Koszty zastępstwa procesowego | Interpretacje podatkowe

Koszty zastępstwa procesowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty zastępstwa procesowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
Fragment:
Natomiast w wyniku wydania wyroku korzystnego dla podmiotu zlecającego prowadzenie danej sprawy (klienta Wnioskodawcy) sąd orzekł o zwrocie kosztów zastępstwa procesowego, obciążając nimi podmiot, który przegrał sprawę. A więc to strona przegrywająca była zobowiązana zwrócić swojemu przeciwnikowi poniesione przez niego koszty procesu. Tym samym między zleceniodawcą (klientem) a podmiotem zobowiązanym do zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (dłużnikiem) nie istniał w tym czasie żaden stosunek prawny (byli oni jedynie przeciwnikami procesowymi), który można by uznać za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca nie wykonał bowiem na rzecz dłużnika żadnej z czynności wymienionych w dyspozycji art. 5 ustawy o VAT, a otrzymane przez niego od dłużnika koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd nie stanowiły wynagrodzenia za wykonaną usługę. Zwrot kosztów postępowania sądowego przez dłużnika wynikał bowiem z wydanego orzeczenia sądowego (wiązał się z wynikiem prowadzonego postępowania) Kwota zwróconych kosztów zastępstwa procesowego nie była więc w żaden sposób związana z uzyskaniem świadczenia wzajemnego. Wobec powyższego otrzymany przez stronę wygrywającą, a zasądzony przez sąd zwrot kosztów zastępstwa procesowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (vide: interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2012 r. nr ILPP2/443-1020/12-2/SJ , Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 września 2009 r. nr ITPP2/443-535/09/AK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2010 r. nr IPPP1/443-12/10-4/MP.
2015
30
wrz

Istota:
Czy koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz koszty rzeczoznawców powołanych przez sąd Wnioskodawczyni może rozliczyć w PIT za 2014 r. w pozycji inne źródła jako koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Wnioskodawczyni poniosła koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz koszty rzeczoznawców powołanych przez sąd. Uzyskany przychód wyniósł tyle co ww. koszty. Wobec powyższego stwierdzić należy, że pomiędzy wymienionymi we wniosku kosztami oraz przychodem istnieje związek przyczynowo-skutkowy, wobec tego Wnioskodawczyni może zaliczyć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz koszty rzeczoznawców powołanych przez sąd do kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2015
25
sie

Istota:
Opodatkowanie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.
Fragment:
Zatem, w sytuacji braku odmiennego uregulowania w postanowieniach zawartej umowy cywilnoprawnej dotyczącej wysokości wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego, wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego winno być potraktowane jako kwota brutto, tj. zawierająca podatek o towarów i usług. Mając na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie koszty zastępstwa procesowego stanowią wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Przy czym dla przedmiotowych usług ustawodawca zarówno w przepisach ustawy, jak również w przepisach wykonawczych do niej, nie przewidział opodatkowania stawkami preferencyjnymi ani zwolnienia od podatku. Tym samym koszty zastępstwa procesowego są opodatkowane według stawki 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Jednocześnie należy wskazać, że mając na uwadze, iż – jak wskazał Wnioskodawca – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wnioskodawcą zawierała jedynie postanowienie, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100% kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych na rzecz Zamawiającego lub jemu przyznanych w ugodzie albo postępowaniu egzekucyjnym jeżeli kwoty te zostały wyegzekwowane od strony przeciwnej, poza tym umowa nie zawierała żadnych dodatkowych uregulowań dotyczących dodatkowego wynagrodzenia, to należne wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego jest kwotą brutto, tj. zawierającą podatek od towarów i usług.
2014
18
cze

Istota:
Podstawy opodatkowania wynagrodzenia zasądzanego w wyroku sądowym z tytułu zastępstwa prawnego w postępowaniach sądowych.
Fragment:
Ponadto w umowie znajduje się postanowienie o następującej treści: „ Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Kancelarii przysługuje dodatkowo 100% (sto procent) kwoty zasądzonej przez Sąd na rzecz Zleceniodawcy, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Kwota ta zostanie przekazana na rzecz Kancelarii po dokonaniu zapłaty przez przeciwnika procesowego zasądzonej należności, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. ” Pomiędzy stronami istnieje rozbieżność zdań, co do naliczania podatku VAT od zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego. Powiat jest zdania, że zasądzona przez Sąd kwota z tytułu kosztów zastępstwa procesowego zawiera już w sobie podatek VAT, a zatem faktura wystawiona przez Wnioskodawcę winna opiewać na kwotę brutto równą kwocie kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych przez Sąd. Według Wnioskodawcy stanowisko prezentowane przez powiat jest błędne, bowiem kwota kosztów zastępstwa procesowego zasądzona przez Sąd winna stanowić kwotę netto, do której Wnioskodawca doliczy należny podatek VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo, gdy wystawiając fakturę na podstawie postanowienia umownego o dodatkowym wynagrodzeniu należnym Wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej kwocie 100% zasądzonych przez Sąd kosztów zastępstwa procesowego, ujmie w fakturze kwotę zasądzonych kosztów jako kwotę netto i doliczy do niej podatek VAT...
2014
15
maj

Istota:
Obowiązek płatnika.
Fragment:
Dla celów podatkowych otrzymane kwoty kosztów zastępstwa procesowego pozostają neutralne podatkowo, bowiem nie mieszczą się w pojęciu przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF. Jednocześnie, na Spółce jako podmiocie zwracającym pracownikom zasądzone koszty zastępstwa procesowego, nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C dotyczących omawianych kwot. Spółka pragnie podkreślić, że ww. pogląd znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe. W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że zwracane pracownikom na podstawie wyroków sądowych zryczałtowane koszty zastępstwa procesowego nie będą podlegać po stronie pracowników opodatkowaniu PDOF jako przychód z innych źródeł, w konsekwencji czego na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia i przekazania tym pracownikom oraz właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-8C. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2014
18
lut

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT kosztów zastępstwa procesowego.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłową odpowiedzią na zadane pytanie jest twierdzenie, że fakturując na spółkę zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości zasądzonej Wnioskodawca, zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową zlecenia obsługi prawnej prawidłowo dolicza 23% podatek VAT do kwoty tych kosztów. Strony umówiły się bowiem, że kwota wyegzekwowanych i zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego jest wynagrodzeniem dodatkowym netto, do którego zostanie doliczony podatek VAT. Przyjęcie, że ww. kwota jest wynagrodzeniem netto znajduje podstawę w umowie zawartej pomiędzy stronami dot. obsługi prawnej. Również strony mogłyby umówić się, że to dodatkowe wynagrodzenie nie stanowi kwoty zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego (o czym wyżej), lecz jest to kwota wyższa – np. krotność tej zasądzonej kwoty kosztów, powiększona o podatek VAT. Zauważyć należy, że kwota zasądzonych przez sąd kosztów zastępstwa procesowego to stawka minimalna opłaty za czynności radców prawnych, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Rozporządzenie to wskazuje, że nie mogą być one wyższe niż sześciokrotne stawki minimalne, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy radcy prawnego (§ 2, 3 powyżej cyt. rozporządzenie).
2014
31
sty

Istota:
Czy otrzymany przez Spółkę od dłużnika, a zasądzony przez sąd od dłużnika zwrot kosztów zastępstwa procesowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 2 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanego od dłużnika zasądzonego przez sąd zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (dalej Spółka) jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie windykacji należności. Spółka nabywa od wierzycieli pierwotnych wierzytelności od dłużników celem ich realizacji. Zgodnie z zawieranymi z klientami umowami w razie konieczności wszczęcia postępowania sądowego to Spółka ponosi koszty zastępstwa procesowego w postaci wynagrodzenia reprezentującego go profesjonalnego pełnomocnika. Wnioskodawca korzysta stale z usług radcy prawnego, który reprezentuję Spółkę w trakcie postępowania sądowego za co każdorazowo pobiera stosowne wynagrodzenie – wystawia odpowiednią fakturę VAT. Natomiast w wydawanych na skutek wniesionych pozwów orzeczeniach (nakazach zapłaty, wyrokach) sądy orzekają o zwrocie kosztów zastępstwa procesowego oraz o ich wysokości obciążając nimi pozwanego, który przegrał sprawę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymany przez Spółkę od dłużnika, a zasądzony przez sąd od dłużnika zwrot kosztów zastępstwa procesowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej VAT)...
2013
22
mar

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT kosztów zastępstwa procesowego zasądzanych przez Sąd.
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko prowadzącego Kancelarię Radców Prawnych przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2012 r. (data wpływu: 20 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT kosztów zastępstwa procesowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT kosztów zastępstwa procesowego. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego i w jej ramach prowadzi procesy sądowe dla swoich klientów. W niektórych sprawach po ich wygraniu w wyroku sąd zasądza zwrot kosztów zastępstwa procesowego, które następnie płaci pozwany na konto bankowe Wnioskodawcy i jest to wynagrodzenie. W niektórych sprawach z pozwanym jest zawierana ugoda pozasądowa, na podstawie której Wnioskodawca otrzymuje od pozwanego zwrot kosztów zastępstwa procesowego przelewem bankowym, obliczone według stawek minimalnych radców prawnych. Podmioty (pozwani), którzy wpłacają Wnioskodawcy te koszty nie są Jego klientami. Wnioskodawca nie świadczy na ich rzecz żadnych usług, nie ma z nimi zawartych umów, nie wystawia na ich rzecz żadnych faktur ani rachunków. Podmioty te są przeciwnikami procesowymi.
2013
21
mar

Istota:
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego
Fragment:
W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego komornik wyegzekwował całą należność wraz z przyznanymi kosztami zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym oraz przekazał na rachunek bankowy Kancelarii, zgodnie z wnioskiem egzekucyjnym. W związku z powyższym Kancelaria wystawiła dla pozwanego klienta fakturę VAT tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, biorąc pod uwagę, iż zasądzone kwoty kosztów zastępstwa procesowego są kwotami brutto. Następnie Kancelaria wypłaciła radcy prawnemu koszty zastępstwa procesowego w wysokości 65% kwoty netto wynikającej z wystawionej faktury, od której została odliczona zaliczka na podatek. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Kancelarii, zgodnie z którym zasądzony przez sąd od dłużnika Kancelarii zwrot kosztów zastępstwa procesowego, przyznany zatrudnionemu w Kancelarii radcy prawnemu, podlegają opodatkowaniu od towarów i usług i czy w związku z tym faktura VAT wystawiona dla pozwanego jest zasadna... Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, otrzymane zasądzone koszty zastępstwa procesowego, stanowią dodatkowe wynagrodzenie dla zatrudnionego w Kancelarii radcy prawnego, który reprezentował Kancelarię w postępowaniu sądowym na skutek wniesionego pozwu o zapłatę należności z tytułu świadczenia usługi w przedmiocie obsługi prawnej.
2013
20
mar

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej koszty zastępstwa procesowego.
Fragment:
Każdorazowo na koszty zastępstwa procesowego Kancelaria wystawia na Spółkę fakturę VAT, w której do zasądzonych kosztów dolicza podatek VAT w wysokości 23% (zgodnie z zapisem w umowie). Ponoszone wydatki kosztów zastępstwa procesowego są u Wnioskodawcy pośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nadmienia, że wyżej wymienione opłaty, jak również koszty z tytułu zastępstwa procesowego, w tytule wykonawczym orzeczenia sądowego są zasądzone dłużnikowi. W związku z tym powstaje różnica pomiędzy kwotą figurującą w wyroku sądowym, a księgami spółki o naliczony przez Kancelarię Prawną podatek VAT do kosztów z tytułu zastępstwa procesowego. W przedmiotowej sprawie, mając na uwadze okoliczność, iż ponoszone wydatki kosztów zastępstwa procesowego są związane z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż Wnioskodawca w pierwszej kolejności jest zobowiązany przyporządkować ww. wydatki do czynności opodatkowanych lub zwolnionych, a jeżeli takie przyporządkowanie jest możliwe, to Zainteresowany może odliczyć podatek naliczony tylko w takim zakresie, w jakim ponoszone wydatki związane są z czynnościami opodatkowanymi.
2013
5
sty
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.