Kradzież składników majątkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kradzież składników majątkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Brak obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z kradzieżą samochodu.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2011 r. (data wpływu 28 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z kradzieżą samochodu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 marca 2011 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty podatku naliczonego w związku z kradzieżą (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy na skutek kradzieży Spółka ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego odliczonego przy zakupie towaru, który następnie został skradziony?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13.08.2008r. (data wpływu 16.08.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku w skutek kradzieży samochodu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2008r. wpłynął w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku w skutek kradzieży samochodu. W przedmiotowym wniosku został (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wydatki poniesione na zakup towarów handlowych skradzionych z punktu sprzedaży mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Panią w złożonym w dniu 7 maja 2007r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa „stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku, gdy w okresie korekty, rozliczanej na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nastąpi kradzież środka trwałego, korekta powinna być dokonywana do końca okresu korekty (tj. przez 5 lat), czy należy dokonać korekty jednorazowo do całego pozostałego okresu korekty ?

Fragment:

(...) Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 - 14 d, art. 165 § 1, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.02.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie nie podziela stanowiska zawartego w złożonym wniosku. W dniu 27.02.2006 r. wpłynęło do tut. organu pismo dotyczące interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uzupełnione w dniu 27.04.2006 r.). W powyższym piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny: W październiku 2004 r. Spółka nabyła samochód ciężarowy na podstawie faktury 6118/IX/01/772/2004 z dnia 13.10.2004 r. i zgodnie z przepisami naliczony podatek VAT został rozliczony proporcjonalnie wg proporcji wstępnej na rok 2004. W grudniu 2004 r. samochód został skradziony. W styczniu 2005 r. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy po kradzieży samochodu raty odsetkowe księgować w koszty firmy do momentu rozliczenia się z firmą kredytującą ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005r. Dz.U. Nr 8 ,poz.60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 24.08.2005r. przez Podatnika ( uzupełnionym w dniach 30.09.2005r. i 16.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego rozstrzygając kwestię czy po kradzieży samochodu raty odsetkowe księgować w koszty firmy do momentu rozliczenia się z firmą kredytującą - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kozienicach postanawia uznać , iż stanowisko wnioskodawcy przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że w styczniu 2004r. Podatnik dokonał na firmę zakupu samochodu marki Renault CLIO o wartości brutto 37.000zł. Samochód posiadał homologację samochodu ciężarowego i był środkiem trwałym w jego firmie. Ponieważ podatnik nie dysponował pełną kwotą pieniężną w/w (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wyłudzenie – kradzież towarów nie stanowi świadczonej odpłatnie dostawy, czy wystawiona w związku z wyłudzeniem-kradzieżą faktura VAT z uwagi na brak rzeczywistego kontrahenta oraz z uwagi na fakt posiadania przez podatnika oryginału i kopii faktury może być anulowana oraz czy podatek od towarów i usług należny może zostać obniżony o podatek naliczony od zakupionego towaru, który następnie został wyłudzony - skradziony?

Fragment:

(...) Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego, wynika iż w firmie podatnika doszło do wyłudzenia towaru (187 arkuszy blachy miedzianej o wartości brutto 42.262,94 zł). Zgodnie z oświadczeniem strony wyłudzenia towaru dopuścił się nieznany sprawca, który przy zawieraniu transakcji posłużył się skradzionymi dokumentami rejestracyjnymi potencjalnego nabywcy (kopie tych dokumentów przedstawiono przy odbiorze towaru). Wraz ze wskazanymi dokumentami pytającemu dostarczono również potwierdzony przez bank przelew bankowy na ww. kwotę. Wszystkie dokumenty dostarczył podatnikowi wynajęty przez „nabywcę” do przewozu kierowca (którego dane zamieszczono na dokumencie Wz).Przekazanie sporządzonej faktury VAT miało nastąpić po potwierdzeniu wpływu należności na konto spółki. W opinii strony wszystkie przedstawione dokumenty nie budziły żadnych zastrzeżeń. Brak wpływu na konto podatnika należności za wydany towar spowodował podjecie interwencji (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów SAD potwierdzających import towarów na terytorium RP,w sytuacji gdy importowane towary zostały skradzione,a Spółka otrzyma zwrot pieniędzy za skradzione towary bez podatku VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik xxx Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14 a § l oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 01.06.2005 r. (doręczonego w dniu 02.06.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskodawca dokonuje zakupu aluminium z importu na zasadach DAF (czyli towar dostarczony przez dostawcę na granicę). Czynności takie jak: odprawa, przeładunek, transport do miejsca przeznaczenia zgodnie z zawartą umową dokonuje spedytor. Przewóz towaru z granicy następuje transportem kolejowym. W sprawie będącej przedmiotem zapytania towar do granicy od dostawcy dotarł w całości i został zapłacony. Podatek VAT został odliczony na podstawie dokumentu SAD. W (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy strata z tytułu kradzieży samochodu będącego środkiem trwałym firmy (śledztwo umorzone przez prokuraturę z powodu braku ustalenia sprawcy) stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 7.10.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 30.09.2005 r., znak: US.VI-2/415-9/05, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, odmawia zmiany ww. postanowienia . W dniu 12.08.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu wpłynął wniosek pani o interpretację przepisów prawa podatkowego. W złożonym wniosku zawarła pani pytanie, czy strata z tytułu kradzieży samochodu będącego środkiem trwałym firmy (śledztwo umorzone przez Prokuraturę z powodu braku ustalenia sprawcy) stanowi koszt uzyskania przychodu. Pismem z dnia 21.09.2005 r. wezwana została pani do usunięcia braków, bowiem złożony wniosek nie odpowiadał (...)

2011
1
mar

Istota:

Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości oraz okresu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty w środkach obrotowych spowodowanych kradzieżą towaru, która to kradzież została odpowiednio udokumentowana a podejrzenie popełnienia przestępstwa zgłoszone zostało w Komisariacie Policji.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, na wniosek Strony z dnia 05.01.2005 r. (data wpływu 06.01.2005 r.) dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych postanawia uznać stanowisko Spółki przedstawione w/w piśmie za prawidłowe. Uzasadnienie Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym możliwości oraz okresu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty w środkach obrotowych spowodowanych kradzieżą towaru, która to kradzież została odpowiednio udokumentowana a podejrzenie popełnienia przestępstwa zgłoszone zostało w Komisariacie Policji. Według Spółki opisaną stratę należy uznać za koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w miesiącu, w którym ta (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy należy korygować podatek VAT odliczony przy zakupie towarów handlowych w przypadku ich kradzieży ?

Fragment:

(...) W dniu 02.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam. wpłynął wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje (...)