ITPB3/4510-33/16/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów w spółce kapitałowej nabytych w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego innego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów w spółce kapitałowej nabytych w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego innego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów w spółce kapitałowej nabytych w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego innego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przyszłości Wnioskodawca wraz z 100% zależną od niego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Spółka A”), zawrą, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la ust. 1 Ustawy CIT, która spełniać będzie wszystkie warunki wymienione w art. la ust. 2 Ustawy CIT. Do podatkowej grupy kapitałowej poza Wnioskodawcą i Spółką A mogą należeć także inne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i/lub spółki akcyjne, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Wnioskodawca w przyszłości wniesie wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Spółka B”). W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Wnioskodawca otrzyma udziały/akcje w kapitale zakładowym Spółki B, których łączna wartość nominalna będzie równa rynkowej wartości wkładu niepieniężnego wniesionego do Spółki B. Spółka B nie będzie należeć do żadnej podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la ust. 1 Ustawy CIT.

W czasie trwania okresu obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzić będzie Wnioskodawca i Spółka A, Wnioskodawca sprzeda na rzecz Spółki A udziały/akcje w kapitale zakładowym Spółki B, objęte przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki A udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Spółki B wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, będzie łączna wartość nominalna zbywanych udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B...

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do postawionego pytania Wnioskodawca wskazał, że kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez niego na rzecz Spółki A udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Spółki B wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, będzie łączna wartość nominalna zbywanych udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT. Stosownie zaś do art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych: wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Z treści art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT wynika zatem, że Wnioskodawca z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz Spółki A udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B będzie uprawniony do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na objęcie tych udziałów/akcji. Przepis ten nie zawiera jednak wskazówek co do ustalenia wysokości tych wydatków.

Zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie w takiej sytuacji art. 15 ust. lk pkt 1 Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje w spółce akcyjnej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów/akcji, na dzień tego zbycia, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, tj. w wysokości nominalnej wartości udziałów/akcji w tej spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Reasumując zdaniem Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki A udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B, objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wniesienie do Spółki B wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, będzie łączna wartość nominalna zbywanych udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy CIT w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 Ustawy CIT.

W związku z treścią powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki A udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki B. będący elementem kalkulacyjnym dochodu/straty Wnioskodawcy, stanowić będzie element kalkulacyjny dochodu/straty podatkowej grupy kapitałowej, w skład której wchodzić będzie Wnioskodawca i Spółka A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do przedstawionego pytania jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.