ITPB3/4510-427/15/PW | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku odpłatnego zbycia, w tym w formie aportu, przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie wartość wydatków poniesionych na objęcie zbywanych w Spółce Zależnej udziałów?
ITPB3/4510-427/15/PWinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. odpłatne zbycie
  4. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na objęcie udziałów w spółce zależnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na objęcie udziałów w spółce zależnej.

We wniosku oraz uzupełnieniu wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zbyć cześć udziałów (dalej: Udziały), które posiada w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka Zależna). Zbycie nastąpi w formie wniesienia do innej spółki kapitałowej powiązanej z Wnioskodawcą (dalej: Spółka Powiązana) wkładu niepieniężnego w postaci Udziałów (niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

Udziały Spółki Zależnej zostały objęte przez Spółkę w zamian za wniesione wkłady pieniężne.

Spółka pragnie podkreślić, że w wyniku przedmiotowego aportu Udziałów Spółka Powiązana nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w Spółce Zależnej.

Spółka Powiązana jest polskim rezydentem podatkowym dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia, w tym w formie aportu, przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie wartość wydatków poniesionych na objęcie zbywanych w Spółce Zależnej udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia w formie aportu przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji będzie wartość wydatków poniesionych na objęcie zbywanych Udziałów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów lub akcji.

Pojęcie wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych. W praktyce organów podatkowych ugruntowane jest jednak stanowisko, że użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na objęcie/nabycie” oznacza, że do kosztów – jakkolwiek dopiero z chwilą zbycia udziałów – zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące objęcie/nabycie tych udziałów. Do typowych kosztów warunkujących objęcie/nabycie udziałów zaliczyć należy m.in. wniesiony wkład gotówkowy (przy objęciu nowo wyemitowanych udziałów)/zapłaconą cenę nabycia udziałów (przy nabyciu od podmiotu trzeciego) oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym objęciem/zakupem, jak np. opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego, itp.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, w przypadku gdyby Spółka dokonała w przyszłości zbycia udziałów w Spółce Zależnej w formie aportu, kosztem uzyskania przychodów Spółki dotyczącym tej transakcji, będzie wartość wcześniejszych wydatków na objęcie zbywanych udziałów.

W opinii Spółki przepisem stanowiącym podstawę prawną przy ustaleniu kosztów uzyskania przychodów przy aporcie udziałów (podobnie jak w przypadku sprzedaży udziałów) jest przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem aport udziałów (podobnie jak sprzedaż) jest również formą ich odpłatnego zbycia, o której mowa we wskazanym przepisie.

W związku z powyższym, o ile zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce, to wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów lub akcji – w tym w formie aportu.

Spółka chciałaby podkreślić, iż stanowisko tożsame ze stanowiskiem Spółki zostało potwierdzone w jednolitej linii interpretacyjnej prezentowanej w tym zakresie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, i tak przykładowo:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12 listopada 2014 r. sygn. ITPB3/423-441/14/AW, potwierdził, że: „w przypadku wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z planowanym objęciem/nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej”;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 listopada 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-961/14/BG, potwierdził, że: „w przypadku wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z planowanym objęciem/nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej, w tym również kwotę stanowiąca tzw. agio, przelaną na kapitał zapasowy Spółki Zależnej”;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 16 października 2014 r. sygn. ILPB3/423-340/14-2/JG, potwierdził, że: „w przypadku wniesienia udziałów w Spółce Zależnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej (aport), kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie kwota łącznych wydatków, jakie Wnioskodawca poniósł (poniesie) na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce Zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki Zależnej w związku z planowanym objęciem/nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zależnej”;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 sierpnia 2014 r. sygn. ILPB3/423-235/14-2/KS, potwierdził, że: „w przypadku zbycia w przyszłości udziałów w Spółce zależnej kosztem uzyskania przychodów dla celów ww. ustawy z omawianej transakcji będzie odpowiednia część łącznych wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na objęcie/nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca kwotę faktycznie wpłaconą do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Wnioskodawcę nowych udziałów w Spółce zależnej”;
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2014 r. sygn. ILPB3/423-619/13-4/PR, potwierdził, że: „w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce zależnej, kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie kwota łącznych wydatków, jakie Spółka poniosła (poniesie/ na objęcie lub nabycie udziałów w Spółce zależnej, obejmująca wartość kwoty faktycznie wpłaconej do Spółki zależnej w związku z planowanym objęciem przez Spółkę nowych udziałów w Spółce zależnej, w tym również kwoty stanowiącej tzw. agio. przelanej na kapitał zapasowy Spółki zależnej”.

Reasumując, zdaniem Spółki, w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym kosztem uzyskania przychodów Spółki przy aporcie Udziałów będzie wartość wydatków poniesionych na ich objęcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.