Kredyt | Interpretacje podatkowe

Kredyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kredyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
(...) kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1, spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a, spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Należy nadmienić, że zawarte w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy wyliczenie wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, w związku z czym tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie od podatku dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
22
lip

Istota:
Czy w związku z uzyskaniem w przyszłości od Spółki nieodpłatnego zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki łącznej na rzecz Banku Wnioskodawca otrzyma świadczenie nieodpłatne, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powodujące powstanie zobowiązania podatkowego po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2017 r. (data wpływu 3 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania nieodpłatnego zabezpieczenia kredytu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uzyskania nieodpłatnego zabezpieczenia kredytu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe. Wnioskodawca w dniu 2 grudnia 2016 r. zawarł z Bankiem (dalej jako Bank) umowę o kredyt inwestycyjny w kwocie 8.585.000 zł na okres od dnia 2 grudnia 2016 r. do dnia 1 grudnia 2036 r. (dalej jako Kredyt). Wnioskodawca kredyt przeznaczył na zakup udziałów w kapitale zakładowym Spółki Sp. z o.o. (dalej jako Spółka). W związku z zakupem udziałów Wnioskodawca stał się wspólnikiem Spółki. Zabezpieczenie spłaty udzielonego Wnioskodawcy kredytu stanowią m.in. hipoteki, zastaw rejestrowy oraz weksel in blanco. Jednym z obowiązków wynikających z umowy o kredyt jest niezwłoczne ustanowienie na rzecz Banku hipoteki łącznej do kwoty 14.594.500 zł na: prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w I. przy ulicy S., prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w I. przy ulicy W., prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w I. przy ulicy Ś., prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w I. przy ulicy Ś., lokalu mieszkalnym położonym w I. przy ulicy M., będących własnością Spółki.
2017
20
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W rezultacie kredyt taki nie musi się wiązać z zakupem nowego prawa, ale może dotyczyć spłaty zadłużenia z tytułu kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na nabycie prawa, którego sprzedaż stanowiła źródło przychodu objęte zwolnieniem. Wobec powyższego, jeżeli Wnioskodawca nie przedstawia w rozliczeniu nakładów poniesionych na budowę domu faktur za zakupy pochodzące ze środków kredytu budowlanego, tj. poniesionych od dnia zaciągnięcia kredytu budowlanego, to spłatę tego kredytu należy uznać jako cel mieszkaniowy lub ewentualnie ulgę mieszkaniową. Powyższy stan faktyczny nie różni się znacznie od stanu, w którym małżonkowie w czasie sprzedaży domu mogliby uzgodnić z bankiem warunki zmiany przedmiotu zabezpieczenia pozostałej do zapłaty kwoty i zamiast spłacać dotychczasowy kredyt za całą uzyskaną ze sprzedaży kwotę dokonaliby zakupu nowego mieszkania i wówczas cała kwota (w tym kwota spłaty kredytu), służyłaby realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych, tj. małżonkowie nie musieliby zaciągać nowego kredytu lub zaciągnęliby kredyt mniejszy o kwotę spłaty, tj. 290 tys. zł. Zdaniem Zainteresowanego, spłaty comiesięczne rat kredytu budowlanego, zaciągniętego na budowę domu można uwzględnić jako nakłady, gdyż w trakcie budowy domu oraz jego zamieszkiwania Wnioskodawca wraz z małżonką co miesiąc spłacali raty kredytu, zaciągniętego na jego budowę, co stanowiło dla nich wydatki i w rozumieniu Wnioskodawcy jednocześnie stanowiło nakłady bezpośrednio związane z budową domu.
2017
19
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od niektórych instytucji finansowych w przypadku:
- rozłożenia na raty płatności należności za fakturę dokumentującą wykonane usługi osobom fizycznym niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą bez naliczenia dodatkowych opłat z tytuły wydłużenia terminu płatności,
- rozłożenia na raty płatności należności za fakturę dokumentującą wykonane usługi osobom fizycznym niezwiązane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową z naliczeniem dodatkowych opłat z tytuły wydłużenia terminu płatności.
Fragment:
(...) kredycie konsumenckim). Ponadto, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o kredycie konsumenckim, przepisów tej ustawy nie stosuje się do umów, w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego Mając na uwadze wskazane regulacje Ustawy o kredycie konsumenckim, należy uznać, że aby dany podmiot mógł być kwalifikowany jako instytucja pożyczkowa w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim, powinny być spełnione następujące warunki: podmiot musi być przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; w zakresie działalności gospodarczej lub zawodowej takiego podmiotu jest udzielanie konsumentowi kredytu bądź też udzielanie przyrzeczenia udzielenia takiego kredytu; podmiot ten nie jest bankiem lub innym podmiotem wskazanym w wyłączeniu zawartym w art. 5 pkt 2a Ustawy o kredycie konsumenckim; udzielane w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej kredyty mieszczą się w zakresie pojęcia kredyt konsumencki, tym samym nie mogą podlegać włączeniom wskazanym w art. 4 Ustawy o kredycie konsumenckim. W świetle powyższego wydaje się, że kluczową przesłanką dla uznania danego przedsiębiorcy za instytucję pożyczkową w rozumieniu art. 5 pkt 2a Ustawy o kredycie konsumenckim, jest, aby „ w zakresie jego działalności gospodarczej lub zawodowej ” mieściło się udzielanie bądź przyrzeczenie udzielania konsumentowi kredytu.
2017
13
lip

Istota:
1) Dlaczego wydatki poniesione na szeroko rozumiane cele mieszkaniowe jak spłata kredytu zaciągniętego w imieniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej przez Spółdzielnię Mieszkaniową nie mogą zostać objęte zwolnieniem przedmiotowym jako że nie Wnioskodawca zaciągnął kredyt ale Spółdzielnia?
2) Czy całkowita spłata kredytu i przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność może zostać potraktowane jako nabycie i jednocześnie zwolni Wnioskodawcę z uiszczenia podatku?
Fragment:
Przy czym z umowy kredytu bankowego powinno wynikać, że kredyt został udzielony na ten właśnie cel. Wykładnia literalna przepisu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy nie pozostawia wątpliwości, że do zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ich części, lub udziału we współwłasności i praw majątkowych wymienionych w ustawie, na podstawie ww. przepisu upoważnia wyłącznie wydatkowanie uzyskanego przychodu na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika. Istotnym jest zatem fakt, kto zaciągnął kredyt (pożyczkę). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 8 listopada 1993 r. Wnioskodawca wraz z żoną na podstawie przydziału lokalu mieszkalnego, nabył lokal o powierzchni 60 m 2 , położony ... przy ul. .... Z tego tytułu Wnioskodawca musiał wnieść wkład budowlany w wysokości 20% wartości, a pozostałe 80% stanowił kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku .... przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Kredyt ten był spłacany według tzw. normatywu na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych.
2017
6
cze

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od spłacanych kredytów oraz różnicy pomiędzy kwotą udzielonych kredytów waloryzowanych walutą obcą a kwotą spłacanych kredytów
Fragment:
Raty (w tym odsetki) są spłacane w złotówkach, a więc i ponoszony koszt także jest w złotówkach (CHF jest tylko walutą odniesienia), dlatego też aby dokładnie określić wysokość odsetek w racie złotówkowej należ przyjąć kurs CHF danego banku po jakim faktycznie następuje spłata raty kredytu. Ad 2. Postępowanie będzie prawidłowe, zgodnie z art. 23 ust. l pkt 8a. Kredytykredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej (denominowany i indeksowany), a w kosztach uwzględniana byłaby tylko ta część raty kapitałowej, która wynikałaby z różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału i otrzymanego kredytu. Nie występują także różnice kursowe zgodnie z treścią art. 24c ust. 2 i 3 ponieważ dotyczą one kredytów walutowych a kredyty waloryzowane są kredytami złotowymi. Przyjęcie kursu CHF na dzień spłaty raty jest analogiczne jak przy obecnie spłacanych odsetkach (ponieważ koszt ponoszony z tego tytułu także będzie w złotówkach). Ad 3. Postępowanie będzie prawidłowe, zgodnie z art. 23 ust. l pkt 8a, art. 11a ust. 2 kredyt waloryzowany, ale spłacany w walucie (na podstawie tzw. ustawy antyspredowej) pozostaje nadal kredytem w złotych tylko spłacanym w walucie, więc powinny obowiązywać zasady jak opisane dla kredytów waloryzowanych, z zastrzeżeniem że kurs CHF na dzień spłaty raty kredytu (całości kredytu) byłby określony jako kurs średni CHF ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
2017
27
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może uznać za kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zapłacone i przyszłe do zapłacenia raty ww. kredytu hipotecznego wraz z odsetkami i w całej wysokości?
Fragment:
Z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy wyraźnie wynika też, że wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy może być spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na cel określony w pkt 1. Innymi słowy ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe czyli m.in. na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu – muszą pochodzić ze sprzedaży udziału w nieruchomości, który Wnioskodawczyni nabyła w 2013 r. Istotne jest również, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. Wydatkowanie środków ma służyć także własnym celom mieszkaniowym podatnika. Z treści wniosku wynika, że w 2008 r. Wnioskodawczyni zaciągnęła wspólnie z małżonkiem, z którym pozostaje we wspólności majątkowej, kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego. W 2016 r. Wnioskodawczyni uzyskała przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości. Środki uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości Wnioskodawczyni zamierza przeznaczyć na spłatę ww. kredytu hipotecznego wraz z odsetkami. W związku z powyższym, należy odnieść się do regulacji ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zawartej w przepisach ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
2017
27
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej z tytułu zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat, w związku z wydatkowaniem kwoty z uzyskanego przychodu na spłatę kredytu zaciągniętego przed sprzedażą nieruchomości, stanowiącej zastaw hipoteczny dla zabezpieczenia kredytu syna?
Fragment:
Ponadto z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy jasno wynika, że pożyczka (kredyt), na spłatę której zostanie przeznaczony przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości musi być pożyczką (kredytem) zaciągniętą na własne cele mieszkaniowe, które zostały wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem ustawodawcy było bowiem premiowanie zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych przez podatnika. Spłacona pożyczka (kredyt) nie ma być jakąkolwiek pożyczką (kredytem), lecz musi spełniać ściśle określone ustawą wymagania. Musi to być bowiem pożyczka (kredyt) – co wynika literalnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy – zaciągnięta przez podatnika na cele określone w pkt 1. Nie chodzi zatem tylko o sposób wydatkowania pożyczki (kredytu), podstawową kwestią jest, aby z umowy pożyczki (kredytu) wynikało na jaki cel została ona zaciągnięta. Przepis wyraźnie bowiem mówi, że pożyczka (kredyt) mają być zaciągnięte na cele określone w pkt 1, a więc na cele mieszkaniowe. Jeśli z umowy pożyczki (kredytu) nie wynika na jaki cel została ona zaciągnięta lub podany jest inny cel, to nie ma spełnionego podstawowego warunku, aby skorzystać ze zwolnienia. Warto przypomnieć, że podatnik nie ma obowiązku korzystania ze zwolnienia, jest to jego uprawnienie, z którego może skorzystać pod warunkiem, że spełnia wymagania przewidziane przepisami.
2017
18
maj

Istota:
Czy część wydatków z kredytu w kwocie 50 000 zł przeznaczoną na ww. prace adaptacyjne można uznać za spełniającą wymogi art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogącą podlegać odliczeniu od podatku?
Fragment:
Nr 209, poz. 1316), ustawodawca w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w art. 9 nadał nowe brzmienie ust. 1, w myśl którego podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej „ kredytem mieszkaniowym ”, przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek: od kredytu mieszkaniowego, od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2 - do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Zgodnie z treścią art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na (...)
2017
18
maj

Istota:
Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania kredytowego
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm.), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Z kolei zgodnie z art. 117 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. W światle powyższego, zobowiązanie przedawnione przekształca się w tzw. zobowiązanie naturalne. Nie może ono być wyegzekwowane pod przymusem ani też zasądzone przez sąd powszechny, jeżeli dłużnik powoła się na upływ terminu przedawnienia. Niemniej jednak, w sytuacji gdy występuje niemożność przymusowego wyegzekwowania zobowiązania mimo braku jego faktycznego wykonania, dłużnik uzyskuje pewną korzyść majątkową, przejawiającą się w tym, że nie musi realnie wykonać zobowiązania.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kredyt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.