Kradzież | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kradzież. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
25
gru

Istota:

Prawo odliczenia towarów handlowych, które zostały skradzione przez pracowników i ochronę

Fragment:

Spółka pomimo podjętych działań nie była w stanie uniknąć przedmiotowej kradzieży, jako że kradzież została dokonana przez pracowników odpowiedzialnych w Spółce za ochronę. Zatem pomimo przedsięwzięcia i stosowania środków technicznych, zabezpieczających Spółkę przed kradzieżą w efekcie działania i zmowy pracowników realizujących zadania związane m.in. z ochroną Spółki przed kradzieżą, Spółka nie mogła takiej kradzieży uniknąć W uzupełnieniu do wniosku dodatkowo wskazano, iż skradzione papierosy, po przeprowadzeniu przez oskarżonego o kradzież pracownika Spółki procedury przyjęcia ich od dostawcy na monitorowanym placu należącym do Spółki, zostały zapakowane na prywatny samochód i wywiezione poza teren sklepu. W momencie dokonania kradzieży papierosów Spółka stosowała następujące środki zabezpieczające przed kradzieżą: ochrona fizyczna obiektu przez pracowników oraz pracowników firmy ochroniarskiej, monitoring obiektu, zarówno sklepu, magazynu jak i placu, gdzie następuje przyjęcie towaru. Kradzież została ujawniona po ustaleniu niezgodności salda z kontrahentem i stwierdzeniu braku dokumentów dostawy. Kontrahent przesłał skany zamówień oraz potwierdzone kopie faktur, gdzie widniały podpisy pracowników Spółki oraz pracownika firmy ochroniarskiej.

2012
28
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w Spółce, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania, wypłacone z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu?

Fragment:

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w przypadku, jaki miał miejsce w Spółce, w której jest On wspólnikiem (kradzieże towaru podczas jego transportu do odbiorcy) nie można mówić o wadliwie wykonanej usłudze. Usługa przewozu towarów została rozpoczęta, ale z powodu nieuczciwości podwykonawcy, nie została zakończona zgodnie z umową. Nie można zatem mówić o wadzie jej wykonania, ale o jej nieukończeniu z powodu dokonanej kradzieży. Biorąc pod uwagę, że doszło do kradzieży towaru i tym samym wystąpiła trwała przeszkoda w jego dostarczeniu do miejsca przeznaczenia, należy przyjąć, iż w takim przypadku nie doszło do wykonania umowy. W konsekwencji nie może tutaj znaleźć zastosowania wspomniany art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który dotyczy usług wykonanych, choć w sposób wadliwy. Na takim stanowisku stanął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2010 r. sygn. IPPB1/415-51/10-4/MT: „Usługi przewoźnika nie obejmują samego tylko działania, ale i jego rezultat. W sytuacji kradzieży towaru nie doszło do wykonania umowy, gdyż zaistniała trwała przeszkoda w dokonaniu przewozu, która uniemożliwiła dostarczenie przesyłki do miejsca przeznaczenia. W ocenie organu z uwagi na fakt, że zlecona Spółce usługa przewozowa nie została wykonana, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy podatkowej”.

2012
28
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w Spółce, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania, wypłacone z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu?

Fragment:

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w przypadku, jaki miał miejsce w Spółce, w której jest On wspólnikiem (kradzieże towaru podczas jego transportu do odbiorcy) nie można mówić o wadliwie wykonanej usłudze. Usługa przewozu towarów została rozpoczęta, ale z powodu nieuczciwości podwykonawcy, nie została zakończona zgodnie z umową. Nie można zatem mówić o wadzie jej wykonania, ale o jej nieukończeniu z powodu dokonanej kradzieży. Biorąc pod uwagę, że doszło do kradzieży towaru i tym samym wystąpiła trwała przeszkoda w jego dostarczeniu do miejsca przeznaczenia, należy przyjąć, iż w takim przypadku nie doszło do wykonania umowy. W konsekwencji nie może tutaj znaleźć zastosowania wspomniany art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który dotyczy usług wykonanych, choć w sposób wadliwy. Na takim stanowisku stanął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2010 r. sygn. IPPB1/415-51/10-4/MT: „Usługi przewoźnika nie obejmują samego tylko działania, ale i jego rezultat. W sytuacji kradzieży towaru nie doszło do wykonania umowy, gdyż zaistniała trwała przeszkoda w dokonaniu przewozu, która uniemożliwiła dostarczenie przesyłki do miejsca przeznaczenia. W ocenie organu z uwagi na fakt, że zlecona Spółce usługa przewozowa nie została wykonana, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy podatkowej”.

2012
28
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w Spółce, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania, wypłacone z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku, gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?

Fragment:

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w przypadku, jaki miał miejsce w Spółce (kradzieże towaru podczas jego transportu do odbiorcy) nie można mówić o wadliwie wykonanej usłudze. Usługa przewozu towarów została rozpoczęta, ale z powodu nieuczciwości podwykonawcy nie została zakończona zgodnie z umową. Nie można zatem mówić o wadzie jej wykonania, ale o jej nieukończeniu z powodu dokonanej kradzieży. Biorąc pod uwagę, że doszło do kradzieży towaru i tym samym wystąpiła trwała przeszkoda w jego dostarczeniu do miejsca przeznaczenia, należy przyjąć, iż w takim przypadku nie doszło do wykonania usługi. W konsekwencji nie może tutaj znaleźć zastosowania wspomniany art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który dotyczy usług wykonanych, choć w sposób wadliwy. Na takim stanowisku stanął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2010 r., sygn.: IPPB1/415-51/10-4/MT: „Usługi przewoźnika nie obejmują samego tylko działania, ale i jego rezultat. W sytuacji kradzieży towaru nie doszło do wykonania umowy, gdyż zaistniała trwała przeszkoda w dokonaniu przewozu, która uniemożliwiła dostarczenie przesyłki do miejsca przeznaczenia. W ocenie organu z uwagi na fakt, że zlecona Spółce usługa przewozowa nie została wykonana, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy podatkowej”.

2012
28
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca, proporcjonalnie do udziałów posiadanych w Spółce, ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania, wypłacone z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku, gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?

Fragment:

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że w przypadku, jaki miał miejsce w Spółce (kradzieże towaru podczas jego transportu do odbiorcy) nie można mówić o wadliwie wykonanej usłudze. Usługa przewozu towarów została rozpoczęta, ale z powodu nieuczciwości podwykonawcy nie została zakończona zgodnie z umową. Nie można zatem mówić o wadzie jej wykonania, ale o jej nieukończeniu z powodu dokonanej kradzieży. Biorąc pod uwagę, że doszło do kradzieży towaru i tym samym wystąpiła trwała przeszkoda w jego dostarczeniu do miejsca przeznaczenia, należy przyjąć, iż w takim przypadku nie doszło do wykonania usługi. W konsekwencji nie może tutaj znaleźć zastosowania wspomniany art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który dotyczy usług wykonanych, choć w sposób wadliwy. Na takim stanowisku stanął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2010 r., sygn.: IPPB1/415-51/10-4/MT: „Usługi przewoźnika nie obejmują samego tylko działania, ale i jego rezultat. W sytuacji kradzieży towaru nie doszło do wykonania umowy, gdyż zaistniała trwała przeszkoda w dokonaniu przewozu, która uniemożliwiła dostarczenie przesyłki do miejsca przeznaczenia. W ocenie organu z uwagi na fakt, że zlecona Spółce usługa przewozowa nie została wykonana, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania przepis art. 23 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy podatkowej”.

2012
17
lis

Istota:

Czy zgodnie zobowiązującymi przepisami podatku dochodowego od osób prawnych niedobory w towarach handlowych, uznane przez Komisję inwentaryzacyjną za niezawinione, gdyż powstały w wyniku zdarzenia losowego jakim była kradzież/zniszczenie lub zagubienie można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

WSA w Bydgoszczy w wyroku z 9 maja 2006r., sygn. akt I SA/Bd 161/06 (orzeczenie prawomocne), dotyczącym kradzieży w wielkopowierzchniowym supermarkecie wyjaśnił szczegółowo, jakie informacje powinna zawierać dokumentacja straty poniesionej w wyniku kradzieży: „Faktem jest, że przy tego typu działalności, jaką prowadzi skarżąca, trudno jest ustalić w sposób precyzyjny, kiedy takie zdarzenie miało miejsce. Jednak nie oznacza to braku obowiązku udokumentowania takiego zdarzenia w sposób, który pozwalałby na uznanie zaistniałego zdarzenia za rzeczywiste. Protokół likwidacyjny lub inny dokument sporządzony na tę okoliczność, winien zawierać takie dane, jak w przypadku dokumentowania pozostałych, wcześniej opisanych niedoborów. Tak więc, oprócz określenia zdarzenia skutkującego stratą, należy stwierdzić, jaki towar został skradziony, w przybliżeniu kiedy (okres pomiędzy np. Inwentaryzacjami) oraz w jakiej ilości towar utracono. Zamieszczenie w takim dokumencie tych informacji pozwoli na uznanie takiego zdarzenia za rzeczywiste. Brak danych co do nazwy towaru skradzionego, przybliżonego czasu kradzieży, jaki ilości utraconego towaru nie pozwala na konstatację, że przyczyną tego niedoboru była rzeczywiście kradzież. Podkreślić z całą mocą w tym miejscu należy, że uznanie jako koszt uzyskania przychodów niedoborów może odnosić się wyłącznie do strat rzeczywistych, których udokumentowanie fakty te potwierdzą.” Ustawodawca nie określił rodzaju wymaganego dokumentu potwierdzającego fakt poniesienia kosztu.

2012
3
paź

Istota:

Korekta podatku naliczonego w związku z kradzieżą towaru.

Fragment:

W dniu 28 września 2011 r. z Komendy Powiatowej Policji przysłano postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie zaistniałej kradzieży z włamaniem, skąd sprawcy zabrali elementy wyposażenia biura, tj. stoły jubilerskie, grzejniki, krany, lodówkę, telewizor, elektronarzędzia, bojler do podgrzewania wody, wibro prasę oraz inne metalowe przedmioty (czyn z art. 279 § 1 K.k.) - wobec niewykrycia sprawców przestępstwa oraz postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie zaistniałej kradzieży z włamaniem, skąd sprawcy zabrali w celu przywłaszczenia, półfabrykaty do produkcji sztucznej biżuterii w postaci kamieni oraz srebrnych i metalowych elementów (czyn z art. 279 § 1 K.k). - wobec braku danych, dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. Postanowieniem prokuratora rejonowego z dnia 18 stycznia 2012 r. podjęto na nowo umorzone postępowanie, dotyczące zaistniałej kradzieży z włamaniem do pomieszczeń biurowych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy konieczna jest korekta VAT naliczonego odliczonego od skradzionych towarów... Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma podstawy do korekty VAT naliczonego w przypadku utraty towarów w wyniku kradzieży, gdyż nie może tutaj być mowy o zmianie przeznaczenia towaru - nie jest on w żaden sposób wykorzystywany przez podatnika.

2012
26
wrz

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej skradzionej gotówki.

Fragment:

Do wynajmowanego na potrzeby tej działalności lokalu nieustaleni sprawcy dokonali włamania, podczas którego dokonano kradzieży środków pieniężnych o wartości 33.272,76 zł, które znajdowały się w skrytce na stałe wmurowanej w podłoże ziemne. Włamanie zostało zgłoszone właściwym organom ścigania a dochodzenie w sprawie umorzono wobec nie wykrycia sprawców. Skradzione środki pieniężne przechowywane były w skrytce na stałe wmurowanej w podłoże ziemne, znajdującej się w pomieszczeniu w którym zainstalowano system alarmowy i monitoring. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli Wnioskodawca dochował należytej staranności w przechowywaniu skradzionej gotówki, a zabezpieczenie tych środków było zgodnie z przepisami cyt. wyżej rozporządzenia, to powstała w wyniku kradzieży strata może stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile została właściwie udokumentowana. Zauważyć przy tym należy, iż wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

2012
22
sie

Istota:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, jeżeli w efekcie końcowym towary te nie posłużą czynnościom opodatkowanym na skutek wystąpienia kradzieży z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy.

Fragment:

Kradzież miała zatem miejsce przed dniem wydania towaru przewoźnikowi. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nabyte od kontrahenta niemieckiego opony miały służyć działalności gospodarczej Spółki; miały być przedmiotem sprzedaży opodatkowanej. Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż niedobory mogą być zawinione, jak i niezawinione. Niedobory zawinione, są to niedobory, które powstały na skutek niedopełnienia obowiązków przez osobę materialnie odpowiedzialną za powierzone jej mienie. Natomiast niedobory niezawinione to te, które powstały z przyczyn niezależnych od osób materialnie odpowiedzialnych. Niedobory te mogą powstać na skutek zdarzeń losowych np.: pożaru, kradzieży, powodzi, zalania, jak również wskutek transportu, braku prądu itp. Są to przyczyny, na które osoba materialnie odpowiedzialna nie miała żadnego wpływu. W przypadku powstania niedoborów (czy to zawinionych czy niezawinionych) dochodzi do sytuacji, w której nabyte towary nie zostaną wykorzystane do działalności opodatkowanej, co jest niezbędnym warunkiem dokonania odliczenia. W przedmiotowej sprawie należy odwołać się do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

2012
24
cze

Istota:

Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?

Fragment:

Spółka pragnie zaznaczyć, że w przypadku, jaki miał miejsce w Spółce (kradzieże towaru podczas jego transportu do odbiorcy) nie można mówić o wadliwie wykonanej usłudze. Usługa przewozu towarów została rozpoczęta, ale z powodu nieuczciwości podwykonawcy, nie została zakończona zgodnie z umową. Nie można zatem mówić o wadzie jej wykonania, ale o jej nieukończeniu z powodu dokonanej kradzieży. Biorąc pod uwagę, że doszło do kradzieży towaru i tym samym wystąpiła trwała przeszkoda w jego dostarczeniu do miejsca przeznaczenia, należy przyjąć, iż w takim przypadku nie doszło do wykonania usługi. W konsekwencji nie może tutaj znaleźć zastosowania wspomniany art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który dotyczy usług wykonanych, choć w sposób wadliwy. Na takim stanowisku stanął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2010 r., sygn.: IPPB1/415-51/10-4/MT: „usługi przewoźnika nie obejmują samego tylko działania, ale i jego rezultat. W sytuacji kradzieży towaru nie doszło do wykonania umowy, gdyż zaistniała trwała przeszkoda w dokonaniu przewozu, która uniemożliwiła dostarczenie przesyłki do miejsca przeznaczenia. W ocenie organu (...)