Koszty zastępstwa procesowego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty zastępstwa procesowego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Czy zasądzony przez sąd zwrot kosztów zastępstwa prawnego lub kosztów zastępstwa adwokackiego w egzekucji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

W ocenie organu także inne elementy otrzymywanych kwot powinny być wliczane do podstawy opodatkowania czynności podstawowej, w tym również przedmiotowe koszty zastępstwa procesowego. W zakres normy określonej w powołanych przepisach wchodzą bowiem wszelkie opłaty i należności, formalnie odrębne od ceny świadczenia głównego (podstawowego), jednakże w istocie składające się na zapłatę za świadczenie zapewniane w ramach wykonywania świadczenia podstawowego. Koszty dodatkowe będą wartością tych wszystkich świadczeń dodatkowych, które nie stanowią samoistnego świadczenia (przedmiotu opodatkowania), lecz są elementami świadczenia złożonego - kompleksowego. Należy zatem uznać, że wskazane w opisie sprawy koszty zastępstwa procesowego nie mają samoistnej racji bytu i są tylko i wyłącznie składnikiem wynagrodzenia za realizację usługi podstawowej (czyli windykację wierzytelności). W konsekwencji zasądzony przez Sąd zwrot kosztów zastępstwa prawnego i otrzymywany przez Wnioskodawcę powinien być w przedmiotowym przypadku elementem podstawy opodatkowania usługi głównej i to niezależnie od tego, czy stanowi element kalkulacyjny wchodzący w skład umówionej przez strony należności za usługę główną. Zatem uznać należy, że otrzymywany przez Wnioskodawcę zwrot kosztów zastępstwa prawnego stanowi jeden z elementów kalkulacyjnych wynagrodzenia – zapłaty (część odpłatności za usługę).

2018
16
kwi

Istota:

Dokumentowanie fakturami VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług zastępstwa procesowego oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług zastępstwa procesowego

Fragment:

W tym miejscu należy podkreślić, że w analizowanej sprawie, dla ustalenia powstania obowiązku podatkowego istotne jest wykonanie usługi, bez znaczenia natomiast pozostaje okoliczność otrzymania zapłaty za wykonaną usługę, a więc w okolicznościach tej sprawy – wyegzekwowanie należnych zasądzonych już prawomocnym orzeczeniem kosztów zastępstwa procesowego (stanowiących wynagrodzenie Wnioskodawcy – radcy prawnego). Mając na uwadze powyższe oraz okoliczności sprawy, należy stwierdzić, że w przypadku, gdy sprawy, w których Wnioskodawca świadczył usługi zastępstwa procesowego zakończyły się prawomocnym orzeczeniem (w postepowaniu przed sądem, w postepowaniu klauzulowym i egzekucyjnym) zasądzającym zwrot kosztów zastępstwa procesowego, stanowiących dla Wnioskodawcy, na podstawie zawartych umów, należne wynagrodzenie, obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z chwilą wykonania usługi (lub najpóźniej 7 dnia od wykonania usługi), za którą należy uznać dzień uprawomocnienia orzeczeń zasądzających zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe ma zastosowanie w każdej sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem (nakazem, wyrokiem) natomiast bez znaczenia pozostaje faktyczne wyegzekwowanie zasądzonych kwot, czy też umorzenie ze względu na bezskuteczność egzekucji. W konsekwencji zgodnie z powołanymi przepisami art. 32 ust. 1 ustawy (...)

2017
16
maj

Istota:

W zakresie ustalenia, czy zapłacone koszty sądowe i zasądzony zwrot kosztów zastępstwa procesowego z tytułu braku zapłaty zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług stanowią koszty uzyskania przychodu.

Fragment:

Odnosząc zatem powyższe do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że przedmiotowe wydatki (zasądzone przez sąd koszty procesu oraz koszty zastępstwa procesowego) z tytułu udziału Wnioskodawcy w procesach sądowych, pozostają w związku z całokształtem prowadzonej przez niego działalności, ponieważ zostały poniesione w celu ochrony jego interesów. Ponadto, koszty związane z udziałem w postępowaniu sądowym mają na celu ochronę Wnioskodawcy przed uszczupleniem jego majątku, wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej w celu osiągania przychodów. Uznać zatem należy, że ww. wydatki miały swoje racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie i służyły zachowaniu źródła przychodów Wnioskodawcy. Podsumowując, poniesione przez Szpital koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, które zostały zasądzone przez sąd stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy zatem uznać za prawidłowe. Nadmienia się, że w związku z uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, pytanie oznaczone we wniosku nr 2 stało się bezprzedmiotowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2016
2
gru

Istota:

Czy zapłacone koszty sądowe i zasądzony zwrot kosztów zastępstwa procesowego z tytułu braku zapłaty niespornych przeterminowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług stanowią koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zapłaconymi kosztami sądowymi i zasądzonym zwrotem kosztów zastępstwa procesowego z tytułu braku zapłaty niespornych przeterminowanych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. Jako że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują bezpośredniego wyłączenia kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego z kosztów uzyskania przychodów, zasadnicze znaczenie dla dokonania oceny możliwości zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu będzie miało - jak wskazano to powyżej - określenie, czy są one ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, co wynika wprost z normy art. 15 ust. 1 updop. Istotne w rozpatrywanej sprawie jest to, że za koszty podatkowe uważa się również koszty pośrednio związane z przychodami oraz dotyczące całokształtu działalności podatnika. W ocenie tut. Organu o tym, że dany wydatek został poniesiony „ w celu ” osiągnięcia przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu można mówić wówczas, gdy jego poniesienie ma lub może mieć wpływ na powstanie lub też zwiększenie przychodów. W konsekwencji, możliwość zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów ma przede wszystkim skłaniać podatników do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych, w tym znaczeniu, że przysparzać one będą konkretne przychody podatkowe lub też zachowają źródło przychodów w niezmienionym stanie albo zabezpieczą to źródło przed uszczupleniem czy też zmniejszeniem.

2016
26
lip

Istota:

W zakresie:
możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego

Fragment:

Odnosząc zatem powyższe do przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że przedmiotowe wydatki (zasądzone przez sąd koszty procesu oraz koszty zastępstwa procesowego) z tytułu udziału Wnioskodawcy w procesach sądowych, pozostają w związku z całokształtem prowadzonej przez niego działalności, ponieważ zostały poniesione w celu ochrony jego interesów. Ponadto, koszty związane z udziałem w postępowaniu sądowym mają na celu ochronę Wnioskodawcy przed uszczupleniem jego majątku, wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej w celu osiągania przychodów. Uznać zatem należy, że ww. wydatki miały swoje racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie i służyły zachowaniu źródła przychodów Wnioskodawcy. Podsumowując, poniesione przez Szpital koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, które zostały zasądzone przez sąd stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop. Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1 należy zatem uznać za prawidłowe. Nadmienia się, że w związku z uznaniem za prawidłowe stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 stała się bezprzedmiotowa. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2016
1
cze

Istota:

Jaki jest moment powstania przychodu od wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Jaki jest moment powstania przychodu od wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym... Jaki jest moment powstania przychodu od wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym... Jaki jest moment powstania obowiązku zapłacenia podatku VAT od kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym... Jaki jest moment powstania obowiązku zapłacenia podatku VAT od kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym... Czy Wnioskodawczyni prawidłowo wystawiła paragony na rzecz osób fizycznych (197 mocodawców), czy nie należało tego ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1. Natomiast w pozostałym zakresie wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawczyni, ze względu na to że, zgodnie z umową ustną z mocodawcami, wynagrodzenie miało być wynagrodzeniem dodatkowym, za moment powstania przychodu uznaje się moment wpływu środków od Komornika na konto pełnomocnika. Przychód zgodnie z art. 14 ust. 1 o podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje bowiem z chwilą wykonania usługi; wynagrodzenie to miało być wynagrodzeniem za sukces, tj. odzyskanie należności, zatem momentem wykonania usługi powinien być dzień przelewu środków na konto przez Komornika.

2016
8
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Fragment:

Tym samym należy uznać, że w tym konkretnym przypadku, Spółka otrzymując od dłużnika kwotę zwrotu kosztów zastępstwa procesowego nie świadczy na rzecz dłużnika usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, tak więc czynność ta nie podlega opodatkowaniu. Tym samym zgodzić się należy z twierdzeniem Wnioskodawcy, że: „ (...) zwrot kosztów zastępstwa prawnego nie stanowi odpłatnego świadczenia usług, które byłoby opodatkowane podatkiem VAT. Pomiędzy Spółką oraz podmiotem zobowiązanym do zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (dłużnikiem) nie istnieje żaden stosunek prawny, który można uznać za odpłatne świadczenie usług. Spółka nie wykonała na rzecz dłużnika żadnych czynności określonych w art. 5 ustawy o podatku VAT ”. Podsumowując uznać należy, że otrzymana przez Spółkę kwota zwrotu kosztów zastępstwa procesowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul.

2016
20
mar

Istota:

Uznanie kwoty kosztów zastępstwa procesowego za kwotę netto

Fragment:

Zatem zwrot kosztów zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika, które Wnioskodawczyni otrzymuje, jest kwotą brutto, tj. kwotą, która zawiera kwotę podatku VAT. Zatem kwota kosztów zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika, w związku z brakiem – jak wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku - odmiennego uregulowania w postanowieniach zawartej umowy cywilnoprawnej dotyczącej wysokości wynagrodzenia z tytułu ww. kosztów, powinna być uznana za kwotę brutto. Okoliczność, że kwestia wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia dodatkowego wynika z jednej umowy nie może determinować, że zasady określone dla opodatkowania wynagrodzenia podstawowego mają odpowiednie zastosowanie do zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, skoro – jak wynika z ww. umowy – w powyższym zakresie nie ma stosownych uregulowań w umowie. Tym samym należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni, powiększając o 23% VAT wartość zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego lub ustalonych przez komornika kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym, postępuje nieprawidłowo. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2016
17
mar

Istota:

Zasądzone kwoty kosztów zastępstwa procesowego są elementem wynagrodzenia Spółki za świadczenie usług prawnych na rzecz Ubezpieczyciela i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Odnosząc się do kwestii zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - zdaniem Spółki - należy zauważyć, że z całą pewnością trudno dostrzec w tej sytuacji element wzajemności, jak również jakikolwiek związek pomiędzy usługą a wynagrodzeniem. Otrzymywanej kwoty zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego nie da się bowiem połączyć z jakimkolwiek świadczeniem wzajemnym wykonywanym na rzecz pozwanego (dłużnika) przez Spółkę. Spółka pragnie dodatkowo podkreślić, że zgodnie z orzeczeniem ETS z dnia 9 października 2001 r. w sprawie Commissioners of Customs Excise v. Mirror Group plc., nie każda płatność dokonywana pomiędzy podatnikami VAT stanowi wynagrodzenie za świadczone usługi. Zdaniem ETS, w każdym przypadku konieczne jest przeanalizowanie okoliczności danego przepływu środków pieniężnych, aby ustalić, czy dany przepływ stanowi wynagrodzenie płacone przez jeden podmiot za określone świadczenie realizowane przez drugi podmiot. Zdaniem Spółki w przypadku zwrotu kosztów zastępstwa procesowego nie można mówić o zasądzonym zwrocie kosztów zastępstwa procesowego jako o wynagrodzeniu za jakąkolwiek usługę. Reasumując, pod pojęciem odpłatności dostawy towarów lub odpłatności świadczenia usług należy rozumieć prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

2015
30
wrz

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

Fragment:

Natomiast w wyniku wydania wyroku korzystnego dla podmiotu zlecającego prowadzenie danej sprawy (klienta Wnioskodawcy) sąd orzekł o zwrocie kosztów zastępstwa procesowego, obciążając nimi podmiot, który przegrał sprawę. A więc to strona przegrywająca była zobowiązana zwrócić swojemu przeciwnikowi poniesione przez niego koszty procesu. Tym samym między zleceniodawcą (klientem) a podmiotem zobowiązanym do zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (dłużnikiem) nie istniał w tym czasie żaden stosunek prawny (byli oni jedynie przeciwnikami procesowymi), który można by uznać za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca nie wykonał bowiem na rzecz dłużnika żadnej z czynności wymienionych w dyspozycji art. 5 ustawy o VAT, a otrzymane przez niego od dłużnika koszty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd nie stanowiły wynagrodzenia za wykonaną usługę. Zwrot kosztów postępowania sądowego przez dłużnika wynikał bowiem z wydanego orzeczenia sądowego (wiązał się z wynikiem prowadzonego postępowania) Kwota zwróconych kosztów zastępstwa procesowego nie była więc w żaden sposób związana z uzyskaniem świadczenia wzajemnego. Wobec powyższego otrzymany przez stronę wygrywającą, a zasądzony przez sąd zwrot kosztów zastępstwa procesowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (vide: interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 grudnia 2012 r. nr ILPP2/443-1020/12-2/SJ , Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 września 2009 r. nr ITPP2/443-535/09/AK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2010 r. nr IPPP1/443-12/10-4/MP.