ITPB3/423-393/12/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w związku z faktem, że wydatki kwalifikowane uczestnictwa w targach, jako wystawca, zostały poniesione w 2010 r. jest obowiązek dokonania korekty zeznania rocznego za rok 2010, skoro dofinansowanie Wnioskodawca otrzyma w 2012 r.?Czy w przypadku braku konieczności korygowania zeznania rocznego za rok 2010 otrzymane dofinansowanie należy ująć jako pozostałe przychody w 2012 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2012 r. (data wpływu 18 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

Wnioskodawca złożył trzy wnioski o dofinansowanie w ramach projektu własnego samorządu województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 5.5 Promocja i Rozwój Markowych Produktów w związku z udziałem w następujących targach:

 • Targi w W., które odbyły się w dniach 23-26 marca 2010 r.,
 • Targi w P, które odbyły się w dniach 18-20 maja 2010 r.,
 • Targi w B, które odbyły się w dniach 14-16 września 2010 r.

Projekt ten współfinansowany jest ze środków budżetu państwa (jeżeli dotyczy) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu własnego Samorządu Województwa.

Wnioskodawca poniósł wydatki ze środków własnych, które zostały zaksięgowane, jako koszty uzyskania przychodów w 2010 r.

W 2011 r. Wnioskodawca otrzymał informację, iż pozytywnie zaopiniowano jego wnioski i dnia 7 września 2011 r. podpisał trzy umowy o dofinansowanie wyżej wymienionych projektów. Stroną umowy jest Samorząd Województwa.

Wszystkie koszty, udokumentowane fakturami, uznane zostały za kwalifikowane.

Dofinansowania Wnioskodawca jeszcze nie otrzymał. Planowany termin otrzymania dotacji to sierpień 2012r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z faktem, że wydatki kwalifikowane uczestnictwa w targach, jako wystawca, zostały poniesione w 2010 r. jest obowiązek dokonania korekty zeznania rocznego za rok 2010, skoro dofinansowanie Wnioskodawca otrzyma w 2012 r....
 2. Czy w przypadku braku konieczności korygowania zeznania rocznego za rok 2010 otrzymane dofinansowanie należy ująć jako pozostałe przychody w 2012 r....

Prezentując własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) Spółka wskazuje, iż jako osoba prawna złożyła w 2010 r. trzy wnioski o dofinansowanie w ramach projektu własnego samorządu województwa kujawsko-pomorskiego realizowanego w ramach na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 5.5 Promocja i Rozwój Markowych Produktów w związku z uczestnictwem w międzynarodowych targach w W.,P. i B.. W dniu 7 września 2011 r. została podpisana umowa, natomiast dofinansowanie Wnioskodawca jeszcze nie otrzymał W związku z tym – zdaniem Spółki – ocenę prawną zaistniałego stanu faktycznego należy rozpatrzyć na gruncie stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 52 i pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców oraz środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 17 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju stanowi, że sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych. Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UEL210 z 31 lipca 2006 r., str. 1),
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006r., str. 1).

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Jednostka zauważa, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Dofinansowanie jakie otrzymał Wnioskodawca związane jest z realizacją projektu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, który jest jednym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie lat 2007-2013. Stanowi element systemu wdrażania Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. Program ten jest podstawowym instrumentem rozwoju, jakim dysponują organy samorządu województwa. Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 został przygotowany na podstawie przepisów Rozporządzenia ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie. Krajowe ramy prawne dla opracowania i realizacji RPO stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, ze zm.). Środki na finansowanie programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, mającym za zadanie zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej.

Zatem środki, które Wnioskodawca otrzyma w roku 2012 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, są wolne od podatku na podstawie wyżej wskazanego art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast środki, które w roku 2012 w ramach ww. działania, Wnioskodawca otrzyma, w formie dotacji z budżetu państwa, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 cyt. ustawy.

Zatem – zdaniem Wnioskodawcy – otrzymana w 2012 r. dotacja, jako korzystająca ze zwolnienia, nie powinna być ujęta jako przychód 2012 r.

Przedstawiając stanowisko w zakresie pierwszego pytania, Wnioskodawca uważa, iż skoro poniósł koszty w 2010 r. ze środków własnych, to nie ma obowiązku korygowania zeznania za 2010 r., albowiem art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 52 i 53. Wydatki natomiast poniesione przez Wnioskodawcę w związku z realizacja projektów poniesione zostały ze środków własnych

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) wynika, iż Wnioskodawca zawarł z samorządem województwa kujawsko – pomorskiego umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 Wzmocnienie Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 5.5 Promocja i Rozwój Markowych Produktów. Przedmiotowe środki otrzymał w miesiącu sierpniu 2012 r. Wydatki kwalifikowane w ramach niniejszego projektu poniósł w 2010 r. i w tym roku ujął je jako koszty uzyskania przychodów.

Odnosząc się do niniejszego należy wskazać, iż źródłami finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa na lata 2007-2013 są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz towarzyszące im współfinansowanie krajowe.

Komisja Europejska przekazuje Polsce środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w formie płatności zaliczkowych, płatności okresowych i płatności salda końcowego. Środki przekazywane Polsce przez Komisję Europejską we wspomnianej wyżej formie wpływają na wyodrębnione rachunki bankowe, prowadzone w euro i zarządzane przez Ministra Finansów. Z rachunków tych, środki po przewalutowaniu na złote, przekazywane są na centralny rachunek dochodów budżetu państwa na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowią dochód budżetu państwa.

Wydatki na realizacje programów operacyjnych planowane są w części budżetowej właściwego dysponenta, przy czym środki przeznaczone na dotacje rozwojowe dla samorządów województw pełniących role instytucji zarządzających w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz instytucji pośredniczących w PO Kapitał Ludzki są planowane w części budżetowej, której dysponentem jest Minister Rozwoju Regionalnego, a następnie przekazywane w formie dotacji rozwojowej samorządowi województwa. Wydatki na realizacje programów operacyjnych zaplanowane w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów, tj. ministrów właściwych, przekazywane są na rzecz beneficjentów w formie zaliczki lub refundacji (bądź za pośrednictwem instytucji pośredniczących II stopnia z sektora finansów publicznych). W przypadku płatności na rzecz beneficjenta dokonywane są przez samorząd województwa bądź za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Środki przekazywane przez Komisję Europejską, jako zaliczki oraz płatności okresowe i płatności końcowe na rzecz programów operacyjnych zostają włączone do budżetu państwa jako jego dochody i są gromadzone na rachunku dochodów budżetu państwa prowadzonym przez Ministra Finansów w Narodowym Banku Polskim. Z kolei z budżetu państwa środki te są przekazywane w formie dotacji rozwojowej na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Instytucję Zarządzającą, na podstawie informacji przekazanych przez IZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami kontraktu wojewódzkiego zawartego na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 84, poz. 712, ze zm.).

Na podstawie kontraktu wojewódzkiego samorząd województwa, jako Instytucja Zarządzająca RPO, otrzymuje środki z budżetu państwa w postaci dotacji rozwojowej na wydatki służące finansowaniu realizacji, w ramach rocznych limitów określonych w ustawie budżetowej. Dotacja stanowi dochód samorządu województwa. Może ona być przekazana w formie zaliczki lub zwrotu wydatków poniesionych na realizacje na podstawie uzgodnionego harmonogramu, przygotowanego przez samorząd województwa.

Płatności na rzecz beneficjentów dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą w formie refundacji poniesionych wydatków lub zaliczki. Podstawę do przekazania środków stanowi umowa pomiędzy Instytucją Zarządzającą a beneficjentem oraz poprawnie sporządzony i zatwierdzony wniosek o płatność.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie ww. przepisu przychodem jest – co do zasady – każda wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika (względnie na jego rachunek) wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

Rozważając charakter środków finansowych, które otrzymuje Wnioskodawca na realizację opisanego projektu należy odnieść się do regulacji art. 17 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którą sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Z przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) wynika, iż przedmiotowe środki Wnioskodawca otrzymał w sierpniu 2012 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Natomiast stosownie do treści art. 5 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b.

Na podstawie art. 111 pkt 16 cytowanej ustawy, dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są: środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Przez środki europejskie rozumie się natomiast środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 – art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów.

Na podstawie art. 202 ust. 1 tej ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Takie pochodzenie przedmiotowych środków finansowych otrzymanych przez Wnioskodawcę daje możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców. Jednocześnie, także na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ww. ustawy, środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są wolne od podatku dochodowego.

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzić należy, iż uzyskana przez Wnioskodawcę kwota dofinansowania w formie refundacji wydatków kwalifikowanych, stanowić będzie – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przychód podatkowy, korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych. Co więcej, na taką kwalifikację przedmiotowych środków nie ma wpływu okoliczność, czy w związku z ich otrzymaniem Spółka zobowiązana jest do korygowania zeznania rocznego za rok 2010 r.

Dlatego też nie można uznać za prawidłowe stanowiska Spółki, jakoby „otrzymana w 2012 r. dotacja, jako korzystająca ze zwolnienia, nie powinna być ujęta jako przychód 2012 r.”.

Odnosząc się do kwestii podatkowego ujmowania kosztów kwalifikowanych, ponoszonych przez Wnioskodawcę, należy wskazać, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wobec ogólnego charakteru powołanej definicji, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. W szczególności, należy zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie skutkującej dokonaniem jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów.

I tak, np. w art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wskazał, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Co istotne, użyte w przywołanym unormowaniu sformułowanie „bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów)” nie oznacza, że chodzi wyłącznie o wydatki i koszty wcześniej, uprzednio sfinansowane z określonych dochodów (przychodów) podatnika, tj. sfinansowane przed ich poniesieniem, lecz również o wydatki i koszty, które zostały poniesione, a następnie zwrócone. Tak więc wyłączenie, o którym mowa w niniejszym przepisie dotyczy także wydatków, które zostały najpierw przez podatnika poniesione, a dopiero później zrefundowane.

Zatem, wydatki Spółki poniesione w ramach realizowanego projektu pokryte środkami zwolnionymi od opodatkowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec tego – odnosząc powyższe do analizowanego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) – po otrzymaniu dofinansowania podatnik jest zobowiązany do skorygowania – zmniejszenia – kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania – zwiększenia – podatku dochodowego (zaliczek za okresy rozliczeniowe), w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają szczególnych zasad dokonywania korekt kosztów uzyskania przychodów. Należy również zauważyć, iż otrzymanie refundacji nie zmienia momentu poniesienia i potrącenia kosztu a jedynie wpływa na wysokość kosztu bądź też całkowite wykluczenie wydatku z kosztów podatkowych. Zatem korekty kosztów powinny odnosić się do tych okresów rozliczeniowych, w których koszty te były ujęte w rachunku podatkowym.

Stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

W przedstawionym stanie faktycznym podlegające refundacji wydatki kwalifikowane objęte dofinansowaniem w ramach realizowanego projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodów stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem, skoro omawiane wydatki zostały uznane za kwalifikowane w ramach projektu, a Wnioskodawca ujął je w kosztach podatkowych za rok 2010, to winien on skorygować te koszty, co może skutkować również koniecznością dokonania korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8 za rok podatkowy 2010.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.