ITPB3/4510-447/15/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawca, jako następca prawny AAA po Połączeniu będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od Pożyczki zaciągniętej przez AAA na zakup udziałów Wnioskodawcy, w momencie ich faktycznej spłaty lub kapitalizacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z poźn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2015 r. – data wpływu 31 sierpnia 2015 r. – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania odsetek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie kosztów uzyskania odsetek możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów Wnioskodawcy odsetek od pożyczki zaciągniętej przez spółkę przejmowaną na zakup akcji Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: XXX Y lub Wnioskodawca) jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej AAA (dalej: Grupa). Na moment składania niniejszego wniosku do Grupy należą również spółki XXX sp. z o.o. (dalej: XXX), ZZZ sp. z o.o. (dalej: ZZZ) oraz AAA sp. z o.o. (dalej: AAA).

Spółki prowadzą działalność w sektorze produkcji materiałów papierniczych.

Wszystkie powyższe Spółki są polskimi spółkami kapitałowymi, posiadającymi siedzibę i zarząd w Polsce, zarejestrowanymi dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP) w Polsce. Wobec tego Wnioskodawca jak i XXX, ZZZ oraz AAA są podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 UPDOP

Obecnie AAA, jako spółka dominująca, jest jedynym udziałowcem Wnioskodawcy oraz ZZZ.

Natomiast jedynym udziałowcem AAA jest AAA XYZ z siedzibą w X.

Zakup udziałów w XXX Y przez AAA miał miejsce w 2014 roku i został częściowo sfinansowany środkami uzyskanymi z pożyczki udzielonej w 2014 roku przez spółkę AAA XXZ L z siedzibą w Anglii <dalej: Pożyczka>.

AAA XXZ L należy do Grupy kapitałowej AAA, jednak nie posiadała i nie posiada bezpośrednio żadnych udziałów w kapitale zakładowym AAA, ani nie jest podmiotem zależnym od AAA XYZ.

Zgodnie z zapisami umowy Pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty Pożyczki na rzecz pożyczkodawcy w całości wraz z niespłaconymi odsetkami, nie później niż w terminie do dnia 31 maja 2024 roku.

W związku ze zmieniającym się środowiskiem biznesowym i koniecznością dopasowania do potrzeb rynkowych, Grupa planuje przeprowadzenie restrukturyzacji swojej działalności w Polsce. Planowane jest połączenie Wnioskodawcy z AAA i ZZZ w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku AAA i ZZZ na rzecz Wnioskodawcy <dalej: Połączenie>. W przypadku połączenia z AAA, ponieważ Wnioskodawca jest 100% spółką córką AAA, będzie to tzw. połączenie odwrotne (downstream merger), przy czym przed połączeniem Wnioskodawca zostanie przekształcony (zgodnie z art. 551 i następnymi KSH) ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rejestracja Połączenia planowana jest na rok 2015.

Połączenie pozwoli na bardziej efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w ramach jednego podmiotu. Wzrost efektywności będzie wynikał w szczególności z oczekiwanej redukcji kosztów administracyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem odrębnych organizmów prawnych, braku konieczności sporządzania odrębnych planów finansowych i sprawozdań finansowych, możliwości składania jednego pakietu deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych, eliminacji rozliczeń pomiędzy łączącymi się podmiotami, co także przełoży się na zmniejszenie zakresu transakcji objętych obowiązkiem dokumentowania zgodnie z art. 9a UPDOP. Wskazane uproszczenia powinny przyczynić się do dalszych redukcji kosztów oraz poprawy efektywności operacyjnej Grupy. Połączenie wpisuje się również w politykę Grupy, w myśl której, o ile przemawiają za tym argumenty biznesowe, należy dążyć do redukcji liczby osobnych organizmów prawnych (spółek) w ramach jednego państwa.

W wyniku Połączenia przeprowadzonego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH AAA oraz ZZZ przestaną istnieć, zaś Wnioskodawca stanie się ich prawnym sukcesorem na podstawie określonej w art. 494 § 1 KSH zasady sukcesji, tj. wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki AAA oraz ZZZ.

W związku z powyższym, po rejestracji Połączenia obowiązek spłaty odsetek i kapitału Pożyczki przejdzie w drodze sukcesji uniwersalnej na spółkę przejmującą, tj. XXX Y, która wstąpi w miejsce AAA w stosunek zobowiązaniowy wynikający z otrzymanej przez AAA Pożyczki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, jako następca prawny AAA po Połączeniu będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od Pożyczki zaciągniętej przez AAA na zakup udziałów Wnioskodawcy, w momencie ich faktycznej spłaty lub kapitalizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako następca prawny AAA po Połączeniu, Wnioskodawca będzie uprawniony po Połączeniu do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od Pożyczki zaciągniętej przez AAA w celu zakupu udziałów Wnioskodawcy w momencie ich faktycznej spłaty lub kapitalizacji.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Sukcesja generalna

W wyniku łączenia się spółek, na zasadzie art. 492 § 1 pkt 1 KSH na spółkę przejmującą przechodzi nie tylko majątek spółki przejmowanej, lecz drogą sukcesji uniwersalnej przechodzą na nią wszystkie prawa i obowiązki, jakie spółka ta posiadała na dzień wykreślenia jej z rejestru sądowego. Następuje zatem uniwersalna sukcesja materialnoprawna i formalnoprawna. Skutkiem połączenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przejmowaną, natomiast spółka przejmująca nie traci swej podmiotowości prawnej, zachowując tym samym ciągłość prawną i organizacyjną, a zatem nie powstaje nowa jednostka.

Powyższa zasada sukcesji została wyrażona na gruncie prawa podatkowego przez przepis art. 93 § 1 pkt 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. j.t. Dz.U. z 2015 poz. 613) zgodnie z którym osoba prawna zawiązana w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki (wskazane w przepisach podatkowych) każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (tzw. zasada sukcesji generalnej). Jednocześnie, nie powinno budzić wątpliwości, że sposób przeprowadzenia połączenia, tj. to, która ze spółek będzie występowała w roli spółki przejmowanej, która spółka natomiast będzie spółką przejmującą, nie powinien mieć wpływu na powyższą zasadę.

W konsekwencji, w związku z planowanym Połączeniem spółka przejmująca (XXX Y) wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki każdej z łączonych spółek (AAA oraz ZZZ).

Prawo do zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W konsekwencji, podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wszelkie koszty zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiąganego przychodu i koszty takie nie zostały wprost wymienione w UPDOP jako nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

AAA zaciągnęła Pożyczkę na nabycie udziałów w XXX Y przy czym nabycie udziałów miało na celu osiągnięcie w przyszłości dochodu przez AAA. Odsetki z tytułu udzielonej Pożyczki na podstawie umowy (do której jako strona z mocy prawa z dniem połączenia wstąpi Wnioskodawca) będą zatem wydatkami związanymi z pozyskaniem środków finansowych na czynności związane z uzyskiwaniem przychodu, które to wydatki stanowią co do zasady, w myśl postanowień art. 15 ust. 1 UPDOP, koszty uzyskania przychodów, o ile nie znajdują się w katalogu kosztów nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 UPDOP.

W konsekwencji, Wnioskodawca w ramach sukcesji uniwersalnej występującej przy Połączeniu wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki AAA. Tym samym, w przypadku, w którym uprawnienie do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów odsetek od Pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów Wnioskodawcy przysługiwało AAA, to w wyniku połączenia przez przejęcie będzie ono również przysługiwać Wnioskodawcy.

Należy podkreślić, że brak jest przepisów szczególnych, które wyłączałyby sukcesję podatkową w zakresie tego uprawnienia, tak np. w przypadku możliwości rozliczenia straty podatkowej. Żaden przepis art. 16 ust. 1 ustawy o UPDOP nie ogranicza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek lub kredytów zaciągniętych na zakup udziałów w przypadku, gdy spółka której udziały zostały zakupione, zostaje połączona z nabywcą tych udziałów.

Prawo do zaliczenia odsetek z tytułu nabycia kredytu na nabycie udziałów/akcji do kosztów uzyskania przychodów przez spółkę przejmującą, w przypadku połączenia odwrotnego znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014 r. (znak IPPB3/423-376/14-2/MS);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2014 r. (znak IPTPB3/423-117/14-3/GG);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 lutego 2013 r. (znak IBPBI/2/423-1561/12/JS);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 lipca 2015 r. (znak IPTPB3/4510-139/15-2/GG);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 czerwca 2014 r. (znak IPPB3/423-321/14-4/AG).

Należy także zauważyć, że odsetki podlegają co do zasady wyłączeniu z kosztów podatkowych do momentu ich zapłaty lub kapitalizacji.

Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 11 UPDOP, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Stosując wnioskowanie a contrario należy stwierdzić, że jeżeli nie stanowią kosztu uzyskania naliczone, a niezapłacone odsetki od pożyczek lub kredytów zaciągniętych na sfinansowanie nabycia udziałów w spółkach, to kosztem uzyskania przychodów będą zapłacone odsetki od takich pożyczek lub kredytów.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a UPDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Przepisy podatkowe nie definiują przy tym pojęcia kapitalizacji odsetek - w praktyce jednak wskazuje się, że kapitalizacja odsetek to operacja doliczenia naliczonych i nie zapłaconych odsetek do kwoty głównej pożyczki (kredytu). W rezultacie zobowiązanie z tytułu spłaty odsetek przekształca się w zobowiązanie z tytułu spłaty części kapitałowej pożyczki. Co oznacza, że kapitalizacja odsetek wywiera ten sam skutek prawny, co ich zapłata - zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty, przez co kapitalizację odsetek uznaje się równoważną ich zapłaty.

W związku z tym, XXX Y będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci odsetek od Pożyczki zaciągniętej przez AAA na zakup akcji Wnioskodawcy w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Należy także zwrócić uwagę, iż w przypadku omawianego zdarzenia przyszłego nie znajdzie (zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP, który określa moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków na nabycie lub objęcie udziałów.

Stanowi on, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych. Zgodnie z tym przepisem wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych. Przepis ten wskazuje zatem na wyjątki od ogólnej zasady uznawania wydatków za koszty uzyskania przychodów, wobec tego nie powinien być interpretowany rozszerzająco, lecz w sposób ścisły. Stąd, jedynie wydatki na nabycie udziałów w spółce kapitałowej stanowią koszt podatkowy dopiero w momencie uzyskania przychodu, który powstanie wskutek późniejszego odpłatnego zbycia tych udziałów.

UPDOP nie definiuje wprost co należny rozumieć pod pojęciem wydatków na objęcie udziałów. Zgodnie jednak z ugruntowanym stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych, odsetki od pożyczki finansującej zakup udziałów nie stanowią wydatków na nabycie udziałów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP.

Pojęcie to oznacza bowiem wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie / objęcie udziałów bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie/objęcie. Do typowych kosztów warunkujących nabycie/objęcie udziałów zalicza się zatem zapłaconą cenę, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Za takim rozumieniem art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP przemawia wykładnia literalna tego przepisu i posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „wydatki na objęcie lub nabycie udziałów lub akcji”, a nie przykładowo „wydatki poniesione w celu objęcia lub nabycia udziałów lub akcji”.

Wydatek w postaci spłaty odsetek od pożyczki jest związany jedynie ze sposobem sfinansowania zapłaty ceny nabycia, nie zaś z samym nabyciem udziałów.

Wskazał na to również Minister Finansów, który w piśmie z dnia 7 sierpnia 2002 r. (znak PB4/BA-8214-486-94/01) potwierdził prezentowane we wniosku stanowisko wskazując, że wydatkami na nabycie udziałów/akcji są wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z nabyciem, tj. wydatki, bez których nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów lub akcji jak przykładowo cena nabycia, wpłaty na kapitał zakładowy. Minister Finansów wskazał również, że należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków, co dotyczy w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów/akcji. Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie/objęcie udziałów/akcji, niewątpliwie jednak pozostają w związku z przychodami podatnika.

Analogiczne podejście prezentowane jest w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie przykładowo w wyroku z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. akt II FSK 229/05 wskazano, iż: „<...> należy stwierdzić, że przez wydatki, o których mowa w jej art. 16 ust. 1 pkt 8, należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego. Przy takim rozumieniu pojęcia wydatków, nie można do nich zaliczyć odsetek od kredytów zaciągniętych przez podatników na nabycie akcji, ponieważ wydatki z tego tytułu nie pozostają w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Podkreślić należy, że analogiczne stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny zajął w wyroku z dnia 7 września 2004 r. sygn. Akt FSK 324/04 (Lex 12056).

Co istotne, stanowisko takie jest jednolicie potwierdzane w interpretacjach wydawanych przez Ministra Finansów, przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2015 r. (znak IBPBI/2/4510-280/15/BD);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 r. (znak IPPB3/423-1108/14-2/MC);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2015 r. (znak IPPB3/423-1053/14-2/MC);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 października 2014 r. (znak IBPBI/2/423-843/14/MS).

Ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 UPDOP

Końcowo, Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że będzie uprawniony do zaliczenia wskazanych odsetek do kosztów podatkowych w pełnej wysokości, w szczególności nie znajdzie bowiem zastosowania w analizowanym przypadku ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 UPDOP, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku.

Treść tych przepisów została bowiem zmodyfikowana ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328 ze zm.) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. Jednak zgodnie z art. 7 tej ustawy do odsetek od pożyczek (kredytów), w przypadku których kwota udzielonej podatnikowi pożyczki (kredytu) została temu podatnikowi faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2015 r., stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 UPDOP, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.

W konsekwencji, do odsetek od Pożyczki udzielonej i przekazanej w 2014 na rzecz AAA przez AAA XXY L zastosowanie będą mieć przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r.

I tak, zgodnie z brzmieniem wspomnianych przepisów w 2014 roku, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów:

 • odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo wspólników posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego wspólnika osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni;
 • odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam wspólnik posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec wspólników tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych wspólników oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni;

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż:

 • na moment udzielenia i przekazania Pożyczki jedynym udziałowcem AAA była AAA XYZ., a AAA XXY L nie posiadała żadnych udziałów w kapitale AAA ani nie była podmiotem zależnym od AAA XYZ.,
 • Pożyczka została udzielona i przekazana przed 1 stycznia 2015 roku,
 • Wnioskodawca będzie spłacał odsetki na zasadzie sukcesji uniwersalnej, wstępując we wszelkie prawa i obowiązki AAA,

ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 UPDOP nie znajdzie zastosowania do odsetek od Pożyczki, które będą płacone / kapitalizowane przez XXX Y. W konsekwencji, również po Połączeniu Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenie do kosztów podatkowych odsetek od Pożyczki w pełnej wysokości.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji objętej niniejszym wnioskiem, Wnioskodawca jako następca prawny AAA na skutek Połączenia, będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od Pożyczki zaciągniętej przez AAA na nabycie udziałów XXX Y, w momencie ich zapłaty faktycznej zapłaty lub kapitalizacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku stan faktyczny/opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Pełna weryfikacja prawidłowości zaliczenia ponoszonych przez Spółkę wydatków do kosztów uzyskania przychodów może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej. W procesie wydawania interpretacji indywidualnych właściwy organ nie dokonuje żadnych własnych ustaleń w ramach postępowania dowodowego, ale przedstawia wyłącznie ocenę stanowiska wnioskodawcy na tle przedstawionego przez niego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Innymi słowy, podane przez wnioskodawcę fakty nie podlegają weryfikacji ani konfrontacji z dokumentami źródłowymi, ponieważ w oparciu o wydaną w indywidualnej sprawie interpretację, wnioskodawca uzyskuje jedynie informację o poglądzie organu w konkretnej, przedstawionej we wniosku sprawie.

Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące, zwłaszcza, że wydane zostały w innym stanie faktycznym i prawnym. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.