ITPB3/4510-249/15/16-S/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy nagrody z zysku wypłacone członkom Zarządu będącym pracownikami Spółki ale pełniącym te funkcje na podstawie aktu powołania stanowią koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów – po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2016 r. sygn. akt I SA/Bd 1041/15 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych nagród z wypracowanego zysku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłacanych nagród z wypracowanego zysku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka wypracowała w latach 2009-2014 zysk netto, który zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został przeznaczony między innymi na wypłatę nagród dla członków Zarządu. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję na podstawie aktu powołania, a wynagrodzenia i inne świadczenia uzyskanie z tego tytułu (w tym również nagrody z zysku), zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od których spółka jako płatnik pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Członkowie Zarządu obok pełnionych funkcji w Zarządzie Spółki, świadczą także pracę na rzecz Spółki na stanowiskach dyrektorskich na podstawie stosunku pracy. Wypłaty nagród z zysku zaewidencjonowane zostały przez Spółkę w księgach rachunkowych za lata 2010 - 2015 (w księgach rachunkowych 2010 roku - nagroda z zysku za 2009 rok, w księgach rachunkowych 2011 roku - nagroda z zysku za 2010 rok, itd.). W roku ujęcia nagrody w księgach rachunkowych, następowały także wypłaty dla członków Zarządu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nagrody z zysku wypłacone członkom Zarządu będącym pracownikami Spółki ale pełniącym te funkcje na podstawie aktu powołania stanowią koszty uzyskania przychodów...

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. W świetle powyższego, aby dany wydatek stanowił koszt uzyskania przychodów:

  • musi być poniesiony, tj. w ostatecznym rozrachunku pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
  • musi być definitywny a więc wartość poniesionego wydatku nie może być podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
  • musi pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika,
  • musi być poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
  • nie może znajdować się w grupie wydatków wskazanych w art. 16 ust.1 ustawy.

W ocenie Spółki, wszelkiego rodzaju nagrody, premie są wynagrodzeniem za dobrze wykonaną pracę, czego wynikiem jest osiągnięty dochód. Nagrody mają charakter motywacyjny i służą osiągnięciu dobrych wyników także w przyszłości, tak więc stanowią koszty uzyskania przychodów. Taki pogląd wyraził NSA w wyroku z 29 kwietnia 2014 r. (I FSK 220/12) oraz WSA w Krakowie w wyroku z 8 maja 2015 r. (I SA/Kr 536/15). Nagroda z zysku przyznana Członkom Zarządu to w istocie wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Zarządu. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż jest ona traktowana przez otrzymujących jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, a nie jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Kolejny argument przemawiający za uznaniem nagrody z zysku za koszt podatkowy wynika z art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy. Stanowi on, iż nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Gdyby ustawodawcy chodziło o wyłączenie z kosztów całej nagrody, wraz z pochodnymi, to by tak postanowił. Skoro natomiast w tym przepisie odwołał się tylko do składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, to tylko te wypłaty z kosztów uzyskania przychodów są wyłączone.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną Nr ITPB3/4510-249/15/PS, w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. W dniu 14 września 2015 r. Wnioskodawca wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej interpretacji. Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 19 października 2015 r. znak ITPB3/4510-1-51/15/MK (doręczonym w dniu 21 października 2015 r.). W skardze z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) na ww. interpretację wniesiono o jej uchylenie.

Wyrokiem z dnia 3 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 1041/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny Bydgoszczy uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. W wyroku tym sąd wskazał, że: (...)stosowana różna nomenklatura pojęciowa, mająca swoje umocowanie bądź to w prawie bilansowym taka jak: zysk netto, zysk po opodatkowaniu oraz zakotwiczone w prawie podatkowym sformułowanie "dochód po opodatkowaniu", nie ma znaczenia dla oceny podatkowoprawnej kwalifikacji wypłaconych z tych źródeł nagród, jako kosztu podatkowego. Zysk i dochód mimo, że nie są pojęciami tożsamymi, stanowią jedynie źródło, z jakiego podmiot opodatkowany czerpie fundusze na wypłatę nagrody. Dopiero wypłacenie nagrody z wypracowanego zysku ( dochodu ), a ściślej ze środków pieniężnych jakimi dysponuje spółka na rzecz pracowników, członków zarządu ewentualnie innych podmiotów - która to czynność ma charakter następczy, znajdujący umocowanie np. w uchwale wspólników, akcjonariuszy, w regulaminie przyznawania nagród - jest przedmiotem oceny w kontekście przepisów art. 15 ust. 1 i 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Zysk netto czy dochód po opodatkowaniu, podobnie jak inne źródła finansowania np. kapitały pieniężne, pożyczki itp. mogą stanowić źródło finansowania osoby prawnej, w tym również wynagrodzeń pracowników i członków zarządu, w roku ich uzyskania bądź w kolejnym roku podatkowym, a dopiero ich zaangażowanie w konkretne cele realizowane przez podmiot gospodarczy, jest oceniane z perspektywy ich poniesienia w celu uzyskania przychodów. Poniesiony z tego źródła wydatek należy więc oceniać mając na uwadze celowość i racjonalność takiego działania dla osiągnięcia przychodu, z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru nagród i premii.

Nie ulega wątpliwości, że nagroda wypłacona członkowi zarządu pełniącemu swoje funkcje z powołania, stanowi świadczenie uzyskane przez niego z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. Wobec tego, zważywszy na treść art. 16 ust. 1 pkt 57 in principio u.p.d.o.p., jej wypłacenie oznacza a contrario, że stanowi ona koszt uzyskania przychodu, a poniesiony w związku z tym wydatek, jako niezwiązany z konkretnym przychodem, stanowi koszt pośredni, który zgodnie z art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p. jest potrącalny w dacie jego poniesienia, tj. w dacie wypłaty nagrody członkom zarządu. Jeżeli natomiast koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą ( art. 15 ust. 4d zdanie drugie ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2016 r. sygn. akt I SA/Bd 1041/15 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.