ITPB1/4511-907/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy ponoszone koszty z tytułu kursu języka angielskiego Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej?
ITPB1/4511-907/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. kurs
 4. nauka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2015 r. (data wpływu 26 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia poniesionych wydatków na naukę języka obcego do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia poniesionych wydatków na naukę języka obcego do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 6 listopada 2013 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, podatek rozlicza na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz opłaca podatek według skali podatkowej. Przedmiotem działalności jest praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z). Obecnie głównym odbiorcą usług Wnioskodawcy jest szpital publiczny, z którym zawarł kontrakt na świadczenie dyżurów szpitalnych oraz dwie placówki medyczne, w których jest lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

Przez cały czas Wnioskodawca stara się podnosić swoje kwalifikacje w celu świadczenia coraz bardziej profesjonalnych i szerszych usług z zakresu medycyny aby móc dotrzeć do coraz większej liczby pacjentów, co będzie miało wpływ na uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z prowadzonej przez Niego działalności. Aby to osiągnąć, musi ciągle się szkolić. Wymaga to ponoszenia różnych kosztów.

Obecnie Wnioskodawca jest w trakcie specjalizacji, po której uzyska I stopień specjalizacji lekarza internisty. Warunkiem uzyskania stopnia specjalizacji jest zdanie egzaminów. Jedna część egzaminu jest przygotowana w języku angielskim, co wymaga dobrej znajomości tego języka. Egzamin zobowiązuje lekarza do wykazania się praktyczną wiedzą w stopniu umożliwiającym:

 1. rozumienie tekstu pisemnego, w szczególności dotyczącego literatury fachowej i piśmiennictwa lekarskiego,
 2. porozumiewanie się z pacjentem, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 3. pisanie tekstów medycznych, w szczególności opinii i orzeczeń lekarskich,

W tym celu Wnioskodawca zapisał się na kurs języka angielskiego aby się dobrze przygotować do zdania tego egzamin.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ponoszone koszty z tytułu kursu języka angielskiego Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, aby zwiększyć przychody w prowadzonej działalności gospodarczej musi zdać egzamin specjalistyczny. Aby to zrobić istnieje potrzeba dobrej znajomość języka angielskiego. Dlatego też Wnioskodawca uważa, że ponoszone koszty na kurs języka angielskiego mają związek przyczynowo-skutkowy z osiąganym przychodem.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych z "lekarza medycyny ogólnej" na "lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych" będzie miało bezpośredni wpływ na uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody tzn. obecnie stawki za godzinę pracy w przychodniach i szpitalach dla lekarza ogólnego kontaktu oscylują w granicach 40-60 zł za godzinę. Po uzyskaniu specjalizacji stawki oscylują w granicach 70-100 zł za godzinę pracy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Przez pojęcie „zachować” należy rozumieć „dochować coś w stanie niezmienionym, nienaruszonym, utrzymać”. Natomiast „zabezpieczyć” oznacza „uczynić bezpiecznym, niezagrożonym, dać ochronę”. Można więc przyjąć, że koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, które umożliwią dalsze funkcjonowanie źródła. Kosztami podatkowymi są zarówno koszty, które pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z przychodami podatkowymi, jak również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, jednak dla prawidłowego funkcjonowania źródła przychodu poniesienie ich jest uzasadnione.

Kwalifikując zatem wydatek w koszty podatkowe trzeba stwierdzić, że spełnia on dwa warunki: wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów oraz nie może to być wydatek wymieniony w zamkniętym katalogu negatywnym, wymienionym w przepisie art. 23 ustawy.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie kursu języka angielskiego nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Konieczne jest również wykazanie związku przyczynowego między poniesionymi wydatkami, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu.

Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z odbyciem kursu języka angielskiego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie, czy:

 • wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
 • wydatki służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że od 6 listopada 2013 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, podatek rozlicza na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz opłaca podatek według skali podatkowej. Przedmiotem działalności jest praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z). Obecnie głównym odbiorcą usług Wnioskodawcy jest szpital publiczny, z którym zawarł kontrakt na świadczenie dyżurów szpitalnych oraz dwie placówki medyczne, w których jest lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Przez cały czas stara się podnosić swoje kwalifikację w celu świadczenia coraz bardziej profesjonalnych i szerszych usług z zakresu medycyny aby móc dotrzeć do coraz większej liczby pacjentów, co mocno będzie miało wpływ na uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z prowadzonej przez Niego działalności. Aby to osiągnąć musi ciągle się szkolić. Wymaga to ponoszenia różnych kosztów.

Obecnie jest w trakcie specjalizacji, po której uzyska I stopień specjalizacji lekarza internisty. Warunkiem uzyskania stopnia specjalizacji jest zdanie egzaminów. Jedna część egzaminu jest przygotowana w języku angielskim, co wymaga dobrej znajomości tego języka. Egzamin zobowiązuje lekarza do wykazania się praktyczną wiedzą w stopniu umożliwiającym:

 1. rozumienie tekstu pisemnego, w szczególności dotyczącego literatury fachowej i piśmiennictwa lekarskiego,
 2. porozumiewanie się z pacjentem, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 3. pisanie tekstów medycznych, w szczególności opinii i orzeczeń lekarskich,

W tym celu Wnioskodawca zapisał się na kurs języka angielskiego aby się dobrze przygotować do zdania tego egzamin.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności – zawarte w opisie stanu faktycznego – oświadczenie, że decyzja o podjęciu nauki – kursu języka angielskiego – spowodowana była potrzebami zawodowymi prowadzonej działalności, stwierdzić należy, że opisane wydatki mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec tego za spełnione należy uznać kryterium celowości, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Przy czym podkreślić należy, że ciężar wykazania związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Interpretację indywidualną wydaje się bowiem wyłącznie w oparciu o stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawiony przez Wnioskodawcę, natomiast w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ prowadzi postępowanie dowodowe w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego, który rzeczywiście zaistniał.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.