ITPB3/4510-14/15-3/KK | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie za Usługi, jako koszt pośrednio związany z przychodami Wnioskodawcy (w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy), Wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze?
ITPB3/4510-14/15-3/KKinterpretacja indywidualna
  1. koszty pośrednie
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. kredyt
  4. opłata
  5. prowizje
  6. usługi doradcze
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi doradcze w związku z udzielonym kredytem -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie momentu kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za usługi doradcze w związku z udzielonym kredytem.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, polskim rezydentem dla celów podatkowych.

Wnioskodawca zawarł umowę kredytu z bankiem, w celu sfinansowania prowadzonej działalności gospodarczej - spłaty obecnego zadłużenia oraz inwestycji (obecnie zakładane jest, że będzie to budowa obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz nabycie linii produkcyjnej/maszyn - które stanowić będą środki trwałe Inwestycje).

W związku z zaciągnięciem kredytu, Wnioskodawca poniósł szereg kosztów towarzyszących, w tym w szczególności wydatki na zakup usług doradztwa finansowego, aranżacji finansowania, w celu uzyskania bardziej atrakcyjnych warunków kredytowych oraz przyśpieszenia pozyskania finansowania (Usługi). Wynagrodzenie za usługi stanowi pochodną pozyskanego finansowania. Wynagrodzenie za aranżacje finansowania/doradztwo finansowe, nie jest prowizją bankową ani inną tego typu opłatą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy wynagrodzenie za Usługi, jako koszt pośrednio związany z przychodami Wnioskodawcy (w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy), Wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze...

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie za Usługi, jako koszt pośrednio związany z przychodami (w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy) Wnioskodawca powinien zaliczyć do kosztów podatkowych jednorazowo, w momencie poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze ww. ustawy.

Jak już wskazano powyżej, na gruncie ustawy o podatku dachowym od osób prawnych, wydatki mogą zostać zakwalifikowane jako koszty bezpośrednio związane z przychodami (art. 15 ust. 4 ustawy) albo koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami - tzw. koszty pośrednie (art. 15 ust. 4d ustawy).

Organy podatkowe definiują koszt bezpośrednio związany z przychodami jako koszt, który można powiązać z konkretnym przychodem; wydatek, którego brak zmniejszyłby konkretny przychód podatnika (pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 września 2007 r., nr 1401/BP-II/4210-56/07/JM), wydatki, które mają bezpośredni wpływ na wartość osiągniętych przychodów (pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 sierpnia 2007 r., nr 1401/BP-I/4210-52/07/MC).

Koszty pośrednie to natomiast tzw. koszty ogólnozakładowe czyli związane z całokształtem działalności podatnika. Wydatków takich nie da się przypisać wprost do określonych przychodów. Jak wskazują organy podatkowe (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 grudnia 2012 r., nr IPPB5/423-987/12-4/AB): (...) nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika - brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Każdy z tych wydatków jest związany z działalnością prowadzoną przez podatnika i przyczynia się w sposób ogólny do osiągania przez niego przychodów. Nie można jednak ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy.

Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenie za Usługi, jako niezwiązane z konkretnymi przychodami Spółki, powinno zostać zakwalifikowane jako koszt pośredni. Nie jest bowiem możliwe przypisanie do Usług związku z danym przychodem uzyskanym przez Wnioskodawcę. Usługi wykorzystywane są w całokształcie działalności Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty pośrednie są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu dłuższego niż rok, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku powinny zostać potrącone proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą. Metoda rozliczania kosztów w czasie ma zasadniczo zastosowanie do wydatków dotyczących usług ciągłych, wykonywanych przez okres dłuższy niż jeden rok podatkowy i tylko wtedy, gdy nie można ustalić, jaka część wydatków dotyczy danego okresu. Natomiast metoda ta nie dotyczy wydatków na usługi, które są wykonywane jednorazowo. Bez znaczenia jest fakt, że podatnik korzysta z efektów tych usług przez okres przekraczający jeden rok podatkowy.

Koszty poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie Usług mają charakter wydatków jednorazowych - zostały poniesione przez Wnioskodawcę jednorazowo i ich nie są w żaden sposób związane z konkretnym okresem. Usługi również miały jednorazowy charakter i nie były/nie są świadczone przez okres przekraczający jeden rok podatkowy.

Zatem wydatki na nabycie Usług powinny zostać potrącone jednorazowo, w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d zdanie pierwsze ustawy.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę, znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo wskazać można wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2014 r. (sygn. akt II FSK 1443/12), w którym uznano, że prowizja od kredytu powinna być kosztem jednorazowo i zaaprobowano stanowisko sądu I instancji, zgodnie z którym: Skarżąca mogła za dzień poniesienia kosztu uznać dzień wpisania do ksiąg rachunkowych wydatku, jakim jest prowizja, na podstawie dokumentów otrzymanych od Banku.

Pogląd Wnioskodawcy jest potwierdzany również przez organy podatkowe. Tak przykładowo:

  1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2012 r., sygn. IPPB5/423-1182/11-2/IŚ: (...)opłaty dodatkowe wymagane przez finansujących w związku z udzieleniem Spółce finansowania powinny być rozpoznawane jako koszt podatkowy inny niż bezpośrednio związany z przychodami. Tym samym, na podstawie przepisów art. 15 ust. 4d i ust. 4e updop, zdaniem Spółki stanowić będą jednorazowy koszt podatkowy w miesiącu dokonania przedmiotowej operacji gospodarczej, tj. uiszczenia opłat dodatkowych;
  2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 listopada 2011 r., sygn. ILPB3/423-409/11-2/JG: W konsekwencji, wydatki na (...) usługi i opinie doradcze, w tym związane z pozyskaniem finansowania dłużnego (...) poniesione w związku z rozbudową lotniska, przed rozpoczęciem i w trakcie trwania procesu inwestycyjnego, w części sfinansowanej środkami własnymi - stanowią w myśl art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia;
  3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 kwietnia 2011 r., sygn. ILPB4/423-15/11-2/ŁM: W związku z powyższym, wydatki poniesione na sporządzenie studium wykonalności, wynagrodzenie za sukces, opracowanie montażu finansowego oraz usługi doradcze polegające na rozliczeniu projektu poniesione przez Spółkę z własnych środków w celu pozyskania źródeł finansowania projektu, a związane z otrzymaniem środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, stanowią - w myśl art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.