Kredyt | Interpretacje podatkowe

Kredyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy spłata kredytu przeznaczonego na budowę domu środkami pieniężnymi pozyskanymi ze sprzedaży mieszkania nabytego w spadku, stanowi wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. W myśl art. 21 ust. 26 ww. ustawy, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
2018
4
sty

Istota:
Czy spłata kredytu w wysokości przychodu oznacza wydatek na cele mieszkaniowe i zwalnia z zapłaty podatku dochodowego? Pytanie dotyczy wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, a także spłaty rat wyznaczonych w harmonogramie pobieranych z konta Wnioskodawcy co miesiąc, dokonanej w ciągu dwóch lat od końca 2017 roku.
Fragment:
Wyżej wskazany przepis wymienia jedynie spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Zatem głównym świadczeniem kredytobiorcy jest zwrot kredytu (środków pieniężnych), a dodatkowym zaś zapłata odsetek (świadczeniem ubocznym) oraz prowizji. Rodzaje prowizji mogą być różne. Obok prowizji pobieranej za udzielenie kredytu, tzn. za tzw. czynności przygotowawcze, jak np. rozpoznanie składanego przez klienta banku wniosku o udzielenie kredytu, przygotowanie umowy itp., banki mogą naliczać prowizję także od wcześniejszej spłaty kredytu. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie stanowi zatem spłaty kredytu, czyli oznaczonej w umowie kwoty środków pieniężnych, lecz dodatkową należność banku w związku ze świadczeniem usług kredytowych, a więc wynagrodzenie banku za określoną czynność; w tym wypadku za wcześniejszą spłatę kredytu.
2018
4
sty

Istota:
Czy wydatkowanie kwoty uzyskanej ze zbycia udziału w domu, stanowiącego majątek osobisty Wnioskodawczyni, na spłatę kredytu zaciągniętego razem z mężem na zakup wspólnego mieszkania, spełnia wymóg poniesienia wydatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się również wydatki poniesione na: spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30; Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 cytowanej ustawy).
2017
28
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Wnioskodawca chce przeznaczyć dochód ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup innego mieszkania w roku 2006 r. Wnioskodawca nabył to mieszkanie wspólnie z żoną i zostało to sfinansowane kredytem we frankach szwajcarskich. Wnioskodawca i jego małżonka sprzedali to mieszkanie w roku 2009 r. ale kredyt został przeniesiony na dom, który żona otrzymała w darowiźnie od rodziców. Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania, na które kredyt był przeznaczony, Wnioskodawca i Jego małżonka przeznaczyli na remont domu, spłatę siostry żony, a także na bieżącą obsługę kredytu i podatek dochodowy związany ze sprzedażą mieszkania. W obecnej sytuacji środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania po ojcu Wnioskodawca chce przeznaczyć na spłatę kredytu mieszkaniowego. Pismem z dnia 6 listopada 2017 r. (data wpływu 9 listopada 2017 r.) Wnioskodawca wskazał, że lokal, na który w 2006 r. został zaciągnięty kredyt wspólnie z żoną, został zakupiony na własne cele mieszkaniowe w związku z tym kredytem Wnioskodawca nie korzystał z ulgi odsetkowej przy rozliczeniach rocznych. Po sprzedaży mieszkania rozliczając podatek dochodowy Wnioskodawca z żoną odliczyli odsetki od kredytu przy obliczaniu dochodu, jednakże Urząd Skarbowy zakwestionował takie rozliczenie i zapłaciliśmy pełny podatek.
2017
22
gru

Istota:
Spłacanie przez jego rodziców kredytu nie stanowi skutków podatkowych dla Wnioskodawcy; nie czyni przysporzenia w majątku Wnioskodawcy
Fragment:
Rodzice Wnioskodawcy spłacając raty kredytu spłacają wyłącznie własne zobowiązania wobec banku. W kontekście przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca oczekuje rozstrzygnięcia czy spłata kredytu przez rodziców rodzi dla niego skutki podatkowe. Jak wskazano powyżej przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Katalog tytułów nabycia wymieniony w tym przepisie ma charakter zamknięty, co oznacza, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych wyłącznie w drodze tych czynności prawnych może podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. W opisanym stanie faktycznym, źródłem spłaty rat kredytu przez rodziców Wnioskodawcy jest umowa kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego jedynie przez rodziców Wnioskodawcy. Spłacając kredyt rodzice wywiązują się z własnego zobowiązania i tym samym nie czynią przysporzenia w majątku Wnioskodawcy. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że opisany we wniosku kredyt został zaciągnięty na zakup mieszkania darowanego później Wnioskodawcy. W związku z tym spłata rat kredytu nie rodzi po stronie Wnioskodawcy żadnych skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
2017
20
gru

Istota:
Czy w związku z tym, że Wnioskodawca sprzedał nieruchomość przed upływem 5 lat, ale spłaca od 2013r. kredyt zaciągnięty na zakup mieszkania, jest zwolniony w całości z zapłaty podatku dochodowego od kwoty uzyskanej ze sprzedaży tej nieruchomości, jeżeli kwota ta zostanie przeznaczona na poczet spłacanego kredytu mieszkaniowego?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym jest fakt wydatkowania (począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie „ własne cele mieszkaniowe ” podatnika.
2017
16
gru

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych w zakresie przychodów podatkowych
Fragment:
W ramach Umowy, I. występuje m.in. jako agent Spółek, uprawniony np. do: przekazywania wszelkich informacji do Banków związanych z realizacją Kredytu; składania deklaracji oraz żądań do Banków związanych z Kredytem (w tym dot. uruchomienia poszczególnych transz Kredytu); zawierania umów/aneksów związanych z Kredytem. Ponadto, I. występuje w roli podmiotu, który samodzielnie lub razem ze Spółkami może być na podstawie Umowy obciążany różnymi kosztami oraz dodatkowymi opłatami związanymi z realizacją Kredytu. I. poniosło w przeszłości oraz może w przyszłości ponosić następujące koszty [dalej: Koszty] związane z realizacją Kredytu: na rzecz Banków [dalej: Koszty Bankowe]: „ front end commission ” (prowizja przygotowawcza); „ prepayment fee ” (prowizja od wcześniejszej spłaty); „ agency fee ” (opłata agencyjna); „ security agency fee ” (opłata agencyjna zabezpieczająca); „ commitment fee ” (prowizja za gotowość udzielenia Kredytu); „ restructuring fee ” (opłata restrukturyzacyjna); „ cancellation fee ” (opłata za odstąpienie); Koszty Bankowe nie wiążą się ani ze spłatą kwoty głównej, ani kwoty odsetek Kredytu. Związane są tylko z uruchomieniem i realizacją Kredytu. na rzecz innych podmiotów np.: opłata za usługi notarialne, podatek od czynności (...)
2017
14
gru

Istota:
Konsekwencje podatkowe w zakresie kosztów podatkowych spółki.
Fragment:
Spółki podpisały umowę kredytu konsorcjalnego (dalej: Umowa), na podstawie której Banki zobowiązały się do udzielenia na ich rzecz oraz innych spółek z grupy kredytu na cele związane m.in. z refinansowaniem istniejącego zadłużenia Spółek. Co warte wyraźnego podkreślenia Wnioskodawca nie pełni roli kredytobiorcy. W ramach Umowy Wnioskodawca występuje tylko jako agent Spółek, uprawniony np. do: przekazywania wszelkich informacji do Banków związanych z realizacją Kredytu; składania deklaracji oraz żądań do Banków związanych z Kredytem (w tym dot. uruchomienia poszczególnych transz Kredytu); zawierania umów/aneksów związanych z Kredytem. Wnioskodawca może być na podstawie Umowy samodzielnie lub razem ze Spółkami obciążany różnymi kosztami oraz dodatkowymi opłatami związanymi z realizacją Kredytu. W opisanym zdarzeniu przyszłym I. poniosło w przeszłości oraz może w przyszłości ponieść wymienione we wniosku koszty związane z uruchomieniem i realizacją Kredytu na rzecz Banku (jak np. prowizja przygotowawcza, prowizja od wcześniejszej spłaty, prowizja za gotowość udzielenia Kredytu, opłata za odstąpienie i in.) oraz koszty notarialne związane z przygotowaniem i realizacją Umowy i tzw. koszty pozostałe będące następstwem refakturowania nabywanych przez Banki usług.
2017
13
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Wnioskodawczyni nabyła udział w nieruchomości obciążony powyższymi kredytami. Tym samym istnienie na nieruchomości hipoteki nie wyklucza możliwości jej zbycia. Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawczynią, że bez spłaty kredytów hipotecznych nie byłaby możliwa sprzedaż nieruchomości. Fakt, że Wnioskodawczyni nabyła udział w nieruchomości obciążonej kredytami hipotecznymi nie daje podstaw do twierdzenia, że przy jego sprzedaży może pomniejszyć przychód o kwotę kredytów hipotecznych. Wnioskodawczyni przecież wiedziała, że darowany udział w nieruchomości obciążony był kredytami hipotecznymi. A zatem przyjmując darowiznę weszła w prawa i obowiązki właściciela. To oznacza, że przyjmując darowiznę przyjęła też długi hipoteczne, które od tej chwili ją obciążały jako właściciela. Zatem obowiązek spłaty kredytów ciążących na nieruchomości spoczywa na Wnioskodawczyni z samego faktu, że Wnioskodawczyni nabyła udział w nieruchomości w drodze darowizny, która to nieruchomość już w momencie nabycia była obciążona kredytami hipotecznymi, czego Wnioskodawczyni była świadoma. Przyjęcie darowizny obciążonej ww. kredytami było związane z tym, że to na Zainteresowaną jako właścicielkę udziału w nieruchomości przejdzie obowiązek ich uregulowania.
2017
9
gru

Istota:
Czy opisana spłata kredytu oraz odsetek od tego kredytu dokonana po dniu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do opisanego lokalu mieszkalnego w całości stanowi cel mieszkaniowy wskazany w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) u.p.d.o.f., a zatem czy może zostać w całości uwzględniona przy obliczeniu dochodu zwolnionego od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przy czym należy podkreślić, że z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy wynika, iż kredyt, na którego spłatę został przeznaczony dochód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego musi być kredytem zaciągniętym na cele mieszkaniowe, które zostały wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z analizy opisu stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że wszystkie przesłanki zastosowania powyższych przepisów są spełnione, tj. Wnioskodawczyni uzyskała kredyt przeznaczony na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a następnie po sprzedaży tego prawa do lokalu dokonała spłaty kredytu. Bez wątpienia kredyt zaciągnięty przez Wnioskodawczynię był kredytem zaciągniętym przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia i został zaciągnięty przez osobę osiągającą przychód ze źródła jakim jest odpłatne zbycie prawa do nieruchomości, a poprzez jego spłatę Wnioskodawczyni finansowała własne cele mieszkaniowe. W ocenie Wnioskodawczyni nie ma przy tym znaczenia, że kredyt był zaciągnięty wspólnie z mężem, gdyż zobowiązanie było solidarne, a więc każdy z kredytobiorców był odpowiedzialny za spłatę całości kredytu. Ponadto na moment sprzedaży Wnioskodawczyni (...)
2017
7
gru

Istota:
Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że spłata zadłużenia kredytu, w udziale dotyczącym Wnioskodawcy, pomimo, że został on zaciągnięty na cel enumeratywnie wymieniony w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) cytowanej ustawy, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu ze sprzedaży Lokalu Mieszkalnego, ponieważ to spadkodawca zaciągnął przedmiotowy kredyt, a nie Wnioskodawca jako podatnik, realizujący własne cele mieszkaniowe.
Fragment:
Natomiast art. 21 ust. 25 pkt 2 stanowi, że za wydatki na własne cele mieszkaniowe uważa się również wydatki poniesione na: spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Należy wskazać, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).
2017
6
gru

Istota:
Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że spłata zadłużenia kredytu, w udziale dotyczącym Wnioskodawcy, pomimo, że został on zaciągnięty na cel enumeratywnie wymieniony w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) cytowanej ustawy, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu ze sprzedaży Lokalu Mieszkalnego, ponieważ to spadkodawca zaciągnął przedmiotowy kredyt, a nie Wnioskodawca jako podatnik, realizujący własne cele mieszkaniowe.
Fragment:
Natomiast art. 21 ust. 25 pkt 2 stanowi, że za wydatki na własne cele mieszkaniowe uważa się również wydatki poniesione na: spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Należy wskazać, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).
2017
6
gru

Istota:
Wydatkowanie przychodu na spłatę kredytu uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Z kolei z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).
2017
6
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku wydatkowania środków na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu na działce stanowiącej w momencie zaciągania kredytu wyłączną własność małżonka Wnioskodawczyni.
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Zgodnie z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
2017
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kredyt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.