Kotłownia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kotłownia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
8
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży budynku (Kotłownia).

Fragment:

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o sprzedaży Kotłowni za kwotę zbliżoną do wynikającej z operatu szacunkowego z określenia wartości nieruchomości zabudowanej tj. 653.140,00 zł. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że dostawa nieruchomości (Kotłowni) nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy – a między pierwszym zasiedleniem a dostawą przedmiotowego budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Zainteresowany nie udostępniał przedmiotowej Kotłowni innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych. Kotłownia posadowiona na przedmiotowej nieruchomości nie była wykorzystywana w działalności gospodarczej. Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości czy sprzedaż budynku wraz z grunetm – Kotłowni będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż Kotłowni będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy) jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Należy bowiem wskazać, że przedmiotowa transakcja będzie dotyczyła towaru w rozumieniu ustawy oraz będzie dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług (o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy).

2014
19
wrz

Istota:

Czy środki finansowe w wysokości 11000 zł uzyskane przez Wspólnotę od Y stanowiące jedynie rekompensatę części kosztów poniesionych na budowę kotłowni są wolne od podatku od osób prawnych?

Fragment:

Czy środki finansowe w wysokości 11000 zł uzyskane przez Wspólnotę od Y stanowiące jedynie rekompensatę części kosztów poniesionych na budowę kotłowni są wolne od podatku od osób prawnych... Zdaniem Wspólnoty w świetle obowiązujących przepisów ustawy podatku od osób prawnych środki uzyskane z dofinansowania przez Y na pokrycie kosztów budowy kotłowni gazowej w wysokości 11000 zł w całości zostały przeznaczone na gospodarkę zasobów mieszkaniowych i podlegają zwolnieniu od podatku od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku w brzmieniu obowiązującym w 2014 roku. Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej dochodowej, nie posiada lokali użytkowych. Do podjęcia decyzji o budowie kotłowni zmuszona była w związku z rozwiązaniem umowy o dostawę ciepła. Kwota 11000 zł nie stanowi dochodu podatkowego Wspólnoty a jedynie częściowe pokrycie wysokich kosztów realizacji nie planowanej ani przewidywanej inwestycji realizowanej w ramach funduszu remontowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów w katalogu zasobów mieszkaniowych objętych zwolnieniem podatku od osób prawnych mieszczą się kotłownie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.

2014
25
mar

Istota:

Stawka podatku dla remontu kotłowni.

Fragment:

Budynek kotłowni jest konstrukcją podziemną i znajduje się na przedłużeniu linii zabudowy budynku wielorodzinnego w bezpośrednim sąsiedztwie piwnic lokatorów Wspólnoty. 1-kondygnacyjny (kondygnacja podziemna) budynek kotłowni znajduje się przy ścianie szczytowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w ....i nie posiada bezpośredniej komunikacji z budynkiem mieszkalnym. Wnioskodawca wskazał, iż budynek kotłowni stanowi odrębny budynek od budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty. Wg wiedzy Wykonawcy kotłownia stanowi infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Wg wiedzy Wykonawcy budynek kotłowni jako odrębny od budynku mieszkalno-usługowego Wspólnoty jest obiektem niemieszkalnym o symbolu klasyfikacji wg PKOB 1274. Wnioskodawca nadmienił, że Zarząd Wspólnoty nie potrafił podać symbolu klasyfikacji wg PKOB. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jaką stawkę VAT należy przyjąć przy wystawianiu faktury za wykonany remont kotłowni... Remont kotłowni polegał na wymianie kotła i podgrzewaczy CWU wraz z armaturą. Zdaniem Wnioskodawcy, Wykonawca remontu kotłowni winien za usługę wystawić fakturę z 23% podatkiem VAT.

2011
1
wrz

Istota:

1. „Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy budynku opisanego jako biurowo-mieszkalny, a w którym ponad 50% powierzchni użytkowej stanowi część mieszkalna?
2. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy budynku opisanego jako gospodarczo-garażowy (trzy stanowiska garażowe), który zawiera kotłownię zasilającą budynek biurowo-mieszkalny, co stanowić może o integralnym powiązaniu funkcjonalności pomieszczeń gospodarczych z mieszkalnymi?
3. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy budynku opisanego jako gospodarczo - garażowy (dwa stanowiska garażowe)?
4. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy kotłowni w ramach budynku gospodarczo-garażowego, co polegać będzie na wyposażeniu i podłączeniu zasilania w ciepło wszystkich trzech budynków, z których największą powierzchnię do ogrzania ma budynek mieszkalny?
5. Czy Wnioskodawca może stosować stawkę 7% dla budowy i podłączenia szczelnego zbiornika ścieków jako części instalacji kanalizacyjnej budynków, z których głównie to budynek mieszkalny będzie korzystał?”

Fragment:

Niestety zapytaniem nie objęto pozostałych części inwestycji, czyli budynków gospodarczo-garażowych oraz istotnego elementu - kotłowni zasilającej wszystkie trzy budynki, a umiejscowionej w budynku gospodarczo-garażowym. W zapytaniu interesuje Wnioskodawcę stawka VAT w odniesieniu do następujących obiektów i prac: budynek biuro-mieszkalny, ma posiadać powierzchnię całkowitą 1.791,40 m2 w tym część mieszkalna 1.268,20 m2 (70,80%) i część biurowa 523,20 m2 (29,20%), budynek gospodarczo-garażowy (trzy stanowiska garażowe) - na dole umiejscowione są garaże i kotłownia, u góry mieszkania, jednak metrażowo większa część dotyczy garaży. Kotłownia zasila wszystkie trzy budynki, budynek gospodarczo-garażowy (dwa stanowiska garażowe) - na dole umiejscowione są garaże, u góry mieszkania, jednak metrażowo większa część dotyczy garaży, kotłownia - umiejscowiona w budynku opisanym w pkt 2. kotłownia zasilać ma wszystkie trzy budynki, szczelny zbiornik ścieków. Wszystkie te działania dotyczą jednej inwestycji - zgodnie z pozwoleniem na budowę. Inwestycja głównie ma na celu zapewnić funkcjonalność mieszkalną, co wynika z proporcji powierzchni mieszkalnych. Garaże również służyć mają celom mieszkalnym, gdyż mają być dla potrzeb osób zamieszkujących. Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2010r.

2011
1
sie

Istota:

Stawki dla usług związanych z remontem komina.

Fragment:

W jednym z budynków, na powierzchni 1 / 4 całej piwnicy znajduje się kotłownia centralnego ogrzewania. Kotłownia służy do ogrzewania mieszkań w obydwu blokach. Na zewnątrz ściany szczytowej znajduje się komin, którego dolna część (do wysokości 1 piętra) jest przymurowana do ściany, a następnie przechodzi w komin stalowy o długości 9 m. Wspólnota zleciła firmie zajmującej się naprawami kotlarsko-instalacyjnymi wymianę części stalowego komina, ponieważ był przerdzewiały i groził zawaleniem. Firma zdemontowała ok. 4 m starego, stalowego komina, wykonała nowe elementy i zamontowała je na pozostałej części starego komina. Remont komina został wykonany zgodnie z kosztorysem. Firma zastosowała 22% stawkę podatku od towarów i usług. W uzupełnieniu do wniosku Wspólnota informuje, iż budynki są sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) pod numerem 1.11.1122 „ budynki o trzech i więcej mieszkaniach. Klasa obejmuje budynki mieszkalne pozostałe, takie jak budynki mieszkalne o trzech i więcej mieszkaniach. Klasa nie obejmuje budynków zbiorowego zamieszkania (1130), hoteli (1211), schronisk młodzieżowych, domków kempingowych, domów wypoczynkowych (1212) ”. Ponadto Wspólnota wskazuje, iż w budynkach znajdują się tylko lokale mieszkalne, a nie ma lokali użytkowych.

2011
1
sie

Istota:

Czy prace w kotłowni osiedlowej związane z remontami, konserwacjami, naprawami oraz pracami budowlanymi powinny być obciążone podatkiem 22% czy 7%?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 15 marca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na prace remontowo-budowlane w kotłowni osiedlowej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Spółdzielnia w kotłowni osiedlowej zleca wykonanie co jakiś czas prac związanych z naprawą kotłów na biomasę, ślimaków dostarczających zrąbki do kotłów, wymianę „ wymurówki ” z cegły szamotowej w kotłach. Spółdzielnia ma zamiar zlecić wykonanie w osiedlowej kotłowni otworów drzwiowych w ścianach. W uzupełnieniu do wniosku Spółdzielnia informuje, iż kotłownia osiedlowa wytwarza energię cieplną wyłącznie na potrzeby lokali wchodzących w skład Spółdzielni. Są to lokale mieszkalne i dwa lokale użytkowe (zakład fryzjerski oraz sklep z używaną odzieżą). Budynek, w którym znajduje się kotłownia osiedlowa jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) pod numerem 112. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prace w kotłowni osiedlowej związane z remontami, konserwacjami, naprawami oraz pracami budowlanymi powinny być obciążone podatkiem 22% czy 7%... Spółdzielnia uważa, że roboty remontowo-budowlane wykonywane w kotłowni osiedlowej powinny być opodatkowane 7% stawką. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego oraz przedstawionego zdarzenia przeszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie usług związanych z instalacją, naprawą i konserwacją kotłów centralnego ogrzewania oraz robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania.

Fragment:

W ramach robót budowlano-montażowych wykonywane są następujące usługi: wypięcie starego kotła z instalacji grzewczej oraz kominowej, usunięcie starego kotła z kotłowni, niezbędna adaptacja instalacji grzewczej oraz kominowej w kotłowni (zamurowanie starego otworu kominowego i wykonanie otworu pod nowy kocioł, wymiana instalacji grzewczej z ewentualnymi przeróbkami budowlanymi, przygotowanie nowych podestów pod kotły, itp.), wprowadzenie nowego kotła do kotłowni, podpięcie kotła od instalacji grzewczej i kominowej, uruchomienie kotła i sprawdzenie prawidłowości jedo funkcjonowania. Symbol PKOB budynków, w których wykonywane są usługi związane z instalowaniem kotłów centralnego ogrzewania to PKOB Sekcja I Dział 11 Grupa 111 i 112. Spółka produkuje części do kotłów C.O. (PKWiU 28.22.13-00.00), jest to działalność prowadzona niezależnie od dokonywanych usług modernizacji kotłowni (PKWiU 45.33.11). Produkowane podzespoły nie są montowane w trakcie świadczenia usług modernizacji kotłowni. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowym jest przyjęcie stawki VAT 7% dla usług instalowania, naprawy i konserwacji kotłów centralnego ogrzewania (PKWiU 28.22.9) oraz robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania (PKWiU 45.33.11) w przypadku gdy kotłownia stanowi integralną część budynku a Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie produkcji kotłów C.O....

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo dokonuje w roku 2008 opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% sprzedaży robót konserwacyjnych, wykonywanych w kotłowniach, usytuowanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego zakwalifikowanych do PKOB 11?

Fragment:

Sprzedaż robót konserwacyjnych, prowadzonych w kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku mieszkalnego – PKOB 11, podobnie jak w roku 2007, należy obciążyć stawką VAT w wysokości 7% również w roku 2008. Kotłownie traktuje się jako część obiektu budownictwa mieszkaniowego. Kotłownia to pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących prawidłowemu funkcjonowaniu oraz obsłudze technicznej budynku mieszkalnego nierozerwalnie z nim związanych. Kotłownia nie jest lokalem użytkowym. Spółka traktuje pomieszczenie kotłowni jako część budynku mieszkalnego – pod nazwą pomieszczenie techniczne, którego definicja odpowiada definicji zawartej w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Kotłownia jest konstrukcyjnie związana z budynkiem mieszkalnym, a urządzenia w niej zainstalowane stanowią element wewnętrznej instalacji ciepłowniczej budynku, w związku z czym można ją traktować jak pomieszczenie techniczne przynależne do obiektu budownictwa mieszkaniowego. Biorąc pod uwagę fakt, że ustawodawca nie określił w ustawie o VAT definicji części budynku mieszkalnego, ani lokalu użytkowego, Wnioskodawca odczytuje zapis zawarty w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów w ten sposób, że roboty konserwacyjne prowadzone w piwnicy budynków mieszkalnych mogą być opodatkowane stawką podatku VAT 7%.

2011
1
cze

Istota:

Preferencyjną stawkę w wysokości 7% stosować można tylko do usług polegających na wykonywaniu instalacji grzewczych, wentylacyjnych,, wodociągowych oraz robót konserwacyjnych i naprawy w kotłowniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych, stanowiących jego integralną część.

Fragment:

(...) kotłowni c.o. w budynkach mieszkalnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20.05.2008 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na usługi dla budownictwa mieszkaniowego oraz prace związane z naprawą i konserwacją kotłowni c.o. w budynkach mieszkalnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Strona świadczy usługi dla budownictwa mieszkaniowego – PKWiU 45.33.1-3, polegające na wykonywaniu instalacji grzewczych, wentylacyjnych i wodociągowych, a także wykonuje kotłownie c.o. i c.w. w budynkach mieszkalnych (PKOB 1130) oraz roboty konserwacyjne i naprawy w kotłowniach budynków mieszkalnych (PKOB 1122). . W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę podatku VAT, po dniu 31.12.2007 r., należy stosować na wykonywane usługi dla budownictwa mieszkaniowego oraz prace związane z naprawą lub konserwacją kotłowni c.o. w budynkach mieszkalnych (PKOB 1130, 1122)... Zdaniem Podatnika, zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług przedmiotowe usługi winny być opodatkowane 7% stawką podatku, gdyż dotyczą budownictwa mieszkaniowego.