ITPB3/4510-190/15-2/KK | Interpretacja indywidualna

W którym momencie wydatki Spółki związane z realizacją Programu stanowić będą koszty uzyskania przychodu Spółki?
ITPB3/4510-190/15-2/KKinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. papier wartościowy
  3. potrącalność kosztów
  4. program motywacyjny
  5. programy lojalnościowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wdrożenia programu motywacyjnego skierowanego do członków zarządu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu wdrożenia programu motywacyjnego skierowanego do członków zarządu.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z siedzibą w Polsce i podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu planuje w latach 2015-2018 wdrożenie programu motywacyjnego (Program) skierowanego do członków zarządu Spółki (dalej: Uprawnieni lub Uczestnicy) opartego o emisję papierów wartościowych - warrantów subskrypcyjnych, na podstawie których Uprawnieni, będą mieli w przyszłości prawo objęcia akcji Spółki. W celu wyemitowania warrantów subskrypcyjnych walne zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę w przedmiocie implementacji Programu oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru warrantów oraz akcji obejmowanych w ramach tej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, ze wskazaniem, że uprawnionymi do objęcia wyemitowanych akcji (jeżeli do emisji dojdzie) będą Uczestnicy Programu.

Uprawnieni będą obywatelami polskimi mającymi miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oraz członkami zarządu Spółki zatrudnionymi na podstawie stosunku powołania lub stosunku pracy.

Wyemitowane warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji Spółki (1 akcja za 1 warrant) wyemitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzania o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w przypadku, gdy emisja warunkowa dojdzie do skutku. W razie podziału (split) lub scalenia (reverse split) akcji Spółki, liczba Akcji jaką Uczestnik Programu będzie mógł objąć z tytułu warrantów zostanie zwiększona/zmniejszona w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział/scalenie akcji Spółki, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

Warranty subskrypcyjne zgodnie ze swoja naturą nie rodzą prawa do dywidendy, udziału w majątku spółki po jej likwidacji, czy innych praw majątkowych, ani praw korporacyjnych w tym prawa głosu na walnym zgromadzeniu. Warranty subskrypcyjne wyemitowane w ramach organizowanego przez Spółkę Programu motywacyjnego będą imienne i nie będą mogły być zbywane na rzecz osób trzecich. Warranty będą podlegały dziedziczeniu.

Warranty będą przyznawane Uprawnionym nieodpłatnie w poszczególnych latach obowiązywania Programu, pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznych wyznaczanych przez Radę Nadzorczą na podstawie Regulaminu Programu. Prawo objęcia akcji wskutek realizacji praw z warrantów będzie przysługiwało Uprawnionym po upływie ostatniego roku obowiązywania Programu, po uiszczeniu ceny emisyjnej równej wartości nominalnej akcji.

Podstawą funkcjonowania Programu będzie Regulamin Programu przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie jego implementacji oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia szczegółów Programu.

W okolicznościach określonych w Programie (niespełnienie wymogów wynikających z Programu dotyczących pozostawania przez Uprawnionego w stosunku służbowym ze Spółką, w szczególności rozwiązania umowy z powodu jej ciężkiego naruszenia przez Uprawnionego) prawa z warrantu wygasną, a sam warrant zostanie umorzony przez Spółkę bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz Uprawnionych. W takiej sytuacji warrant nigdy nie będzie uprawniał do objęcia akcji, lecz wygaśnie bez realizacji praw z warrantu.

W związku z realizacją Programu Spółka poniesie szereg kosztów, w tym w szczególności kosztów doradztwa prawnego związanego z organizacją i przygotowaniem dokumentacji Programu

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (oznaczone we wniosku nr 1):

W którym momencie wydatki Spółki związane z realizacją Programu stanowić będą koszty uzyskania przychodu Spółki...

Zdaniem Spółki, wydatki związane z realizacją Programu stanowić będą koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto dany koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dniu, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 tekst jedn. ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Aby zatem dany wydatek stanowił koszt uzyskania przychodu, musi on zostać poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie może być wymieniony w negatywnym katalogu z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 16 ust. 1 ustawy nie zawiera żadnych wyłączeń związanych z wydatkami poniesionymi w związku z realizacją programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej.

Powyższe oznacza, że wydatki Spółki związane z realizacją Programu stanowić będą koszt uzyskania przychodu, o ile są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy).

Zdaniem Spółki wydatki związane z organizacją i realizacją Programu mają na celu zwiększenie efektywności członków zarządu Spółki, a więc osób w największym stopniu odpowiedzialnych za jej wynik finansowy - co w pośredni sposób będzie miało wpływ na zwiększenie przychodów podlegających opodatkowaniu. Przyznanie warrantów, a następnie akcji Spółki jest uzależnione od spełnienia przez uprawnionych określonych przez Spółkę celów związanych w szczególności z poprawą jej wskaźników finansowych oraz ciągłością zatrudnienia uprawnionych w Spółce. Nie ulega wątpliwości, że efektem Programu ma być utrzymanie kluczowych osób w Spółce oraz zwiększenie efektywności działań członków zarządu, które będzie prowadziło do bardziej efektywnej realizacji celów biznesowych oraz poprawy wyników Spółki, w tym wzrostu zysku bilansowego pozostającego w ścisłym związku z przychodem podatkowym. Tym samym wydatki związane z organizacją Programu pośrednio przyczyniają się do zwiększenia przychodów Spółki i powinny stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, o ile są faktycznie poniesione i prawidłowo udokumentowane.

Takie stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z 23 stycznia 2015 r., nr IBPBI/2/423-1464/14/KP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że: wydatki na realizację programu motywacyjnego, mogą mieć wpływ na zachowanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości przychodu Spółki, zatem wydatki na ten cel, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane, mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 sierpnia 2014 r., nr IPPB5/423-519/14-2/KS oraz w interpretacji z 23 maja 2014 r., nr IPPB5/423-158/14-4/AS.

Zdaniem Spółki, wydatki związane z organizacją Programu, są kosztami pośrednio związanymi z przychodami. Do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami zastosowanie ma art. 15 ust. 4d ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Tym samym, wydatki związane z realizacją Programu stanowić będą koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich poniesienia, czyli w dniu, na który ujęto dany koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dniu, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.