ITPB3/4510-20/16-3/AW | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego do Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie wartość początkowa tego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych dla Wnioskodawcy pomniejszona o dokonane od tego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne?
ITPB3/4510-20/16-3/AWinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. przedsiębiorstwa
  4. zbycie
  5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia środków trwałych nabytych w ramach aportu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia środków trwałych nabytych w ramach aportu w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca otrzyma w przyszłości w drodze wkładu niepieniężnego wniesionego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych zespół składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W zamian za ww. wkład niepieniężny Wnioskodawca wyda wnoszącemu wkład („Spółka”) udziały w kapitale zakładowym Wnioskodawcy o wartości nominalnej równej wartości rynkowej przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu, a zatem w wyniku wniesienia przez Spółkę wkładu nie powstanie kapitał zapasowy (agio) Wnioskodawcy.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu do Wnioskodawcy wprowadzone zostały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu do Wnioskodawcy określona zostanie na podstawie art. 15 ust. ls ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Wnioskodawca na podstawie art. 16h ust. 3 w zw. z ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonywać będzie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować będzie metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę.

Do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu do Wnioskodawcy zastosowanie mogły mieć ograniczenia w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów Spółki wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego do Wnioskodawcy stanowić będą dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów od wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 15 ust. ls ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bez ograniczeń wynikających z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosowanych przez Spółkę...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego do Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie wartość początkowa tego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych dla Wnioskodawcy pomniejszona o dokonane od tego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne...

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2. W zakresie pytania oznaczonego numerem 1 zostanie Spółce wydane odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 – w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego do Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie wartość początkowa tego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych dla Wnioskodawcy pomniejszona o dokonane od tego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne.

Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 15 ust. lu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. ls, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie zaś ze wspomnianym w ww. przepisie art. 15 ust. ls ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

  1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład – w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
  2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia – w przypadku pozostałych składników.

Przedstawione powyżej przepisy – zdaniem Wnioskodawcy – w sposób kompleksowy regulują zagadnienie rozpoznania kosztu podatkowego w przypadku zbycia przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych składnika majątku otrzymanego przez tego podatnika w drodze wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Przepisy te wskazują jednoznacznie, że takim kosztem, w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest wartość początkowa tego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych (która jest jednakowa zarówno u dokonującego zbycia, tj. otrzymującego aport jak i u wnoszącego aport) pomniejszona o dokonane od tego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne.

Z tych względów w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego do Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie wartość początkowa tego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych dla Wnioskodawcy pomniejszona o dokonane od tego środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.