ITPB4/4511-43/15/KW | Interpretacja indywidualna

1) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia wskazanych w stanie faktycznym aktywów finansowych nabytych w wyniku likwidacji SA (Sp. z o.o.) kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa zbywanego aktywa finansowego z dnia jego nabycia przez Wnioskodawcę?
2) Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia wskazanych w stanie faktycznym aktywów finansowych nabytych w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji SA (udziałów Sp. z o.o.) kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa danego aktywa finansowego z dnia jego nabycia przez Wnioskodawcę?
ITPB4/4511-43/15/KWinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. aktywa
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. likwidacja spółki kapitałowej
 5. odpłatne zbycie
 6. spółka kapitałowa
 7. udział
 8. umorzenie akcji
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce, a tym samym zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT podlegającą w Polsce opodatkowaniu od wszystkich swoich dochodów niezależnie od miejsca ich osiągania.

Wnioskodawca jako akcjonariusz polskiej spółki akcyjnej (dalej: „SA”) może w przyszłości podjąć decyzję o zakończeniu działalności inwestycyjnej prowadzonej za pośrednictwem SA i wycofaniu się z niej lub zmniejszeniu zaangażowania kapitałowego w tej spółce. W zależności od okoliczności biznesowych zarówno wycofanie z SA, jak też zmniejszenie zaangażowania kapitałowego w tej spółce może przybrać formę dobrowolnego umorzenia posiadanych przez Wnioskodawcę akcji SA za wynagrodzeniem (zbycia przez Wnioskodawcę akcji SA na rzecz SA za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia) lub likwidację SA i wydanie majątku tej spółki do rąk Wnioskodawcy.

Zarówno w przypadku likwidacji SA, jak też dobrowolnego umorzenia akcji, wypłata na rzecz Wnioskodawcy nastąpi w formie niepieniężnej, tj. poprzez wydanie składników majątkowych posiadanych przez SA według ich wartości rynkowej z dnia umorzenia. Do majątku SA na dzień dobrowolnego umorzenia akcji lub likwidacji i wypłaty wynagrodzenia z tych tytułów należeć mogą udziały lub akcje w polskich spółkach kapitałowych mających w Polsce siedzibę oraz miejsce faktycznego zarządu w Polsce.

Wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu likwidacji SA lub dobrowolnego umorzenia jej akcji zostanie ustalone na poziomie rynkowym. Innymi słowy, wartość majątku SA, tj. wartość poszczególnych jej aktywów finansowych, zostanie wyceniona według wartości rynkowej, i według tej wartości zostanie ustalone wynagrodzenie Wnioskodawcy. Tym samym wartość nabywanych przez Wnioskodawcę aktywów finansowych wskazanych wyżej zostanie ustalona według ich wartości rynkowej z dnia nabycia.

Po nabyciu powyższych aktywów w toku likwidacji SA lub w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji SA w przyszłości Wnioskodawca może dokonać odpłatnego zbycia tych aktywów, przy czym zbycie to nie nastąpi w ramach tzw. sprzedaży krótkiej w rozumieniu art. 24 ust. 13 i 14 ustawy o PIT. W przypadku udziałów lub akcji może dojść także do umorzenia tych udziałów lub akcji zarówno w formie ich zbycia w celu umorzenia, jak też umorzenia, w którym nie dochodzi do zbycia udziałów w celu umorzenia (udziały unicestwiane są gdy znajdują się w rękach Wnioskodawcy, a nie po ich zbyciu w celu umorzenia).

SA może w przyszłości zostać także przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o.o.”). W takim przypadku, po przekształceniu, na zasadach takich jak wskazane powyżej, dobrowolnemu umorzeniu podlegałyby udziały Sp. z o.o. lub doszłoby do likwidacji Sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia wskazanych w stanie faktycznym aktywów finansowych nabytych w wyniku likwidacji SA (Sp. z o.o.) kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa zbywanego aktywa finansowego z dnia jego nabycia przez Wnioskodawcę...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia wskazanych w stanie faktycznym aktywów finansowych nabytych w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji SA (udziałów Sp. z o.o.) kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa danego aktywa finansowego z dnia jego nabycia przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 1, w przypadku odpłatnego zbycia wskazanych w stanie faktycznym aktywów finansowych nabytych w wyniku likwidacji SA (Sp. z o.o.) kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa zbywanego aktywa finansowego z dnia jego nabycia przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 2, w przypadku odpłatnego zbycia wskazanych w stanie faktycznym aktywów finansowych nabytych w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji SA (udziałów Sp. z o.o.) kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa danego aktywa finansowego z dnia jego nabycia przez Wnioskodawcę.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT od dochodów między innymi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i udziałów, pobiera się podatek w wysokości 19%. Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, dochodem ze zbycia papierów wartościowych jest różnica pomiędzy uzyskanym przychodem ze zbycia papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodów określonych zgodnie z art. 22 ust. 1f, art. 22 ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Przy czym zasad tych nie stosuje się w przypadku zbycia papierów wartościowych w ramach tzw. sprzedaży krótkiej, dla której zasady ustalania dochodu określają przepisy art. 24 ust. 13 i 14 ustawy o PIT, które w przedmiotowym stanie faktycznym nie znajdą zastosowania. Z kolei, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) dochodem, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c ustawy o PIT.

Tym samym, przepisy ustawy o PIT w sposób jednoznaczny określają na jakiej podstawie (na podstawie jakich przepisów) ustala się koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów i akcji. W związku z faktem, że art. 22 ust. 1f ustawy o PIT odnosi się do ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów i akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny, a art. 22 ust. 1g ustawy o PIT z kolei dotyczy udziałów otrzymanych w wyniku podziału spółki kapitałowej, przepisy te nie znajdą zastosowania w niniejszej sprawie. Nie istnieje w ustawie o PIT także żaden inny szczególny przepis określający sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów i akcji, które zostały nabyte w wyniku likwidacji spółki kapitałowej lub otrzymane zostały jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej. W rezultacie, w przypadku takim do ustalenia kosztów uzyskania przychodów zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT (odnosząc się wyłącznie do tej jego części, która ma zastosowanie w niniejszej sprawie) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także odkupienia lub umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (za wyjątkiem zamiany w ramach jednego funduszu jednostek jednego jego subfunduszu na inny).

Powyższy przepis wskazuje, iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, akcji lub papierów wartościowych kosztami uzyskania przychodów są wydatki na nabycie lub objęcie tych udziałów, akcji lub papierów wartościowych. Przepis ten w żaden sposób nie precyzuje jak należy rozumieć pojęcie tych wydatków, w szczególności w sytuacji, gdy te udziały, akcje lub papiery wartościowe zostały nabyte w wyniku likwidacji spółki kapitałowej lub też zostały otrzymane jako wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w spółce kapitałowej. Tym samym, kluczowe dla określenia kosztów uzyskania przychodów w przedmiotowej sprawie staje się pojęcie „wydatków”.

W ocenie Wnioskodawcy, pojęcie to na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT należy interpretować szeroko tak, jak na gruncie pozostałych regulacji tej ustawy (np. art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, który zawiera ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów). Tym samym, wydatkiem nie jest wyłącznie kwota faktycznie dokonanej zapłaty - kwota przelewu. Takie wąskie rozumienie tego pojęcia oznaczałoby, że dokonanie między stronami transakcji rozliczenia w jakiejkolwiek innej formie niż gotówkowa, np. przez potrącenie, wymianę składników majątkowych, skutkowałoby brakiem możliwości wykazania kosztów uzyskania przychodów przez podatników. Zgodnie z tą szeroką interpretacją pod pojęciem wydatku, w ocenie Wnioskodawcy, należy interpretować jako każde pomniejszenie jakiegokolwiek aktywa podatnika.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowym stanie faktycznym, w przypadku nabycia udziałów lub akcji w drodze likwidacji SA (Sp. z o.o.) lub otrzymania wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji (udziałów) tej spółki, kosztem uzyskania przychodów przy zbyciu tych instrumentów będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia (w wyniku likwidacji SA (Sp. z o.o.) lub dobrowolnego umorzenia jej akcji (udziałów)). W związku bowiem z likwidacją SA (Sp. z o.o.) lub dobrowolnym umorzeniem jej akcji (udziałów) Wnioskodawcy przysługiwało z tego tytułu prawo do udziału w masie likwidacyjnej spółki lub wynagrodzenie z tytułu zbycia akcji (udziałów) w celu umorzenia o określonej wysokości (odpowiadającej wartości rynkowej likwidowanej spółki lub umarzanych akcji (udziałów)). Wypłata aktywów finansowych na rzecz Wnioskodawcy stanowiła uregulowanie części wierzytelności SA (Sp. z o.o.) wobec Wnioskodawcy z tytułu dobrowolnego umorzenia jej akcji (udziałów) lub likwidacji tej spółki w części równej wartości rynkowej danego aktywa finansowego. W związku z faktem, że ustalenie wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji SA (udziałów Sp. z o.o.) lub jej likwidacji nastąpi według wartości rynkowej tej spółki, a tym samym wartości rynkowej jej aktywów finansowych, powyższe stwierdzenie będzie prawdziwe dla każdego wydanego aktywa finansowego. W rezultacie, wydanie aktywów finansowych na rzecz Wnioskodawcy w związku z likwidacją lub dobrowolnym umorzeniem akcji SA (udziałów Sp. z o.o.) za każdym razem skutkować będzie pomniejszeniem aktywa Wnioskodawcy - wierzytelności wobec SA (Sp. z o.o.) z tytułu likwidacji tej spółki lub umorzenia jej akcji (udziałów) - i stanowić będzie tym samym wydatek poniesiony na nabycie tego aktywa w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT.

Powyższa interpretacja art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT znajduje swoje potwierdzenie w wykładni zarówno systemowej jak i celowościowej.

Po pierwsze, wskazać należy, że sama likwidacja SA (Sp. z o.o.) lub dobrowolne umorzenie jej akcji (udziałów) za wynagrodzeniem (zbycie przez Wnioskodawcę na rzecz SA (Sp. z o.o.) akcji SA (udziałów Sp. z o.o.) za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia) skutkować będzie opodatkowaniem dla Wnioskodawcy.

W odniesieniu do likwidacji SA (Sp. z o.o.) wskazać należy, że zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT przychodem (zaliczanym do przychodów z kapitałów pieniężnych) są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również, m. in. podział majątku likwidowanej osoby prawnej. Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, dochodami (przychodami) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są dochody faktycznie uzyskane z tego udziału, m. in. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o PIT zwolnieniu z opodatkowania podlega wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki w części stanowiącej koszt nabycia udziałów lub akcji w likwidowanej spółce.

W odniesieniu do zbycia akcji SA (udziałów Sp. z o.o.) w celu umorzenia wskazać należy, iż od 1 stycznia 2011 r. z kategorii przychodów z udziału w zyskach osób prawnych został wyłączony dochód uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) w celu ich umorzenia. Uchylony bowiem został art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o PIT, który stanowił właśnie, że dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). W rezultacie zbycie udziałów (akcji) w celu umorzenia od 1 stycznia 2011 r. dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi jedną z form odpłatnego zbycia udziałów (akcji), i skutki podatkowe takiej operacji w pełni reguluje art. 30b ustawy o PIT. Potwierdza to także uzasadnienie wprowadzenia tych zmian, zgodnie z którym celem tych zmian było wyłączenie tej transakcji z kategorii dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym przychody z tytułu zbycia akcji (udziałów) w celu umorzenia dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym traktuje się jak przychody z odpłatnego zbycia akcji (udziałów), które stanowią zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT przychody z kapitałów pieniężnych. W przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu zbycia akcji (udziałów) w celu umorzenia wypłacone zostanie w naturze, czyli, tak jak w niniejszej sprawie, w formie udziałów i akcji innych spółek, zgodnie z ogólną zasadą, przychodem będzie wartość otrzymanych świadczeń w naturze. Kosztem uzyskania przychodu dla zbycia akcji (udziałów) w celu umorzenia, będą natomiast, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, wydatki na nabycie umarzanych akcji (udziałów).

Tym samym z powyższych regulacji wynika, że:

 • wynagrodzenie otrzymane przez wspólnika z tytułu dobrowolnego umorzenia akcji (udziałów), niezależnie, czy będzie wypłacone w formie pieniężnej lub niepieniężnej, oraz
 • wartość (rynkowa) majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki kapitałowej stanowi dla podatnika przychód do opodatkowania.

Tym samym przyjęcie, że wartość ta (wartość przychodu) nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w przypadku zbycia składników majątkowych nabytych w wyniku likwidacji spółki kapitałowej lub dobrowolnego umorzenia akcji (udziałów) w spółce kapitałowej skutkowałaby efektywnie podwójnym opodatkowaniem tego samego dochodu w rękach tego samego podatnika.

Uznanie tej reguły potwierdzają zasady opodatkowania objęcia i sprzedaży udziałów lub akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się nominalną wartość udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny do spółki kapitałowej (z wyjątkiem wkładu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Jednocześnie, zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT, w przypadku zbycia takich udziałów lub akcji, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Tym samym kwota, która przy nabyciu danego składnika majątkowego (w tym przypadku udziałów lub akcji) była przychodem, przy ich zbyciu uznana została za koszt uzyskania przychodów.

W przedmiotowej sprawie na dzień otrzymania majątku w wyniku likwidacji SA (Sp. z o.o.) lub na dzień otrzymania wynagrodzenia w wyniku zbycia akcji SA (udziałów Sp. z o.o.) w celu umorzenia Wnioskodawca otrzyma przychód w wysokości równej wartości rynkowej otrzymanych aktywów finansowych. Tym samym, na ten dzień Wnioskodawca ustali przychód w związku z nabyciem tych poszczególnych aktywów finansowych w wysokości równej ich wartości rynkowej na dzień ich otrzymania. W rezultacie, w świetle powyższego, w przypadku ich odpłatnego zbycia ta sama wartość, tj. wartość rynkowa z dnia ich nabycia, powinna stanowić dla niego koszt uzyskania przychodów. W przeciwnym razie dochód osiągnięty z odpłatnego zbycia tych aktywów będzie podlegać efektywnie podwójnemu opodatkowaniu.

Po drugie, przepisy dotyczące zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, która jest następnie podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów, wprost stanowią, iż w przypadku nabycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w wyniku likwidacji osoby prawnej lub spółki, wartością początkową jest wartość tych składników, nie wyższa od ich wartości rynkowej (art. 22g ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT). Przyjęcie tej zasady jest konsekwencją faktu, że zgodnie ze wskazanym wcześniej art. 24 ust. 5 ustawy o PIT wartość ta na dzień otrzymania danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi jego przychód.

Skoro więc wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych należy określić w wysokości równej ich wartości, nie wyższej od wartości rynkowej, to zasada ta powinna znaleźć zastosowanie do innych niż środki trwałe i wartości niematerialne i prawne składników majątkowych wydawanych podatnikowi w toku likwidacji spółki kapitałowej. W przeciwnym razie doszłoby do różnorodnego traktowania składników majątkowych nabytych w ten sam sposób i których nabycie rodzi te same skutki podatkowe (ustalenie przychodu). W rezultacie, jeżeli w toku likwidacji SA (Sp. z o.o.) dojdzie do wydania na rzecz Wnioskodawcy aktywów finansowych wskazanych w stanie faktycznym, to kosztem uzyskania przychodów przy ich zbyciu powinna być ich wartość rynkowa z dnia nabycia - otrzymania w toku likwidacji SA (Sp. z o.o.) (wartość ta stanowić będzie przychód Wnioskodawcy na ten dzień).

Co prawda powyższa regulacja dotycząca środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dotyczy wyłącznie nabycia ich w drodze likwidacji spółki kapitałowej, to w ocenie Wnioskodawcy powyższa argumentacja powinna znaleźć także zastosowanie do nabycia składników majątkowych jako wynagrodzenie za zbycie akcji (udziałów) w celu umorzenia. W ujęciu ekonomicznym i biznesowym, a także w pewnym zakresie w ujęciu prawnym są to bowiem zdarzenia podobne. Oba dotyczą bowiem zmniejszenia zaangażowania kapitałowego podatnika w podmiocie zależnym. Jedyna różnica polega na tym, że w przypadku umorzenia akcji (udziałów) następuje częściowe wycofanie się podatnika ze spółki zależnej, a przy jej likwidacji jest ono całkowite.

Wreszcie zwrócić należy uwagę, iż przyjęcie odmiennego od prezentowanego przez Wnioskodawcę stanowiska prowadziłoby do nieuzasadnionego zróżnicowania skutków podatkowych pomiędzy podatnikami, którzy w wyniku likwidacji spółki kapitałowej lub umorzenia udziałów (akcji) w takiej spółce otrzymają wynagrodzenie pieniężne, w zamian za które następnie nabędą składniki majątkowe tej spółki i którzy tak, jak w stanie faktycznym nabędą te składniki majątkowe bezpośrednio w toku likwidacji spółki kapitałowej lub umorzenia w niej udziałów (akcji). W tym pierwszym przypadku nie ulega wątpliwości, że kosztem uzyskania przychodów przy zbyciu tych składników majątkowych będzie zapłacona cena, która zgodnie z przepisami powinna odpowiadać ich wartości rynkowej. Biorąc wszystkie powyższe argumenty pod uwagę zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowym stanie faktycznym w przypadku odpłatnego zbycia wskazanych w stanie faktycznym aktywów finansowych nabytych w wyniku zarówno likwidacji SA (Sp. z o.o.) jak też dobrowolnego umorzenia jej akcji (udziałów), kosztem uzyskania przychodów będzie wartość rynkowa danego aktywa finansowego z dnia jego nabycia.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w niniejszej sprawie znajduje potwierdzenie w stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 18 września 2014 r. nr ITPB1/415-700/14/MR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej będzie różniło się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja indywidualna nie będzie chroniła Wnioskodawcy. Przy czym organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności (art. 199a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, tutejszy organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.