Kotłownia | Interpretacje podatkowe

Kotłownia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kotłownia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży budynku (Kotłownia).
Fragment:
Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o sprzedaży Kotłowni za kwotę zbliżoną do wynikającej z operatu szacunkowego z określenia wartości nieruchomości zabudowanej tj. 653.140,00 zł. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że dostawa nieruchomości (Kotłowni) nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy – a między pierwszym zasiedleniem a dostawą przedmiotowego budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Zainteresowany nie udostępniał przedmiotowej Kotłowni innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych. Kotłownia posadowiona na przedmiotowej nieruchomości nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości czy sprzedaż budynku wraz z grunetm – Kotłowni będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż Kotłowni będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy) jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Należy bowiem wskazać, że przedmiotowa transakcja będzie dotyczyła towaru w rozumieniu ustawy oraz będzie dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług (o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy).
2016
8
mar

Istota:
Czy środki finansowe w wysokości 11000 zł uzyskane przez Wspólnotę od Y stanowiące jedynie rekompensatę części kosztów poniesionych na budowę kotłowni są wolne od podatku od osób prawnych?
Fragment:
Czy środki finansowe w wysokości 11000 zł uzyskane przez Wspólnotę od Y stanowiące jedynie rekompensatę części kosztów poniesionych na budowę kotłowni są wolne od podatku od osób prawnych... Zdaniem Wspólnoty w świetle obowiązujących przepisów ustawy podatku od osób prawnych środki uzyskane z dofinansowania przez Y na pokrycie kosztów budowy kotłowni gazowej w wysokości 11000 zł w całości zostały przeznaczone na gospodarkę zasobów mieszkaniowych i podlegają zwolnieniu od podatku od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku w brzmieniu obowiązującym w 2014 roku. Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej dochodowej, nie posiada lokali użytkowych. Do podjęcia decyzji o budowie kotłowni zmuszona była w związku z rozwiązaniem umowy o dostawę ciepła. Kwota 11000 zł nie stanowi dochodu podatkowego Wspólnoty a jedynie częściowe pokrycie wysokich kosztów realizacji nie planowanej ani przewidywanej inwestycji realizowanej w ramach funduszu remontowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów w katalogu zasobów mieszkaniowych objętych zwolnieniem podatku od osób prawnych mieszczą się kotłownie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.
2014
19
wrz

Istota:
Stawka podatku dla remontu kotłowni.
Fragment:
Budynek kotłowni jest konstrukcją podziemną i znajduje się na przedłużeniu linii zabudowy budynku wielorodzinnego w bezpośrednim sąsiedztwie piwnic lokatorów Wspólnoty. 1-kondygnacyjny (kondygnacja podziemna) budynek kotłowni znajduje się przy ścianie szczytowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w ....i nie posiada bezpośredniej komunikacji z budynkiem mieszkalnym. Wnioskodawca wskazał, iż budynek kotłowni stanowi odrębny budynek od budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty. Wg wiedzy Wykonawcy kotłownia stanowi infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Wg wiedzy Wykonawcy budynek kotłowni jako odrębny od budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty jest obiektem niemieszkalnym o symbolu klasyfikacji wg PKOB 1274. Wnioskodawca nadmienił, że Zarząd Wspólnoty nie potrafił podać symbolu klasyfikacji wg PKOB. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jaką stawkę VAT należy przyjąć przy wystawianiu faktury za wykonany remont kotłowni... Remont kotłowni polegał na wymianie kotła i podgrzewaczy CWU wraz z armaturą. Zdaniem Wnioskodawcy, Wykonawca remontu kotłowni winien za usługę wystawić fakturę z 23% podatkiem VAT.
2014
25
mar

Istota:
1. „Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy budynku opisanego jako biurowo-mieszkalny, a w którym ponad 50% powierzchni użytkowej stanowi część mieszkalna?
2. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy budynku opisanego jako gospodarczo-garażowy (trzy stanowiska garażowe), który zawiera kotłownię zasilającą budynek biurowo-mieszkalny, co stanowić może o integralnym powiązaniu funkcjonalności pomieszczeń gospodarczych z mieszkalnymi?
3. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy budynku opisanego jako gospodarczo - garażowy (dwa stanowiska garażowe)?
4. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy kotłowni w ramach budynku gospodarczo-garażowego, co polegać będzie na wyposażeniu i podłączeniu zasilania w ciepło wszystkich trzech budynków, z których największą powierzchnię do ogrzania ma budynek mieszkalny?
5. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy i podłączenia szczelnego zbiornika ścieków jako części instalacji kanalizacyjnej budynków, z których głównie to budynek mieszkalny będzie korzystał?”
Fragment:
Niestety zapytaniem nie objęto pozostałych części inwestycji, czyli budynków gospodarczo-garażowych oraz istotnego elementu - kotłowni zasilającej wszystkie trzy budynki, a umiejscowionej w budynku gospodarczo-garażowym. W zapytaniu interesuje Wnioskodawcę stawka VAT w odniesieniu do następujących obiektów i prac: budynek biuro-mieszkalny, ma posiadać powierzchnię całkowitą 1.791,40 m2 w tym część mieszkalna 1.268,20 m2 (70,80%) i część biurowa 523,20 m2 (29,20%), budynek gospodarczo-garażowy (trzy stanowiska garażowe) - na dole umiejscowione są garaże i kotłownia, u góry mieszkania, jednak metrażowo większa część dotyczy garaży. Kotłownia zasila wszystkie trzy budynki, budynek gospodarczo-garażowy (dwa stanowiska garażowe) - na dole umiejscowione są garaże, u góry mieszkania, jednak metrażowo większa część dotyczy garaży, kotłownia - umiejscowiona w budynku opisanym w pkt 2. kotłownia zasilać ma wszystkie trzy budynki, szczelny zbiornik ścieków. Wszystkie te działania dotyczą jednej inwestycji - zgodnie z pozwoleniem na budowę. Inwestycja głównie ma na celu zapewnić funkcjonalność mieszkalną, co wynika z proporcji powierzchni mieszkalnych. Garaże również służyć mają celom mieszkalnym, gdyż mają być dla potrzeb osób zamieszkujących. Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2010r.
2011
1
wrz

Istota:
Stawki dla usług związanych z remontem komina.
Fragment:
W jednym z budynków, na powierzchni 1 / 4 całej piwnicy znajduje się kotłownia centralnego ogrzewania. Kotłownia służy do ogrzewania mieszkań w obydwu blokach. Na zewnątrz ściany szczytowej znajduje się komin, którego dolna część (do wysokości 1 piętra) jest przymurowana do ściany, a następnie przechodzi w komin stalowy o długości 9 m. Wspólnota zleciła firmie zajmującej się naprawami kotlarsko-instalacyjnymi wymianę części stalowego komina, ponieważ był przerdzewiały i groził zawaleniem. Firma zdemontowała ok. 4 m starego, stalowego komina, wykonała nowe elementy i zamontowała je na pozostałej części starego komina. Remont komina został wykonany zgodnie z kosztorysem. Firma zastosowała 22% stawkę podatku od towarów i usług. W uzupełnieniu do wniosku Wspólnota informuje, iż budynki są sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) pod numerem 1.11.1122 „ budynki o trzech i więcej mieszkaniach. Klasa obejmuje budynki mieszkalne pozostałe, takie jak budynki mieszkalne o trzech i więcej mieszkaniach. Klasa nie obejmuje budynków zbiorowego zamieszkania (1130), hoteli (1211), schronisk młodzieżowych, domków kempingowych, domów wypoczynkowych (1212) ”. Ponadto Wspólnota wskazuje, iż w budynkach znajdują się tylko lokale mieszkalne, a nie ma lokali użytkowych.
2011
1
sie

Istota:
Czy prace w kotłowni osiedlowej związane z remontami, konserwacjami, naprawami oraz pracami budowlanymi powinny być obciążone podatkiem 22% czy 7%?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 15 marca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na prace remontowo-budowlane w kotłowni osiedlowej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Spółdzielnia w kotłowni osiedlowej zleca wykonanie co jakiś czas prac związanych z naprawą kotłów na biomasę, ślimaków dostarczających zrąbki do kotłów, wymianę „ wymurówki ” z cegły szamotowej w kotłach. Spółdzielnia ma zamiar zlecić wykonanie w osiedlowej kotłowni otworów drzwiowych w ścianach. W uzupełnieniu do wniosku Spółdzielnia informuje, iż kotłownia osiedlowa wytwarza energię cieplną wyłącznie na potrzeby lokali wchodzących w skład Spółdzielni. Są to lokale mieszkalne i dwa lokale użytkowe (zakład fryzjerski oraz sklep z używaną odzieżą). Budynek, w którym znajduje się kotłownia osiedlowa jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) pod numerem 112. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prace w kotłowni osiedlowej związane z remontami, konserwacjami, naprawami oraz pracami budowlanymi powinny być obciążone podatkiem 22% czy 7%... Spółdzielnia uważa, że roboty remontowo-budowlane wykonywane w kotłowni osiedlowej powinny być opodatkowane 7% stawką. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego oraz przedstawionego zdarzenia przeszłego uznaje się za prawidłowe.
2011
1
sie

Istota:
Opodatkowanie usług związanych z instalacją, naprawą i konserwacją kotłów centralnego ogrzewania oraz robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania.
Fragment:
W ramach robót budowlano-montażowych wykonywane są następujące usługi: wypięcie starego kotła z instalacji grzewczej oraz kominowej, usunięcie starego kotła z kotłowni, niezbędna adaptacja instalacji grzewczej oraz kominowej w kotłowni (zamurowanie starego otworu kominowego i wykonanie otworu pod nowy kocioł, wymiana instalacji grzewczej z ewentualnymi przeróbkami budowlanymi, przygotowanie nowych podestów pod kotły, itp.), wprowadzenie nowego kotła do kotłowni, podpięcie kotła od instalacji grzewczej i kominowej, uruchomienie kotła i sprawdzenie prawidłowości jedo funkcjonowania. Symbol PKOB budynków, w których wykonywane są usługi związane z instalowaniem kotłów centralnego ogrzewania to PKOB Sekcja I Dział 11 Grupa 111 i 112. Spółka produkuje części do kotłów C.O. (PKWiU 28.22.13-00.00), jest to działalność prowadzona niezależnie od dokonywanych usług modernizacji kotłowni (PKWiU 45.33.11). Produkowane podzespoły nie są montowane w trakcie świadczenia usług modernizacji kotłowni. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowym jest przyjęcie stawki VAT 7% dla usług instalowania, naprawy i konserwacji kotłów centralnego ogrzewania (PKWiU 28.22.9) oraz robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania (PKWiU 45.33.11) w przypadku gdy kotłownia stanowi integralną część budynku a Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji kotłów C.O....
2011
1
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo dokonuje w roku 2008 opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% sprzedaży robót konserwacyjnych, wykonywanych w kotłowniach, usytuowanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego zakwalifikowanych do PKOB 11?
Fragment:
Sprzedaż robót konserwacyjnych, prowadzonych w kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku mieszkalnego – PKOB 11, podobnie jak w roku 2007, należy obciążyć stawką VAT w wysokości 7% również w roku 2008. Kotłownie traktuje się jako część obiektu budownictwa mieszkaniowego. Kotłownia to pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących prawidłowemu funkcjonowaniu oraz obsłudze technicznej budynku mieszkalnego nierozerwalnie z nim związanych. Kotłownia nie jest lokalem użytkowym. Spółka traktuje pomieszczenie kotłowni jako część budynku mieszkalnego – pod nazwą pomieszczenie techniczne, którego definicja odpowiada definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Kotłownia jest konstrukcyjnie związana z budynkiem mieszkalnym, a urządzenia w niej zainstalowane stanowią element wewnętrznej instalacji ciepłowniczej budynku, w związku z czym można ją traktować jak pomieszczenie techniczne przynależne do obiektu budownictwa mieszkaniowego. Biorąc pod uwagę fakt, że ustawodawca nie określił w ustawie o VAT definicji części budynku mieszkalnego, ani lokalu użytkowego, Wnioskodawca odczytuje zapis zawarty w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów w ten sposób, że roboty konserwacyjne prowadzone w piwnicy budynków mieszkalnych mogą być opodatkowane stawką podatku VAT 7%.
2011
1
cze

Istota:
Preferencyjną stawkę w wysokości 7% stosować można tylko do usług polegających na wykonywaniu instalacji grzewczych, wentylacyjnych,, wodociągowych oraz robót konserwacyjnych i naprawy w kotłowniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych, stanowiących jego integralną część.
Fragment:
(...) kotłowni c.o. w budynkach mieszkalnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.05.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi dla budownictwa mieszkaniowego oraz prace związane z naprawą i konserwacją kotłowni c.o. w budynkach mieszkalnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Strona świadczy usługi dla budownictwa mieszkaniowego – PKWiU 45.33.1-3, polegające na wykonywaniu instalacji grzewczych, wentylacyjnych i wodociągowych, a także wykonuje kotłownie c.o. i c.w. w budynkach mieszkalnych (PKOB 1130) oraz roboty konserwacyjne i naprawy w kotłowniach budynków mieszkalnych (PKOB 1122). . W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę podatku VAT, po dniu 31.12.2007 r., należy stosować na wykonywane usługi dla budownictwa mieszkaniowego oraz prace związane z naprawą lub konserwacją kotłowni c.o. w budynkach mieszkalnych (PKOB 1130, 1122)... Zdaniem Podatnika, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowe usługi winny być opodatkowane 7% stawką podatku, gdyż dotyczą budownictwa mieszkaniowego.
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kotłownia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.