IUSB-2/415-5120/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy jest możliwe, prowadząc jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji filmów, skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przysługujących twórcom?

IUSB-2/415-5120/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. działalność wykonywana osobiście
  2. koszty zryczałtowane
  3. prawa autorskie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 28.10.2004 r. zapytaniem dotyczącym możliwości skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło zwartej w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Z przedstawionego przez Pana opisu stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja i dystrybucja filmowa. W Pana ocenie jest to działalność twórcza w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, dla której koszty uzyskania przychodów powinny wynosić 50% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami – wynoszą 50% uzyskanego przychodu.

Koszty, o których wyżej mowa przysługują twórcom, artystom wykonawcom jeżeli powstają w związku z obrotem majątkowymi prawami autorskimi lub majątkowymi prawami pokrewnymi.

Prawa majątkowe powodujące powstanie kosztów to prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie.

Za utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych należy uznać przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i kreowania nowych wartości o indywidualnym charakterze.

Prowadząc działalność gospodarczą podejmuje Pan działania związane z produkcją filmów i obejmują one: organizowanie planów zdjęciowych, zatrudnianie scenarzystów, reżyserów itp.

Czynności te zmierzają do zawiadywania produkcją utworu i wykonująca je osoba nie staje się współtwórcą utworu w rozumieniu art. 69 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co powoduje wyłączenie prawa do zryczałtowanych 50% kosztów przysługujących twórcom.

W swoim piśmie stwierdza Pan ponadto, że jest producentem filmowym. Film w rozumieniu ustawy o prawie autorskim jest utworem audiowizualnym. Producent zaś, o ile jego wkład w powstanie utworu jest twórcze, jest jednocześnie współtwórcą tego utworu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do problematyki kosztów, które powstają w związku z pozyskiwaniem przychodu, rozróżnia czy przychody pozyskiwane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też poza nią.

Ustawodawca przyjął zasadę rozliczania kosztów faktycznie poniesionych w ramach pozyskiwanego przychodu z działalności gospodarczej. W odniesieniu zaś do twórców, współtwórców tworzących dzieła poza działalnością gospodarczą przyjął zasadę ryczałtowego ich rozliczania.

W świetle powyższego, prowadząc działalność gospodarczą winien Pan z tego powodu rozliczać koszty jako podmiot gospodarczy. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, czy koszty te związane są z współtworzeniem utworu audiowizualnego.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.