PDII/415-29/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatek poniesiony na zakup garnituru można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej

PDII/415-29/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odzież osobista
  3. związek przyczynowo-skutkowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz w pismach uzupełniających wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, polegającą na świadczeniu usług ubezpieczeniowo-finansowych. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonał Pan zakupu garnituru.

We wniosku wyraził Pan stanowisko, iż przysługuje Panu prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatku związanego z zakupem garnituru z uwagi na fakt, iż wygląd ma istotne znaczenie w prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

W polskim prawie podatkowym kwalifikacja ponoszonych przez podatnika wydatków jako kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem zasad określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). Z brzmienia przepisu art. 22 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są tylko te wydatki, które poniesione zostały w danym roku podatkowym i pozostają w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem lub zwiększeniem przychodu z danego źródła.Natomiast w przepisie art. 23 ust. 1 cyt. ustawy ustawodawca określił katalog konkretnych wydatków, które pomimo poniesienia, bezwzględnie nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej - jako podstawowa wielkość podatkowa kształtująca wysokość dochodów - są więc stałym elementem konstrukcyjnym podatku dochodowego.Z uwagi na fakt, iż prawo podatkowe nie posługuje się pojęciem "koszty" w kategorii ekonomicznej czy rachunkowej lecz specyficzną i właściwą tylko sobie kategorią kosztów uzyskania przychodów, podatkowe ujęcie kosztów różni się znacznie od ujęcia ekonomicznego (finansowego) oraz rachunkowego. Z tego też względu wydatek będący kosztem w sensie ekonomicznym poniesionym przez podatnika w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa nie musi wcale stanowić kosztu w znaczeniu podatkowym i w konsekwencji nie każdy poniesiony koszt w znaczeniu ekonomicznym jest możliwym do potrącenia kosztem podatkowym.Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu bądź na funkcjonowanie tego źródła przychodu. Nie stanowią kosztu uzyskania przychodu te wydatki, które obiektywnie nie mogą przyczynić się do osiągnięcia przychodu z danego źródła. Okoliczności te ocenia się indywidualnie u każdego podatnika, biorąc pod uwagę racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodów z działalności gospodarczej. Z racji tego, że związek wydatku z osiągnięciem przychodu jest okolicznością obiektywną, dla oceny jego występowania podatnik musi wykazać bezpośredni związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz że jego poniesienie ma lub mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zakup odzieży czy rzeczy o charakterze osobistym stanowi wydatek związany z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym. Niezależnie bowiem od tego czy dana osoba fizyczna prowadzi czy też nie działalność gospodarczą, nabywa i posiada rzeczy o charakterze osobistym (np. odzież), które zużywają się stopniowo przez sam fakt funkcjonowania danej osoby w życiu społecznym. Wydatek na zakup odpowiedniej odzieży osobistej nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż jego poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodu z tej działalności i służy zaspokojeniu zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby fizycznej niezależnie od tego, czy prowadzi ona działalność gospodarczą. Bez wpływu na powyższe pozostaje okoliczność, iż odpowiedni wygląd może wpłynąć na wzajemne relacje z kontrahentami. Obowiązujące zasady życia społecznego wymagają, aby osoby prowadzące swoje interesy w ramach działalności gospodarczej posiadały schludny wygląd. Uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest zatem uzależnione od rodzaju noszonej odzieży, schludny i estetyczny wygląd świadczy o kulturze osobistej i jest niezbędny dla wykonywania wielu zawodów poza sferą działalności gospodarczej. A zatem wydatki danej osoby fizycznej na zakup odpowiedniej odzieży osobistej nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż są to wydatki, które ponosi każda osoba fizyczna i to niezależnie od tego, czy prowadzi określoną działalność gospodarczą, czy też nie, i jako takie winny być pokrywane z jej dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyjątkiem od tej zasady będzie wydatek związany z zakupem odzieży, która poprzez nadanie jej charakterystycznych cech firmy (np. logo, barwa) pełnić będzie funkcję reklamową. W takim przypadku odzież utraci charakter odzieży osobistej, ponieważ będzie stricte wykorzystywana na cele działalności gospodarczej. Reasumując, w świetle powyższych uregulowań oraz stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wydatek poniesiony na zakup garnituru nie jest wydatkiem poniesionym w celu osiągnięcia przychodu, w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z faktem, iż omawiany wydatek ma charakter wydatku typowo osobistego, nie przysługuje Panu prawo zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.Zgodnie z art. 14a §2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
PDII/415-19/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

związek przyczynowo-skutkowy
ZD/423-13-8/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.