ITPB1/415-901/14/MP | Interpretacja indywidualna

Czy wydatki poniesione na studia magisterskie na kierunku psychologia mogą stanowić zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej?
ITPB1/415-901/14/MPinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. kwalifikacje zawodowe
 4. podnoszenie kwalifikacji
 5. studia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 3 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia magisterskie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na studia magisterskie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przeważającym rodzajem jest sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A) – Specjalizacja neurologia dziecięca i wczesna interwencja. Wnioskodawca opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu miesięcznej wpłaty zaliczki. Dokumentacja rachunkowa prowadzona jest za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca planuje rozpocząć studia magisterskie na kierunku psychologia w celu m.in. pogłębienia wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw zachowania człowieka oraz rozwoju człowieka podczas życia. Zgodnie z programem studiów Wnioskodawca pozna metody wspomagania rozwoju stosowane w różnym wieku w odniesieniu do poszczególnych sfer rozwojowych oraz rozmaitych zaburzeń. Wymienione umiejętności i wiedza pozwolą Wnioskodawcy na lepsze diagnozowanie zaburzeń mowy, a także całościowych zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, co przyczyni się do poprawy skuteczności prowadzonej przez Wnioskodawcę terapii fizjoterapeutycznej. Wielokierunkowa diagnoza jest niezbędna do prawidłowego zaplanowania terapii oraz do uzyskania jak najlepszych jej efektów. Ponadto studia na kierunku psychologia pozwolą na rozszerzenie dotychczasowych usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. o usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego, bądź prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Czesne za rok studiów na kierunku psychologia wynosi 785 zł płatne w 10 ratach miesięcznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie

Czy wydatki poniesione na studia magisterskie na kierunku psychologia mogą stanowić zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na opłacanie studiów magisterskich na kierunku psychologia stanowią w całości koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez niego działalności.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zgodnie z powołanym przepisem, żeby przedsiębiorca mógł zaliczyć dany wydatek do kosztów prowadzonej działalności muszą być spełnione trzy podstawowe warunki. Po pierwsze musi on być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub jego zachowania, albo zabezpieczenia. Przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Wydatek nie może być wymieniony w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatek musi być również prawidłowo udokumentowany.

Ponadto w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów działalności podatnika mogą być wszelkie wydatki racjonalne i gospodarczo uzasadnione, które mają związek z prowadzoną działalnością. Opisany we wniosku wydatek spełnia wszystkie przesłanki, aby uznać go za koszt uzyskania przychodów firmy Wnioskodawcy. Przede wszystkim mieści się w profilu prowadzonej działalności, a w przyszłości pozwoli na jej rozwinięcie i uzyskanie dodatkowego przychodu.

Wybrany przez Wnioskodawcę kierunek nie będzie służył tylko podnoszeniu jego ogólnej wiedzy i wykształcenia. Kierunek studiów jest ściśle i bezpośrednio związany z profilem prowadzonej działalności i jest niezbędny do rozwoju (poszerzenia zakresu usług) firmy. Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów magisterskich, nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji należy uznać, że wydatki poniesione na studia magisterskie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 marca 2014 r. IBPBI/1/415-1251/13/SK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów” zawarte we wskazanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej Wnioskodawcy podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Zauważyć należy, iż przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy, a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo.

Zatem kosztem uzyskania przychodów są tylko takie wydatki, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wykazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Wydatki na dokształcanie nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie:

 • czy takie wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
 • czy takie wydatki służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.

Za koszty uzyskania przychodu uznać więc można uzasadnione racjonalnie i gospodarczo wydatki na kształcenie, których celem jest nabycie uprawnień, umiejętności i wiedzy bezpośrednio związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przeważającym rodzajem jest sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A). Wnioskodawca planuje rozpocząć studia magisterskie na kierunku psychologia w celu m.in. pogłębienia wiedzy dotyczącej biologicznych podstaw zachowania człowieka oraz rozwoju człowieka podczas życia. Zgodnie z programem studiów Wnioskodawca pozna metody wspomagania rozwoju stosowane w różnym wieku w odniesieniu do poszczególnych sfer rozwojowych oraz rozmaitych zaburzeń. Wymienione umiejętności i wiedza pozwolą Wnioskodawcy na lepsze diagnozowanie zaburzeń mowy, a także całościowych zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, co przyczyni się do poprawy skuteczności prowadzonej przez Wnioskodawcę terapii fizjoterapeutycznej. Ponadto studia na kierunku psychologia pozwolą na rozszerzenie dotychczasowych usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. o usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego, bądź prowadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Mając na uwadze treść wniosku i powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy że w opisanym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie przepis art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro zatem wydatki związane z opłaceniem studiów magisterskich, są ponoszone z zamiarem podwyższenia kwalifikacji a także rozwinięcia działalności i pozyskania nowych klientów, to poniesiona opłata za studia może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej

Końcowo zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tutejszy organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, które wskazywałoby, że poniesiony wydatek spełnia znamiona kosztu podatkowego. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego. Przy tym, ciężar wykazania związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o treść wniosku. Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.