poniesionych w ramach tzw. ulgi odsetkowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13.08.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie w zakresie odliczenia od dochodu (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy odsetki od kredytu bankowego Wnioskodawczyni może uznać za koszt uzyskania dochodu i jednocześnie obniżyć o wartość zapłaconych odsetek podstawę opodatkowania?
Fragment:
(...) różnica jest stratą ze źródła przychodów. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawczyni w dniu 01.09.2006 r. zawarła z deweloperem umowę o wybudowanie lokalu mieszkalnego. Na ten cel zaciągnęła kredyt bankowy. w dniu 30.10.2008 r. zawarła umowę cesji, w wyniku której przeniosła prawa i obowiązki wynikające z umowy z deweloperem na osobę trzecią. Z ww. transakcji Wnioskodawczyni osiągnęła zysk, od którego zapłaci podatek dochodowy. Zgodnie z zasadą ustanowioną w art. 9 ust. 2 ustawy, dochód stanowić będzie kwota przychodu uzyskanego z tytułu przeniesienia praw i obowiązków pomniejszona o koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z ich nabyciem. Ustalony (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca może odliczać od dochodu odsetki od jednego, a następnie drugiego kredytu mieszkaniowego? Reasumując stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy kredyt mieszkaniowy, zaciągnięty został przez Pana do końca 2006 roku, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych oraz zostaną spełnione wszystkie warunki, o których mowa w art. 26b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nabył Pan prawo do odliczania od dochodu – w ramach tzw. ulgi odsetkowej - spłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego. Należy jednak pamiętać, że odsetki mogą być odliczane od tej części kredytu, która nie przekracza limitu.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2009 r. (data wpływu 02.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania od dochodu poniesionych w ramach tzw. ulgi odsetkowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02.04.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania od dochodu poniesionych w (...)
2011
1
lip

Istota:
1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na małoletnią córkę (1 rok), z którą Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł mimo tego, że przestanie być właścicielem, odliczać ulgę odsetkową co roku z racji kredytu?2. Czy w związku z przeniesieniem na małoletnią córkę własności nieruchomości, w związku z którą Wnioskodawca spłaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, będzie mógł do końca spłaty kredytu (do 2027 r.) odliczać ulgę odsetkową? Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca spełnił wszystkie warunki wymienione w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nabył prawo do ulgi, to prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od kredytu przysługuje do upływu terminu spłaty wynikającego z umowy o kredyt, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2027 r.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2009 r. (data wpływu 02.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania od dochodu odsetek od kredytu poniesionych w ramach tzw. ulgi odsetkowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02.04.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczania od dochodu (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca może w całości odliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku, złożonym w dniu 13 marca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki określone przez ustawodawcę. UZASADNIENIE W dniu 13 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może dokonać korekty zeznania podatkowego za 2001 rok oraz uregulować zobowiązanie podatkowe wraz z należnymi odsetkami, aby skorzystać z ulgi odsetkowej począwszy od 2007 roku?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2008 r. (data wpływu 2 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwrotu ulgi z tytułu wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej i odliczenia odsetek od kredytu w ramach tzw. ”ulgi odsetkowej” - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy prowizja przygotowawcza pobrana za wykonanie czynności związanych z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na okres od 31 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. jest w całości kosztem podatkowym z chwilą zapłaty?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 18 czerwca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowizji przygotowawczej pobranej za wykonanie czynności związanych z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na okres od 31 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2009 r. - jest prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 18 czerwca 2008 r. wpłynął do tut. Biura (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy zgodnie z przepisami art. 26 pkt 1 ustawy o podatku dochodwym od osób fizycznych przysługuje prawo odliczenia odsetek od zaciągnietych kredytów?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216, art.217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Odynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.03.2007r. ( data wpływu 26.03.2007r. ) w sparwe udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodwym od osób fizycznych - uznaje za nieparwidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku. UZASADNIENIE Z terści wniosku oraz załączonych do niego dokumentów wynika, że w roku 2003 Państwo XXX zakupili nieruchomości zabudowaną budynkiem mieszkalnym w stanie surowym od osób fizycznych, która tego budynku nie wybudowała w wykonaniu działaności gospodarczej. Nabycie powyższej nieruchomości zostało sfinansowanie m.in. z kredytu hipotecznego "własny kąt", który Państwo XXX zaciągneli w tym celu w 2003 roku. Z treści par. 3 umowy sprzedaży nieruchomości ( akt (...)
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.