Kraj | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kraj. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
30
wrz

Istota:

Brak opodatkowania sprzedaży dokonanej przez kontrahenta (Leasingodawcę) na rzecz Spółki automatów spawalniczych oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów.

Fragment:

W szczególności nie stanowi ona: ani odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju (miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii); ani eksportu towarów (brak wywozu przedmiotu leasingu z Polski poza terytorium Unii Europejskiej w ramach Sprzedaży); ani importu towarów na terytorium kraju (brak przywozu przedmiotu leasingu spoza terytorium Unii Europejskiej na terytorium Polski w ramach Sprzedaży); ani wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (brak przywozu przedmiotu leasingu z terytorium Unii Europejskiej na terytorium Polski w ramach Sprzedaży); ani wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (brak wywozu przedmiotu leasingu z Polski do Wielkiej Brytanii w ramach Sprzedaży). Opisana w stanie faktycznym Sprzedaż stanowi odpłatną dostawę towarów poza terytorium Polski, którą należy wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 11. Ad 2. W odniesieniu do prawa Spółki do odliczenia podatku VAT wykazanego przez Leasingodawcę na fakturze dokumentującej Sprzedaż, należy przywołać treść art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy VAT, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

2011
16
gru

Istota:

Czy świadcząc usługi kierowcy, Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów diety z tytułu podróży służbowych?

Fragment:

(...) kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.), w przypadku podróży krajowych, wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), w przypadku podróży zagranicznych. Z treści wniosku wynika m.in., że przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest świadczenie usług kierowania pojazdem samochodowym, na rzecz jednego podmiotu gospodarczego. Siedziba firmy Wnioskodawcy znajduje się w miejscowości, która jest miejscem Jego zamieszkania, Siedziba firmy kontrahenta znajduje się w innej miejscowości. Wnioskodawca realizując usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przemieszcza się na terenie kraju oraz poza jego granicami. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli usługi świadczone przez Wnioskodawcę, wykonywane są w ramach odbywanych przez niego krajowych i zagranicznych podróży służbowych, to do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej może On zaliczyć wartość diet za czas tych podróży, do wysokości wskazanej w ww. rozporządzeniach.

2011
1
cze

Istota:

1.Czy wystawianie przez podatnika – podmiot polski – zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce oraz w Niemczech – faktur sprzedaży z tytułu świadczenia usług wynajmu powierzchni wystawienniczej i zabudowy stoisk na terytorium Niemiec, z zastosowaniem niemieckiej stawki podatkowej i odprowadzanie tego podatku do niemieckiego organu podatkowego jest zgodne z polską ustawą o VAT?
2.Czy prawidłowym jest odliczanie podatku naliczonego z faktur zakupu od podmiotów polskich, z polską stawką podatku, związanych ze sprzedażą usług wystawienniczych i związanych z zabudową?
3.Czy dowodem dokumentującym związek odliczanego podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w Polsce są faktury sprzedaży usług świadczonych poza terytorium kraju?
4.Czy podatnik może wystawiać faktury VAT z polską stawką podatkową za usługi wykonane na terenie Polski?

Fragment:

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1)odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2)eksport towarów; 3)import towarów; 4)wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5)wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy, warunkiem opodatkowania jest, aby miały one miejsce – zgodnie z przepisami o miejscu świadczenia – na terytorium kraju. Jeżeli zatem podatnik dokonuje czynności sprzedaży towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski, wówczas czynności te podlegają opodatkowaniu w kraju, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę, dokumentującą dokonanie sprzedaży, zgodnie z art.106 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

STAWKA PODATKU VAT - Organizacja kolonii, obozów, białych i zielonych szkół w kraju i za granicą.

Fragment:

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Spółka zwróciła się z zapytaniem w zakresie stosowania prawidłowej stawki podatku VAT dla usług polegających na organizowaniu kolonii, obozów młodzieżowych , zimowisk obozów sportowych "białych i zielonych" szkół dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Stanowisko podatnika. W związku z tym, że usługi polegające na kompletnym organizowaniu kolonii, obozów, białych i zielonych szkół dla dzieci i młodzieży w kraju mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.23.11-00.00 "usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci" zdaniem Spółki powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wymienionym w poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy. Natomiast w przypadku tego rodzaju usług świadczonych poza granicami kraju sklasyfikowanych w ugrupowaniu PKWiU 63.30.11-00.00 "usługi organizowania wycieczek z kompleksowym programem imprez" zastosowanie mają przepisy art. 119 ustawy o podatku VAT, czyli podstawą opodatkowania jest marża, a stawką podatku VAT jest stawka właściwa dla marży z zastrzeżeniem ust. 5 tego artykułu. Klasyfikacji wg PKWiU do ww. grupowań dokonał Urząd Statystyczny w Łodzi - pismo nr OK-5672/KU-141/2006 z dnia 11.01.2006r - kserokopia pisma została załączona do wniosku o udzielenie interpretacji. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnia co następuje.