Kredyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość

Fragment:

Solidarnie ciąży na Wnioskodawcy i Jego żonie spłata kredytu. Ww. kredyt hipoteczny został zaciągnięty w banku ... mającym siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Kredyt zaciągnięty w dniu 16 września 2008 r. przez Wnioskodawcę i .... (wówczas partnerkę) został przeznaczony na spłatę innego kredytu mieszkaniowego oraz koszty wliczone w kredyt, tj. koszt zlecenia wyceny nieruchomości kredytowanej (zgodnie z zawartą z kredytodawcą w 2008 r. umową kredyt hipoteczny został zaciągnięty na spłatę innego kredytu mieszkaniowego oraz koszty wliczone w kredyt). Kredyt zaciągnięty w dniu 16 września 2008 r. przez Wnioskodawcę i Jego ówczesną partnerkę jest kredytem refinansowym zaciągniętym m.in. na spłatę innego kredytu zaciągniętego na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w ... przy ul. .... Był to złotowo-mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny udzielony przez ... z siedzibą w ... zawarty w dniu 26 czerwca 2008 r. przez Wnioskodawcę i ..... (wówczas partnerkę), którzy ponieśli solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z umowy kredytowej. Kredyt ten był przeznaczony na sfinansowanie kosztów nabycia na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr ... położonego w ..., w budynku nr ..., przy ul. ... i sfinansowanie kosztów prac remontowych w lokalu oraz kosztów dodatkowych.

2018
20
gru

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Odnosząc się do spłaty kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę wraz z żoną na zakup lokalu mieszkalnego, należy zauważyć, że z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy wyraźnie wynika, że wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy może być spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na cel określony w pkt 1. Innymi słowy ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe, czyli m.in. na spłatę kredytu – muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości. Istotne jest również, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. W przypadku wydatkowania środków ze sprzedaży na spłatę kredytu ważne jest również, aby w momencie zaciągania kredytu był on kredytem zaciągniętym na „ cele określone w pkt 1 ” czyli m.in. na nabycie własnego lokalu mieszkalnego. Celem ulgi jest bowiem pomoc tym podatnikom, którzy chcą środki ze sprzedaży wydatkować w taki sposób, aby zaspokoić swoje własne potrzeby mieszkaniowe. Samo poniesienie wydatku nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

2018
19
gru

Istota:

Spłata długu hipotecznego nie jest kosztem odpłatnego zbycia ani kosztem uzyskania przychodu.

Fragment:

Wnioskodawca wraz żoną są solidarnie zobowiązani do spłaty kredytu. Kwota zaciągniętego kredytu to 305 000 zł. Zgodnie natomiast z aktem notarialnym Rep. A nr ..., rodzice Wnioskodawcy (...) stali się jedynymi właścicielami przedmiotowej nieruchomości. W dniu 16 września 2017 r. mocą aktu notarialnego Rep. A nr ..., rodzice Wnioskodawcy darowali Jemu przedmiotowy lokal, który następnie został objęty ustawową wspólnością majątkową małżeńską Wnioskodawcy oraz Jego żony. Nabyty lokal to samodzielny lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Wnioskodawca wraz z żoną zamierzają sprzedać ww. lokal mieszkalny, przy czym część ceny zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek techniczny banku, w celu spłaty pozostałej reszty zadłużenia wynikającego z opisanego kredytu. W akcie notarialnym znajdzie się zapis o przeznaczeniu części ceny na rachunek techniczny właściwy do spłaty kredytu. Cena wskazana w akcie notarialnym nie będzie pomniejszona o wartość kredytu pozostałego do spłaty, ze względu na to, że kredyt ten zostanie całkowicie spłacony ze środków pozyskanych od kupującego z zapłaconej przez niego ceny sprzedaży. Zatem finalnie, po wykreśleniu hipoteki zabezpieczającej ten kredyt, nabywca otrzyma świadczenie obejmujące lokal bez problematycznego obciążenia kredytowego.

2018
7
gru

Istota:

Wnioskodawczyni ma zamiar przeznaczyć całość przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości otrzymanej w darowiźnie na częściową spłatę zaciągniętego wspólnie z mężem kredytu mieszkaniowego hipotecznego oraz odsetek od tego kredytu, którym sfinansowany był zakup wchodzącego w skład wspólnego majątku, na zasadzie wspólności majątkowej, lokalu mieszkalnego służącego zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni oraz udziału w lokalu niemieszkalnym (miejsca postojowe i komórki lokatorskie).

Fragment:

Odnosząc się do spłaty kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię wraz z małżonkiem na cele mieszkaniowe, należy zauważyć, że z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy wyraźnie wynika, że wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy może być spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na cel określony w pkt 1. Innymi słowy ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe, czyli m.in. na spłatę kredytu – muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości. Istotne jest również, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. Oba te warunki zostały przez Wnioskodawczynię spełnione, gdyż Wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt w dniu 4 sierpnia 2016 r., a więc przed sprzedażą nieruchomości. W przypadku wydatkowania środków ze sprzedaży na spłatę kredytu ważne jest również, aby w momencie zaciągania kredytu był on kredytem zaciągniętym na „ cele określone w pkt 1 ” czyli m.in. na nabycie własnego lokalu mieszkalnego.

2018
6
gru

Istota:

Czy comiesięczne raty kredytu i inne kwoty związane z zaciągnięciem kredytu zgłosić do urzędu skarbowego jako darowiznę?

Fragment:

(...) kredytu przez rodziców – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 04 października 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych spłaty rat kredytu przez rodziców. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni jest właścicielką mieszkania zakupionego na kredyt. Kredyt na spłatę mieszkania zaciągnięty jest na trzy osoby. Kredytobiorcami są Wnioskodawczyni oraz jej rodzice. Kredytobiorcy są solidarnie zobowiązani do spłaty tego kredytu. Kredyt aktualnie spłacany jest przez rodziców Wnioskodawczyni z ich konta. Wnioskodawczyni i jej rodzice na dzień zaciągnięcia kredytu, jak i aktualnie, pracują i uzyskują dochody. Kredyt zaciągnięty jest na 15 lat. Zgodnie z art. 366 § 1 i § 2, dotyczącym zasady solidarności dłużników, wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Warto podkreślić, że zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z długu. Do tego czasu wszyscy dłużnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za cały dług.

2018
3
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych spłaty rat kredytu przez rodziców.

Fragment:

Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych spłaty rat kredytu przez rodziców. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca zakupił mieszkanie za cenę 247.000,00 zł, na którą składa się wpłata ze środków własnych w kwocie 24.000,00 zł oraz kredytu mieszkaniowego hipotecznego w kwocie 222.300,00 zł. W związku z brakiem zdolności kredytowej Wnioskodawcy, kredyt został udzielony solidarnie trzem osobom, tj. Wnioskodawcy oraz E.F. i P.F. (rodzicom Wnioskodawcy). Wnioskodawca oraz rodzice są współkredytobiorcami. Mieszkanie od dnia zakupu jest własnością dziecka, tj. Wnioskodawcy, natomiast kredyt od chwili zaciągnięcia wraz z odsetkami jest spłacany przez rodziców czyli E.F. i P.F. Wnioskodawca złożył do urzędu skarbowego druk SD-Z2 na część otrzymanej od rodziców kwoty (środki własne 24.000,00 zł). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma obowiązek zgłaszania darowizny na formularzu SD-Z2 po każdej spłacie raty kredytu mieszkaniowego przez rodziców? Zdaniem Wnioskodawcy, spłata kredytu na zakup mieszkania nie może być traktowana jako darowizna. Rodzice ¬– współkredytobiorcy – spłacając kredyt, dokonują zwolnienia z długu, nie zaś obdarowania dziecka, tj. darowizny.

2018
3
gru

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do wartości początkowej środków trwałych prowizji od udzielenia Kredytu, prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu oraz prowizji od kwoty niewypłaconego Kredytu, mimo że inwestycja ta została tylko w części zrealizowana ze środków pochodzących z Kredytu

Fragment:

W lutym 2017 r. uruchomiona została jeszcze kolejna, niewielka część Kredytu. Środki finansowe pochodzące z transzy kredytu uruchomionej w lutym 2017 r. zostały przez Spółkę również przeznaczone na refinansowanie wydatków składających się na Inwestycję Strefową. Odsetki od wykorzystanych transz kredytu również zwiększyły wartość środków trwałych w budowie. Na podstawie przeprowadzonej analizy Wnioskodawca podjął jednak decyzję o zmianie sposobu finansowania Inwestycji Strefowej – rezygnacji z Kredytu. W rezultacie w sierpniu 2017 r. Wnioskodawca dokonał na rzecz banku wcześniejszej spłaty dotychczas wypłaconej części Kredytu. W wyniku podjętej decyzji o rezygnacji z kredytu, Wnioskodawca uiścił na rzecz banku prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty Kredytu oraz prowizję od kwoty niewypłaconego Kredytu. Wszystkie 3 rodzaje prowizji – prowizja od udzielenia Kredytu, prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu oraz prowizja od kwoty niewypłaconego Kredytu zostały zarówno naliczone jak i zapłacone przed momentem oddania do używania Inwestycji Strefowej. Część prowizji za udzielenie Kredytu przypadająca na grudzień 2016 r. została zaksięgowana jako inwestycja w toku w grudniu 2016 r., pozostała część prowizji została zaksięgowana na koncie rozliczeń międzyokresowych.

2018
1
gru

Istota:

W zakresie braku obowiązku stosowania przepisów dotyczących finasowania dłużnego, o których mowa w art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. do odsetek i prowizji od wskazanego we wniosku kredytu

Fragment:

Mając na uwadze ww. przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że cytowany powyżej przepis art. 7 ustawy nowelizującej ma za zadanie ochronę praw nabytych u tych podatników, którzy faktycznie otrzymali kwoty kredytu z tytułu umów kredytu zawartych przed wejściem w życie ustawy nowelizującej jednakże datą graniczną możliwości zastosowania art. 7 ustawy nowelizującej jest 31 grudnia 2018 r. – co wynika wprost z literalnego brzmienia tego przepisu. Powyższe oznacza, że podatnicy, którzy zawarli umowy kredytu oraz faktycznie kredyty te zostały im wypłacone przed 1 stycznia 2018 r., mogą stosować do odsetek od tych kredytów przepis ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. Przepisy ustawy w ww. brzmieniu należy również stosować do kosztów prowizji od kredytów bankowych bowiem koszty prowizji bankowych są nierozerwalnie związane z uzyskaniem kredytu, ponieważ warunkują zawarcie umowy kredytu bankowego.. Przechodząc zatem do meritum sprawy, w pierwszej kolejności zauważyć należy, że wydatki w postaci kosztów finansowych (odsetki i prowizje od zaciągniętego kredytu) będą dla Spółki komandytowej stanowiły koszty uzyskania przychodów po spełnieniu wymogów wynikających m.in. z art. 15 ust. 4-4c updop (co oznacza, że mogą stanowić koszt podatkowy w momencie sprzedaży mieszkań w 2019 r.) – czyli mogą stanowić koszt podatkowy dopiero w 2019 r. tj. już w stanie prawnym objętym normą art. 15c updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.

2018
29
lis

Istota:

Zaliczenie wydatków do ulgi mieszkaniowej w razie sprzedaży domu obciążonego kredytem i przeniesienia kredytu na inną nieruchomość.

Fragment:

(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Jak stanowi art. 21 ust. 26 ww. ustawy, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

2018
28
lis

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego w związku z nabyciem części innego budynku mieszkalnego sfinansowanym kredytem

Fragment:

Jest to data uruchomienia − wpływu I transzy kredytu. Umowa została podpisana w dniu 23 września 2011 r. Wnioskodawczyni stwierdziła, że nie widzi w umowie kredytowej zapisu o solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania. W związku z tym załącza kopię tej umowy. Jednocześnie zwraca uwagę, że zgodę na obciążanie nieruchomości hipoteką musiała wyrazić Ona i to Jej nieruchomość stanowiła zabezpieczenie kredytu. Sprzedaż domu w .... nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. Kwota uzyskana z odpłatnego zbycia nieruchomości, a wydatkowana w części na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na dokończenie budowy, nie została wykazana w zeznaniu podatkowym PIT-39 jako koszt uzyskania przychodu z tej sprzedaży w ramach poniesienia nakładów na dokończenie budowy. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wskazana została kwota około 56 000 zł, jako udokumentowane fakturami wydatki na nakłady poniesione na dokończenie domu, ale nie zostały one ujęte w zeznaniu podatkowym PIT-39. Po zapłacie w dniu 15 kwietnia 2013 r. kolejnej raty kredytu nastąpiła całkowita spłata − rozliczenie tegoż kredytu. Nie było kolejnych rat. Kredyt na zakup 2/3 domu w ..... został zaciągnięty w dniu 6 sierpnia 2015 r. w Banku.

2018
28
lis

Istota:

Możliwość zaliczenia spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na dokończenie budowy domu będącego przedmiotem sprzedaży do wydatków na własny cel mieszkaniowy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) oraz art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób.

Fragment:

(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

2018
23
lis

Istota:

1. Czy koszty odsetek od kredytu na zakup udziału w spółce kapitałowej są wydatkami w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy koszty odsetek od kredytu na zakup udziału w przedstawionym stanie faktycznym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, czyli źródła przychodu ujętego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 38b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu zapłaconych odsetek i prowizji od kredytu, za który nabyto papiery wartościowe, udziały (akcje) lub pochodne instrumenty finansowe, przypadających proporcjonalnie na tę część kredytu, która nie została wydatkowana na nabycie tych papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych. Oznacza to, że zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w celu nabycia udziałów (akcji) i wydatkowanego na ten cel, stanowią koszt uzyskania przychodów, jako wydatki niewyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętego kredytu, który w całości został wydatkowany na nabycie udziałów, dla celów podatkowych określa się na dzień odpłatnego zbycia udziałów zakupionych ze środków pochodzących z tego kredytu. Warunkiem zaliczenia odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży udziałów, jest ich zapłacenie. Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, tzn. zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup udziałów w spółce z o.o. skoro kredyt w całości został przeznaczony na ten cel, będą stanowić koszty uzyskania przychodu w momencie zbycia przedmiotowych udziałów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.