Kredyt | Interpretacje podatkowe

Kredyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni zostanie zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych po sprzedaży przed upływem 5 lat spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, jeżeli dochód ze sprzedaży tego mieszkania przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, tj. spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w 2006 r., pomimo że w latach ubiegłych korzystała z ulgi podatkowej (odliczała co roku odsetki od spłaconej części kredytu) i przy założeniu, że poniesione wydatki zostaną udokumentowane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30 Katalog wydatków wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy ma charakter zamknięty, jest to wyliczenie enumeratywne. Niezbędnym zatem warunkiem do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie otrzymanego przychodu na cele mieszkaniowe określone w ww. ustawie.
2017
20
wrz

Istota:
1. Czy kwotę 67 111 zł 01 gr, którą Wnioskodawca spłacił kredyt zaciągnięty w dniu 9 września 2010 r. przeznaczony na remont lokalu mieszkalnego może uwzględnić w wydatkach przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe?
2. Czy kwotę 32 500 zł, którą Wnioskodawca przeznaczył na uzupełnienie wkładu budowlanego w rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych może uwzględnić w wydatkach przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 analizowanej ustawy).
2017
13
wrz

Istota:
Czy spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe spełniającym warunki określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy spłatę kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomość jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe spełniającym warunki zwolnienia określonego w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jest kosztem uzyskania przychodu. Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c, na cele określone w pkt 1. Ustawa w żaden sposób nie wyklucza kredytu zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość. Aby spłata kredytu mogła być wydatkiem na cele mieszkaniowe musi on być kredytem hipotecznym i być zaciągniętym przed uzyskaniem przychodu co miało miejsce w przypadku Wnioskodawczyni. Wszystkie przesłanki określone w ww. przepisie zostały spełnione: kredyt, który zaciągnęła Wnioskodawczyni jest kredytem hipotecznym, został zaciągnięty jeszcze przed sprzedażą. Wnioskodawczyni uważa, iż spłatę tego kredytu należy uznać jako wydatki na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
9
wrz

Istota:
Czy Spółka prawidłowo rozlicza koszty prowizji i odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji budowy budynków mieszkalnych zaliczając je do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Z treści art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updop wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). A contrario, kosztami uzyskania przychodów będą zatem skapitalizowane oraz naliczone i zapłacone odsetki od pożyczek (kredytów). Nie będą więc mogły być uznane za koszty bezpośrednio związane z przychodami danego roku podatkowego odsetki niezapłacone albo odsetki nieskapitalizowane. Mając zatem na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wydatki dotyczące zapłaconych/skapitalizowanych odsetek oraz prowizji od kredytów zaciągniętych w celu sfinansowania konkretnej inwestycji deweloperskiej będą stanowiły/stanowią dla Wnioskodawcy koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. W związku z powyższym, Spółka powinna rozpoznać je zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 15 ust. 4 updop, o ile zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i art. 16 ust. 1 pkt 11 updop. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z (...)
2017
7
wrz

Istota:
- Czy kwota 248 395 zł 69 gr uzyskana ze zbycia nieruchomości, a przeznaczona na spłatę kredytu, może być traktowana jako przeznaczona na własne potrzeby mieszkaniowe i tym samym zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
- Czy kwota 156 604 zł 31 gr uzyskana ze zbycia nieruchomości, a przeznaczona na budowę domu jednorodzinnego, może zostać potraktowana jako przeznaczona na własne potrzeby mieszkaniowe i tym samym jest zwolniona z podatku, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).
2017
5
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może uznać wydatkowanie przychodu na spłatę kredytu budowlano-hipotecznego, zaciągniętego na budowę sprzedanego domu jako dochód wolny od podatku w związku z wydatkowaniem go w całości na spłatę kredytu?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a), spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b) - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
2
wrz

Istota:
Czy po rozszerzeniu w akcie notarialnym współwłasności mieszkania na osobę Wnioskodawcy i przystąpieniu do kredytu, który zaciągnęła małżonka Wnioskodawcy przed zawarciem związku małżeńskiego, Wnioskodawca będzie mógł przeznaczyć na spłatę kredytu część otrzymanych środków po sprzedaży mieszkania po zmarłej mamie uznając to za cele mieszkaniowe?
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.
2017
26
sie

Istota:
Umorzona kwota kredytu i odsetek stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, gdyż po stronie Wnioskodawczyni, która zobowiązana była do spłaty kredytu wraz z odsetkami powstało realne przysporzenie majątkowe w wyniku umorzenia przez SKOK części zobowiązania. U Wnioskodawczyni nastąpiło zmniejszenie zobowiązania pieniężnego – nie musiała bowiem ponosić wydatków, które na niej ciążyły – skutkiem czego jest wystąpienie po jej stronie określonej korzyści. W konsekwencji po stronie Wnioskodawczyni powstał przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym SKOK miał obowiązek wystawić Wnioskodawczyni informację PIT-8C.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 85), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Podkreślić należy, że otrzymanie kredytu i jego spłata na warunkach przewidzianych w umowie jest obojętne podatkowo. Przychód po stronie kredytobiorcy pojawia się w przypadku, kiedy dochodzi do umorzenia kredytu lub jego części, wtedy bowiem kredytobiorca osiąga konkretne przysporzenie majątkowe (przychód). Odmiennie należy traktować odsetki, które są opłatą za korzystanie ze środków finansowych kredytobiorcy. Wysokość odsetek (w sposób niebudzący wątpliwości co do wysokości), jak i zasady oraz terminy spłaty pożyczki wraz z odsetkami określone są w umowie kredytu. Zmiana wysokości odsetek od kredytu w stosunku do pierwotnej umowy kredytu mieści się w zasadzie swobody kształtowania umów i nie wywołuje skutków podatkowych. Dotyczy to zarówno odsetek od kredytu za okres przypadający po zmianie warunków naliczania odsetek, jak również za okres przed zmianą warunków umowy, ale wyłącznie takich, których w dniu zmiany wysokości odsetek termin płatności jeszcze nie nastąpił (odsetek należnych, ale niewymagalnych).
2017
19
sie

Istota:
W zakresie prawa do zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy usług świadczonych na rzecz Banków.
Fragment:
Koncepcja współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń [Ubezpieczycielami] i Bankami, z udziałem Spółki, opiera się na założeniu, że nabywcy usług ubezpieczeniowych mogą być zainteresowani pozyskaniem kredytu (pożyczki) w celu sfinansowania składek ubezpieczeniowych. Kredyt umożliwiłby klientom sfinansowanie składki w ratach dogodnych dla kredytobiorcy. W związku z powyższym, usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Banków obejmować będą działania zmierzające w szczególności do skojarzenia dwóch stron transakcji, tj. Banku i klienta na rynku finansowym. Spółka będzie działała na rzecz i w imieniu Banków podejmując działania w celu stworzenia możliwości dla potencjalnych klientów Banku do zawarcia umowy kredytu z Bankiem. Spółka w szczególności umożliwi potencjalnym klientom poznanie oferty kredytowej Banku. Spółka będzie również odpowiedzialna za przekazanie klientom informacji o procesie uzyskiwania kredytu, a także o potencjalnych kosztach i opłatach związanych z zawarciem umowy kredytu. Spółka oświadcza, że czynności w zakresie prezentacji oferty oraz dodatkowych informacji o umowie kredytu będą wykonywane we współpracy z Ubezpieczycielami lub agentami ubezpieczeniowymi. Po wyborze oferty kredytowej przez klienta Spółka przekazywać będzie drogą elektroniczną wniosek klienta do wybranego Banku, a następnie — informacje o pozytywnym lub negatywnym wyniku oceny kredytowej (przeprowadzanej po stronie Banków) do towarzystwa ubezpieczeń.
2017
18
sie

Istota:
Kiedy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód z prowizji będącej przedmiotem umowy pomiędzy Wnioskodawcą a A z dnia 10 marca 2008 r.?
Kiedy Wnioskodawca powinien rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu prowizji będącej przedmiotem umowy pomiędzy Wnioskodawcą a A z dnia 10 marca 2008 r.?
Fragment:
(...) kredytu powstał zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dacie wykonania usługi (25 listopada 2010 r.) Zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przepis ten wprowadza więc obowiązek wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu niezależnie od kasowego rozliczenia danej transakcji. Szczególne zasady określenia daty powstania przychodu należnego, w zależności od charakteru transakcji, określają przepisy art. 12 ust. 3a-3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W opisywanym stanie faktycznym usługa świadczona przez Spółkę polega na udzieleniu poręczenia kredytu spółki powiązanej, z którego bank udzielający kredytu A może zaspokoić swoje roszczenia, w przypadku braku spłaty kredytu przez A. Poręczenie kredytu jest jednym, chociaż nie podstawowym, z przedmiotów działalności gospodarczej Wnioskodawcy wpisanym do KRS. W przedstawionym stanie faktycznym będzie więc miał zastosowanie przepis art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym za datę powstania przychodu uważa się co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.
2017
9
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kredyt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.