Kredyt | Interpretacje podatkowe

Kredyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy kwota spłaconego kredytu hipotecznego zaciągniętego przez spadkodawcę, a spłaconego przez spadkobiercę, obciążającego odziedziczoną nieruchomość mającą stanowić miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni, uprawnia Ją do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).
2018
21
mar

Istota:
Ulga mieszkaniowa.
Fragment:
Z powyższego przepisu wprost wynika, że aby wydatki na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu mogły stanowić cel mieszkaniowy, to kredyt, który ma zostać spłacony środkami ze sprzedaży nieruchomości musi być kredytem określonego rodzaju – czyli zaciągniętym przez podatnika na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu. Zatem, przeznaczenie kredytu musi być ściśle określone w chwili jego zaciągania. Innymi słowy to umowa udzielenia kredytu, w chwili jej zawierania określa cel na jaki zostaną wydatkowane środki pochodzące z kredytu. Tym samym z umowy o udzielenie kredytu winno wynikać, czy cel na jaki został zaciągnięty kredyt jest celem mieszkaniowym określonym w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kredyt będący przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni zaciągnęła na nabycie 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym. Tak więc celem kredytu w momencie jego zaciągania było nabycie przez Zainteresowaną 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym i kredyt w tej części wypełnia normę art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż dotyczy celu wskazanego w ust. 1 tego artykułu tj. nabycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu.
2018
14
mar

Istota:
1.Czy w opisanej sytuacji, jeśli Wnioskodawca wraz z siostrą sprzeda nieruchomość 35-metrową przed upływem 5 lat od jej pozyskania, a uzyskane przez niego środki pochodzące z odpłatnego zbycia tej nieruchomości, które będą stanowiły jego majątek odrębny, przeznaczy w ciągu 2 lat na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie ze swoją żoną (na zakup mieszkania 80-cio metrowego), będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 25 pkt 2a)?
2.Czy cały swój przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład jego odrębnego majątku (w ciągu dwóch lat od uzyskania tego przychodu) będzie mógł przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z żoną na zakup 80-cio metrowego mieszkania? Czy być może jest tak, że skoro środki pochodzić będą ze sprzedaży lokalu stanowiącego w części wyłącznie jego odrębny majątek, by móc skorzystać z przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego niezbędnym będzie przed wydatkowaniem tych środków pieniężnych na spłatę rat kredytu (zaciągniętego wspólnego z żoną) włączenie tych środków do ich (Wnioskodawcy i jego żony) majątku wspólnego?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika natomiast, że przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
2018
26
lut

Istota:
Czy przychód uzyskany ze zbycia lokalu mieszalnego w części przeznaczonej na spłatę kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego na zakup tego lokalu, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) ‒w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Przepis art. 21 ust. 29 ww. ustawy stanowi natomiast, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).
2018
17
lut

Istota:
Spłata obciążeń hipotecznych (kredytów gotówkowych, które zostały skonsolidowane) związanych z lokalem mieszkalnym.
Fragment:
W przypadku Wnioskodawczyni ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) ustawy nie będzie mógł skorzystać przychód wydatkowany na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na spłatę wszystkich zaciągniętych przez Wnioskodawczynię kredytów gotówkowych, które zostały skonsolidowane. Skoro – jak wskazała Wnioskodawczyni – główny zapis przeznaczenia kredytu obejmował cel własny, a więc z umowy kredytu gotówkowego (kredytów gotówkowych) nie wynikało, że został on zaciągnięty na cele mieszkaniowe, to spłata kredytu zaciągniętego na spłatę takiego (takich) kredytów gotówkowych nie może być uznana za wydatek, o jakim mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. b) ustawy. Przepis ten wyraźnie mówi o warunku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu zaciągniętego na cel wymieniony w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy. Taki cel zawsze wynikać winien z umowy kredytu. Natomiast jeżeli z umowy kredytu (umów kredytów gotówkowych, które zostały skonsolidowane) nie wynika na jaki cel został on zaciągnięty lub podany jest inny cel, to nie ma spełnionego warunku aby skorzystać z ww. zwolnienia. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni uznaje się za nieprawidłowe. Ponadto informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
2018
9
lut

Istota:
Czy środki uzyskane ze sprzedaży domu wraz z działką Wnioskodawca będzie mógł przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem sprzedaży domu wraz z działką i zakup mieszkania w którym będzie mieszkał?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b -w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30; Zgodnie z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
2018
30
sty

Istota:
Czy spłata kredytu przeznaczonego na budowę domu środkami pieniężnymi pozyskanymi ze sprzedaży mieszkania nabytego w spadku, stanowi wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. W myśl art. 21 ust. 26 ww. ustawy, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
2018
4
sty

Istota:
Czy spłata kredytu w wysokości przychodu oznacza wydatek na cele mieszkaniowe i zwalnia z zapłaty podatku dochodowego? Pytanie dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, a także spłaty rat wyznaczonych w harmonogramie pobieranych z konta Wnioskodawcy co miesiąc, dokonanej w ciągu dwóch lat od końca 2017 roku.
Fragment:
Wyżej wskazany przepis wymienia jedynie spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Zatem głównym świadczeniem kredytobiorcy jest zwrot kredytu (środków pieniężnych), a dodatkowym zaś zapłata odsetek (świadczeniem ubocznym) oraz prowizji. Rodzaje prowizji mogą być różne. Obok prowizji pobieranej za udzielenie kredytu, tzn. za tzw. czynności przygotowawcze, jak np. rozpoznanie składanego przez klienta banku wniosku o udzielenie kredytu, przygotowanie umowy itp., banki mogą naliczać prowizję także od wcześniejszej spłaty kredytu. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie stanowi zatem spłaty kredytu, czyli oznaczonej w umowie kwoty środków pieniężnych, lecz dodatkową należność banku w związku ze świadczeniem usług kredytowych, a więc wynagrodzenie banku za określoną czynność; w tym wypadku za wcześniejszą spłatę kredytu.
2018
4
sty

Istota:
Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze zbycia udziału w domu, stanowiącego majątek osobisty Wnioskodawczyni, na spłatę kredytu zaciągniętego razem z mężem na zakup wspólnego mieszkania, spełnia wymóg poniesienia wydatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się również wydatki poniesione na: spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30; Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 cytowanej ustawy).
2017
28
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Wnioskodawca chce przeznaczyć dochód ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup innego mieszkania w roku 2006 r. Wnioskodawca nabył to mieszkanie wspólnie z żoną i zostało to sfinansowane kredytem we frankach szwajcarskich. Wnioskodawca i jego małżonka sprzedali to mieszkanie w roku 2009 r. ale kredyt został przeniesiony na dom, który żona otrzymała w darowiźnie od rodziców. Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania, na które kredyt był przeznaczony, Wnioskodawca i Jego małżonka przeznaczyli na remont domu, spłatę siostry żony, a także na bieżącą obsługę kredytu i podatek dochodowy związany ze sprzedażą mieszkania. W obecnej sytuacji środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania po ojcu Wnioskodawca chce przeznaczyć na spłatę kredytu mieszkaniowego. Pismem z dnia 6 listopada 2017 r. (data wpływu 9 listopada 2017 r.) Wnioskodawca wskazał, że lokal, na który w 2006 r. został zaciągnięty kredyt wspólnie z żoną, został zakupiony na własne cele mieszkaniowe w związku z tym kredytem Wnioskodawca nie korzystał z ulgi odsetkowej przy rozliczeniach rocznych. Po sprzedaży mieszkania rozliczając podatek dochodowy Wnioskodawca z żoną odliczyli odsetki od kredytu przy obliczaniu dochodu, jednakże Urząd Skarbowy zakwestionował takie rozliczenie i zapłaciliśmy pełny podatek.
2017
22
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kredyt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.