Kredyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lip

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu.

Fragment:

(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. A-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b, - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 21 ust. 29 ustawy w przypadku, gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (...)

2018
3
lip

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przeznaczonego na spłatę kredytu

Fragment:

(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika natomiast, że przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

2018
22
cze

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego oraz możliwość zaliczenia spłaty kredytu spadkodawcy do kosztów uzyskania przychodu

Fragment:

(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) ‒w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając (...)

2018
13
cze

Istota:

W zakresie ustalenia, czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. koszty kredytu obciążające nakłady inwestycyjne oraz koszty kredytu zaciągniętego na finansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, poniesione po dacie przyjęcia tych składników do użytkowania, winny być uwzględnione przy kalkulacji limitu, powyżej którego nadwyżka kosztów finansowania dłużnego jest wyłączona z kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) kredytu kupieckiego nie dotyczy transakcji pomiędzy Spółkami PGK. 3. Różnice kursowe, koszty kredytów Spółki PGK, na finansowanie działalności gospodarczej pozyskują kredyty, zarówno w walucie krajowej (PLN), jak i w walutach obcych. Odsetki, prowizje i inne opłaty wynikające z umowy z kredytodawcą (dalej: „ Koszty kredytu ”) ponoszone przez Spółki PGK w związku z zaciągniętym kredytem, stanowią: koszty inwestycji - gdy kredyt finansuje nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „ ŚT ”, „ WNP ”) - do momentu przyjęcia tych składników do użytkowania, co skutkuje ujęciem tych kosztów w wartości początkowej ww. składników majątku; koszty działalności bieżącej - gdy kredyt zaciągnięty jest na finansowanie bieżącego funkcjonowania lub kredyt zaciągnięty był na finansowanie nabycia lub wytworzenia ŚT lub WNP, a koszty kredytu ponoszone są po dacie przyjęcia ŚT lub WNP do użytkowania. W walutach obcych realizowane są również niektóre transakcje factoringu, czy też udzielania kredytu kupieckiego. Wskazane powyżej transakcje, wyrażone w walutach obcych, generują różnice kursowe naliczone oraz zrealizowane (dodatnie i ujemne) rozpoznawane przez Spółki jako koszt lub przychód podatkowy, za wyjątkiem różnic związanych z kredytami (w tym kosztami zaciągniętych kredytów) pozyskanymi na finansowanie inwestycji, które odnoszone są na nakłady na nabycie lub wytworzenie ŚT lub WNP (do momentu ich przyjęcia do użytkowania). 4.

2018
30
maj

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

Fragment:

Z powyższych przepisów wprost wynika, że aby kredyt mógł być uznany za kredyt na własny cel mieszkaniowy, to musi być kredytem określonego rodzaju – czyli zaciągniętym przez podatnika na nabycie m.in. lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność tego podatnika. Zatem, wskutek zaciągnięcia kredytu i jego wykorzystania zgodnie z celem udzielenia kredytu podatnik musi nabyć prawo własności lub współwłasności do tego lokalu mieszkalnego. Tylko wówczas uznać można, że kredyt spełnia ustawowe warunki, a więc jest kredytem zaciągniętym na nabycie własnego lokalu mieszkalnego. W omawianej sprawie Wnioskodawczyni wraz z innymi kredytobiorcami zaciągnęła kredyt na nabycie lokalu mieszkalnego, do którego Wnioskodawczyni nie przysługuje tytuł własności ani współwłasności. Lokal ten jest własnością innego kredytobiorcy. Oznacza to, że kredyt nie został zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy Wnioskodawczyni, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kredyt został zaciągnięty na nabycie prawa własności do lokalu mieszkalnego, wyłącznie przez innego kredytobiorcę. W związku z powyższym należy stwierdzić, że w stosunku do Wnioskodawczyni nie zachodzą przesłanki do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na to, że nie zachodzi przesłanka zaciągnięcia przez Wnioskodawczynię kredytu na własne cele mieszkaniowe.

2018
23
maj

Istota:

- Czy odsetki od Pożyczek uregulowane przez Spółki do 31 grudnia 2017 r. nie podlegają (nie będą podlegać) ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikającym z przepisów art. 15c ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?
- Czy odsetki, prowizje (aranżacyjne oraz od niewykorzystanego limitu) od Kredytów oraz premia CAP związana z Kredytem, które zostały uregulowane przez Spółkę do 31 grudnia 2017 r. nie podlegają (nie będą podlegać) ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikającym z przepisów art. 15c ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?
- Czy odsetki od Pożyczek uregulowane przez Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. nie podlegają (nie będą podlegać) ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikającym z przepisów art. 15c ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?
- Czy odsetki w części dotyczącej Kredytów według stanu sald na koniec 31 grudnia 2017 r. oraz prowizje od niewykorzystanego limitu Kredytów, które zostały uregulowane przez Spółkę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. nie podlegają (nie będą podlegać) ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikającym z przepisów art. 15c ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.?

Fragment:

Kwoty opłat aranżacyjnych zostały uregulowane w ten sposób, że bank pobrał środki na ich uregulowanie w ciężar jednego z Kredytów (inny słowy, opłaty aranżacyjne zostały uregulowane środkami pochodzącymi z jednego z Kredytów). Ponadto, Spółka płaci na rzecz banku opłaty z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnej kwoty Kredytów - tj. jeśli wykorzystanie danego Kredytu w danym kwartale jest mniejsze niż ustalony z bankiem limit, Spółka płaci na rzecz banku opłatę z tego tytułu (prowizja od niewykorzystanego limitu danego Kredytu). Prowizje te są regulowane (płacone) przez Spółkę w ten sposób, że na koniec kwartału bank pobiera środki na ich uregulowanie w ciężar jednego z Kredytów (innymi słowy, prowizje od niewykorzystanego limitu Kredytów są regulowane środkami pochodzącymi z jednego z Kredytów). Uregulowania (płatności) prowizji od niewykorzystanego limitu Kredytów miały już miejsce w latach 2016-2017 oraz mogą mieć miejsce w 2018 r. Również odsetki od Kredytów są regulowane (spłacane) przez Spółkę w ten sposób, że na koniec kwartału (w przypadku jednego Kredytu) lub miesiąca (w przypadku drugiego Kredytu) bank pobiera środki na ich uregulowanie w ciężar jednego z Kredytów. Uregulowania (płatności) odsetek od Kredytów miały już miejsce w 2016, 2017 oraz będą miały miejsce w 2018 r. i latach kolejnych.

2018
20
maj

Istota:

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży w 2017 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w części w 2015 roku oraz nieruchomości gruntowej nabytej w 2013 roku i wydatkowane na spłatę kredytu w banku X zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu ze zbycia tych praw i nieruchomości na spłatę kredytu zaciągniętego w banku Y nie mogą w całości stanowić wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. Wydatkiem na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy uprawniającym do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy będzie spłata kredytu w części przypadającej na udział w nieruchomości nabytej przez Wnioskodawcę w 2010 r. Wydatkowanie środków na spłatę kredytu zaciągniętego przez ówczesną małżonkę, z uwagi na fakt, że kredyt zaciągnięto przez zawarciem związku małżeńskiego, nie może stanowić wydatku na realizację własnych celów mieszkaniowych, gdyż takie wydatkowanie stanowi spłatę tej części kredytu przypadającego na ówczesną małżonkę Wnioskodawcy, a zatem nie może być objęte zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy Wnioskodawca poprzez poniesienie takiego wydatku realizowałby nie tylko własny, ale i cudzy cel mieszkaniowy. Tymczasem realizacja cudzych celów mieszkaniowych w oparciu o powyższe zwolnienie podatkowe nie jest dopuszczona. Na sposób skorzystania ze zwolnienia podatkowego przez Wnioskodawcę fakt zawarcia związku małżeńskiego nie ma żadnego wpływu i jest bez znaczenia. Dodatkowo wyłączeniu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ulegają wszelkie koszty okołokredytowe.

Fragment:

Innymi słowy przepis ten ma zapobiec kumulowaniu ulg i podwójnemu odliczaniu tych samych wydatków - raz jako spłaty kredytu, za drugim razem zaś jako wydatków np. na nabycie lub remont nieruchomości, jeśli to nabycie lub remont sfinansowane były kredytem, którego spłatę podatnik też sobie odlicza oraz odliczaniu wydatków, które kiedyś już były odliczone. Jednym z celów, których realizacja uprawnia do zwolnienia jest wskazana w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy, spłata kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Natomiast art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. c) ustawy wskazuje, że skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe przy spłacie każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) w banku lub w spółdzielczej (...)

2018
27
kwi

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych ze spłatą obecnego zadłużenia, pozyskaniem nowego finansowania i refinansowaniem

Fragment:

Pozostałe Kredyty można zatem zasadniczo podzielić/sklasyfikować na Pozostałe Kredyty Uprzywilejowane oraz Pozostałe Kredyty Podporządkowane. I tak, zgodnie z ustaleniami pomiędzy wierzycielami, ustalone zostało następujące uprzywilejowanie w spłacie poszczególnych zobowiązań przez Spółkę: Pozostałe Kredyty Uprzywilejowane, Kredyt udzielony przez Bank, Pozostałe Kredyty Podporządkowane. Powyższe w szczególności oznacza, że Spółka nie może dokonać spłaty Kredytu udzielonego przez Bank bez wcześniejszego zaspokojenia wierzycieli z tytułu Pozostałych Kredytów Uprzywilejowanych, jak również nie może dokonać spłaty Pozostałych Kredytów Podporządkowanych bez uprzedniej spłaty Kredytu udzielonego przez Bank. Tym samym Spółka, chcąc dokonać spłaty Kredytu udzielonego przez Bank w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów Spółki (o czym była mowa w odpowiedzi w zakresie punktu 1 powyżej), jest w praktyce zobligowana do wcześniejszej (przedterminowej) całkowitej spłaty Pozostałych Kredytów Uprzywilejowanych. W konsekwencji poniesienie pozostałych wydatków związanych ze spłatą tych Pozostałych Kredytów Uprzywilejowanych ma bezpośrednie przełożenie na możliwość spłaty Kredytu udzielonego przez Bank, jest tym samym konieczne dla realizacji celu Spółki – całkowitej eliminacji ryzyka utraty źródła przychodów (stanowi związek przyczynowo-skutkowy).

2018
21
kwi

Istota:

Czy fakt spłaty kredytu hipotecznego przez dwóch współkredytobiorców (rodziców Wnioskodawczyni) wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawczyni, określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn u trzeciego kredytobiorcy i w związku z tym podlega obowiązkowi zgłaszania nabycia majątku w drodze darowizny w formularzu SD-Z2?

Fragment:

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym źródłem spłaty rat kredytu przez rodziców Wnioskodawczyni jest umowa kredytu hipotecznego. Taka umowa stanowi odrębny od umowy darowizny stosunek zobowiązaniowy. Spłaty kredytu przez współkredytobiorcę, tj. dłużnika solidarnego z umowy kredytu, nie można zakwalifikować jako darowizny. Oznacza to, że powyższe nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Tym samym z tytułu spłaty rat kredytu przez rodziców na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek składania zgłoszenia SD-Z2, które służy do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. Istotny w niniejszym rozstrzygnięciu jest fakt, że w stosunku do rat kredytu spłacanych przez rodziców Wnioskodawczyni – jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego – nie zostanie zawarta umowa darowizny. Stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku.

2018
20
kwi

Istota:

Czy w sytuacji Wnioskodawczyni, mając na uwadze charakter umowy poręczenia pożyczki, można stwierdzić, że wskutek jej zawarcia i wcześniejszej spłacie zadłużenia przy częściowym jego umorzeniu, nie nastąpiło dla Wnioskodawczyni jakiekolwiek przysporzenie majątkowe? Czy w sytuacji tej doszło do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu?

Fragment:

U poręczyciela nie następuje bowiem jakiekolwiek przysporzenie majątkowe na skutek tego zdarzenia, gdyż poręczyciel nie korzystał ze środków finansowych pochodzących z udzielonego kredytu, którego spłatę poręczył. Skoro więc majątek poręczyciela w chwili udzielenia kredytu nie uległ powiększeniu, gdyż nie był on beneficjentem środków pochodzących z kredytu – to nie można uznać, iż w chwili umorzenia poręczycielowi długu związanego z jego spłatą powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. W konsekwencji stwierdzić należy, że w opisanej sytuacji nie doszło do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ nie nastąpiło jakiekolwiek przysporzenie majątkowe. Wnioskodawczyni nie korzystała z udzielonych pożyczkobiorcy środków finansowych, a jedynie Wnioskodawczyni zabezpieczyła ich spłatę. Wobec powyższego, umorzenie części zobowiązania związanego z poręczeniem nie generuje po stronie Wnioskodawczyni przychodu. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.