Koszty zarządu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty zarządu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
18
lut

Istota:

Uznanie otrzymanej dotacji, wkładów członków wspólnoty na pokrycie kosztów remontu kamienicy oraz zaliczek na pokrycie kosztów zarządu za niewchodzące do obrotu podlegającego opodatkowaniu oraz nieuwzględnianie tych kwot do limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

Jak wskazano powyżej zarówno kwota dotacji, jak i wpłaty własne dokonywane przez członków Wspólnoty na remont części wspólnej kamienicy w ramach zadania „ ... ” oraz zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, do których należą wydatki na remont i bieżącą konserwację – nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem VAT. W związku z powyższym, uzyskiwanych przez Wspólnotę z tego tytułu kwot nie uwzględnia się przy wyliczaniu limitu obrotu na dany rok, uprawniającego podatnika do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dotacja przedmiotowa na wyżej opisane cele remontowe jak również wpłaty własnych środków dokonane przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej na remont kamienicy a także zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie będą powiększały obrotu Wspólnoty Mieszkaniowej – uznano za prawidłowe. Należy wszakże mieć na uwadze, że wpłaty własnych środków dokonane przez członków Wspólnoty Mieszkaniowej na remont kamienicy nie są traktowane jak dotacja lecz jak zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, co nie zmienia faktu, że nie powiększają obrotu Wspólnoty Mieszkaniowej. W świetle powyższego, należy również zauważyć, że bezprzedmiotowe staje się dokonywanie rozstrzygnięcia w kwestii stawki podatku dla otrzymanej dotacji oraz opodatkowania wpłat członków spółdzielni po przekroczeniu limitu uprawniającego do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

2013
10
maj

Istota:

W zakresie uznania nadpłat zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną przeznaczonych jednogłośnie na poczet funduszu remontowego za dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w części dot. nadpłat pochodzących od właścicieli: - lokali mieszkalnych – jest prawidłowe, - lokalu użytkowego – jest nieprawidłowe

Fragment:

We wniosku wskazano, że podstawowym źródłem przychodów Wspólnoty są wpłaty wnoszone przez jej członków w formie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów mediów zużywanych w lokalach mieszkalnych oraz wpłaty wnoszone na fundusz na remonty. Wspólnota opłaca wydatki niezbędne na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz lokali indywidualnych (zakup mediów zbiorczo dla wszystkich właścicieli). Wspólnota ewidencjonuje przychody - wpłacone przez członków Wspólnoty zaliczki - oraz koszty uzyskania przychodów tj. poniesione koszty zarządu nieruchomością wspólną, koszty mediów (wywóz nieczystości, zimna woda, centralne ogrzewanie), koszty remontów. Wspólnota na koniec roku sprawozdawczego dokonuje indywidualnego rozliczenia zaliczek wpłaconych na poczet mediów zużytych w lokalach mieszkalnych. Powstałe z tego tytułu nadpłaty zaliczane są na poczet bieżących zobowiązań właścicieli w roku następnym – są oni wtedy zwolnieni z dokonywania wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak i mediów, aż do wyczerpania nadpłaty. Zaliczki wpłacone na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną rozliczane są po przyjęciu sprawozdania finansowego wspólnoty w zależności od dyspozycji właścicieli: w razie zgody 100% właścicieli lokali nadpłata przeznaczona jest na poczet planowanych remontów Wspólnoty, w razie braku 100% głosów za przeznaczeniem nadwyżki jw. nadpłaty będą rozliczone z członkami poprzez zaliczenie nadpłat na poczet bieżących zobowiązań.

2011
1
paź

Istota:

Czy wspólnota korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących opłat wnoszonych przez właściciela lokalu użytkowego na pokrycie kosztów zarządu?

Fragment:

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 ww. ustawy, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu (…), uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (…). W myśl art. 14 ww. ustawy, na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: wydatki na remont i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Zasadniczym źródłem przychodów wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 ww. ustawy, są zaliczki wnoszone przez jej członków w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu. Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

2011
1
cze

Istota:

Dotyczy zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności Wspólnoty należnych od właściciela lokalu użytkowego z tytułu zaległych wpłat na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.

Fragment:

Zgodnie z art. 13 ust. 1właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, a także uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymywaniem części wspólnych. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną, zgodnie z art. 14 tej ustawy, składają się w szczególności: 1. wydatki na remonty i bieżące konserwację, 2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, 3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publiczno-prawne, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, 4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości, 5. wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na pokrycie w/w kosztów zarządu , właściciele lokali uiszczane zaliczki w formie bieżących opłat ( art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o własności lokali). Istotą wspólnoty mieszkaniowej jest gromadzenie tych środków i odpowiednie dysponowanie nimi, tj. dokonywanie z nich niezbędnych opłat dla utrzymania lokali w należytym stanie. Ponieważ zaliczki uiszczane przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz na fundusz remontowy, nie pochodzą z działalności gospodarczej wspólnoty, ale z wpłat właścicieli, stanowią dla wspólnoty przychód podatkowy w dacie ich otrzymania ( art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób wyliczyć ile procent kosztów zarządu (kosztów ogólnych) stanowi koszty uzyskania przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli jak wyliczyć jaki procent kosztów ogólnych (zarządu) Spółdzielni przypada na działalność opodatkowaną, a jaki na zwolnioną?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podziału kosztów zarządu na działalność opodatkowaną i działalność zwolnioną. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie: administrowania lokalami będącymi w zasobach Spółdzielni, świadczenia usług na zlecenie (np. administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi), sprzedaży mieszkań znajdujących się w zasobach Spółdzielni (umowy sprzedaży nieruchomości), budowy budynków wielomieszkaniowych, a następnie ustanawiania i przenoszenia odrębnej własności na rzecz członków Spółdzielni (zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych). Spółdzielnia zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów budowy lokali ustala wysokość wkładu budowlanego w wysokości poniesionych kosztów, bez uwzględnienia kosztów zarządu Spółdzielni (kosztów ogólnych). W Spółdzielni nie jest możliwe ustalenie kosztów zarządu (kosztów ogólnych) przypadających na poszczególne rodzaje działalności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. W jaki sposób wyliczyć ile procent kosztów zarządu (kosztów ogólnych) stanowi koszty uzyskania przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli jak wyliczyć jaki procent kosztów ogólnych (zarządu) Spółdzielni przypada na działalność opodatkowaną, a jaki na zwolnioną...

2011
1
maj

Istota:

1. Dochody zakładu gospodarki mieszkaniowej czyli samorządowej jednostki organizacyjnej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz z innych dochodów (lokale użytkowe i tereny zielone) w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44?,2. Czy należy prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych ( w tym terenów zielonych) i odprowadzać należne zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób prawnych od innych dochodów?,3. Czy wyliczenie kosztów uzyskania przychodów - kosztów zarządu do obiektów kwalifikowanych jako mieszkalne i użytkowe można przyjąc dowolnie i rozliczać wg klucza podziałowego do 1 m2, czy proporcjonalnie w strukturze sprzedaży?.

Fragment:

Odpowiadając na trzecie z postawionych pytań, a dotyczące klucza podziałowego dla właściwego obliczenia „kosztów zarządu„ wskazać należy na przepisy art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nimi - „jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodu ze źródeł z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodów przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów„. Mając powyższe na względzie za prawidłowe uznać należy stanowisko wnioskodawcy by do wyliczenia kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej „kosztów zarządu" ustalać stosunek w jakim pozostają przychody ze źródeł opodatkowanych i zwolnionych w ogólnej kwocie przychodów. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. W sprawie będącej przedmiotem wniosku, w dacie wydania postanowienia, nie toczyło się postępowanie kontrolne ani podatkowe, jak również postępowanie przed sądem administracyjnym. Powyższa interpretacja: - dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących, - nie jest wiążąca dla podatnika /płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika /osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

2011
1
mar

Istota:

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, że od kwietnia 2003 r. świadczy usługi zaliczane do robót budowlano-montażowych na rzecz Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych (CERN) z siedzibą w MEYRIN/Genewa w Szwajcarii, a usługi wykonywane są na terenie Francji. Wszystkie zdarzenia gospodarcze związane z prowadzeniem działalności na terenie Polski i Francji Spółka ewidencjonuje w księgach rachunkowych w Polsce (wartości wyrażone w walucie polskiej i obcej). Jednocześnie dokumenty dotyczące realizacji kontraktów we Francji w postaci kopii faktur oraz innych dokumentów przesyłane są do Biura Rachunkowego we Francji, gdzie dokonuje się stosownych obliczeń podatku według przepisów francuskiego prawa podatkowego. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki przy ustalaniu dochodu uzyskanego w kraju i dochodu uzyskanego we Francji zasadne jest odpowiednie rozliczenie kosztów zarządu i ogólnych kosztów administracji. Rozliczenie ww. kosztów odbywa się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody osiągnięte za granicą w przychodzie ogółem.

Fragment:

Zatem zgodnie z przedstawionym powyżej stanem faktycznym i prawnym, Spółka prawidłowo postępuje dokonując proporcjonalnego określenia wysokości kosztów zarządu oraz ogólnych kosztów administracji przy uwzględnieniu zapisów art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie. Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił sie z pytaniem czy przedpłaty właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości wspólnej jest przychodem w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) kosztów zarządu nieruchomości wspólnej - jako nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki nie posiadające osobowości prawnej podlegają przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią art.12 ust.1 pkt 1 cytowanej ustawy przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Stosownie do postanowień art.15 ust.1 w/w ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodu. Środki finansowe przeznaczone na opłaty dotyczące utrzymania nieruchomości są składnikami zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W sytuacji gdy na konto Wspólnoty wpływają takie zaliczki, uzyskane z tego tytułu środki pieniężne kwalifikuje się do przychodów w rozumieniu art.12 ust.1 pkt 1 updop. W momencie wydatkowania tych kwot zgodnie z ich przeznaczeniem są one kosztem uzyskania przychodów w dacie poniesienia wydatku. Odsetki otrzymane przez wspólnotę mieszkaniową od środków zgromadzonych na rachunku bankowym stanowią przychód wspólnoty. Kwoty wpłacone przez członków wspólnoty nie stanowią zaliczek w rozumieniu przepisu art.12 ust.4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych(na który powołuje się wnioskodawca uzasadniając swoje stanowisko) ponieważ istotą wspólnoty nie jest świadczenie usług na rzecz członków wspólnoty a jedynie gromadzenie środków i dokonywanie z nich stosownych opłat.

2011
1
lut

Istota:

Czy zeznania podatkowe składane przez wspólnoty mieszkaniowe winny zawierać przychody i koszty związane z zarządem nieruchomością wspólną ?

Fragment:

Zdaniem Zarządcy, w zeznaniu CIT-8 wspólnota mieszkaniowa winna uwzględnić tylko przychody i wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, w przeciwieństwie do przychodów i wydatków związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali, które nie powinny być uwzględniane w zeznaniu. Wspólnoty mieszkaniowe stanowią ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady organizacyjne wspólnot mieszkaniowych jest ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami). Z punktu widzenia prawa podatkowego, wspólnota jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podlega pod przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zmianami). Koszty, które składają się na koszty zarządu nieruchomością wspólną zostały wymienione w art. 14 ustawy o własności lokali. W punkcie 2 tego przepisu zaznaczono, że opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę są kosztem zarządu nieruchomością wspólną, przychodami natomiast będą wpłaty na pokrycie tych kosztów zarządu.

2011
1
lut

Istota:

Wspólnota zapytuje czy powinna również najemcom wystawiać faktury VAT na pokrycie kosztów zarządu, w przypadku gdy umowę najmu zawiera z najemcą właściciel lokalu.Zdaniem Pytającej Wspólnoty, wystawiając faktury VAT właścicielom lokali postępuje słusznie, zgodnie z art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali. Natomiast Wspólnota Lokalowa nie ma prawa fakturowania kosztów zarządu na rzecz najemcy, ponieważ najemca nie związany ze Wspólnotą umową nie jest dla niej stroną.

Fragment:

Dla udokumentowania dokonywanych wpłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz poszczególnych wyodrębnionych lokali wystarczające są dowody „kasa przyjmie” w przypadku wpłat gotówkowych, bądź potwierdzenie dokonania przelewu w przypadku wpłat bezgotówkowych. Powyższe znajduje potwierdzenie w piśmie Ministerstwa Finansów nr PP1-811/912/03/JW z dnia 23.12.2003r., zalecającym nie kwestionowanie sytuacji, w których w okresach wcześniejszych wspólnoty fakturowały na rzecz swoich członków rozliczenie dostawy mediów, pod warunkiem, że ujmowały one w rozliczeniach z urzędem skarbowym podatek wynikający z takich faktur, składały deklaracje i prowadziły stosowne ewidencje. Przy zachowaniu tych warunków również odliczenie podatku z takich faktur przez członka wspólnoty będącego podatnikiem podatku VAT nie powinno być kwestionowane. Reasumując, w przedmiotowej sprawie Wspólnota Lokalowa nie ma prawa do wystawiania faktur VAT zarówno swoim członkom tytułem pokrycia kosztów utrzymania poszczególnych wyodrębnionych lokali oraz kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak i na rzecz ich najemców tytułem kosztów zarządu.