ITPB1/415-1225/14/PW | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może zaliczyć czesne za studia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
ITPB1/415-1225/14/PWinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. podnoszenie kwalifikacji
  3. studia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2014 r. (data wpływu 15 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za studia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za studia.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od 14 kwietnia 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu instalacji elektrycznych. W związku z działalnością, aby instalacje te mogły być wykonane, muszą być najpierw zaprojektowane i następnie nadzorowane przez osoby z uprawnieniami do projektowania oraz nadzorowania instalacji. Wnioskodawca wskazał, że jego obecne wykształcenie - inżynier mechatronik - jest niewystarczające do uzyskania stosownych uprawnień budowlanych dotyczących projektowania i nadzoru wykonywania instalacji elektrycznych, dlatego jest zmuszony ponosić dodatkowe koszty w działalności związane z opłacaniem projektów i nadzorów ze strony współpracujących firm zewnętrznych, co podraża jego ofertę cenową i ogranicza liczbę zleceń. W związku z tym Wnioskodawca podjął decyzję o uzupełnieniu swojego wykształcenia o studia elektrotechniczne. Dnia 1 października 2014 r. rozpoczął studia drugiego stopnia na uczelni technicznej w systemie zaocznym na kierunku elektrotechnika. Ukończenie powyższych studiów umożliwi Wnioskodawcy zdobycie uprawnień do projektowania i nadzorowania zakładanych instalacji elektrycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może zaliczyć czesne za studia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej...

We własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przedsiębiorcy nie są wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów. W ocenie Wnioskodawcy uzyskanie stosownych uprawnień po ukończeniu studiów pozwoli Wnioskodawcy na wykonywanie kompleksowych usług, czyli na projektowanie, wykonywanie oraz nadzorowanie instalacji elektrycznych bez korzystania z usług obcych podmiotów w wykonywaniu działalności, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy Wnioskodawcy na rynku usług wykonawczych instalacji elektrycznych i pozyskanie większej ilości zleceń, a co za tym idzie, do osiągnięcia przychodów pozwalających na rozwój Jego firmy, co jest warunkiem niezbędnym do kontynuacji działalności gospodarczej.

Konkludując, Wnioskodawca sądzi, że zdobycie uprawnień, do uzyskania których niezbędne jest ukończenie studiów drugiego stopnia, zwiększy możliwości rozwoju firmy, dlatego też Wnioskodawca uważa, że jest jak najbardziej zasadne zaliczenie opłat za studia do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Zatem aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

-

Ponadto wydatek taki musi być udokumentowany prawidłowo oraz w sposób nie budzący wątpliwości.

Zwrot „w celu” użyty w ww. przepisie oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź też ewentualnie zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodu. W przypadku źródła przychodów, jakim jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodu albo zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Należy wskazać, że wydatki na dokształcanie nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, istotne jest ustalenie:

  • czy takie wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią związek,
  • czy takie wydatki służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.

-

Za koszty uzyskania przychodu uznać więc można uzasadnione racjonalnie i gospodarczo wydatki na kształcenie, których celem jest nabycie uprawnień, umiejętności i wiedzy bezpośrednio związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca wskazał, że począwszy od 14 kwietnia 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu instalacji elektrycznych. Aby instalacje te mogły być wykonane, muszą być najpierw zaprojektowane i następnie nadzorowane przez osoby z uprawnieniami do projektowania oraz nadzorowania instalacji. Wnioskodawca wskazał, że jego obecne wykształcenie - inżynier mechatronik - jest niewystarczające do uzyskania stosownych uprawnień budowlanych dotyczących projektowania i nadzoru wykonywania instalacji elektrycznych, dlatego jest zmuszony ponosić dodatkowe koszty w działalności związane z opłacaniem projektów i nadzorów ze strony współpracujących firm zewnętrznych, co podraża jego ofertę cenową i ogranicza liczbę zleceń. W związku z tym Wnioskodawca podjął decyzję o uzupełnieniu swojego wykształcenia o studia elektrotechniczne. Dnia 1 października 2014 r. rozpoczął studia drugiego stopnia na uczelni technicznej w systemie zaocznym na kierunku elektrotechnika. Ukończenie powyższych studiów umożliwi Wnioskodawcy zdobycie uprawnień do projektowania i nadzorowania zakładanych instalacji elektrycznych.

Mając na uwadze treść wniosku i powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy że w opisanym stanie faktycznym znajdzie zastosowanie przepis art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro bowiem, jak wskazał Wnioskodawca, uzyskanie stosownych uprawnień po ukończeniu studiów pozwoli Wnioskodawcy na wykonywanie kompleksowych usług, czyli na projektowanie, wykonywanie oraz nadzorowanie instalacji elektrycznych bez korzystania z usług obcych podmiotów w wykonywaniu działalności, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy Wnioskodawcy na rynku usług wykonawczych instalacji elektrycznych i pozyskanie większej ilości zleceń, a co za tym idzie, do osiągnięcia przychodów pozwalających na rozwój Jego firmy, to należy uznać, że ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki związane z dokształcaniem (czesne za studia) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Reasumując, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki bezpośrednio związane ze studiami na kierunku elektrotechnika (czesne) Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu instalacji elektrycznych jako wydatki związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i które mają z nią bezpośredni związek.

Jednakże zauważyć należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Końcowo zauważyć należy, iż w przedmiotowej sprawie, mając na uwadze treść art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tutejszy organ wydając interpretację prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, które wskazywałoby, że poniesiony wydatek spełnia znamiona kosztu podatkowego. Do postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego. Przy tym, ciężar wykazania związku poniesionych wydatków z działalnością gospodarczą oraz ich wpływu na wysokość osiągniętych przychodów spoczywa na podatniku, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
ITPB1/415-1162/14/AK | Interpretacja indywidualna

podnoszenie kwalifikacji
IBPBII/1/415-979/14/BD | Interpretacja indywidualna

studia
IPPB4/4511-475/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.