ITPB3/4510-493/15-3/DK | Interpretacja indywidualna

Czy do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w sytuacji nieuregulowania przez Spółkę należności z tytułu zakupu obligacji zastosowanie znajdzie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów?
ITPB3/4510-493/15-3/DKinterpretacja indywidualna
  1. koszt
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. obligacje
  4. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej stosowania przepisu art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej stosowania przepisu art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych, Wnioskodawca rozważa nabycie obligacji Skarbu Państwa na podstawie umowy sprzedaży, która będzie określała niezbędne elementy tej transakcji (cena, rodzaj i ilość obligacji, termin płatności itp.). Termin płatności ceny wynikającej z tytułu zakupu obligacji będzie dłuższy niż 60 dni. Termin 90 dni, o którym mowa w art. 15b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – liczony od daty zaliczenia ceny wynikającej z tytułu zakupu obligacji do kosztów uzyskania przychodu – upłynie w 2016 r.

Nie jest wykluczone, że w zależności od swojej sytuacji finansowej, Wnioskodawca nie zapłaci za nabyte obligacje w wyżej określonym terminie.

W zależności od swoich potrzeb biznesowych w niedalekiej przyszłości po nabyciu obligacji Wnioskodawca może dokonać ich zbycia na rynku.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego we wniosku sformułowano następujące pytania.

  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, z tytułu transakcji sprzedaży obligacji Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości ceny uzyskanej ze zbycia tych obligacji oraz koszt uzyskania przychodów w wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę na nabycie obligacji...
  2. Czy do tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w sytuacji nieuregulowania przez Spółkę należności z tytułu zakupu obligacji zastosowanie znajdzie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie korekty kosztów uzyskania przychodów...

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Stosownie do art. 15b ust. 2 tej ustawy, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

W myśl zaś art. 15b ust. 3 ww. ustawy, zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca rozważa nabycie obligacji na podstawie umowy sprzedaży, która będzie określała niezbędne elementy tej transakcji (cena, rodzaj i ilość obligacji, termin płatności itp.). Termin płatności ceny wynikającej z tytułu zakupu obligacji będzie dłuższy niż 60 dni. Termin 90 dni, o którym mowa w art. 15b ust. 2 tej ustawy – liczony od daty zaliczenia ceny wynikającej z tytułu zakupu obligacji do kosztów uzyskania przychodu – upłynie w 2016 r.

W ocenie Spółki, w sytuacji nieuregulowania przez Spółkę ceny wynikającej z nabycia obligacji, Spółka nie będzie obowiązana do korekty kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r. poz. 1197; dalej: „Ustawa Zmieniająca”), w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) uchyla się art. 15b.

Stosownie natomiast do art. 6 Ustawy Zmieniającej, Ustawa Zmieniająca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy Zmieniającej, do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonali, na podstawie art. 15b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów, stosuje się przepisy art. 15b ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

Wskazany powyżej przepis przejściowy Ustawy Zmieniającej odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której przed dniem wejścia w życie Ustawy Zmieniającej, podatnik podatku dochodowego od osób prawnych zobowiązany był do dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów w oparciu o art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W takiej sytuacji, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów, podatnik podatku dochodowego od osób prawnych powinien stosować art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie Ustawy Zmieniającej. A contrario, jeżeli przed dniem wejścia w życie Ustawy Zmieniającej, podatnik podatku dochodowego od osób prawnych nie będzie zobowiązany do dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów w oparciu o art. 15b ww. ustawy (tak jak w sytuacji Wnioskodawcy) – od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej art. 15b tej ustawy nie znajdzie zastosowania.

Mając na uwadze wskazane powyżej przepisy należy stwierdzić, iż w sytuacji nieuregulowania przez Spółkę ceny wynikającej z nabycia obligacji Spółka nie będzie obowiązana do korekty kosztów uzyskania przychodów, gdyż termin płatności ceny upłynie dopiero w 2016 r., a z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylony zostanie art. 15b ww. ustawy przewidujący korektę kosztów uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do przywołanych przez Spółkę rozstrzygnięć organów podatkowych należy wskazać, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania, ani konsekwencji wiążących dla podjętego rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń. Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.