ITPB3/423-65/14/15-S/PS | Interpretacja indywidualna

Czy utworzony odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych (wynikający z obowiązku nałożonego art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) można ująć w ciężar kosztów uzyskania przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/423-65/14/15-S/PSinterpretacja indywidualna
  1. fundusz remontowy
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. lokal użytkowy
  4. odpisy
  5. spółdzielnie mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów – po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 października 2014 r. sygn. akt I SA/Bk 402/14 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2014 r. (data wpływu 11 lutego 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada w swoich zasobach lokale użytkowe, zajmowane na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności i umowy najmu. Realizując zapisy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. Odpisy na fundusz remontowy obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy utworzony odpis na fundusz remontowy od lokali użytkowych (wynikający z obowiązku nałożonego art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) można ująć w ciężar kosztów uzyskania przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Spółdzielni odpis na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, utworzony od lokali użytkowych, stanowi koszt uzyskania przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ww. ustawy nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy. Stosownie do art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia mieszkaniowa tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, a odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 3 tej ustawy obowiązek wpłat na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spółdzielni prócz użytkowników lokali mieszkalnych dotyczy także dysponentów lokali użytkowych.

Stanowisko Spółdzielni potwierdza wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1013/11, wyrok NSA z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt II FSK 2512/11 oraz wyrok NSA z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. akt II FSK 266/12.

W dniu 30 kwietnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną Nr ITPB3/423-65/14/PS, w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2014 r. jest nieprawidłowe. W dniu 13 maja 2014 r. Wnioskodawca wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej interpretacji. Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 24 czerwca 2014 r. znak ITPB3/423W-21/14/PS (doręczonym w dniu 27 czerwca 2014 r.). W skardze z dnia 1 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) na ww. interpretację wniesiono o jej uchylenie.

Wyrokiem z dnia 15 października 2014 r., sygn. akt I SA/Bk 402/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny Białymstoku uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. W wyroku tym sąd wskazał, że: (...)Skoro wpłaty na fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a obowiązek ich ponoszenia dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którym jest nie tylko samodzielny lokal mieszkalny, ale także lokal o innym przeznaczeniu, to należy uznać, że również odpisy na ten fundusz dokonywane od lokali użytkowych, stanowią koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) u.p.d.o.p. w zw. z art. 6 ust. 3 u.s.m.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 października 2014 r. sygn. akt I SA/Bk 402/14 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB3/423-65/14/PS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.