Kredyt | Interpretacje podatkowe

Kredyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przelanie kwoty 60 000 z3 w dniu 16 paYdziernika 2015 r. na rachunek bankowy syna, wskazany w umowie kredytu hipotecznego jako rachunek, z którego s1 pobierane orodki na sp3ate kredytu, z rachunku bankowego Wnioskodawczyni, na który wp3yne3y orodki ze sprzeda?y lokalu mieszkalnego wymienionego w opisie stanu faktycznego i z którego dochód zosta3 wykazany w zeznaniu PIT-39 za 2015 r. do wykorzystania na w3asne cele mieszkaniowe, spe3nia kryteria poniesienia wydatków na w3asne cele mieszkaniowe, uprawniaj1ce do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z póYn. zm.)?
Fragment:
(...) kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a-c, na sp3ate kredytu (po?yczki), o którym mowa w lit. a, sp3ate ka?dego kolejnego kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a-c, na sp3ate kredytu (po?yczki), o których mowa w lit. a lub b -w banku lub w spó3dzielczej kasie oszczednoociowo-kredytowej, maj1cych siedzibe w panstwie cz3onkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nale?1cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem ust. 29 i 30. W zwi1zku z przytoczonymi przepisami nale?y stwierdzia, ?e zgodnie z wy?ej cytowanym art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie ma zastosowanie do przychodów, które zosta3y przeznaczone na sp3ate kredytu zaci1gnietego na cele mieszkaniowe lub kredytu refinansowego ostatecznie przeznaczonego na cele mieszkaniowe. Istotne jest to, aby kredyt zaci1gniety by3 przed uzyskaniem przychodu ze zbycia nieruchomooci oraz, aby by3 zaci1gniety w banku lub w spó3dzielczej kasie oszczednoociowo kredytowej, maj1cych siedzibe w panstwie cz3onkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nale?1cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
19
sty

Istota:
Czy za uprawniaj1ce do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mog1 zostaa uznane w ca3ooci orodki ze sprzeda?y mieszkania przeznaczone na sp3ate kredytu?
Fragment:
(...) kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele okreolone w pkt 1, sp3ate kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na sp3ate kredytu (po?yczki), o którym mowa w lit. a, sp3ate ka?dego kolejnego kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na sp3ate kredytu (po?yczki), o których mowa w lit. a lub b w banku lub w spó3dzielczej kasie oszczednoociowo-kredytowej, maj1cych siedzibe w panstwie cz3onkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nale?1cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem ust. 29 i 30. Art. 21 ust. 26 wskazuje, ?e przez w3asny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie sie budynek, lokal lub pomieszczenie stanowi1ce w3asnooa lub wspó3w3asnooa podatnika lub do którego podatnikowi przys3uguje spó3dzielcze w3asnoociowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej lub udzia3 w takich prawach.
2017
19
sty

Istota:
Skutki podatkowe sprzeda?y domu mieszkalnego nabytego w czeoci w 2000 r. w czasie trwania wspólnooci maj1tkowej ma3?enskiej oraz w czeoci w 2016 r. w drodze podzia3u maj1tku wspólnego.
Fragment:
(...) kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele okreolone w pkt 1, sp3ate kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na sp3ate kredytu (po?yczki), o którym mowa w lit. a), sp3ate ka?dego kolejnego kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na sp3ate kredytu (po?yczki), o których mowa w lit. a) lub b) -w banku lub w spó3dzielczej kasie oszczednoociowo-kredytowej, maj1cych siedzibe w panstwie cz3onkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nale?1cym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem ust. 29 i 30. Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez w3asny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie sie budynek, lokal lub pomieszczenie stanowi1ce w3asnooa lub wspó3w3asnooa podatnika lub do którego podatnikowi przys3uguje spó3dzielcze w3asnoociowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej lub udzia3 w takich prawach.
2017
19
sty

Istota:
Odp3atne zbycie lokalu mieszkalnego – wydatkowanie na nabycie mieszkania na wynajem i sp3ate kredytu.
Fragment:
Stosownie zao do jej art. 21 ust. 25 pkt 2 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uwa?a sie wydatki poniesione na: sp3ate kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele okreolone w pkt 1, sp3ate kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na sp3ate kredytu (po?yczki), o którym mowa w lit. a, sp3ate ka?dego kolejnego kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na sp3ate kredytu (po?yczki), o których mowa w lit. a lub b. Wskazaa nale?y, ?e zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 tej?e ustawy wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpuj1cy, w zwi1zku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odp3atnego zbycia nieruchomooci. Przez w3asny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie sie budynek, lokal lub pomieszczenie stanowi1ce w3asnooa lub wspó3w3asnooa podatnika lub do którego podatnikowi przys3uguje spó3dzielcze w3asnoociowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej lub udzia3 w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).
2017
19
sty

Istota:
Odp3atne zbycie lokalu mieszkalnego – wydatkowanie na nabycie mieszkania na wynajem i sp3ate kredytu.
Fragment:
Stosownie zao do jej art. 21 ust. 25 pkt 2 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uwa?a sie wydatki poniesione na: sp3ate kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele okreolone w pkt 1, sp3ate kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na sp3ate kredytu (po?yczki), o którym mowa w lit. a, sp3ate ka?dego kolejnego kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na sp3ate kredytu (po?yczki), o których mowa w lit. a lub b. Wskazaa nale?y, ?e zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 tej?e ustawy wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpuj1cy, w zwi1zku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odp3atnego zbycia nieruchomooci. Co istotne, przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej czeoci wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzgledni3 korzystaj1c z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej czeoci wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zosta3y wydatki okreolone w ust. 25 pkt 1, uwzglednione przez podatnika korzystaj1cego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).
2017
19
sty

Istota:
Odp3atne zbycie lokalu mieszkalnego – house flipping.
Fragment:
Stosownie zao do jej art. 21 ust. 25 pkt 2 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uwa?a sie wydatki poniesione na: sp3ate kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele okreolone w pkt 1, sp3ate kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na sp3ate kredytu (po?yczki), o którym mowa w lit. a, sp3ate ka?dego kolejnego kredytu (po?yczki) oraz odsetek od tego kredytu (po?yczki) zaci1gnietego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odp3atnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na sp3ate kredytu (po?yczki), o których mowa w lit. a lub b. Wskazaa nale?y, ?e zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 tej?e ustawy wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpuj1cy, w zwi1zku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odp3atnego zbycia nieruchomooci. Z art. 21 ust. 30 wynika natomiast, ?e przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej czeoci wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzgledni3 korzystaj1c z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej czeoci wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zosta3y wydatki okreolone w ust. 25 pkt 1, uwzglednione przez podatnika korzystaj1cego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego
Fragment:
Własny cel mieszkaniowy Wnioskodawcy zostanie zatem spełniony jedynie w odniesieniu do kwoty wydatkowanej na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę, na nabycie udziału w nieruchomości, w takiej części, jaka proporcjonalnie odpowiada Jego udziałowi określonemu w nieruchomości zakupionej razem z partnerką (80%). Organ nie kwestionuje, że spłaty kredytu dokonuje Wnioskodawca, może więc On spłacić kredyt w całości, ale nie przysługuje Jemu prawo do przedstawienia całej kwoty spłaty kredytu zaciągniętego na mieszkanie, jako przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe. Kredyt realizował w chwili jego zaciągania także cudzy cel mieszkaniowy, tj. drugiej osoby. Tymczasem realizacja cudzych celów mieszkaniowych w oparciu o powyższe zwolnienie podatkowe nie jest dopuszczona. Wnioskodawca natomiast chce odliczyć wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie udziału w nieruchomości przez inną osobę. Zatem przy obliczaniu kwoty dochodu zwolnionego od podatku Wnioskodawca nie może brać pod uwagę wydatków poniesionych na spłatę kredytu przypadających proporcjonalnie na udział w lokalu nabyty przez jego partnerkę (20%). Reasumując należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży lokalu mieszkalnym wydatkowany na spłatę kredytu (...)
2017
11
sty

Istota:
Czy powyższe działania pozwolą na skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
2017
11
sty

Istota:
Czy przeznaczenie całości środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny na spłatę całkowitą lub częściową zaciągniętego wcześniej kredytu mieszkaniowego pozwoli uniknąć opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu zbycia tej nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Stosownie do ustępu 26 ww. artykułu, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
2016
23
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku przeznaczenia środków z tej sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup innego mieszkania oraz na zakup działki pod budowę budynku mieszkalnego.
Fragment:
Ustawodawca w ww. katalogu wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży wskazał w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy m.in. spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli m.in. zaciągniętego na nabycie wymienionych w ww. przepisie nieruchomości i praw. Cel zaciągniętego kredytu musi wynikać z umowy kredytowej. Istotne jest także to, aby kredyt zaciągnięty był przez podatnika przed uzyskaniem przychodu ze zbycia i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. Zatem celem mieszkaniowym będzie spłata kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego przez podatnika wyłącznie przed dniem sprzedaży nieruchomości lub prawa. Tym samym w przypadku Wnioskodawcy celem mieszkaniowym może być przeznaczenie środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, z zamiarem jego zabudowy budynkiem mieszkalnym a także przeznaczenie środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego na nabycie „ kawalerki ”. Jak już wcześniej wskazano, ustawodawca nie zastrzegł bowiem, że własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się muszą do zrealizowania tylko jednego celu mieszkaniowego.
2016
23
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kredyt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.