Kredyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
wrz

Istota:

Możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym należącego do majątku odrębnego jednego z małżonków w przypadku wydatkowania przychodu z tego zbycia na spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonków.

Fragment:

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

2018
15
wrz

Istota:

Straty kredytowe (ujęcie w kategorii POCI, zgodnie z MSSF 9, przejętych w ramach sukcesji prawnopodatkowej Kredytów).

Fragment:

Niniejszym, na podstawie art. 93 lub 93c Ordynacji, z dniem przejęcia lub dniem wydzielenia, Bank wstąpił w prawa i obowiązki podatkowe związane z przejmowanymi Kredytami. W szczególności, Bank – jako sukcesor prawnopodatkowy w zakresie tych przejętych Kredytów – kontynuował zaliczanie odpisów aktualizujących od takich Kredytów do kosztów uzyskania przychodów na zasadach wynikających z updop. Bowiem wskutek połączenia Banku z innym bankiem przez przejęcie, jak również przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach podziału innego banku, przejęte Kredyty stały się Kredytami, które dla celów podatkowych należy traktować jak kredyty własne Banku (tzn. jakby Kredyty zostały udzielone przez Bank). Powyższe zostało potwierdzone także w interpretacji podatkowej wydanej dla Banku – w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 grudnia 2016 r. sygn. 1462-IPPB3-4510.900.2016.1.JBB organ podatkowy wskazał, że Wnioskodawca powinien być uprawniony do zaliczenia do swoich kosztów uzyskania przychodów odpisów od Kredytów przejętych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, tak jakby to Wnioskodawca od początku był kredytodawcą tych Kredytów. W tej samej interpretacji organ odwołał się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2016 r. sygn. akt II FSK 2825/13, gdzie sąd zaznaczył: „ Podmiot będący sukcesorem wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których stroną był podmiot przejmowany, ze skutkiem tak, jakby to sukcesor od początku był stroną tych stosunków prawnych ”.

2018
14
wrz

Istota:

Wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w celu jej nabycia; nabycie kolejnego mieszkania częściowo sfinansowane kredytem.

Fragment:

(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) -w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

2018
14
wrz

Istota:

Środki wydatkowane na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w dniu 17 czerwca 2014 r., tj. po dniu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (5 lipca 2013 r.) nie mogą zostać uznane za wydatek na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy, i tym samym nie mogą być uwzględnione przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

2018
8
wrz

Istota:

Zaniechanie poboru podatku – umorzenie kredytu hipotecznego na własne cele mieszkaniowe.

Fragment:

(...) kredytem hipotecznym denominowanym we frankach szwajcarskich udzielonym na cele mieszkaniowe, bowiem: umorzony kredyt został udzielony na własne cele mieszkaniowe kredytobiorców, w tym Wnioskodawczyni, tj. na budowę domu jednorodzinnego, w którym Wnioskodawczyni następnie stale zamieszkiwała, kredyt został zabezpieczony hipoteką umowną kaucyjną na nieruchomości kredytobiorców, a ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki nastąpiło wyłącznie w związku z zaciągnięciem przez Wnioskodawczynię kredytu na własne cele mieszkaniowe, Wnioskodawczyni, której wierzytelność z tytułu kredytu uległa umorzeniu, nie skorzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe, kredyt zaciągnięty został przed dniem 15 stycznia 2015 r., kredyt został udzielony przez (...) czyli podmiot uprawniony do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw, przychód powstał w dniu wykonania ugody, czyli przed dniem 31 grudnia 2018 r. Zdaniem Wnioskodawczyni, na zaniechanie poboru podatku dochodowego od umorzonej kwoty wierzytelności z tytułu kredytu i odsetek, nie ma wpływu fakt, że ustanowiona na jego zabezpieczenie hipoteka umowna kaucyjna wygasła przed zawarciem umowy ugody.

2018
6
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia, czy w stosunku do odsetek, które Spółka będzie ponosić od dnia 1 stycznia 2018 r. w związku z zaciągnięciem krótkoterminowych pożyczek w systemie Cash Poola w ramach udostępnionej jej linii kredytowej, a także w stosunku do odsetek od Pożyczki, którą Spółka planuje zawrzeć w kwietniu 2018 r. Spółka będzie uprawniona do stosowania art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r.

Fragment:

Jednocześnie zgodnie z art. 7 ustawy nowelizującej do odsetek od kredytów (pożyczek), w przypadku których kwota udzielonego podatnikowi kredytu (pożyczki) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 15c lub art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7b, 7g i 7h ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Z treści przywołanych przepisów wynika wprost, że w stosunku do odsetek od kredytów (pożyczek), w przypadku których kwota udzielonego podatnikowi kredytu (pożyczki) została temu podatnikowi faktycznie przekazana po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, zastosowanie znajdą już nowe regulacje art. 15c ustawy o CIT. Jednocześnie przywołane przepisy oznaczają brak możliwości stosowania przepisów art. 15c lub art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r. w stosunku do odsetek od takich kredytów (pożyczek). Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, w dniu 20 grudnia 2017 r. Spółka zawarła z C GmbH, w ramach Cash Poola, umowę linii kredytowej - tj. Umowę 2. Strony przewidziały rozpoczęcie obowiązywania Umowy 2 w dniu 30 grudnia 2017 r., a wygaśnięcie jej obowiązywania w dniu 2 stycznia 2018 r.

2018
1
wrz

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe - własne cele mieszkaniowe – spłata kredytu refinansowego.

Fragment:

Jednakże jeśli kredyt refinansowy jest związany z restrukturyzacją kilku zobowiązań kredytowych i służy np. spłacie kredytu mieszkaniowego i innego kredytu, wówczas do zwolnienia kwalifikują się te przychody, które odpowiadają tej części kredytu refinansowego, jaka została przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego i odsetek od niego. Potwierdza to treść art. 21 ust. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ podstawową okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w związku z wydatkowaniem przychodu na spłatę kredytu (pożyczki) jest cel zaciągnięcia tego kredytu (pożyczki), z umowy kredytu bankowego powinno wynikać, iż kredyt został udzielony na cel mieszkaniowy wymieniony w ustawie. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu. Istotne jest również, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. Z przedstawionych okoliczności wynika, że przeznaczyła Pani przychód ze sprzedaży mieszkania na spłatę dwóch kredytów, tj.: kredytu zaciągniętego w 2016 roku na zakup zbytej nieruchomość oraz kredytu refinansowego zaciągniętego w 2010 r. (EURO) między innymi na spłatę poprzedniego kredytu z 2002 r. (CHF), zaciągniętego wyłącznie na zakup mieszkania, w którym realizuje Pani aktualne cele mieszkaniowe od 2003 roku.

2018
18
sie

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu i pożyczek wspólnika spółki cywilnej.

Fragment:

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli: pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu), pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału. Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) – art. 23 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy. Z kolei art. 23 ust. 1 pkt 33 cytowanej ustawy stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Z wyżej powołanych przepisów wynika zatem, że odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawczynię z prowadzonej działalności gospodarczej, odsetki zostały zapłacone, odsetki nie zwiększają kosztów inwestycji.

2018
5
sie

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do wartości początkowej środków trwałych prowizji od udzielenia Kredytu, prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu oraz prowizji od kwoty niewypłaconego Kredytu, mimo że inwestycja ostatecznie nie została zrealizowana ze środków pochodzących z Kredytu

Fragment:

W sprawie będącej przedmiotem wniosku, Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością zaciągnął kredyt inwestycyjny na budowę Inwestycji Strefowej. W ramach Kredytu w grudniu 2016 r. uruchomiona została jego pierwsza transza, jednocześnie w grudniu 2016 r. Wnioskodawca zapłacił całą prowizję od udzielenia przedmiotowego Kredytu. W lutym 2017 r. uruchomiona została jeszcze kolejna, niewielka część Kredytu. Na podstawie przeprowadzonej analizy Wnioskodawca podjął jednak decyzję o zmianie sposobu finansowania Inwestycji Strefowej – rezygnacji z Kredytu. W rezultacie w sierpniu 2017 r. Wnioskodawca dokonał na rzecz banku wcześniejszej spłaty dotychczas wypłaconej części Kredytu. W wyniku podjętej decyzji o rezygnacji z kredytu, Wnioskodawca uiścił na rzecz banku prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty Kredytu oraz prowizję od kwoty niewypłaconego Kredytu. Wszystkie 3 rodzaje prowizji – prowizja od udzielenia Kredytu, prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu oraz prowizja od kwoty niewypłaconego Kredytu zostały zarówno naliczone jak i zapłacone przed momentem oddania do używania Inwestycji Strefowej. W przedmiotowej sprawie nie miało miejsce wykorzystanie środków z Kredytu na realizację Inwestycji Strefowej. Z wniosku nie wynika, aby zarówno z pierwszej jak i drugiej transzy Wnioskodawca dokonał finansowania Inwestycji w jakiejkolwiek mierze.

2018
1
sie

Istota:

Czy jeżeli otrzymaną kwotę z tytułu zbycia prawa wieczystego użytkowania wraz z rozpoczętą budową budynku jednorodzinnego Wnioskodawczyni przeznaczy na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem w dniu 18 sierpnia 2010 r., to będzie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego?

Fragment:

(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Ponadto, art. 21 ust. 29 powołanej ustawy stanowi, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi część kredytu (pożyczki) (...)