ITPB4/4511-406/15/MP | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki związane z opłatą za studia, opłaty egzaminacyjne/administracyjne nakładane przez ACCA oraz wydatki na podręczniki są kosztem uzyskania przychodu?
ITPB4/4511-406/15/MPinterpretacja indywidualna
 1. czesne
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. książka
 5. opłata
 6. przetwarzanie
 7. studia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków związanych ze studiami do kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków związanych ze studiami do kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca założył 4 sierpnia 2014 r. działalność, której przedmiotem są usługi dotyczące przetwarzania danych i dostarczania specjalistycznych raportów. Wnioskodawca w swojej pracy musi tworzyć nowoczesne raporty i analizy biznesowe. W celu uzyskania lepszej jakości usług i kompleksowości wykorzystuje rozszerzone narzędzia analityczne m.in.: wykorzystanie VBA. Obecnie Wnioskodawca posiada ukończone studia na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia dyplomowe. Niemniej Wnioskodawca nadal musi podnosić posiadane kwalifikacje zawodowe, pozwalające również na szeroki zakres i kompleksowość świadczonych usług. Tylko stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i posiadanie uprawnień pozwala na osiąganie przychodów, zachowanie ich oraz zabezpieczenie w przyszłości w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca wskazuje, że rynek finansowy z obszaru przedsiębiorstw jest bardzo wymagający.

Z powodu dużej konkurencji i sytuacji rynkowych klient końcowy staje się coraz bardziej wymagający. W celu podniesienia swoich dotychczasowych kwalifikacji i uprawnień w lutym 2015 r. Wnioskodawca podjął studia II stopnia (niestacjonarne) na Wydziale Ekonomicznym na kierunku Ekonomia. Studia II stopnia Finanse w przedsiębiorstwach - akredytowane przez ACCA pozwolą na otrzymanie certyfikatu ACCA na poziomie Fundamentals. Certyfikat składa się z dwóch poziomów Fundamentals i Professional. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów na świecie. W Polsce stowarzyszonych jest już 1300 członków. Dyplomy ACCA potwierdzają wysokie kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów. Program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach przedsiębiorstw. Na całym świecie studenci ACCA zdają egzaminy w tym samym czasie, a ich treść jest jednolita.

Obecnie Wnioskodawca samodzielnie wykonuje usługi powierzone w obszarze finansów jednak nie może pozyskiwać i wykonywać projektów/usług o wyższym jakościowo profilu, a prowadzona przez niego działalność i powyższa sytuacja rynkowa wymaga pozyskania takich uprawnień. Pozyskanie certyfikatu w zakresie ACCA pozwoli Wnioskodawcy na uplasowanie się na rynku, a tym samym pozyskanie nowych powierzonych usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydatki związane z opłatą za studia, opłaty egzaminacyjne/administracyjne nakładane przez ACCA oraz wydatki na podręczniki są kosztem uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku informacje dają podstawę do stanowiska, że zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Przyjmując zatem, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością w przypadku Wnioskodawcy są to również koszty pozyskania wykształcenia, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Zatem aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto wydatek taki musi być udokumentowany prawidłowo oraz w sposób nie budzący wątpliwości.

Zwrot „w celu” użyty w ww. przepisie oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź też ewentualnie zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodu. W przypadku źródła przychodów, jakim jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodu albo zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Podkreślić należy, że wydatki na dokształcanie nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie:

 • czy takie wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
 • czy takie wydatki służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.

Za koszty uzyskania przychodu uznać więc można uzasadnione racjonalnie i gospodarczo wydatki na kształcenie, których celem jest nabycie uprawnień, umiejętności i wiedzy bezpośrednio związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji gdy wiedza i doświadczenie nabyte w trakcie studiów będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej w specjalistycznej branży wymagającej stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a kierunek studiów ma z prowadzoną działalnością bezpośredni związek, to należy uznać, że wydatki związane z dokształcaniem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Reasumując, wydatki bezpośrednio związane ze studiami Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią bezpośredni związek.

Końcowo należy wskazać, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Mając na uwadze treść art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tutejszy organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, które wskazywałoby, że poniesiony wydatek spełnia znamiona kosztu podatkowego. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego. Przy tym, jak wyjaśniono, ciężar wykazania związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.