Kredyt | Interpretacje podatkowe

Kredyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości otrzymanych w drodze darowizny od rodziców przed upływem okresu 5 lat, a następnie wpłacenie uzyskanych środków ze sprzedaży jako spłaty kapitału kredytu mieszkaniowego z 12 marca 2013 r., który został udzielony Wnioskodawczyni i jej mężowi na zakup innej nieruchomości lokalowej, będzie wiązał się z koniecznością powstania zobowiązania podatkowego związanego z przychodami ze sprzedaży?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) -w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).
2016
2
gru

Istota:
Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania i garażu nabytego w drodze darowizny na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie przez Wnioskodawcę i jego małżonka na zakup lokalu mieszkalnego, w którym oboje zamieszkają.
Fragment:
Z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy wyraźnie wynika też, że wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy może być spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na cel określony w pkt 1. Innymi słowy ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe czyli m.in. na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu – muszą pochodzić ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu, które Wnioskodawczyni nabyła w 2015 r. Istotne jest również, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. Wnioskodawczyni we wniosku wskazała, że w lutym 2016 r. zaciągnęła wraz z małżonkiem kredyt na nabycie lokalu mieszkalnego. Zamierza sprzedać otrzymany od matki na podstawie umowy darowizny w 2015 r. lokal mieszkalny i garaż a uzyskane środki przeznaczyć na częściową spłatę kredytu hipotecznego. Tak więc ww. kredyt został zaciągnięty przed dniem planowanego uzyskania przez Wnioskodawczynię przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu. Natomiast aby ustalić czy Wnioskodawczyni może jako wydatek poniesiony na realizację własnych (...)
2016
30
lis

Istota:
Czy jeżeli Wnioskodawczyni środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia w całości przeznaczy na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30, Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 cytowanej ustawy).
2016
29
lis

Istota:
1) Czy w przypadku rozpoznania wynagrodzenia z tytułu przejęcia długu (kredytu) jako przychód Spółka będzie mogła rozpoznać wynagrodzenie jako koszt uzyskania przychodu na moment spłaty kredytu?2) Czy w przypadku rozpoznania wynagrodzenia z tytuł przejęcia długu (kredytu) jako przychód Spółka będzie uprawniona do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kwot zapłaconych odsetek od przejętego kredytu?
Fragment:
W szczególności, umowa będzie przewidywała, że w zamian za wstąpienie w miejsce dłużnika (czyli poprzedniego właściciela Nieruchomości oraz dotychczasowego kredytobiorcy), Wnioskodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie od poprzedniego właściciela Nieruchomości równe wartości przejmowanych, niespłaconych przez poprzedniego właściciela zobowiązań z umowy kredytu, w tym odsetek naliczonych i należnych do dnia zawarcia Umowy przejęcia długu. Innymi słowy na wynagrodzenie będzie się składać pozostająca do spłaty kwota główna kredytu oraz należne, ale niezapłacone na dzień przejęcia odsetki. Natomiast odsetki należne po dniu przejęcia kredytu będzie spłacał już Wnioskodawca. Kredyt został zaciągnięty przez poprzedniego właściciela Nieruchomości w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W związku z przejęciem długu wynikającego z umowy kredytu, od dnia zawarcia Umowy o przejęcie długu na Wnioskodawcy, jako jedynym dłużniku, będzie ciążył obowiązek spłaty na rzecz Banku niespłaconej kwoty kredytu (tj. kwoty głównej kredytu oraz odsetek naliczonych do dnia przejęcia kredytu) wraz z odsetkami należnymi po dniu przejęcia kredytu. Nieruchomość nabyta przez Wnioskodawcę będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W szczególności część nieruchomości będzie wykorzystywana na potrzeby własne Spółki, a część będzie przedmiotem wynajmu. Wartość niespłaconych zobowiązań z umowy kredytu, zabezpieczonego hipoteką na Nieruchomości, nie zostanie ujęta w wartości Nieruchomości nabywanej przez Wnioskodawcę.
2016
28
lis

Istota:
Przychód przeznaczony przez Wnioskodawcę na wydatek w postaci przyznania i spłaty kredytu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, gdyż wydatkiem na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25, nie może być wydatek na przyznanie i spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Wnioskodawcę, ponieważ kredyt ten został zaciągnięty po sprzedaży nieruchomości, ponadto wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa wyżej są tylko i wyłącznie wydatki poniesione na nabycie nieruchomości, a nie wydatki związane z uzyskaniem (przyznaniem) kredytu.
Fragment:
Wydatki na cele mieszkaniowe, które zostały ujęte w dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to zawiera enumeratywnie wymieniony katalog wydatków stanowiących realizację własnych celów mieszkaniowych, pozwala odliczyć wydatek na spłatę kwoty głównej kredytu i odsetek. Nie pozwala natomiast na odliczenie dodatkowych zobowiązań związanych z kredytem (jak np. ubezpieczenie kredytu, wcześniejsza spłata, koszty związane z uzyskaniem kredytu, itp.). Wydatki poniesione na przyznanie kredytu związane są wyłącznie z pozyskaniem środków pieniężnych i są wydatkiem dodatkowym, a nie kwotą kredytu. Wysokość kapitału kredytu to wysokość kwoty kredytu, a nie wydatków jakie kredytowi towarzyszą. W żadnym więc wypadku, wydatek związany z przyznaniem kredytu nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe. Dlatego też Wnioskodawczyni nie może wydatku związanego z przyznaniem kredytu traktować jako wydatku na własne cele mieszkaniowe, gdyż owy wydatek nie został przez ustawodawcę wskazany w art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy – przepis ten wymienia spłatę kredytu i odsetek, a nie kosztu jego przyznania. W związku z powyższym, wydatki takie nie mogą pomniejszać przychodu do opodatkowania, jako wydatek na realizację własnego celu mieszkaniowego. Zatem, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy (...)
2016
28
lis

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości oraz prowizji z tym kredytem związanej.
Fragment:
Natomiast w rozumieniu art. 22 ust. 6c ww. ustawy kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nie mogą w żadnym wypadku stanowić ani spłacone odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, ani prowizja z kredytem tym związana. Należy podkreślić, że zaciągnięcie kredytu jest wyłącznie sposobem na pozyskanie pieniędzy na sfinansowanie inwestycji. Odsetki od kredytu to wydatki związane z pozyskaniem środków pieniężnych na nabycie lokalu mieszkalnego i mają związek ze spłatą kredytu. Odsetki są kosztem pozyskania kapitału na zakup lokalu mieszkalnego a więc niejako „ ceną ” jaką podatnik musi zapłacić w związku z pożyczeniem przez bank pieniędzy. Odsetki to koszt kredytobiorcy ponoszony za pożyczone przez niego środki, a więc tego kredytu dotyczy. Również inne wydatki związane z kredytem takie jak np. prowizja (związana z udzieleniem kredytu czy też z jego wcześniejszą spłatą bądź z innego tytułu) nie może absolutnie stanowić kosztu nabycia. Koszt ten był bowiem związany wyłącznie z kredytem. Nie jest to w żadnym wypadku jednak koszt nabycia tej nieruchomości tylko koszt jaki podatnik musi ponieść w związku pożyczeniem kapitału. Wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z kredytem nie mieszczą się w kategorii kosztów uzyskania przychodów, bowiem stanowią wydatek związany wyłącznie z kredytem i jako taki nie stanowią kosztu nabycia nieruchomości.
2016
26
lis

Istota:
1. Czy zapłacone odsetki od Kredytu na zakup Nieruchomości oraz prowizje i opłaty na rzecz banku udzielającego tego Kredytu stanowią koszty uzyskania przychodów ? 2. Czy zapłacone odsetki od Kredytu na zakup Nieruchomości oraz prowizje i opłaty na rzecz banku udzielającego tego Kredytu Spółka powinna rozpoznać w kosztach uzyskania przychodów z momentem uzyskania przychodu ze sprzedaży Nieruchomości ? 3. Czy w przypadku realizacji inwestycji budowlanej, z momentem sprzedaży każdego lokalu Spółka powinna rozpoznać koszty odsetek od Kredytu oraz prowizji i opłat poniesionych w związku z Kredytem na zakup Nieruchomości jako koszt uzyskania przychodów w części równej iloczynowi łącznej wartości odsetek od Kredytu oraz prowizji i opłat poniesionych w związku z Kredytem, zapłaconych przez Spółkę do momentu zakończenia przez Spółkę inwestycji oraz ułamka wynikającego ze stosunku powierzchni użytkowej danego lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi ? 4. Czy w przypadku realizacji inwestycji budowlanej, odsetki od Kredytu oraz prowizje i opłaty poniesione w związku Kredytem zapłacone po momencie zakończenia inwestycji Spółka powinna rozpoznać dla celów podatkowych jako koszty uzyskania przychodów w momencie zapłaty ?
Fragment:
Jeżeli do dnia zakończenia inwestycji Kredyt nie zostanie przez Spółkę spłacony, odsetki od Kredytu oraz prowizje i opłaty poniesione w związku z Kredytem, które Spółka zapłaciłaby po zakończeniu inwestycji, dla celów rachunkowych rozpoznawane będą jako koszty bieżącego okresu. W miarę sukcesywnej sprzedaży lokali Spółka będzie dokonywać spłaty Kredytu, w pierwszej kolejności dokonując spłaty należnych odsetek. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zapłacone odsetki od Kredytu na zakup Nieruchomości oraz prowizje i opłaty na rzecz banku udzielającego tego Kredytu stanowią koszty uzyskania przychodów ? Czy zapłacone odsetki od Kredytu na zakup Nieruchomości oraz prowizje i opłaty na rzecz banku udzielającego tego Kredytu Spółka powinna rozpoznać w kosztach uzyskania przychodów z momentem uzyskania przychodu ze sprzedaży Nieruchomości ? Czy w przypadku realizacji inwestycji budowlanej, z momentem sprzedaży każdego lokalu Spółka powinna rozpoznać koszty odsetek od Kredytu oraz prowizji i opłat poniesionych w związku z Kredytem na zakup Nieruchomości jako koszt uzyskania przychodów w części równej iloczynowi łącznej wartości odsetek od Kredytu oraz prowizji i opłat poniesionych w związku z Kredytem, zapłaconych (...)
2016
26
lis

Istota:
1. Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Wnioskodawca powinien traktować Kwoty podwyższenia, na takich samych zasadach jak wierzytelności z tytułu kredytów, w przypadku których Wnioskodawca od początku byłby stroną umowy kredytu, a w konsekwencji, czy wydatki na Kwotę podwyższenia nie stanowią dla Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodów, a spłaty kwot głównych w części wynikającej z podwyższenia kwoty kredytu udzielonego przez poprzedniego wierzyciela, nie stanowią dla Wnioskodawcy przychodów podlegających opodatkowaniu?
2. Czy Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności rozpoznawać w wyniku podatkowym spłaty nabytych Wierzytelności kredytowych, przyjmując, że neutralna podatkowo spłata Kwoty podwyższenia następuje dopiero po dokonaniu przez klienta w całości spłaty danej (nabytej) Wierzytelności w wysokości nabytej przez Bank?
Fragment:
Zawarcie aneksu w przedmiocie podwyższenia kwoty dotychczas udzielonego kredytu, zarówno prawnie jak i rachunkowo, nie jest traktowane jako udzielenie nowego kredytu. Zmiana nie będzie dokonywana poprzez zawarcie nowej umowy kredytu z klientem, lecz przez zmianę warunków umowy dotychczasowej. Nie dojdzie tym samym do powstania nowego tytułu prawnego, z którego mogłoby wynikać istnienie nowej wierzytelności pomiędzy Wnioskodawcą i klientem (w wysokości Kwoty podwyższenia). W wyniku podwyższenia kwoty kredytu pomiędzy Bankiem i klientem będziemy mieli do czynienia nadal z wierzytelnością o jednorodnym charakterze, która będzie wynikała z jednego stosunku prawnego (pomimo iż pierwotnym kredytodawcą był inny bank, natomiast podwyższenie nastąpi po przejęciu kredytu przez Wnioskodawcę). Klient w dalszym ciągu będzie spłacał na rzecz Banku jedną miesięczną ratę kredytu (jedynie jej wysokość zostanie dostosowana do nowej wartości nominalnej zaciągniętego kredytu). Wierzytelności z tytułu kredytów nabywanych przez Wnioskodawcę będą podlegały u Wnioskodawcy standardowemu procesowi monitorowania ryzyka kredytowego oraz „ ściągalności ”, stosowanemu przez Wnioskodawcę jednolicie w odniesieniu do wszystkich umów kredytu. Podwyższenie kwoty nominalnej kredytu a przepisy ustawy o PDOP. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodu, z jakich dochód ten został osiągnięty (przy czym w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania jest przychód).
2016
26
lis

Istota:
Czy w ramach rozliczenia kwoty przychodu z tytułu sprzedaży odziedziczonego lokalu mieszkalnego może być uwzględniona spłacona kwota kapitału w okresie od daty sprzedaży lokalu, tj. 29 września 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. wynikająca z umowy kredytu budowlanego na zakup nieruchomości gruntowej i budowę domu jednorodzinnego oraz odsetki nieuwzględnione w ramach korzystania z ulgi odsetkowej?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, iż w przypadku, gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)–c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a) –c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)–c).
2016
26
lis

Istota:
Czy spłata zaciągniętego przez Wnioskodawczynię kredytu hipotecznego, przeznaczonego m.in. na spłatę zobowiązania wobec Spółdzielni Mieszkaniowej, uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, P – przychód ze sprzedaży.
2016
5
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kredyt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.