ITPB4/4510-23/15/PST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy wydatki ponoszone/poniesione w przyszłości w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW mogą być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”)?
2. Czy ww. wydatki związane z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW stanowią koszty o charakterze pośrednim, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, a w konsekwencji, powinny zostać rozpoznane dla celów opodatkowania CIT w momencie ich poniesienia tj. w dniu, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych Spółki na podstawie otrzymanej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego w przypadku braku faktury VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu do tutejszego organu 3 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 27 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wprowadzeniem akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia w poczet kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wprowadzeniem akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wniosek został uzupełniony w dniu 27 kwietnia 2015 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

P. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) prowadzi działalność gospodarczą polegającą w głównej mierze na świadczeniu usług leasingu pojazdów samochodowych oraz zarządzania flotą samochodową.

W związku z procesem pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Spółka jest zobowiązana do poniesienia kosztów tego procesu. Wydatki Spółki są opisane w dalszej części zapytania.

W ramach oferty publicznej nie były emitowane nowe akcje Spółki, a także nie nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Celem sprzedaży akcji i wprowadzenia Spółki na giełdę jest wzrost udziału w rynku usług zarządzania flotą zapewniający utrzymanie wiodącej pozycji na rynku w Polsce, wzrost udziału usług leasingowych w koszyku oferowanych usług, dalsza poprawa efektywności operacyjnej a także umocnienie wizerunku Spółki oraz podniesienie jej wiarygodności w oczach inwestorów, jak również zbudowanie stabilnego i zarazem rozproszonego akcjonariatu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Spółka jako emitent jest zobowiązana sporządzić i udostępnić prospekt emisyjny, który następnie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przygotowanie prospektu emisyjnego pociąga za sobą obowiązek sporządzenia szeregu analiz finansowych, prawnych oraz rynkowych. Dlatego poza kosztami przygotowania prospektu emisyjnego, Spółka ponosiła także koszty ww. analiz.

Oprócz ww. kosztów przygotowania prospektu emisyjnego oraz towarzyszących mu analiz, Spółka ponosiła/będzie ponosić szereg wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznej emisji akcji, między innymi:

 • koszty wynagrodzenia podmiotu kierującego emisją akcji;
 • koszty związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW, w tym:
 • koszty rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz koszty opłat z tytułu pozostałych operacji na papierach wartościowych;
 • opłaty na rzecz GPW z tytułu wprowadzenia do obrotu akcji, notowania akcji, udostępnienia systemu informatycznego GPW w celu przeprowadzenia subskrypcji i przydziału akcji Spółki;
 • koszty tłumaczeń komunikatów bieżących na język angielski;
 • koszty promocji oferty publicznej (tj. koszty działań promocyjnych i kampanii reklamowej) a także koszty druku i dystrybucji prospektu emisyjnego i materiałów promocyjnych;
 • koszty audytora oraz koszty tłumaczenia sprawozdania finansowego Spółki na potrzeby promocji IPO wśród angielskojęzycznych inwestorów;
 • koszty szkoleń dla kadry zarządzającej w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na GPW, przygotowania odpowiednich procedur oraz dokumentacji oraz koszty asysty w zakresie wypełniania tych obowiązków;
 • koszty doradztwa prawnego związanego z procesem IPO.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że sprzedającym, tj. właścicielem akcji zaoferowanych kupującym podczas procesu pierwszej oferty publicznej (IPO) był akcjonariusz Wnioskodawcy, tj. spółka F. (dalej: Akcjonariusz).

Z kolei otrzymującym wynagrodzenie z tytułu sprzedaży akcji w ramach procesu pierwszej oferty publicznej był Akcjonariusz.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatki ponoszone/poniesione w przyszłości w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW mogą być zaliczone przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”)...
 2. Czy ww. wydatki związane z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW stanowią koszty o charakterze pośrednim, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, a w konsekwencji, powinny zostać rozpoznane dla celów opodatkowania CIT w momencie ich poniesienia tj. w dniu, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych Spółki na podstawie otrzymanej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego w przypadku braku faktury VAT...

Ad. 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż ponoszone/poniesione przez niego w przyszłości wydatki w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatku CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Z powyższych regulacji wynika, iż aby dany wydatek mógł zostać zaliczony w poczet kosztów podatkowych, musi spełniać dwie przesłanki:

 1. musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów (zachowania lub zabezpieczenia ich źródła) oraz
 2. nie może być wymieniony w katalogu wydatków, które nie są uznawane za koszt podatkowy.

Kosztami podatkowymi są zarówno koszty bezpośrednio związane z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające z nimi w związku pośrednim (ustawa o CIT wprowadza podział na koszty bezpośrednie i pośrednie nie definiując jednak jak należy rozumieć każdą z tych dwóch kategorii), o ile w racjonalny sposób zostały poniesione w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła.

Koszty wynikające z wprowadzenia akcji do obrotu publicznego niewątpliwie są racjonalne z gospodarczego punktu widzenia, a także mają związek z przychodami podatkowymi. Jest to związek pośredni, bowiem wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego przynosi istotne korzyści dla ogólnej działalności podatnika, podnosząc jego prestiż i wiarygodność wśród klientów oraz kontrahentów.

Wejście na giełdę wpływa na rozpoznawalność spółki, co pozwala na osiągnięcie lepszych efektów marketingowych, przekładających się na łatwiejsze pozyskanie nowych klientów, co z kolei powoduje wyższą sprzedaż i tym samym wyższe przychody podatkowe generowane przez taką spółkę.

Status podmiotu giełdowego ma znaczenie przy współpracy z klientami, ponieważ notowanie akcji na GPW zapewnia stabilność i prestiż. Oznacza ono bowiem poddanie się sformalizowanym giełdowym procedurom przekazywania informacji o sytuacji finansowej, a co za tym idzie większą przejrzystość funkcjonowania spółki.

Poza tym, obecność na giełdzie na ogół umożliwia łatwiejsze pozyskanie kapitałów, poprzez obniżenie kosztów zaciągania kredytów bankowych. Wynika to z faktu, iż spółki giełdowe postrzegane są jako cieszące się większym zaufaniem kontrahentów i większym prestiżem, a ich kondycja jest odwzorowana w kursie akcji. Sprawia to, iż uzyskanie finansowania od podmiotu zewnętrznego przez taką spółkę jest łatwiejsze, niż w przypadku spółki nienotowanej na giełdzie.

Jednocześnie, Wnioskodawca zauważa, iż koszty związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na giełdzie nie mogą być traktowane jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie udziałów/akcji. Są one jednak kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, umiejscowienie analizowanego przepisu w ramach art. 16 ustawy o CIT, stanowiącego zamknięty katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wskazuje, iż przepis ten powinien być interpretowany w sposób ścisły. Dlatego w opinii Wnioskodawcy, niedopuszczalne jest interpretowanie pojęcia „wydatków na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji” w sposób rozszerzający oraz nadawanie temu pojęciu innych znaczeń niż te, które były intencją ustawodawcy.

W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, iż pojęcie „wydatków na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji” obejmuje wyłącznie wydatki niezbędne w celu nabycia nowych udziałów lub akcji. Tym samym w zakresie pojęcia „wydatków na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji” nie sposób umiejscowić wydatków poniesionych w związku z wejściem spółki na GPW, w przypadku gdy nie dochodzi do emisji nowych akcji (tak jak ma to miejsce w opisanym stanie faktycznym). A zatem ponoszone wydatki nie są związane w sposób chociażby pośredni z nabyciem akcji, skutkiem czego art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT nie będzie miał zastosowania w omawianym przypadku.

Ze względu na brak podwyższenia kapitału zakładowego lub zapasowego Wnioskodawcy nie można również uznać, iż omawiane wydatki są związane z przychodami niepodlegającymi opodatkowaniu wskazanymi w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT (zgodnie z tym przepisem nie stanowią przychodu kwoty otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego). A zatem również na tej podstawie nie powinny być one wyłączone z kosztów uzyskania przychodu na gruncie CIT.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach podatkowych m.in. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 8 grudnia 2010 r. nr IPPB3/423-611/10-2/MC, w której potwierdzono stanowisko podatnika zgodnie z którym:

„(...) przygotowanie prospektu emisyjnego, jego promocja i pojawienie się akcji Spółki na GPW, będzie miało dla Spółki także pozytywny efekt reklamowy. Dzięki temu jej produkty będą lepiej rozpoznawalne i kojarzone przez potencjalnych klientów.

(...) Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki związane z przygotowaniem publicznej oferty akcji Spółki należy uznać za koszty uzyskania przychodu Spółki”.

Analogiczne rozstrzygnięcia zapadły także w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2013 r. nr ILPB3/423-446/12-- 3/AO; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 stycznia 2012 r. nr IPPB3/423-895/11-2/MC;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr IPPB3/423-509/11-2/JG; - Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 maja 2010 r. nr IPPB3/423-181/10-2/MC;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009 r. nr IPPB3/423-32/09-7/JG;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 lipca 2008 r. nr IP-PB3-423-705/08-2/MŚ.

A zatem podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki związane z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW są związane z osiąganymi przez Spółkę przychodami podatkowymi. W szczególności, dzięki wejściu na giełdę Spółka podniesie swój prestiż oraz osiągnie lepsze efekty marketingowe, co pozwali jej łatwiej zdobywać klientów i kontrahentów, a w konsekwencji osiągnąć wyższą sprzedaż, a tym samym wyższe przychody opodatkowane CIT. Spółka stanie się bardziej wiarygodnym kontrahentem, co z kolei może pozwolić zmniejszyć jej koszty finansowania. W konsekwencji, należy uznać, iż poniesione przez Spółkę wydatki (opisane w stanie faktycznym) są przynajmniej w sposób pośredni związany z osiąganymi przychodami opodatkowanymi CIT (tj. wpłyną na wzrost przychodów), a zatem można je zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał również, że w związku z procesem pierwszej oferty publicznej jego akcji większość wydatków związanych z dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: GPW) zostało poniesionych przez Akcjonariusza. Wnioskodawca nie posiada pełnej, szczegółowej informacji o wysokości wydatków ponoszonych przez Akcjonariusza, ale na podstawie ogólnodostępnych informacji stwierdza, iż te koszty wielokrotnie przewyższały wysokość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z prospektem emisyjnym Wnioskodawcy, Akcjonariusz poniósł takie wydatki jak np.:

 • koszt doradców zewnętrznych (w tym doradców prawnych i podatkowych);
 • koszt prowizji wypłaconej za zarządzenie procesem IPO, plasowanie akcji oraz gwarantowanie zapisów potencjalnych inwestorów instytucjonalnych;
 • zwrot kosztów ponoszonych przez podmioty zarządzające procesem;
 • koszty wynagrodzenia subemitentów.

Jednocześnie przepisy prawa nakładały w związku z procesem IPO na Wnioskodawcę obowiązek poniesienia pewnych kosztów takich jak:

 • koszty sporządzenia prospektu emisyjnego (wraz z szeregiem towarzyszących mu analiz i obowiązkowych audytów);
 • koszty wynagrodzenia podmiotu kierującego emisją akcji;
 • koszty związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na GPW (tj. koszty rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz koszty opłat z tytułu pozostałych operacji na papierach wartościowych, opłaty na rzecz GPW z tytułu wprowadzenia do obrotu akcji, notowania akcji, udostępnienia systemu informatycznego GPW w celu przeprowadzenia subskrypcji i przydziału akcji Spółce);
 • koszty audytora oraz koszty tłumaczenia sprawozdania finansowego Spółki na potrzeby promocji IPO wśród angielskojęzycznych inwestorów.

Pełna lista tych kosztów wraz z innymi towarzyszącymi wydatkami została wskazana we Wniosku. Powyższe koszty nie mogły być poniesione przez Akcjonariusza, ponieważ są one ściśle związane z czynnościami podejmowanymi przez Wnioskodawcę (zgodnie z obowiązującym prawem nie mogły być poniesione przez Akcjonariusza). W szczególności, Wnioskodawca zwraca uwagę, iż na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych to na Spółce jako na emitencie ciążył obwiązek sporządzenia prospektu emisyjnego i związanych z tym analiz (np. audytu sprawozdań finansowych).

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż poniósł też takie wydatki jak:

 • koszty szkoleń dla kadry zarządzającej w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na GPW, przygotowania odpowiednich procedur oraz dokumentacji oraz koszty asysty w zakresie wypełniania tych obowiązków;
 • koszty doradztwa prawnego świadczonego na rzecz Wnioskodawcy w związku z procesem IPO.

Ekonomicznym odbiorcą wszystkich powyższych świadczeń (tj. tych, których koszt poniósł Wnioskodawca) był Wnioskodawca, a tym samym niezasadne byłoby ponoszenie tych wydatków przez Akcjonariusza. Ponadto ich poniesienie było warunkiem niezbędnym dla zagwarantowania, iż Spółka będzie działała w zgodzie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi (w szczególności dotyczy to kosztów sporządzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, opłat na rzecz GPW i KDPW oraz kosztów szkoleń dla kadry zarządzającej Spółki).

Z drugiej strony Akcjonariusz poniósł szereg wydatków, których był ekonomicznym beneficjentem (jak chociażby koszty doradców prawnych czy podatkowych). Koszty Akcjonariusza nie zostały w żaden sposób ujęte jako koszty uzyskania przychodów Spółki i w żaden sposób nie wpływają na zmniejszenie podstawy opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że obecnie zauważa wymierne korzyści z faktu bycia notowanym na GPW. Wejście na giełdę przyniosło efekt marketingowy. Dzięki temu, że nazwa Spółki oraz informacje na jej temat wraz z aktualnym kursem akcji przekazywane są codziennie w serwisach ekonomicznych w prasie oraz w mediach elektronicznych, Spółka oraz jej znaki towarowe są zdecydowanie bardziej rozpoznawalne i kojarzone przez klientów. Wnioskodawca jest teraz postrzegany jako firma bardziej renomowana i bardziej wiarygodna (m.in. poprzez poddanie wycenie rynkowej wartości posiadanego majątku i potencjału gospodarczego).

Ponadto, dzięki postawieniu swoich akcji do dyspozycji nieograniczonego kręgu potencjalnych nabywców i za sprawą ciążących na Spółce rozszerzonych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, Wnioskodawca może liczyć na uzyskanie tańszego finansowania na rynku. Status podmiotu giełdowego ma bowiem w szczególności znaczenie przy współpracy z instytucjami finansowymi (bankami) ceniącymi stabilność i prestiż, jaki daje obecność Wnioskodawcy na GPW.

Co więcej dzięki notowaniu na GPW Spółka jest bardziej przejrzysta (ma obowiązek okresowego przekazywania danych finansowych), a jej kondycja jest odwzorowana w kursie akcji. Przekłada się też to bezpośrednio na silniejszą pozycję biznesową na rynku. Przykładowo Wnioskodawca jest teraz w stanie wynegocjować korzystniejsze (w porównaniu z okresem sprzed notowania na GPW) dla siebie warunki w umowach z kontrahentami.

Wnioskodawcy udało się więc zbudować stabilny i zarazem rozproszony akcjonariat, co było jednym z jego celów. Co do zasady, taki model był celowy z punktu widzenia korzystnego i płynnego funkcjonowania Spółki.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że poniesienie przez Spółkę wydatków (opisanych we Wniosku), dało wymierne efekty gospodarcze. A zatem te wydatki, związane ściśle ekonomicznie ze Spółką, powinny stanowić koszty uzyskania przychodów, ponieważ przyczyniają się do wzrostu przychodów Wnioskodawcy, opodatkowanych CIT.

Dodatkowo Spółka zwraca uwagę, iż jej stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, przywołanych we Wniosku. Ponadto, analogiczne stanowisko zostało także przedstawione w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 24 lipca 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-503/14/PC). W tej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, iż następujące koszty poniesione przez spółkę, której akcje były dopuszczane do obrotu na GPW mogą być kosztem uzyskania przychodu tego podmiotu:

 • koszty doradców, związane między innymi z przygotowaniem prospektu emisyjnego,
 • koszty doradztwa w zakresie due diligence oraz audytu sprawozdań finansowych w związku z przygotowaniem dokumentów ofertowych;
 • koszty usług prawnych;
 • koszty tłumaczeń;
 • koszty związane z reklamą i dystrybucją materiałów reklamowych;
 • koszty związane z prezentacjami typu roadshows (w tym koszty podróży i zakwaterowania, druku i rezerwacji sal konferencyjnych);
 • opłaty rejestracyjne Komisji Nadzoru Finansowego;
 • opłaty rejestracyjne Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
 • opłaty transakcyjne Giełdy Papierów Wartościowych, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych związane z rozliczeniem oferty publicznej.

Podobne stanowisko zostało także zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 23 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB3/423-465/14-3/PK1), wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której Dyrektor potwierdził, iż wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu giełdowego akcji już istniejących, poniesione przez spółkę, której akcje miały być przedmiotem obrotu mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, iż poniesione przez nią wydatki, opisane we Wniosku, są związane ze wzrostem przychodów opodatkowanych CIT, w związku z czym Spółka ma prawo do zaliczenia ich do kosztów.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, wydatki związane z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW, opisane w stanie faktycznym, stanowią koszty uzyskania przychodów o charakterze pośrednim, o których mowa w art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, a w konsekwencji powinny być rozpoznane dla celów podatkowych w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego w przypadku braku faktury VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Jednocześnie ustawa o CIT nie podaje definicji kosztów bezpośrednich i kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie).

Jak wskazała Spółka w stanowisku z zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1, w ocenie Wnioskodawcy, koszty związane z wprowadzeniem akcji do obrotu na giełdzie są pośrednio związane z osiąganymi przychodami, opodatkowanymi CIT. Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego przynosi bowiem wymierne korzyści dla ogólnej działalności gospodarczej podatnika, pozwalając zwiększyć sprzedaż, a tym samym osiągać wyższe przychody opodatkowane CIT. W konsekwencji, podobnie jak koszty ogólnego zarządu czy koszty administracyjne, koszty wejścia na giełdę powinny być klasyfikowane jako koszty pośrednie.

W myśl art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, za dzień poniesienia kosztu pośredniego uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Wobec powyższego, w odniesieniu do wydatków związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na giełdzie należy uznać, iż jako koszty pośrednie powinny być rozpoznane dla celów podatkowych w dacie ich poniesienia tj. w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w przytoczonych powyżej indywidualnych interpretacjach podatkowych, w tym przykładowo wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2013 r. nr ILPB3/423-446/12-37/AO;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr IPPB3/423-509/11-2/JG.

A zatem, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, iż wydatki ponoszone/poniesione w przyszłości w związku z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na GPW, opisane w stanie faktycznym wniosku, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodu. W konsekwencji, Spółka powinna rozpoznać je jako koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia, tj. dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.