ITPB3/4510-121/15/KK | Interpretacja indywidualna

Ustalenie podstawy opodatkowania przy zbyciu udziałów, których nabycie częściowo sfinansowane zostało z dotacji rozwojowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
ITPB3/4510-121/15/KKinterpretacja indywidualna
 1. beneficjent
 2. dotacja
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. objęcie (nabycie) akcji
 5. objęcie udziałów
 6. podstawa opodatkowania
 7. programy
 8. przychód
 9. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy zbyciu udziałów, których nabycie częściowo sfinansowane zostało z dotacji rozwojowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania przy zbyciu udziałów, których nabycie częściowo sfinansowane zostało z dotacji rozwojowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą funduszem kapitałowym non profit, wspierającym innowacyjne rozwiązania z sektora zaawansowanych technologii, medycyny, chemii, biotechnologii, IT/ICT, ekologii, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii (OZE). W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca udziela m.in. wsparcia kapitałowego innowacyjnym przedsięwzięciom. Celem utworzenia Spółki była realizacja projektu finansowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 3.1. „Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3. Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Dofinansowanie stanowiło zgodnie z treścią umowy wsparcie ze środków publicznych w formie dotacji rozwojowej. Wnioskodawca w dniu 18 grudnia 2013 r. zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości stosowną umowę o dofinansowanie. Wyżej wskazana dotacja została przeznaczona na wejścia kapitałowe tzn. dokonanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku preinkubacji przez obejmowanie udziałów w tych spółkach. Zgodnie ze wskazaną powyżej umową zaangażowanie kapitałowe w nowo powstałą spółkę nie może przekroczyć okresu 10 lat, co oznacza, że po upływie tego okresu Wnioskodawca musi dokonać wyjścia kapitałowego z inwestycji w drodze zbycia udziałów (przez które rozumie się m.in.: odsprzedaż udziałów w inkubowanej spółce pomysłodawcy, zbycie udziałów osobie trzeciej, wykup menadżerski lub umorzenie udziałów za wynagrodzeniem w spółce).

Wnioskodawca w najbliższej przyszłości przewiduje możliwość zbycia udziałów w spółce portfelowej, które nabył wnosząc wkład pieniężny, przy czym należy zaznaczyć, że wnoszony przez Wnioskodawcę wkład gotówkowy pokrywany jest w części 88,39% ze środków publicznych, w pozostałej zaś części (11,61%) stanowi własny wkład finansowy Wnioskodawcy. Środki wniesione przez Wnioskodawcę tytułem wkładu stanowią dla spółek portfelowych pomoc de minimis. Wynagrodzenie uzyskane ze zbycia udziałów Wnioskodawca przeznaczy następnie w wysokości 70% całości wynagrodzenia na reinwestycję

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy podstawę opodatkowania stanowić będzie cała cena sprzedaży określona w umowie zbycia udziałów bez możliwości pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu (art.16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)...
 2. Czy podstawę opodatkowania należy wyliczyć następująco:
  1. cena sprzedaży x 88,39% bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu oraz
  2. cena sprzedaży x 11,61% pomniejszona o koszty uzyskania przychodu (podatek od dochodu)

z uwagi na finansowanie nabycia udziałów w części za środki publiczne oraz w części wkładem własnym Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja polegająca na zbyciu udziałów będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W związku z tym Wnioskodawca powinien ustalić przychód z transakcji zbycia udziałów, który będzie stanowiła cena uzyskana z tytułu sprzedaży udziałów (cena określona w umowie zbycia). Dochody uzyskane przez Wnioskodawcę ze zbycia udziałów w spółkach nabytych uprzednio ze środków wsparcia przeznaczone na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej nie podlegają, w ocenie Wnioskodawcy, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47, 48, 52, 53 ustawy, ponieważ ze zwolnienia zgodnie ze wskazanymi przepisami korzystają wyłącznie środki w nich wymienione. Środki otrzymane z dofinansowania korzystały ze zwolnienia w momencie ich otrzymania, natomiast kolejne operacje dokonywane z wykorzystaniem tych środków stanowią dochody z innego zdarzenia prawnego niż otrzymywanie dofinansowania. Zdaniem Wnioskodawcy podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowić będzie cena sprzedaży udziałów (przychód), jednak do podstawy opodatkowania należy zaliczyć cenę sprzedaży x 88,39% + (plus) cenę sprzedaży x 11,61% - (minus) koszty uzyskania przychodu w części finansowanej z wkładu własnego Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie zbycia udziałów w części sfinansowanej wkładem własnym będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na objęcie ww. udziałów. Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów. Jednak w omawianym przypadku (nabycia części udziałów z wkładu własnego Wnioskodawcy) mówimy o zbyciu udziałów, nie o ich nabyciu lub objęciu. Ze względu na fakt, że Wnioskodawca finansował nabycie części udziałów wkładem własnym (11,61%) do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów w tej części należy zaliczyć wydatki poniesione na ich nabycie. Otrzymane przez Wnioskodawcę środki pomocowe w postaci dotacji rozwojowej na wejście kapitałowe polegające na nabyciu udziałów w spółce powstałej w wyniku preinkubacji na mocy przepisu art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu z opodatkowania, zatem wydatki poniesione na nabycie udziałów z uwagi na ww. zwolnienie przedmiotowe nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Nie można zatem środkami zwolnionymi z opodatkowania wykreować kosztów podatkowych. W oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe należy uznać, że wydatki na nabycie udziałów sfinansowanych z dotacji rozwojowej nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w momencie sprzedaży tych udziałów, ponieważ nie znajdzie w tym przypadku zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza możliwość zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów) osiągniętych z określonego typu dofinansowań. Poprzez zbycie udziałów nabytych z dotacji rozwojowej nie powstanie zatem „kolejny przychód”, a sam fakt zbycia nie zmienia charakteru niekosztowego nabytych praw. Z tego względu w przypadku zbycia udziałów w części, w której nabycie sfinansowane zostało z przyznanej Wnioskodawcy dotacji rozwojowej wyłącza zastosowanie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten znajdzie natomiast zastosowanie w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokona nabycia udziałów ze środków obrotowych nie podlegających wyłączeniu z ogólnej kategorii kosztów. Z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku nabycia udziałów ze środków własnych Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe stanowisko, zdaniem Wnioskodawcy podatkiem dochodowym od osób prawnych objęta będzie cała kwota uzyskana ze zbycia udziałów pomniejszona w części nabytej ze środków własnych Wnioskodawcy o koszty uzyskania przychodu (koszty nabycia udziałów w części 11,61%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. (art. 7 ust. 2 ustawy).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie jedynie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii, a także enumeratywnie wyliczył, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy, można więc stwierdzić, że - co do zasady - przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi może on rozporządzać.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy i podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że środki otrzymane ze zbycia udziałów innowacyjnych spółek powstałych w wyniku preinkubacji stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 58 niniejszej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia sposobu ustalenia podstawy opodatkowania w związku ze zbyciem udziałów w spółkach portfelowych, nabytych uprzednio za wkład pieniężny pokryty w części 88,39% ze środków publicznych (dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), a w części 11,61% ze środków własnych.

Zauważyć należy, że środki otrzymane z dofinansowania skorzystały ze zwolnienia w momencie ich otrzymania, natomiast kolejne operacje związane z gospodarowaniem tymi środkami stanowią dochody z innego zdarzenia prawnego niż otrzymanie dofinansowania, a w szczególności z tytułu zbycia udziałów nabytych uprzednio ze środków pochodzących z dofinansowania.

Mając zatem na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz okoliczności przedstawione we wniosku stwierdzić należy, że dochody uzyskane przez Wnioskodawcę ze zbycia udziałów w spółkach portfelowych, w tym również nabyte uprzednio częściowo ze środków publicznych, przeznaczone na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Równocześnie wskazać należy, że przy ustaleniu podstawy opodatkowania kosztem uzyskania przychodów będą wydatki jakie Wnioskodawca poniósł na nabycie przedmiotowych udziałów jedynie w części sfinansowanej własnymi środkami ( a więc w części 11,61%).

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.