ITPB1/415-1216/14/AK | Interpretacja indywidualna

Czy słusznie wydatek na opracowanie wniosku został zaksięgowany w całości w koszty w dniu jego poniesienia?
ITPB1/415-1216/14/AKinterpretacja indywidualna
  1. dofinansowanie
  2. dotacja
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. wniosek
  5. wydatek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 15 stycznia 2002 r. Wnioskodawca i drugi wspólnik zawarli umowę cywilną spółki. Udział w zyskach spółki wynosi po 50%. Spółka cywilna świadczy usługi wytwarzania energii elektrycznej i stara się o dopłatę do dotacji ze środków Unii Europejskiej, której część uzyskała w 2013 r. w wysokości 10 mln zł. Skorzystała z usług wyspecjalizowanej firmy w opracowaniu stosownego wniosku i dokumentacji wymaganej przez instytucje rozdzielające tę pomoc. Zgodnie z rozdziałem 6.8 podrozdziału 8 "Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013" z dnia 17 grudnia 2008 r. – wydatki na opracowanie wniosku o dotacje unijną nie są kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania co oznacza, że w całości muszą zostać pokryte ze środków przedsiębiorcy. Spółka za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu inwestycyjnego otrzymała fakturę na kwotę 300.397,02 zł netto. Zobowiązanie zostało uregulowane, a ww. kwota zaksięgowana w koszty w dacie wystawienia faktury, po 50% dla każdego ze wspólników. Usługa związana z opracowaniem wniosku poniesiona została w celu uzyskania przychodu. Uzyskana dotacja służy wznoszeniu kolejnych farm wiatrowych co przełoży się na uzyskanie dodatkowego przychodu w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy słusznie wydatek na opracowanie wniosku został zaksięgowany w całości w koszty w dniu jego poniesienia ...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki na sporządzenie wniosku o przyznanie środków unijnych mogą zostać zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia jako koszty pośrednie zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca potwierdzenie swojego stanowiska odnajduje w interpretacji organów skarbowych:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. 2 poz. 361ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Należy podkreślić, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Analizując powyższe wskazać należy, że jedynie w przypadku kiedy podatnik faktycznie poniesie wydatek, wykaże związek wydatku z uzyskanym przychodem i udowodni fakt poniesienia kosztów w sposób nie budzący wątpliwości może uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania działalności gospodarczej, których ponoszenie związane jest z prowadzeniem tej działalności.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż w dniu 15 stycznia 2002 r. Wnioskodawca i drugi wspólnik zawarli umowę cywilną spółki. Udział w zyskach spółki wynosi po 50%. Spółka cywilna świadczy usługi wytwarzania energii elektrycznej i stara się o dopłatę do dotacji ze środków Unii Europejskiej. Skorzystała z usług wyspecjalizowanej firmy w opracowaniu stosownego wniosku i dokumentacji wymaganej przez instytucje rozdzielające tę pomoc. Spółka za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu inwestycyjnego otrzymała fakturę na kwotę 300.397,02 zł netto. Zobowiązanie zostało uregulowane, a ww. kwota zaksięgowana w koszty w dacie wystawienia faktury, po 50% dla każdego ze wspólników. Usługa związana z opracowaniem wniosku poniesiona została w celu uzyskania przychodu. Uzyskana dotacja służy wznoszeniu kolejnych farm wiatrowych co przedłoży się na uzyskanie dodatkowego przychodu w przyszłości.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż wydatek jaki został poniesiony na sporządzenie wniosku o dotację, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może stanowić koszt uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przedmiotowy wydatek nie mieści się bowiem w tzw. negatywnym katalogu kosztów ujętym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy, a przy tym, jak wynika z wniosku – został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością i w celu zwiększenia przychodów uzyskiwanych przez spółkę, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. Ponadto koszty sporządzenia wniosku o dotację z Unii Europejskiej należy kwalifikować do kosztów pośrednich związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, które są potrącane w dacie poniesienia kosztu.

Przy czym jeszcze raz należy podkreślić, iż ciężar prawidłowego udokumentowania, a także wykazania celowości wydatku oraz związku pomiędzy poniesieniem kosztu a źródłem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego wyżej art. 22 ust. 1 ww. ustawy, spoczywa na podatniku.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, iż zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.