ITPB3/4510-506/15/MK | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki, które Spółka ponosi/poniesie w związku z działaniami CSR stanowią i będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
ITPB3/4510-506/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. cel wydatku
 2. koszty pośrednie
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpowiedzialność
 5. programy
 6. promocja
 7. wizerunek
 8. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z poźn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2015 r. – data wpływu 23 września 2015 r. – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca – XX S.A. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) realizuje na terenie XS inwestycję polegającą na budowie, a w przyszłości eksploatacji Yu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (dalej: „Y X”, „Y”). Budowa Yu X została uznana przez polski rząd za inwestycję strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego kraju oraz dla dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw gazu ziemnego do Polski.

Z uwagi na charakter inwestycji Spółka nie ma możliwości prowadzenia działalności operacyjnej do czasu zakończenia inwestycji i oddania Yu X do eksploatacji.

W chwili obecnej aktywność Spółki skoncentrowana jest na sfinalizowaniu realizacji inwestycji.

Po jej zakończeniu Spółka rozpocznie działalność operacyjną w zakresie regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w oparciu o infrastrukturę techniczną Yu.

Mając świadomość wpływu realizowanej inwestycji na otoczenie zewnętrzne, a także wpływu jaki będzie wywierać na to otoczenie eksploatacja Yu X, Spółka podejmuje i zamierza podejmować w przyszłości szereg działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility; dalej: „CSR”). Podejmowanie działań w ramach CSR zostało wpisane w strategię biznesową Spółki, która znalazła wyraz w przyjętej przez Wnioskodawcę „Polityce zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w XX S.A.”. Zgodnie z założeniami tej polityki Spółka realizuje i zamierza realizować działania w ramach czterech głównych celów, którymi są:

 1. zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych projektu w drodze dialogu społecznego;
 2. wspieranie rozwoju miasta XSC i jego społeczności lokalnych;
 3. troska o środowisko naturalne i promowanie zachowań proekologicznych;
 4. bezpieczne i przyjazne miejsce pracy.

W związku z działalnością CSR podejmowaną w ramach powyższych filarów polityki CSR Wnioskodawca ponosi i zapewne będzie ponosić w przyszłości wydatki związane w szczególności z:

 1. realizacją projektu XX X X SA, w ramach którego Wnioskodawca przeprowadził sesje dialogowe z interesariuszami, które umożliwiły zidentyfikowanie ich oczekiwań wobec Spółki, a jednocześnie doprowadziły do uzyskania społecznej akceptacji dla inwestycji i działalności Spółki. Podczas realizacji projektu zidentyfikowano trzy obszary zainteresowania Spółki oraz interesariuszy, w ramach których Wnioskodawca podejmuje działania CSR. Są nimi: ochrona środowiska, bezpieczeństwo i edukacja oraz polityka lokalna;
 2. działalnością powołanego z inicjatywy Spółki Funduszu XXX, który dysponuje budżetem przeznaczanym na dofinansowanie ważnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców XS. Celem nadrzędnym tego projektu jest zbudowanie i utrzymanie dobrosąsiedzkich relacji z otoczeniem społecznym inwestycji oraz wspieranie w sposób efektywny i transparentny działań podejmowanych przez społeczność lokalną miasta. Nad podziałem środków czuwa Rada Funduszu składająca się z: przedstawiciela władz lokalnych i społeczności lokalnej, reprezentanta instytucji zajmującej się pomocą osobom potrzebującym, reprezentanta uczestników Dialogu Społecznego oraz przedstawiciela Spółki;
 3. realizacją Programu XX, który składa się z trzech modułów: XY, XXY oraz XYZ. Program obejmuje działania edukacyjne i prewencyjne w xx szkołach, a w sezonie letnim na kąpieliskach i plażach oraz szkolenia kompetencyjne dla służb mundurowych. W ramach programu podejmowane są m.in. następujące działania:
  1. wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz zestawy sprzętu do nauczania pierwszej pomocy,
  2. organizacja mistrzostw pierwszej pomocy dla uczniów,
  3. organizacja szkoleń dla personelu szpitala, ratowników medycznych oraz strażaków ze XS w szczególności w zakresie zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami budowy jak również eksploatacji Yu X,
  4. organizacja cyklu pokazów ratownictwa wodnego wraz z pokazami pierwszej pomocy;
 4. wspieraniem wydarzeń kulturalnych, działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz proekologicznej w XS (w ramach celu nr 2 Polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w Polskim X S.A.), w szczególności:
  1. XXX w XS, w ramach której odbywają się m.in. spotkania z artystami, naukowcami i ekonomistami, organizowane są warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, pokazy naukowe, akcje dydaktyczne i koncerty,
  2. Muzeum XX w XS, którego mecenasem jest Spółka. W ramach nawiązanej współpracy Wnioskodawca udziela muzeum wsparcia m.in. na renowację i rewitalizację zabytkowych eksponatów, tj. YY czy YY. Spółka uczestniczy także w organizacji wydarzenia historyczno-promocyjnego pod nazwą XXXX, w ramach którego odbywają się rekonstrukcje, parady i wystawy historyczne,
  3. Międzynarodowego Dnia XX w XS, podczas którego organizowany jest quiz edukacyjny wymagający m.in. wiedzy o technologii X oraz Yu X,
  4. finału regat „XYZ” w XSC; Spółka otrzymała tytuł partnera portowego, który jest przyznawany firmom, bez pomocy których regaty nie byłyby możliwe do przygotowania. Oprócz wsparcia samych regat, Spółka włączyła się także w organizację strefy EKO będącej miejscem łączącym edukację i dobrą zabawę dla dzieci i dorosłych, w której odbył się m.in. multimedialny pokaz zdjęć z wystawy „XXYX w XS”, pokaz filmu o Yu X, a także liczne spotkania dotyczące ekologii,
  5. konkursów dla dzieci i młodzieży organizowanych w XS, m.in. konkursu matematycznego czy ogólnopolskiego dyktanda języka polskiego,
  6. Wnioskodawca stworzył polsko-angielski portal edukacyjny poświęcony w całości X (www.X.XX.pl). Portal przekazuje wiedzę o X i związanych z nią technologiach, a także o rynku gazu płynnego i Yu. Bardzo dużo miejsca zajmują w nim kwestie związane z działaniami Spółki podejmowanymi m.in. na rzecz społeczności lokalnej, ekologii i bezpieczeństwa;
 5. wspieraniem wydarzeń sportowych, wśród których należy wymienić turniej piłkarski XXXX organizowany dla dzieci w wieku szkolnym z województwa. Turniej ma na celu nie tylko promocję zdrowego stylu życia i sportu jako formy aktywnego wypoczynku, ale również edukację najmłodszych. W ramach turniejów odbywają się przygotowane specjalnie dla dzieci pokazy na temat technologii skroplonego gazu ziemnego i Yu X.

Ponadto, Spółka wspiera klub siatkówki młodzieżowej (Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „X XSC”) oraz klub piłkarski (Uczniowski Klub Sportowy „XX XSC”).

Zwykle, podczas wspieranych wydarzeń Spółka organizuje i zamierza organizować stoiska, wystawy lub instalacje edukacyjne dot. Yu i X oraz dystrybuuje materiały informacyjne opatrzone logotypem Spółki. Ponadto, informacje o wspieraniu przez Wnioskodawcę poszczególnych projektów bądź instytucji oraz logotyp Spółki są i będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki, portalu edukacyjnym stworzonym przez Spółkę oraz na stronach internetowych wpieranych instytucji.

Podejmowanie przez Spółkę działań z zakresu CSR wynika m.in. z poczucia odpowiedzialności za realizowaną inwestycję oraz przyszłą działalność operacyjną Spółki, która niewątpliwie wywiera i będzie wywierać wpływ na społeczność lokalną oraz środowisko naturalne.

Ponadto, realizowane przez Spółkę działania CSR wiążą się zbudowaniem i utrzymywaniem pożądanych relacji ze społecznością i samorządem lokalnym oraz pozwalają na rozpowszechnianie logotypu Spółki.

Co istotne, realizowane przez Wnioskodawcę działania CSR pozwoliły odeprzeć społeczny sprzeciw z jakim początkowo spotkała się realizowana przez Spółkę inwestycja polegającą na budowie Yu. Z uwagi na obawy społeczności lokalnej związane z profilem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, dotyczące w szczególności potencjalnego wpływu tej działalności na turystykę oraz środowisko naturalne w regionie, istniało realne ryzyko organizowania protestów uniemożliwiających budowę, a w późniejszym okresie także i eksploatację Yu X.

Mając powyższe na uwadze już na wczesnym etapie inwestycji Spółka podjęła decyzję o nawiązaniu i utrzymywaniu w drodze dialogu społecznego trwałych relacji z interesariuszami, wśród których zidentyfikowano m.in. społeczność lokalną (obejmującą lokalne władze i instytucje, a także mieszkańców XS).

Dotychczasowa działalność Spółki w zakresie CSR została doceniona przez XXX , które w opublikowanym raporcie „XXXXX” uwzględniło realizowany przez Spółkę projekt Program XX oraz Fundusz XX. Spółka znalazła się na XX miejscu w opracowanym przez XXX w XXXX roku indeksie firm i ich dobrych praktyk.

Ponadto, Wnioskodawca otrzymał wyróżnienia i nagrody w prestiżowych konkursach związanych z działalnością CSR, wśród których na szczególną uwagę zasługuje konkurs „X X z X” organizowany przez X X oraz firmę X, konkurs „X X X” organizowany przez X i X oraz konkurs X X organizowany przez X X X X.

Spółka dołączyła także do grona finalistów w kategorii zaangażowanie społeczne w prestiżowym międzynarodowym konkursie X X X X.

Ponadto, efektem uznania uzyskanych przez Spółkę wyników w zakresie warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy jest przyjęcie Spółki do X X X X i otrzymanie tytułu X X X.

Z kolei działania podejmowane przez Spółkę w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz monitorowania wpływu realizowanej inwestycji na jakość życia mieszkańców i środowisko naturalne umożliwiły uzyskanie przez Wnioskodawcę międzynarodowego certyfikatu „System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2005”.

Spółka przewiduje, że w przyszłości w dalszym ciągu będzie podejmować działania w ramach CSR oraz ponosić związane z nimi koszty.

Podstawą dokonywanych wydatków są i będą w przyszłości zawierane przez Wnioskodawcę umowy, które mogą m.in. przyjmować postać umowy sponsoringowej.

Umowy te są zawierane przez Spółkę z podmiotami prowadzącymi działalność lub realizującymi projekty zgodne z polityką CSR Spółki. Wnioskodawca weryfikuje oraz zamierza weryfikować w przyszłości działania, które są podejmowane przez stronę umowy w związku z realizacją działań CSR Spółki.

W szczególności podmiot otrzymujący wsparcie zobowiązany jest do przedstawienia Spółce pisemnego raportu (wraz z dokumentacją zdjęciową) zawierającego informacje o realizacji danego projektu.

Jednocześnie Spółka chciałaby podkreślić, że podejmowane przez nią działania z zakresu CSR objęte niniejszym wnioskiem nie są i nie będą realizowane na podstawie umów darowizny.

Mając na uwadze powyższe, w celu wyeliminowania wątpliwości w zakresie możliwości uznania ponoszonych przez Spółkę w związku z działaniami CSR wydatków za koszty uzyskania przychodów, Spółka postanowiła wystąpić z niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, w celu wyeliminowania wątpliwości związanych z zastosowaniem obowiązujących przepisów podatkowych, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatki, które Spółka ponosi/poniesie w związku z działaniami CSR stanowią i będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki, które Spółka ponosi/ poniesie w związku z działaniami CSR stanowią i będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają art. 15 oraz art. 16 ustawy o PDOP.

Definicja kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych została zawarta w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP. Zgodnie z powołanym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Przywołany art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP zawiera zamknięty katalog, wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawca chciałby zauważyć, że przytoczona powyżej, definicja legalna wyrażenia „koszty uzyskania przychodów” ma charakter ogólny. Tym samym, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego prawidłowej kwalifikacji podatkowej.

Na podstawie literalnego brzmienia przepisów ustawy o PDOP oraz w świetle praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych należy uznać, iż dla celów zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 1. wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika (w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika),
 2. wydatek jest definitywny (rzeczywisty),
 3. wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 4. wydatek musi zostać poniesiony w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 5. wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 6. poniesienie wydatku musi zostać właściwie udokumentowane.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z działaniami CSR, które są i będą ponoszone przez Spółkę w przyszłości spełniają powyższe przesłanki umożliwiające zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów.

W opinii Wnioskodawcy, jak również w świetle praktyki organów podatkowych, poniesienie kosztu, co do zasady, związane jest z faktycznym i definitywnym przesunięciem określonej wartości z majątku podatnika do majątku innego podmiotu. Wydatki, które Spółka poniosła/poniesie w związku z działalnością CSR są i będą pokryte z zasobów majątkowych Wnioskodawcy. Tym samym powyższy warunek należy uznać za spełniony.

Ponadto, przedmiotowe wydatki mają i będą mieć charakter definitywny (wartość poniesionych wydatków nie zostanie Spółce w jakikolwiek sposób zwrócona).

Jednocześnie, ponoszone przez Spółę wydatki są i będą właściwie udokumentowane.

Wydatki związane z działaniami CSR nie zostały również wymienione w katalogu wydatków, które nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, tj. w art. 16 ust. l ustawy o PDOP.

Najbardziej istotnymi przesłankami umożliwiającymi zakwalifikowanie danego wydatku do kosztów podatkowych jest jednak jego poniesienie w związku z działalnością gospodarczą w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Warunki te związane są z koncepcją związku przyczynowego pomiędzy czynionymi wydatkami a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów bądź nie dopuszczeniem do utraty źródła przychodów. W świetle koncepcji związku przyczynowego, koszty uzyskania przychodów stanowią wydatki podatnika, których poniesienie może chociażby potencjalnie wpływać na powstanie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Powyższe oznacza, że koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem dążenia do uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła, a nie rezultatu, jaki przyniosły w postaci konkretnego przychodu.

Zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym wykazanie związku przyczynowego między ponoszonymi wydatkami a możliwością powstania, zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, wymaga wyjaśnienia istoty i przywołania definicji CSR.

W komunikacie zawierającym odnowioną strategię UE na lata 2011-2014 dotyczącą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Komisja Europejska zdefiniowała CSR jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”.

Z kolei zgodnie z normą ISO 26000 „ Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności” społeczna odpowiedzialność to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko zapewniana przez przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

 • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
 • uwzględnia oczekiwania interesariuszy (tj. osób lub grup, które są zainteresowane decyzjami/ działaniami organizacji i wysuwają wobec niej żądania),
 • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,
 • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

Kolejna powoływana często definicja wskazuje, że CSR to koncepcja, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy (http://www.pozytek.gov.pl).

W praktyce CSR oznacza budowanie pozytywnych i trwałych relacji zarówno z partnerami społecznymi, jak i z biznesowymi, zarówno z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym. CSR podnosi wiarygodność firmy w oczach jej pracowników, partnerów handlowych, jak i władz i społeczności lokalnych.

Zdaniem Spółki w obecnych realiach gospodarczych podejmowanie działań w zakresie CSR staje się wymaganiem społeczeństw na całym świecie a nie jest tylko sprawą wyboru. Jednocześnie, działalność CSR coraz częściej realizowana jest w oparciu o normy ustanawiane zarówno przez instytucje o zasięgu międzynarodowym, giełdy papierów wartościowych, jak i rządy krajowe. Normy te dotyczą m.in. obszaru transparentności organizacji i obowiązkowego raportowania danych pozafinansowych.

Dnia 15 listopada 2014 roku opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Kraje członkowskie mają czas na wdrożenie przepisów nowej dyrektywy do 6 grudnia 2016 roku. Nowa dyrektywa wprowadza m.in. obowiązek sprawozdawczości w zakresie CSR tzn. wymóg ujawniania w sprawozdaniu z działalności minimum istotnych informacji niefinansowych dotyczących co najmniej kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

W tym miejscu Spółka chciałaby podkreślić, że niezależnie od powyższych zmian legislacyjnych Spółka przekazuje i przekazywała w przeszłości do publicznej wiadomości raporty, które dotyczyły wpływu Spółki na środowisko i społeczność lokalną.

Ponadto, w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) Wnioskodawca opracował raport zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności Spółki, który kompleksowo podsumowuje działania Spółki w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju (z okresu 2013-2014). Wnioskodawca zakłada, że powyższy raport również zostanie opublikowany. Na marginesie należy zauważyć, że celem GRI jest stworzenie międzynarodowych standardów raportowania wykorzystywanych w sprawozdawczości w zakresie sfery ekonomicznej, środowiskowej i społecznej oraz wspieranie przejrzystości w działalności gospodarczej poprzez podnoszenie jakości raportów.

Dodatkowo, Wnioskodawca chciałby wskazać, że w powołanym już komunikacie Komisja Europejska zawarła rekomendację, aby duże europejskie przedsiębiorstwa zobowiązały się do uwzględnienia przy opracowywaniu podejścia do CSR co najmniej jednego z następujących dokumentów zawierających zestaw zasad i wytycznych: inicjatywy ONZ „Global Compact”, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych lub wytycznych zawartych w normie ISO 26000 „Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności”, która została wprowadzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną aby ułatwiać organizacjom działanie w sposób odpowiedzialny społecznie.

W tym miejscu należy zauważyć, że projekt XX był realizowany w oparciu o międzynarodowy standard CSR „Standard AA1000 Zaangażowanie interesariuszy”, który włącza kwestie społeczne i etyczne do zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa i jego działalności. Standard ten może być wykorzystywany samodzielnie bądź jako wsparcie zapisów określonych w innych normach, jak GRI czy ISO 26000. Zastosowanie tego standardu umożliwia m.in. wzmocnienie współpracy z interesariuszami, co z kolei pozwala m.in. na przewidywanie ewentualnych konfliktów i przeciwdziałanie im.

Prowadzenie działalności odpowiedzialnej społecznie zostało dostrzeżone również przez Giełdę Papierów Wartościowych, która opracowała RESPECT Index - pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. W skład indeksu RESPECT mogą wejść spółki giełdowe działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Spółki wchodzące w skład indeksu przechodzą weryfikację oraz audyt w zakresie wyżej wymienionych obszarów.

Zdaniem Spółki, postrzeganie Spółki jako społecznie odpowiedzialnej oraz jej rzeczywiste działania w zakresie społecznej odpowiedzialności mają i mogą mieć wpływ, m.in. na:

 • płynne i bezkonfliktowe realizowanie inwestycji, zaś w przyszłości niezakłócone prowadzenie działalności operacyjnej,
 • reputację Spółki,
 • zdolność pozyskiwania i zatrzymywania kontrahentów,
 • zdolność pozyskiwania i zatrzymywania pracowników,
 • morale, zaangażowanie i wydajność pracowników,
 • opinie instytucji finansujących,
 • relacje Spółki z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, mediami, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością, w obrębie której Spółka funkcjonuje.

Spółka pragnie zwrócić uwagę na fakt, że wydatki, które są i będą przez nią ponoszone w związku z działalnością CSR są racjonalne i uzasadnione jako zmierzające do osiągania w przyszłości przychodów ze sprzedaży usługi regazyfikacji X, jak i zachowania źródła tych przychodów - brak właściwych relacji z kontrahentami oraz społecznością lokalną uniemożliwiłby Spółce zarówno zrealizowanie inwestycji, jak i późniejsze prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego/ zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku z uwagi na realne ryzyko organizowania protestów uniemożliwiających budowę, a w późniejszym okresie, także i eksploatację Yu X już na wczesnym etapie inwestycji Spółka podjęła decyzję o nawiązaniu i utrzymywaniu w drodze dialogu społecznego trwałych relacji z lokalnymi władzami, instytucjami oraz mieszkańcami XS. Działania tego rodzaju pozwoliły społeczności lokalnej na lepsze zrozumienie intencji Spółki, która dąży do budowania dobrosąsiedzkich relacji z otoczeniem i pozycji ważnego uczestnika życia lokalnego oraz chce nawiązać i utrzymać współpracę z partnerami lokalnymi w mieście i województwie.

Ponadto, działania te umożliwiły społeczności lokalnej zrozumienie procesu budowy Yu oraz działalności operacyjnej, którą Spółką będzie prowadzić. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że ma świadomość wpływu realizowanej inwestycji i przyszłej działalności operacyjnej na interesariuszy i w związku z tym podejmuje i zamierza kontynuować w przyszłości działania CSR. Podczas podejmowania decyzji i działań Spółka uwzględnia kwestie społeczne i środowiskowe oraz rozlicza się z wpływu podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko.

Ponadto, z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Spółkę działalności podejmowanie działań CSR prowadzących do integracji z lokalną społecznością i wyrażających troskę Spółki o tę społeczność, jak również dbałość o środowisko naturalne umacnia pozycję Spółki jako silnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego w relacjach z kontrahentami.

Należy podkreślić, iż zasadniczo kontrahenci Spółki przywiązują istotną rolę do działań CSR, niejednokrotnie angażując się w realizację wielu projektów na rzecz zidentyfikowanych przez nich interesariuszy (w tym również społeczności lokalnych), co bez wątpienia może mieć wpływ na dokonywany przez nich wybór partnerów biznesowych i ocenę Spółki jako potencjalnego kontrahenta. W obecnych realiach rynkowych trudno zidentyfikować podmioty, które jako liderzy branżowi nie propagowaliby prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie, a w związku z tym nie uwzględniali tej okoliczności przy nawiązywaniu współpracy z innymi podmiotami.

Nie ulega wątpliwości, że podejmowane przez Wnioskodawcę działania CSR z jednej strony mają na celu budowanie długotrwałych, konstruktywnych i trwałych relacji z interesariuszami (w tym społecznością lokalną), a z drugiej strony umożliwiają Spółce płynne i bezkonfliktowe realizowanie inwestycji, zaś w przyszłości pozwolą Spółce na niezakłócone prowadzenie działalności operacyjnej.

Ponadto, realizowane przez Spółkę akcje CSR przyczyniają się do zdobycia i utrzymania zaufania oraz przychylności lokalnych władz, instytucji i organizacji pozarządowych.

Podejmowane przez Wnioskodawcę działania CSR niewątpliwie zmierzają do zagwarantowania ciągłości funkcjonowania Spółki i stanowią świadome, celowe planowe narzędzie służące kreowaniu jej pozytywnego wizerunku.

W związku z powyższym Spółka uważa, iż wydatki na działania CSR są uzasadnione, celowe i racjonalne w kontekście realizowanej przez Spółkę inwestycji i planowanej działalności gospodarczej, a w konsekwencji stanowią koszty uzyskania przychodów.

Dodatkowo, Spółka wskazała, że znane są jej liczne interpretacje indywidualne, które zostały wydane przez organy podatkowe i potwierdzają, że wydatki poniesione w związku z działaniami CSR stanowią koszty uzyskania przychodów.

Przykładowo:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 lipca 2014 r. (znak ILPB3/423-200/14-2/PR) wydaną na wniosek spółki prowadzącej działalność w sektorze wydobywczym, która podejmuje takie działania jak: cykliczne lekcje nauki pływania dla dzieci z regionu miedziowego, turnusy profilaktyczne - tzw. „zielone szkoły” dla dzieci z gmin sąsiadujących z hutami, zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej organizowane na rzecz dzieci i młodzieży z regionu miedziowego, oraz działania w obszarze kultury, które mają na celu zbudowanie marki wnioskodawcy jako mecenasa kultury, utrwalanie tożsamości historycznej i narodowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w całości uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym wydatki ponoszone na realizację powyższych działań stanowią koszty uzyskania przychodów, które powinny być rozpoznane w rachunku podatkowym w dacie ich poniesienia;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. (znak IPPB5/423-845/14-2/JC) wydaną na wniosek spółki prowadzącej działalność w branży elektronicznej, która realizuje projekty edukacyjne i naukowe propagujące nowe technologie i edukację cyfrową dzieci i młodzieży (piknik naukowy, konkursów dla młodych naukowców) oraz projekty i akcje propagujące zdrowie, zdrowy tryb życia (organizacja biegu) i wspierające placówki ochrony zdrowia i pacjentów (wyremontowanie świetlicy w Centrum Onkologii i wyposażeniu jej w sprzęt). W wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie z którym „Wydatki poniesione przez Spółkę na działania CSR będą stanowić koszty uzyskania przychodu”;
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lutego 2014 r. (znak IPPB3/423-960/13-2/GJ) wydaną na wniosek spółki prowadzącej działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży piwa, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie z którym „ (...) w ocenie Spółki ma ona prawo do zaliczenia wydatków związanych z akcjami społecznymi do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT”.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wydatki, które Spółka ponosi/poniesie w związku z działaniami CSR stanowią i będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 - art. 15 ust. 1 cyt. ustawy.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów.

W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

A zatem, warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest by wydatek łącznie spełniał następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zatem kosztami uzyskania przychodów są racjonalne, gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej. Ponoszone koszty należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu.

Kosztami mogą być zarówno koszty uzyskania przychodów pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (pozostające w związku pośrednim, tzw. koszty pośrednie) - jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Oczywiście, obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewentualną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 cyt. ustawy.

Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Z tak udokumentowanych wydatków winno ponadto wynikać, że mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wielkość osiąganych przez podatnika przychodów w myśl art. 9 ust. 1 cyt. ustawy.

Jak wskazano powyżej, ocena prawna danego wydatku wymaga uwzględnienia unormowań art. 16 ust. 1 cyt. ustawy.

Stosownie do regulacji zawartej w tym przepisie, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji terminu reprezentacja. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podejmowały wielokrotnie sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z dnia 17 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 702/11.

W wyżej wymienionym wyroku Sąd stwierdził, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności, etc., w tym wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami). Dla uznania wydatków za koszty poniesione na reprezentację nie jest koniecznie, by posiadały one takie cechy jak wystawność, wytworność, czy okazałość. Nie są to bowiem wartości wymierne, nie ma możliwości stworzenia jednakowego miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości, czy przepychu dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny.

Ponadto, NSA uznał za zasadne odwołanie się do etymologii terminu reprezentacja. Wyraz „reprezentacja” pochodzi od łacińskiego „repraesentatio” oznaczającego wizerunek. Upływ czasu nie zmienił jego znaczenia i formy. Oznacza to, że „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 cyt. ustawy stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osób trzecich, w tym szeroko rozumianej społeczności w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacji” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia.

Jak podkreśla Wnioskodawca, realizuje inwestycję polegającą na budowie, a w przyszłości eksploatacji Yu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego – w chwili obecnej nie prowadzeni działalności operacyjnej do czasu zakończenia inwestycji i oddania jej do eksploatacji.

Niemniej jednak, Spółka podejmuje i zamierza podejmować w przyszłości szereg działań z zakresu tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, które zostało wpisane w strategię biznesową Spółki w przyjętej „Polityce zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w XP X S.A.”. Wnioskodawca ponosi i będzie ponosić w przyszłości wydatki związane z działalnością CSR podejmowaną w ramach filarów polityki CSR, w szczególności z:

 1. realizacją projektu XXX SA, w ramach którego Wnioskodawca przeprowadził sesje dialogowe z interesariuszami;
 2. działalnością powołanego z inicjatywy Spółki Funduszu XXX, który dysponuje budżetem przeznaczanym na dofinansowanie ważnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców XS;
 3. realizacją Programu Bezpieczne Miasto, który obejmuje m.in. następujące działania:
  1. wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz zestawy sprzętu do nauczania pierwszej pomocy,
  2. organizacja mistrzostw pierwszej pomocy dla uczniów,
  3. organizacja szkoleń dla personelu szpitala, ratowników medycznych oraz strażaków ze XS w szczególności w zakresie zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami budowy, jak również eksploatacji Yu X,
  4. organizacja cyklu pokazów ratownictwa wodnego wraz z pokazami pierwszej pomocy;
 4. wspieraniem wydarzeń kulturalnych, działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz proekologicznej, w szczególności:
  1. XXX w XS, w ramach której odbywają się m.in.:
   1. spotkania z artystami, naukowcami i ekonomistami,
   2. organizowane są warsztaty artystyczne,
   3. zajęcia sportowe,
   4. pokazy naukowe,
   5. akcje dydaktyczne i
   6. koncerty,
  2. Muzeum Z Z w XS – udziela muzeum wsparcia m.in.:
   1. na renowację i rewitalizację zabytkowych eksponatów, tj. XX czy YY;
   2. uczestniczy także w organizacji wydarzenia historyczno-promocyjnego pod nazwą XXX;
  3. Międzynarodowego Dnia XXw XS, podczas którego organizowany jest quiz edukacyjny wymagający, m.in. wiedzy o technologii X oraz Yu X,
  4. finału regat „XYZ” w XSC;
  5. konkursów dla dzieci i młodzieży organizowanych w XS, m.in.:
   1. konkursu matematycznego,
   2. ogólnopolskiego dyktanda języka polskiego,
  6. Wnioskodawca stworzył polsko-angielski portal edukacyjny poświęcony X i związanych z nią technologiach, a także o rynku gazu płynnego i Yu;
 5. wspieraniem wydarzeń sportowych:
  1. turnieju piłkarskiego organizowanego dla dzieci w wieku szkolnym z województwa X;
  2. klubu siatkówki młodzieżowej (Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „X XSC”)
  3. klubu piłkarskiego (Uczniowski Klub Sportowy „XX XSC”).

Podstawą dokonywanych wydatków są i będą w przyszłości zawierane przez Wnioskodawcę umowy, które mogą m.in. przyjmować postać umowy sponsoringowej.

W odniesieniu do ww. wymienionych kilkunastu różnorodnych wydatków (stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych) podnieść należy, że brak ustawowej definicji pojęcia „reprezentacja”, nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Za wydatki na reprezentację należy bez wątpienia uznać te koszty, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy (czy działalności, etc.), a zatem, wykreowanie pozytywnych relacji z obecnymi czy też potencjalnymi kontrahentami (klientami). Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć właśnie przez pryzmat ich celu.

Wyraz „reprezentacja” pochodzi od łacińskiego „repraesentatio” oznaczającego wizerunek. Upływ czasu nie zmienił jego znaczenia i formy.

Oznacza to, że „reprezentacja” w rozumieniu omawianego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu, jego reputacji. Przy tak zdefiniowanym terminie „reprezentacji” kwestia wystawności, okazałości czy też ponadprzeciętności nie ma żadnego znaczenia.

W ww. kontekście zauważyć należy, że jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i opisu zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie, celem działań jakie podjął - co sam wyraźnie potwierdza - jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy „działania CSR niewątpliwie zmierzają do zagwarantowania ciągłości funkcjonowania Spółki i stanowią świadome, celowe planowe narzędzie służące kreowaniu jej pozytywnego wizerunku”.

Z tej też przyczyny, ww. wydatki, których głównym celem jest budowanie (pozytywnego) wizerunku Wnioskodawcy (który w przyszłości podejmie się eksploatacji Yu do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego), nawet jeśli potencjalnie mogą mieć wpływ na możliwość „kreowania” przychodów, gdyż – jak wskazała Spółka „angażując się w realizację wielu projektów na rzecz zidentyfikowanych przez nich interesariuszy (w tym również społeczności lokalnych), co bez wątpienia może mieć wpływ na dokonywany przez nich wybór partnerów biznesowych i ocenę Spółki jako potencjalnego kontrahenta” i „podejmowane przez Wnioskodawcę działania CSR z jednej strony mają na celu budowanie długotrwałych, konstruktywnych i trwałych relacji z interesariuszami (w tym społecznością lokalną), a z drugiej strony umożliwiają Spółce płynne i bezkonfliktowe realizowanie inwestycji, zaś w przyszłości pozwolą Spółce na niezakłócone prowadzenie działalności operacyjnej. Ponadto, realizowane przez Spółkę akcje CSR przyczyniają się do zdobycia i utrzymania zaufania oraz przychylności lokalnych władz, instytucji i organizacji pozarządowych” - jako wydatki na reprezentację, mające na celu stworzenie pozytywnego wizerunku Spółki, należy uznać za wydatki o charakterze reprezentacyjnym, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów szeregu przedstawionych wydatków związanych z czynnościami i akcjami w ramach tzw. programów społecznościowych, realizacją pożytecznych dla lokalnego społeczeństwa programów, szeroko rozumianą działalnością z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), której celem, jak wskazał Wnioskodawca, jest budowanie jego pozytywnego wizerunku - jest nieprawidłowe.

Jednocześnie powyższa ocena podatkowo-prawna ponoszonych i planowanych wydatków w żadnym stopniu nie oznacza, że zanegowana została racjonalność działania Spółki i wyboru określonego sposobu prowadzenia działań gospodarczych, w tym o charakterze wizerunkowym, reprezentacyjnym. Niemniej jednak jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie, nie wszystkie wydatki związane z działalnością gospodarczą, nawet marketingowo, ekonomicznie uzasadnione, stanowią koszty uzyskania przychodów – bowiem takiego rozwiązania ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić do ustawy podatkowej.

Organ wydając przedmiotową interpretację indywidualną wskazał zakres i sposób zastosowania norm prawa podatkowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz postawionego pytania. Jednocześnie ocenił stanowisko Wnioskodawcy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Co do zasady bowiem przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji jest sam przepis prawa podatkowego. W procesie wydawania interpretacji indywidualnych właściwy organ nie dokonuje żadnych własnych ustaleń w ramach postępowania dowodowego, ale przedstawia wyłącznie ocenę stanowiska wnioskodawcy na tle przedstawionego przez niego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Dokonując interpretacji indywidualnej organ podatkowy działający z upoważnienia Ministra Finansów przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji). Organ nie rozstrzyga o zindywidualizowanych obowiązkach podatkowych strony. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego.

Postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnych jest postępowaniem szczególnym i w tym sensie ograniczonym, np. w stosunku do postępowania podatkowego i kontrolnego, że nie może obejmować postępowania dowodowego. Powyższe wynika wprost z unormowania zawartego w art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, który stanowi, że w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 129, art. 130, art. 135-137, art. 140, art. 143, art. 165a, art. 168, art. 169 § 1-2, art. 170 i art. 171 oraz przepisy rozdziału 5, 6, 10 i 23 działu IV. W powołanym przepisie ustawodawca nie wymienia postępowania dowodowego, które regulują przepisy rozdziału 11 działu IV Ordynacji podatkowej. Zatem pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia ponoszonych przez Spółkę wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej.

Natomiast powołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcia w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego zostały wydane w indywidualnych sprawach, przez co nie mogą wpływać na przedmiotowe rozstrzygnięcie. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. W toku wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego każdą sprawę organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie. Tym samym, przywołane interpretacje indywidualne mają jedynie walor informacyjny i nie są wiążące dla tutejszego organu w przedmiotowej sprawie - nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.