ITPB3/4510-282/15/KK | Interpretacja indywidualna

Czy dla Spółki zakup losów loterii fantowej od OPP w celu realizacji wyżej opisanej usługi promocyjnej jest kosztem podatkowym?
ITPB3/4510-282/15/KKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. loterie
 3. usługi marketingowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2015 r. (data wpływu 16 czerwca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 13 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w związku z zakupem losów loterii fantowej w celu organizacji akcji promocyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony w dniu 13 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w związku z zakupem losów loterii fantowej w celu organizacji akcji promocyjnej.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Jej główną formą działalności jest organizacja różnego rodzaju promocji konsumenckich i handlowych. Zgodnie z art. 71 ustawy o grach hazardowych Spółka jest podatnikiem podatku od gier.

W najbliższym czasie Spółka otrzyma zlecenie zorganizowania dwóch imprez promocyjnych na zlecenie marki D.:

 1. Impreza pierwsza:

Będzie to impreza targowa zorganizowana w trakcie targów budowlanych. Spółka zamierza nagradzać osoby odwiedzające stanowisko targowe marki D. Nagrodami będą losy loterii fantowej organizowanej przez organizację posiadającą status pożytku publicznego. Losy będą wydawane uczestnikom imprezy targowej przez personel Spółki nieodpłatnie, po wypełnieniu formularza oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez administratora danych osobowych.

Losy przeznaczone do rozdawania w ramach imprez targowych Spółka zakupi wcześniej od organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego, która w tym czasie będzie organizować loterię fantową zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych. Spółka zakupi 500 losów w cenie ... złote za los.

 1. Impreza druga:

Sprzedaż premiowa dla marki D. Uczestnikami sprzedaży premiowej będą konsumenci, którzy dokonają zakupu jednego opakowania marki D.F. w marketach budowlanych. Nagrodą w sprzedaży premiowej będzie los loterii fantowej organizowanej przez organizację posiadającą status pożytku publicznego. Losy będą wydawane uczestnikom sprzedaży premiowej nieodpłatnie.

Losy przeznaczone do rozdawania w ramach sprzedaży premiowej Spółka zakupi wcześniej od organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego, która w tym czasie będzie organizować loterię fantową zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych. Spółka zakupi 10.000 losów w cenie ... złote za los.

Spółka nie jest organizatorem wyżej wymienionej loterii fantowej, a losy zakupione od organizatora loterii fantowej wydaje uczestnikom imprez nieodpłatnie. Loteria fantowa będzie urządzana przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r. na podstawie art. 7 ust. 1b tj.: Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w których wartość puli wygranych jest wyższa od kwoty bazowej, o której mowa w art. 70, oraz nie przekracza piętnastokrotności tej kwoty, mogą być urządzane przez organizację pożytku publicznego po dokonaniu ich zgłoszenia. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej loterii lub gry. Łączna wartość puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe organizowanych przez organizację pożytku publicznego w oparciu o zgłoszenia, nie może przekroczyć w ciągu roku kalendarzowego trzydziestokrotności kwoty bazowej, o której mowa w art. 70.

Regulamin loterii fantowej organizowanej przez organizację pożytku publicznego będzie umożliwiał posiadaczowi (okazicielowi) losu odbiór fantu. Nagrody w loterii fantowej wydawane będą przez organizatora loterii czyli Organizację Pożytku Publicznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (oznaczone we wniosku nr 4):

Czy dla Spółki zakup losów loterii fantowej od OPP w celu realizacji wyżej opisanej usługi promocyjnej jest kosztem podatkowym...

Zakup losów przez Spółkę będzie stanowił koszt podatkowy. W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszt podatkowy uznaje się wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, jak również utrzymania źródła przychodów. Oznacza to, że koszt uzyskania przychodów to taki wydatek, który został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością i ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Spółka zajmuje się promocją konsumencką i handlową. Rozdawanie losów uatrakcyjnia promocję co przyczyni się do większego zainteresowania firm, a to do zwiększenia przychodu Spółki.

Co istotne, według przepisów, wydatki podlegać będą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli:

 • zostały prawidłowo udokumentowane,
 • zastały faktycznie poniesione,
 • wiążą się z uzyskanym przychodem,
 • nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W art. 16 ustawy zostały wymienione wydatki, które nie będą mogły być zakwalifikowane do tej grupy kosztów. Według Spółki kupiony los od organizacji OPP w celu rozdania go nieodpłatnie uczestnikom dwóch imprez, nie jest sklasyfikowany w tym artykule i przyczyni się do zwiększenia przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacją, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy.

Tak więc dany podmiot gospodarczy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków, po wyłączeniu tych, których możliwość odliczenia jest wprost ograniczona w ustawie – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami – pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione nakłady i wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest poprawienie wyniku finansowego oraz osiągnięcie przychodu, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Spółka wskazuje, że główną formą jej działalności jest organizacja różnego rodzaju promocji konsumenckich i handlowych.

W najbliższym czasie Spółka otrzyma zlecenie zorganizowania dwóch imprez promocyjnych:

 • imprezy targowej - Spółka zamierza nagradzać osoby odwiedzające stanowisko targowe losami loterii fantowej organizowanej przez organizację posiadającą status pożytku publicznego, losy będą wydawane nieodpłatnie, Spółka zakupi je wcześniej od organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego, która w tym czasie będzie organizować loterię fantową zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych - 500 losów w cenie ... zł. za los;
 • sprzedaży premiowej - uczestnikami będą konsumenci, którzy dokonają określonych zakupów, nagrodą w sprzedaży premiowej będzie los loterii fantowej organizowanej przez organizację posiadającą status pożytku publicznego, losy będą wydawane uczestnikom sprzedaży premiowej nieodpłatnie, Spółka zakupi je wcześniej od organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego, która w tym czasie będzie organizować loterię fantową zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych - 10.000 losów w cenie ... zł. za los.

Spółka nie będzie organizatorem loterii fantowej, a losy zakupione od organizatora loterii fantowej wydaje uczestnikom imprez nieodpłatnie. Loteria fantowa będzie urządzana przez organizację pożytku publicznego zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o grach hazardowych.

W świetle powyższych wyjaśnień stwierdzić należy, że ww. wydatki jakie poniesie Spółka na zakup losów loterii fantowej, organizowanej przez organizację pożytku publicznego, rozdawanych nieodpłatnie przez pracowników Spółki podczas realizowanych przez Spółkę na zlecenie kontrahenta akcji promocyjnych (imprezy targowej czy sprzedaży premiowej) przyczynią się do zwiększenia, zachowania i zabezpieczenia źródła jej przychodów. Tym samym Spółka będzie mogła zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów jako spełniające przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Spółki w kontekście okoliczności przedstawionych we wniosku jest zatem prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.