ITPB1/415-493/11/RR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia akcji spółki akcyjnej przekształconej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2011 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów ze zbycia akcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów ze zbycia akcji.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem (udziałowcem) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka X). Z uwagi na sposób objęcia udziały można podzielić na trzy kategorie:

 • (udziały A) udziały uprzywilejowane objęte przy założeniu Spółki X w zamian za wkład pieniężny,
 • (udziały B) udziały zwykłe objęte w zamian za wkład pieniężny (umowa przekazu),
 • (udziały C) udziały uprzywilejowane objęte w zamian za wkład niepieniężny (jako wkład wniesiono udziały innej spółki).

Rzeczywiste koszty poniesione przy objęciu udziałów za wkład pieniężny: (udziały A) udziały uprzywilejowane objęte za wkład pieniężny w kwocie 500 zł za udział, (udziały B) udziały zwykłe objęte za wkład pieniężny w kwocie 9 758 zł za udział. Wartość nominalna udziałów wynosi 500 zł.

W przypadku objęcia udziałów za wkład niepieniężny (udziały C) wartość rynkowa wnoszonych aportem udziałów była większa niż wartość nominalna udziałów obejmowanych w Spółce X. Nadwyżka wartości aportu została przekazana na kapitał zapasowy Spółki X. Za wkład niepieniężny wydano udziały o wartości nominalnej 500 zł.

Wspólnicy Spółki X rozważają przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Za udziały spółki z o.o. (zwykłe i uprzywilejowane) zostaną wydane akcje.

Wnioskodawca po dokonaniu przekształcenia spółki ma zamiar zbyć akcje spółki akcyjnej X.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zbycia akcji spółki akcyjnej przekształconej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PDOF) od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, mających osobowość prawną podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Ustawodawca sposób ustalenia dochodu uzależnił od tego czy przedmiotem sprzedaży są papiery wartościowe czy udziały w spółce mającej osobowość prawną. Zaznaczyć należy, iż w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych papierami wartościowymi, zgodnie z art. 5a pkt 11 PDOF w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, są między innymi akcje. W związku z powyższym, w przypadku sprzedaży akcji zastosowanie znajdzie art. 30b ust. 2 pkt 1, w którym określono, iż dochód stanowi różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży będą udziały w spółce mającej osobowość prawną zastosowanie znajdzie art. 30b ust. 2 pkt 4, w którym określono, iż dochód stanowi różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 Analiza powyższych regulacji oraz przedstawionego stanu faktycznego pozwala stwierdzić, iż we wnioskowanym przypadku dochód zostanie ustalony w ten sam sposób niezależnie czy przedmiotem sprzedaży będą udziały czy akcje (sposób ustalenia kosztów sprzedaży akcji określony w art. 22 ust. 1g i art. 24 ust. 13 i 14 nie znajdzie zastosowania w sprawie). Przychód będzie stanowiła określona w umowie sprzedaży cena, natomiast koszty zostaną określone na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 PDOF.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż wysokość kosztów uzyskania przychodów uzależniona będzie od sposobu objęcia udziałów (akcji). W sytuacji, gdy udziały zostały objęte za wkład niepieniężny do określenia kosztów zastosowanie znajdzie dyspozycja art. 22 ust. 1f PDOF:

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 1. nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Mając na uwadze powyższe brzmienie art. 22 ust. 1f pkt 1 PDOF stwierdzić należy, iż w przypadku sprzedaży udziałów (akcji) objętych za wkład niepieniężny, w opiniowanym stanie faktycznym, koszty zostaną określone w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji).

W sytuacji, gdy zbyte zostaną udziały (akcje) objęte za wkład pieniężny zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 38, który stanowi, iż za koszty uzyskania przychodu nie uważa się: wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)(...);

Oznacza to, iż w przypadku zbycia udziałów (akcji) koszty uzyskania przychodów zostaną określone w wysokości faktycznych wydatków poniesionych na objęcie lub nabycie udziałów (akcji).

Do kosztów tych, oprócz ceny nabycia zaliczyć można wydatki związane z nabyciem tych udziałów (akcji), takie jak koszty opłat notarialnych, kwota zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wpływ przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną na sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu.

Planowane przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, nie będzie miało wpływu na sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży akcji przekształconej spółki. Stanowisko to znajduje poparcie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPВ1/415-508/10-4/RS z dnia 7 lipca 2010 r.: „(...) Powyższe regulacje wskazują, ze przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie wywołuje skutków podatkowych, ponieważ zmieniana jest jedynie forma prawna prowadzonej działalności. W konsekwencji zachowując sukcesję określoną w powołanych przepisach należy uznać, że kosztem uzyskania przychodu ze zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki jawnej będą wydatki poniesione na wkłady w spółce jawnej. Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej, dochód ze sprzedaży będzie, tak jak zakłada Wnioskodawca, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast kosztem uzyskania ww. przychodów będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wkłady w spółce jawnej(...)

Pogląd, iż przekształcenie spółek dokonane na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych jest neutralne podatkowo znalazł także potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Nr ITPB1/415-982a/10/WM z dnia 25 stycznia 2011 r. dotyczącej skutków przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną. Jakkolwiek wymienione powyżej interpretacje dotyczą przekształcenia spółki jawnej w spółkę kapitałową stwierdzić należy, iż identyczne skutki podatkowe wystąpią w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Na potwierdzenie przedstawionego stanowiska można przytoczyć fragmenty interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Nr ITPB1/415-505/10/MR z dnia 25 sierpnia 2010 r., wydanej w stanie faktycznym zbliżonym do wnioskowanego:

„(...) Spółka Akcyjna powstała w 2007 r. w wyniku przekształcenia spółki z o.o. powstałej w 2000 r. („Spółka z o.o.”). Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej wynosi obecnie 700.000 złotych, oraz dzieli się obecnie na 7.000.000 akcji: 5.000.000 akcji serii A (akcje imienne) oraz 2.000.000 akcji serii В (zdematerializowane akcje na okaziciela), każda akcja o wartości nominalnej 0,10 PLN. Akcje serii A są uprzywilejowane wyłącznie co do głosu (jedna akcja serii A daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, a jedna akcja serii В daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu), natomiast akcje serii A oraz akcje serii В są równe w pozostałym zakresie, w tym co do dywidendy. (...)

Akcje zostały nabyte przez Wnioskodawcę w następujący sposób:

  i) 1.629.584 akcji - objęte za gotówkę przy założeniu Spółki z o.o. w cenie 0,10 PLN za jedną akcję;
  ii) 77.434 akcji - zakupione za gotówkę w cenie 1,80 PLN za jedną akcję (cena zapłacona przez Wnioskodawcę poprzez potrącenie ze zwrotem pożyczki);
  iii) 76.667 akcji - zakupione za gotówkę w cenie 1,80 PLN za jedną akcję (cena zapłacona przez Wnioskodawcę poprzez potrącenie ze zwrotem pożyczki);
  iv) 767 akcji -zakupione za gotówkę w cenie 1,80 PLN za jedną akcję (cena zapłacona przez Wnioskodawcę poprzez potrącenie ze zwrotem pożyczki). (...)

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest jego stanowisko, zgodnie z którym koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży Akcji na podstawie Umowy sprzedaży z 17 lutego 2010 r. stanowią wydatki poniesione przez Niego na objęcie lub nabycie Akcji, t.j. (i) kwota wydana na objęcie udziałów Spółki z o.o. (która została przekształcona w Spółkę Akcyjną), oraz (ii) cena za akcje zapłacona poprzez potrącenie ze zwrotem pożyczki. (...)

Ustawodawca regulując zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji, uzależnił je od sposobu nabycia (objęcia) zbywanych akcji. W przypadku więc wskazanym we wniosku gdzie zbywane akcje były objęte (nabyte) za pieniądze, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są koszty poniesione m.in. w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie m.in. udziałów w spółce mającej osobowość prawną akcji. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustaleniu dochodu z odpłatnego ich zbycia. Kosztem nabycia akcji jest kwota, za którą zostały zakupione (objęte).

W konsekwencji zachowując zasadę sukcesji określoną w powołanych powyżej przepisach należy uznać, że kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą wydatki poniesione na objęcie udziałów w sp. z o.o. W odniesieniu do akcji nabytych na zasadzie wzajemnego potrącenia zobowiązań koszt uzyskania przychodu stanowić będzie wartość faktycznego uszczuplenia pieniężnego z majątku Wnioskodawcy związana z nabyciem tych akcji.

Podsumowując, stwierdzić należy, iż sprzedaż wskazanych akcji skutkuje powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych. Dochód z tego tytułu opodatkowany jest na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem z odpłatnego zbycia akcji jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodów - na zasadach wyżej wskazanych. Wnioskodawca będzie również zobowiązany do złożenia odrębnego zeznania podatkowego do dnia 30 kwietnia 2011 r. Jednocześnie na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedanych akcji."

Reasumując, Wnioskodawca stwierdza, iż przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nie będzie miało wpływu na sposób określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia akcji. Koszty zostaną określone w zależności od sposobu objęcia (nabycia) udziałów w przekształcanej spółce z o.o., w następującej wysokości: (udziały A) wkład pieniężny w wysokości 500 zł za udział, (udziały B) wkład pieniężny w wysokości 9 758 zł za udział, (udziały C) wartość nominalna udziału w wysokości 500 zł.

W przypadku zbycia akcji w 2011 r. Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia zeznania podatkowego do dnia 30 kwietnia 2012 r. i zapłaty w tym terminie ewentualnego podatku od uzyskanego dochodu ze bycia akcji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) tego przepisu.

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy ustalaniu wartości uzyskanego przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 cytowanej ustawy, który stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Udziały (akcje) w spółkach mających osobowość prawną mogą być obejmowane za wkład pieniężny czyli gotówkę bądź za wkład niepieniężny. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem (udziałowcem) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca objął udziały w zamian za wkład pieniężny jak i niepieniężny (jako wkład wniesiono udziały innej spółki). Wspólnicy spółki rozważają przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Za udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwykłe i uprzywilejowane) zostaną wydane akcje. Wnioskodawca po dokonaniu przekształcenia spółki ma zamiar zbyć akcje spółki akcyjnej.

Ustawodawca regulując zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży (udziałów) akcji, uzależnił je od sposobu nabycia (objęcia) zbywanych (udziałów) akcji.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy dochód stanowi różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną, a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z powyższym, w zależności od rodzaju wkładu, w zamian za który obejmowane są udziały (akcje) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa sposoby ustalenia kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia udziałów (akcji).

W razie sprzedaży udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład pieniężny zastosowanie ma art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Tym samym w razie objęcia udziałów (akcji) za gotówkę, wszystkie wydatki poniesione na objęcie udziałów (akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży tych udziałów (akcji).

Kosztami nabycia udziałów (akcji) będą również wydatki na opłaty notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych poniesione na nabycie (objęcie) udziałów (akcji).

Natomiast przepis art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 1. nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia -jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Jak wynika z powyższego w sytuacji, kiedy objęcie zbywanych akcji w spółce nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny, którym były udziały w innej spółce kapitałowej, koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji należy ustalić zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy. A zatem kosztem uzyskania przychodu będzie nominalna wartość udziałów z dnia ich objęcia.

Natomiast w przypadku, kiedy objęcie zbywanych akcji w spółce nastąpiło w zamian za wkład pieniężny kosztami uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) są wydatki na objęcie udziałów zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy.

W myśl art. 553 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 k.s.h.). Z powyższego wynika, iż spółka przekształcona staje się co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej.

Stosownie natomiast do postanowień art. 93a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna - a więc także spółka akcyjna - zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W konsekwencji zachowując zasadę sukcesji określoną w powołanych powyżej przepisach należy uznać, że kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą wydatki poniesione na objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - odpowiednio suma wydatków poniesionych na objęcie udziałów za wkład pieniężny oraz wartość nominalna udziałów objętych za wkład niepieniężny.

Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia papierów wartościowych powstanie w dacie sprzedaży akcji i podlega opodatkowaniu zryczałtowaną stawką w wysokości 19% - art. 30b ust. 1 ww. ustawy, na podstawie ust. 5 tego artykułu nie może być łączony z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem liniowym określonym w art. 30c ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto z przepisu art. 45 ust. 1 a pkt 1 ww. ustawy wynika, że podatnik, który uzyskał w roku podatkowym dochód z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b, obowiązany jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, złożyć urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 7, odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. Dochody uzyskane z ww. źródła przychodów należy wykazać na formularzu zeznania PIT-38.

Na podstawie art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy, w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić należny podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w ust. 1 a pkt 1.

Jednocześnie należy wyraźnie zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia wtoku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.