ITPB1/415-1168b/11/PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy koszty wycinki starych drzew oraz zakupu nowych można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2011 r. (data wpływu 23 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W roku 2007 firma zakupiła nieruchomość wraz z posadowionymi na gruncie budynkami i budowlami. Budynki zostały wybudowane w technologii tradycyjnej pod koniec XIX wieku. Wartość każdego z budynków i elementów wyposażenia nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę z osobna (2007 r.). Wydzielono następujące składniki nieruchomości:

  • budynek biurowy z trafostacją,
  • budynek gospodarczy z kotłownią,
  • wiatę warsztatową,
  • utwardzenie terenu,
  • ogrodzenie,
  • zbiornik na ścieki,
  • trafostację
  • osobno grunt całej działki.

Sprawne technicznie i zdatne do użytku składniki nieruchomości zostały zaklasyfikowane zgodnie z wyceną rzeczoznawcy do środków trwałych i amortyzowane. Jeden z budynków w momencie zakupu nieruchomości był niezdatny do użytkowania. Obiekt ten na dzień wyceny został oceniony jako stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi (budynek gospodarczy z kotłownią). Oszacowano jego stopień zużycia technicznego na 85%.

Firma podjęła decyzję o wybudowaniu nowego budynku. Zgodnie z opracowanym projektem zagospodarowania przestrzennego wybudowanie nowego budynku wiązało się z koniecznością wyburzenia 2 budynków: budynku gospodarczego z kotłownią (opisanego powyżej) oraz wiaty warsztatowej (środek trwały niezamortyzowany w całości), która została dobudowana pod koniec lat 70-tych. Jej stopień zużycia technicznego określono na 70%.

Budynek gospodarczy z kotłownią posadowiony był w miejscu, gdzie będzie przebiegać częściowo droga dojazdowa do nowej inwestycji oraz pas zieleni. Wiata warsztatowa znajdowała się obok nowej inwestycji.

Oba budynki wyburzono ponosząc koszty rozbiórki.

Aby realizować dalszy etap zagospodarowania terenu, przystąpiono do wykonania nowego ogrodzenia. Nadmienia Pan, iż teren był częściowo ogrodzony przy nabyciu nieruchomości. Elementy stalowe były skorodowane. Stopień zużycia na dzień wyceny (w momencie zakupu) oceniono na 80%.

W trakcie wykonywania nowego ogrodzenia doszłoby do zniszczenia korzeni wieloletnich drzew. W związku z tym usunięto te drzewa (uzyskując oczywiście stosowne pozwolenia) i zgodnie z wymogami posadzono nowe w innym miejscu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 4).

Czy koszty wycinki starych drzew oraz zakupu nowych można ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty wycinki drzew oraz zakup nowych powinny być ujęte w kosztach uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W powołanym wyżej przepisie ustawodawca nie wymienia enumeratywnie, jakie konkretne wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Wskazuje jedynie, że aby określony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu:

  • musi pozostawać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • nie może być wymieniony w katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 ustawy);

Ponadto wydatek taki musi być udokumentowany prawidłowo oraz w sposób nie budzący wątpliwości.

Zwrot „w celu” użyty w ww. przepisie oznacza, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź też ewentualnie zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodu. W przypadku źródła przychodów, jakim jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodu albo zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Należy podkreślić, że o tym co jest celowe i potrzebne, czyli racjonalnie uzasadnione w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania, że dany wydatek spełnia ustawowe kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu, tj. w szczególności obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Z treści wniosku wynika, że w roku 2007 zakupił Pan nieruchomość wraz z posadowionymi na gruncie budynkami i budowlami. Sprawne technicznie i zdatne do użytku składniki nieruchomości zostały zaklasyfikowane zgodnie z wyceną rzeczoznawcy do środków trwałych i amortyzowane. W związku z planowanym wybudowaniem nowego budynku konieczne było wyburzenie dwóch budynków: budynku gospodarczego z kotłownią oraz wiaty warsztatowej.

Środek trwały - wiata warsztatowa- niezamortyzowany został w całości.

W trakcie realizacji zagospodarowania terenu, przystąpiono do wykonania nowego ogrodzenia. W związku z tym usunięto wieloletnie drzewa i zgodnie z wymogami posadzono nowe w innym miejscu.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy że wydatki poniesione na wycinkę drzew i posadzenie nowych w innym miejscu, są pośrednio związane z inwestycją prowadzoną w związku z działalnością gospodarczą. Konieczność poniesienia wydatków na wycinkę drzew powstała w związku z inwestycją prowadzoną na potrzeby działalności gospodarczej. Ponadto wydatki te wiążą się z zagospodarowaniem terenu wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Do wydatków tych znajduje zatem zastosowanie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym nie ma tu zastosowania żadne z wyłączeń przewidzianych w art. 23 ustawy.

Tym samym jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Końcowo należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanych przez Pana.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.