ITPB3/423-442b/14/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowanych odsetek od pożyczki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 31 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowanych odsetek od pożyczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 31 października 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowanych odsetek od pożyczki.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną mającą siedzibę w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca planuje wniesienie wkładu pieniężnego do swojej spółki zależnej (spółki kapitałowej - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z siedzibą w Polsce) otrzymując w zamian udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Wnioskodawca wskazuje, że wniesienie wkładu pieniężnego do spółki zależnej będzie sfinansowane w całości pożyczką. Finansowanie zewnętrzne będzie pochodzić wyłącznie od podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą. Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, że wysokość oprocentowania związanego z pożyczką zaciągniętą od podmiotu powiązanego określona zostanie w wysokości rynkowej. Ograniczenia zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będą miały zastosowania w przedmiotowej kwestii, gdyż pomimo faktu, że przedmiotowa pożyczka zostanie zaciągnięta od podmiotu powiązanego, to podmiot ten nie znajdzie się w dyspozycji przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W zależności od ustaleń biznesowych, odsetki od finansowania zewnętrznego będą spłacane na bieżąco i/lub kapitalizowane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy odsetki, które będą kapitalizowane, od finansowania opisanego powyżej (pożyczki bądź kredytu), które Wnioskodawca planuje zaciągnąć stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich kapitalizacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki, które będą kapitalizowane, od finansowania opisanego w stanie przyszłym (pożyczki bądź kredytu), które Wnioskodawca planuje zaciągnąć, stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich kapitalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Oznacza to, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu tych wskazanych w katalogu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kosztami uzyskania przychodów mogą być zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów, tzn. są wydatkami mającymi ekonomiczne uzasadnienie z punktu widzenia prowadzonej działalności.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej jest istotne z punktu widzenia strategii biznesowej Wnioskodawcy, związanej z generowaniem przychodów podatkowych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). Z kolei w myśl art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Zgodnie z powyższym, odsetki od zaciągniętych zobowiązań (w szczególności w postaci kredytów lub pożyczek) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich kapitalizacji (to jest dodania kwoty odsetek do kwoty głównej pożyczki) lub faktycznej zapłaty. Nie są zaś kosztem odsetki naliczone, które nie zostały faktycznie zapłacone.

Z kolei art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy reguluje zasady rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów, które wiążą się bezpośrednio z nabyciem lub objęciem udziałów (akcji). W myśl tego przepisu, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Biorąc pod uwagę treść przytoczonych powyżej przepisów, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż odsetki od finansowania nie stanowią tzw. „wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)” określonych w art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, a zatem odsetki te będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty lub kapitalizacji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) i ust. 11 ustawy.

Zgodnie z wypracowaną linią interpretacyjną organów podatkowych, użyte w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie „wydatki na objęcie lub nabycie” oznacza wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie lub objęcie udziałów, bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie lub objęcie. Do typowych kosztów warunkujących nabycie lub objęcie udziałów zalicza się zapłaconą cenę (w przypadku zakupu udziałów), wartość wkładu gotówkowego (w przypadku objęcia udziałów nowej emisji), opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego.

W przedmiotowej sprawie, odsetki od finansowania udzielonego Wnioskodawcy na objęcie udziałów (wniesienie wkładu pieniężnego) nie będą wydatkiem warunkującym objęcie udziałów. Wydatkami warunkującymi ich objęcie, jak wskazano wyżej, są: kwota wkładu pieniężnego czy opłaty notarialne. Natomiast wydatek w postaci spłaty odsetek od otrzymanego finansowania jest związany jedynie ze sposobem sfinansowania wydatków na objęcie udziałów a nie z samym objęciem. Wobec powyższego odsetki od udzielonego Wnioskodawcy finansowania nie będą stanowiły „wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tym miejscu Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, iż powyższe zagadnienie, tj. kwestia dotycząca odsetek związanych ze źródłami finansowania nabycia lub objęcia udziałów, była wielokrotnie poruszana przez Ministra Finansów. Zgodnie z ukształtowaną linią interpretacyjną, odsetki od finansowania nabycia lub objęcia udziałów nie stanowią wydatku na nabycie udziałów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Przykładowo, pogląd taki został zaprezentowany w interpretacji indywidualnej z dnia 15 marca 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-1482/11/AK, w której organ ten uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym „na podstawie art. 15 ust. 1 updop, art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) updop oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, odsetki od finansowania udzielonego jej na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w Nabywanych Spółkach będą stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji.

Kwestia ta była także przedmiotem szeregu innych interpretacji organów podatkowych, między innymi:

  • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r., sygn. IPPB5/423-274/11-3/DG,
  • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 września 2013 r., sygn. ITPB3/423-254/13/PST,
  • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 września 2013 r., sygn. ILPB3/423-288/13-2/PR.
  • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 maja 2012 r., sygn. IPPB3/423-99/12-2/DP,
  • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. IPPB3/423-180/13-2/AG,
  • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. ITPB3/423-645/11/MK.

Reasumując, w przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca stoi na stanowisku, że odsetki, które będą kapitalizowane, od finansowania opisanego powyżej (pożyczki bądź kredytu), które Wnioskodawca planuje zaciągnąć stanowią koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w momencie ich kapitalizacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.