ITPB1/4511-1231/15/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy kurs języka angielskiego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?
ITPB1/4511-1231/15/PSZinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. podnoszenie kwalifikacji
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia poniesionych wydatków na naukę języka obcego do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia poniesionych wydatków na naukę języka obcego do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą wg klasyfikacji PKD: 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. W ramach prowadzonej działalności przygotowuje Pani między innymi projekty, opracowuje wszelkie dokumenty do aplikowania o środki pomocowe z Unii Europejskiej, prowadzi i rozlicza projekty dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej z różnych programów operacyjnych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przede wszystkim w pozyskiwaniu dofinansowań ze środków Unii Europejskiej niezbędne jest aktualizowanie wiedzy na bieżąco na temat obowiązującego prawa unijnego. Stworzony Rejestr Dokumentów przez Komisję Europejską stanowi uzupełnienie bazy danych procedur międzyinstytucjonalnych Eur, gdzie zamieszczane akty prawne nie są dostępne od razu w wersji polskojęzycznej. Wymaga to umiejętności właściwego przetłumaczenia udostępnionej dokumentacji w ramach wykonywanych czynności prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto istnieją programy, m.in. środowiska przyrodniczego czy współpracy międzynarodowej gdzie dokumenty wydawane są w wersji anglojęzycznej, pomimo tłumaczenia posiadają adnotację, że obowiązującym dokumentem jest akt w języku angielskim. Dokumentację projektową w ramach przedstawionych powyżej programów powinna Pani przygotować w wersji anglojęzycznej ze względu na wymagania formalne projektu. Brak dostatecznej znajomości języka, uniemożliwia Pani korzystanie z dokumentów, opracowań oraz określonych projektów, które są tylko w języku angielskim, np. wszelkie dokumenty dotyczące programu LIFE+ (instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowanie się do jego zmian). Brak możliwości korzystania z informacji dostępnych w języku angielskim powoduje, że nie ma Pani pełnej wiedzy w zakresie rodzajów wspieranych inicjatyw, standardów ich przygotowywania, przez co świadczone przez Panią usługi opierają się na ograniczonym zasobie danych. Często uniemożliwia to pozyskiwanie nowej współpracy i rozszerzenie oferty. Zdobyte umiejętności na kursie języka angielskiego będą przekładały się na zwiększenie przychodów prowadzonej działalności jak również zabezpieczą źródła tych przychodów. Koszt każdorazowego zlecenia tłumaczeń dokumentacji projektowej jest niewspółmiernie wyższy niż nauka języka.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kurs języka angielskiego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na kurs języka angielskiego mogą stanowić koszt uzyskania przychodu W związku z przedstawioną argumentacją wydatki na kurs języka angielskiego mają związek z prowadzoną przez Panią działalnością gospodarczą i będą miały bardzo duży wpływ na jej rozwój. Nadmienia Pani, że wydawane interpretacje indywidualne np. (Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2014 r., nr ITPB1/415-284/10/PSZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 września 2013 r., nr IPPB1/415-731/13-4/MT; Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2014 r., nr ITPB1/415-37/14/EM) odnośnie kosztów uzyskania przychodów na naukę języka obcego ustosunkowują się pozytywnie dla podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte we wskazanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zauważyć należy, iż przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Przez pojęcie „zachować” należy rozumieć „dochować coś w stanie niezmienionym, nienaruszonym, utrzymać”. Natomiast „zabezpieczyć” oznacza „uczynić bezpiecznym, niezagrożonym, dać ochronę”. Można więc przyjąć, że koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast jako zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, które umożliwią dalsze funkcjonowanie źródła. Kosztami podatkowymi są zarówno koszty, które pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami podatkowymi, jak również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, jednak dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa poniesienie ich jest uzasadnione.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Wydatki na kurs języka angielskiego nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Do stwierdzenia, czy wydatek poniesiony przez Wnioskodawczynię na kurs języka angielskiego może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

  1. czy taki wydatek związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
  2. czy taki wydatek służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Z opisu stanu faktycznego wynika że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przede wszystkim w pozyskiwaniu dofinansowań ze środków Unii Europejskiej niezbędne jest aktualizowanie wiedzy na bieżąco na temat obowiązującego prawa unijnego. Stworzony Rejestr Dokumentów przez Komisję Europejską stanowi uzupełnienie bazy danych procedur międzyinstytucjonalnych EurLex, gdzie zamieszczane akty prawne nie są dostępne od razu w wersji polskojęzycznej. Wymaga to umiejętności właściwego przetłumaczenia udostępnionej dokumentacji w ramach wykonywanych czynności prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto istnieją programy, m.in. środowiska przyrodniczego czy współpracy międzynarodowej gdzie dokumenty wydawane są w wersji anglojęzycznej, pomimo tłumaczenia posiadają adnotację, że obowiązującym dokumentem jest akt w języku angielskim. Dokumentację projektową w ramach przedstawionych powyżej programów powinna Pani przygotować w wersji anglojęzycznej ze względu na wymagania formalne projektu. Brak dostatecznej znajomości języka, uniemożliwia Pani korzystanie z dokumentów, opracowań oraz określonych projektów, które są tylko w języku angielskim, np. wszelkie dokumenty dotyczące programu LIFE+ (instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowanie się do jego zmian). Brak możliwości korzystania z informacji dostępnych w języku angielskim powoduje, że nie ma Pani pełnej wiedzy w zakresie rodzajów wspieranych inicjatyw, standardów ich przygotowywania, przez co świadczone przez Panią usługi opierają się na ograniczonym zasobie danych. Często uniemożliwia to pozyskiwanie nowej współpracy i rozszerzenie oferty. Zdobyte umiejętności na kursie języka angielskiego będą przekładały się na zwiększenie przychodów prowadzonej działalności jak również zabezpieczą źródła tych przychodów Koszt każdorazowego zlecenia tłumaczeń dokumentacji projektowej jest niewspółmiernie wyższy niż nauka języka.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że skoro – jak podano we wniosku – ponoszone wydatki na podwyższenie kwalifikacji zawodowych tj. opłaty za kurs językowy, mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w konsekwencji wpływ na powstanie lub zwiększenie, obecnie lub w przyszłości, przychodu, to wydatki na ten cel mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jednakże pod warunkiem ich należytego udokumentowania.

Przy czym podkreślić należy, że ciężar wykazania związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Interpretację indywidualną wydaje się bowiem wyłącznie w oparciu o stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawiony przez Wnioskodawcę, natomiast w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontrolnego właściwy organ prowadzi postępowanie dowodowe w celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego, który rzeczywiście zaistniał.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-563 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IBPBI/1/4511-60/15/JS | Interpretacja indywidualna

podnoszenie kwalifikacji
IBPBII/1/415-979/14/BD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.