ITPB2/4511-1076/15/TJ | Interpretacja indywidualna

Koszty przewodu doktorskiego jako koszty uzyskania przychodu.
ITPB2/4511-1076/15/TJinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. koszty uzyskania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2015 r. (data wpływu 3 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni – z zawodu magister pielęgniarstwa ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego, których tematyka związana jest z prewencją zakażeń szpitalnych m.in. zakażeń układu moczowego – poniosła wydatki w związku z przeprowadzonym przewodem doktorskim w dziedzinie nauk o zdrowiu. Na koszt ten składały się wpłata dla Uniwersytetu jako wynagrodzenie dla promotora i recenzentów. Tematem rozprawy doktorskiej jest „...”.

Uzyskanie tytułu doktora będzie wyróżniało Wnioskodawczynię spośród innych przedstawicieli zawodu, a więc poprawi pozycje Wnioskodawczyni jako wykładowcy na obecnym rynku, a zatem pozwoli na osiągnięcie wyższego wynagrodzenia za przeprowadzone szkolenia. Ponadto niektórzy pracodawcy wymagają od wykładowców posiadania podwyższonych kwalifikacji np. tytułu doktora (np. wyższe uczelnie, firmy zajmujące się działalnością edukacyjną w zakresie zdrowia). Podniesienie poziomu wiedzy w trakcie prowadzonych badań naukowych oraz przewodu doktorskiego pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy, która jest niezbędna do przeprowadzenia szkoleń będących przedmiotem działalności gospodarczej. Poniesiony wydatek obiektywnie przyczyni się więc do osiągnięcia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wydatki poniesione na uzyskanie tytułu doktora mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ponieważ poniesiony wydatek dotyczący opłacenia przewodu doktorskiego, którego przedmiotem jest praca naukowa w zakresie bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą poprawi Jej pozycje pozycję – jako wykładowcy – na rynku, a zatem pozwoli na osiągnięcie wyższego przychodu w związku z prowadzona działalnością gospodarczą, powinien zostać zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późń. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte w zacytowanym przepisie oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zauważyć należy, iż przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wykazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla stwierdzenia, czy wydatki takie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej istotne jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Zatem, za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni – z zawodu magister pielęgniarstwa ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego, których tematyka związana jest z prewencją zakażeń szpitalnych m.in. zakażeń układu moczowego – poniosła wydatki w związku z przeprowadzonym przewodem doktorskim w dziedzinie nauk o zdrowiu. Na koszt ten składały się wpłata dla Uniwersytetu jako wynagrodzenie dla promotora i recenzentów. Uzyskanie tytułu doktora będzie wyróżniało Wnioskodawczynię spośród innych przedstawicieli zawodu, a więc poprawi pozycję Wnioskodawczyni jako wykładowcy na obecnym rynku, a zatem pozwoli na osiągnięcie wyższego wynagrodzenia za przeprowadzone szkolenia. Ponadto przyczynić się może do zdobycia nowych zleceń, ponieważ niektórzy pracodawcy wymagają od wykładowców posiadania podwyższonych kwalifikacji np. tytułu doktora (np. wyższe uczelnie, firmy zajmujące się działalnością edukacyjną w zakresie zdrowia). Podniesienie poziomu wiedzy w trakcie prowadzonych badań naukowych oraz przewodu doktorskiego pozwoli na wykorzystanie zdobytej wiedzy, która jest niezbędna do przeprowadzenia szkoleń będących przedmiotem działalności gospodarczej.

Na podstawie tak opisanego zdarzenia przyjąć zatem należy, że przeprowadzenie przewodu doktorskiego, związane jest z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej oraz podjęte zostało w celu uzyskania przychodów z tej działalności. Niewątpliwie bowiem uzyskanie tytułu doktora przyczyniać się będzie do zdobycia nowej wiedzy niezbędnej w prowadzonej działalności, jak również będzie miało wpływ na Jej pozycję na rynku.

Wobec tego, wydatki poniesione w związku przeprowadzeniem przewodu doktorskiego, wymienione przez Wnioskodawczynię tj. wpłata dla Uniwersytetu jako wynagrodzenie dla promotora i recenzentów, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane – mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie zauważyć należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie istnienia takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o treść wniosku. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
IPPB1/4511-295/16-2/MT | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
IBPB-1-1/4510-88/16/SG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.