IPTPB3/4510-98/15-4/GG | Interpretacja indywidualna

1. Czy wskazany przez Wnioskodawcę sposób (metoda/zasady) ustalania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów objętych częściowo za wkład pieniężny, a częściowo za wkład niepieniężny, jest prawidłowy?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku zbycia przez niego udziałów, należy przyjąć, że w pierwszej kolejności zbywane są udziały objęte najwcześniej (to jest zastosowanie znajduje metoda FIFO)?
IPTPB3/4510-98/15-4/GGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. metoda
 3. objęcie udziałów
 4. sprzedaż
 5. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), uzpełnionym pismem z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 2 czerwca 2015 r., nr IPTPB3/4510-98/15-2/GG (doręczonym w dniu 9 czerwca 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 18 czerwca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 15 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
 1. Wniesienie wkładów do Spółki E SPA Sp. z o.o.

We wrześniu 2007 r. w celu utworzenia Spółki E SPA Sp. z o.o. Spółka R Dystrybucja Sp. z o.o. wniosła wkład pieniężny w wysokości zł, obejmując udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy. Pozostałe 10 udziałów o łącznej wartości nominalnej zł objęła „E Spółka Akcyjna. Następnie, w listopadzie 2007 r. R Sp. z o.o. wniosła do Spółki E SPA Sp. z o.o. aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Z (dalej: ZOWH E ). Kapitał zakładowy Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 5 zł o kwotę zł, to jest do kwoty zł poprzez utworzenie 27 950 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy. Nowo utworzone udziały w całości zostały objęte przez R Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Z

 1. Przejęcie przez P S.A. (tj. Wnioskodawcę) Spółki R Sp. z o.o. (na moment inkorporacji Spółka R Sp. z o.o., w wyniku wcześniejszej zmiany swojej nazwy, funkcjonowała już pod nową nazwą P Sp. z o.o.)

Spółka P S.A. powstała w dniu 27 listopada 2009 r. była podmiotem konsolidującym działalność w zakresie obszaru dystrybucji energii elektrycznej. W dniu 31 sierpnia 2010 r. nastąpiło połączenie, w wyniku którego Spółka przejęła osiem spółek dystrybucyjnych:

 • P D Sp. z o.o.,
 • P D Sp. z o.o.,
 • P D Sp. z o.o.,
 • P D Sp. z o.o.,
 • P D Sp. z o.o.,
 • P D Sp. z o.o.,
 • P D S.A.,
 • P D Sp. z o.o.

Połączenie zakończyło proces konsolidacji spółek dystrybucyjnych. W rezultacie, zgodnie z art. 494 KSH, Wnioskodawca stał się następcą prawnym 8 przejętych spółek dystrybucyjnych, które przed połączeniem były samodzielnymi podatnikami. W wyniku połączenia straciły osobowość prawną i stały się oddziałami Wnioskodawcy.

 1. Przejęcie Spółki E SPA Sp. z o.o. przez Spółkę E Sp. z o.o.

W kwietniu 2011 r. nastąpiło przejęcie (poprzez połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH) Spółki E SPA Sp. z o.o. przez Spółkę E Sp. z o.o. (dalej jako: Spółka E ). Wnioskodawca w zamian za udziały posiadane w Spółce E Sp. z o.o. otrzymał 9 417 udziałów w Spółce E o łącznej wartości zł.

 1. Podział Spółki E Sp. z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W listopadzie 2011 r. dokonano podziału Spółki E poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Transportu i przeniesienie na istniejącą Spółkę P Sp. z o.o (dalej jako: Spółka B).Wartość Spółki E przed podziałem wynosi zł. Wartość wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi zł. Wartość Spółki B (przejmującej) wynosi zł.

Parytet wymiany stanowiący iloraz wartości jednego udziału ZCP do wartości jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 1, .

W wyniku podziału nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego (przez umorzenie 3.991 udziałów) Spółki E z kwoty zł o kwotę zł, to jest do kwoty zł (umorzono 303 udziały Wnioskodawcy o łącznej wartości nominalnej zł). Kapitał zakładowy Spółki B został podwyższony z kwoty zł o kwotę m, zł, to jest do kwoty zł. Wnioskodawca otrzymał 408 udziałów w Spółce B o łącznej wartości nominalnej zł (udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy).

 1. Podział Spółki P Sp. z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W styczniu 2012 r. dokonano podziału Spółki B poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Utrzymania Zieleni i przeniesienie na Spółkę E . Wartość Spółki B przed podziałem wynosi zł. Wartość wydzielonej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi zł. Wartość Spółki E (przejmującej) wynosi zł.

Parytet wymiany stanowiący iloraz wartości jednego udziału ZCP do wartości jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 0, .

W wyniku podziału nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego (przez umorzenie 2 964 udziałów) Spółki B z kwoty zł o kwotę zł, to jest do kwoty zł (umorzono 34 udziały Wnioskodawcy o łącznej wartości nominalnej zł). Kapitał zakładowy Spółki E został podwyższony z kwoty zł o kwotę zł, to jest do kwoty zł. Wnioskodawca otrzymał 22 udziały E o łącznej wartości nominalnej zł (udziały o wartości nominalnej 1 000 zł każdy).

 1. Sprzedaż udziałów P Sp. z o.o.

W grudniu 2013 r. Wnioskodawca zawarł z nabywcą umowę sprzedaży swoich udziałów w Spółce B . Przedmiotem umowy jest sprzedaż 374 udziałów o łącznej wartości nominalnej , zł.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że majątek pozostający w Spółkach dzielonych po wydzieleniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa – najpierw w Spółce E Sp. z o.o., a następnie w Spółce B Sp. z o.o. – również stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz przeprowadzone podziały nie miały na celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania, a wynikały z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

W uzpełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że: Podziały wszystkich wymienionych we wniosku Spółek następowały w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. podział przez wydzielenie.

Przyczyną dokonywania podziałów Spółek wskazanych we wniosku była konieczność uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej P w ten sposób, by dany przedmiot działalności wykonywała wyłącznie jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy – stąd usługi transportowe wykonywane na rzecz P S.A. powierzono Spółce B Sp. z o.o., zaś działalność polegającą na ochronie mienia P S.A. Spółce E Sp. z o.o.

W ocenie Wnioskodawcy, cena zbycia udziałów została określona w wysokości wartości rynkowej. Wycena przeprowadzona została przez firmę specjalizującą się w wykonywaniu wycen.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy wskazany przez Wnioskodawcę sposób (metoda/zasady) ustalania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów objętych częściowo za wkład pieniężny, a częściowo za wkład niepieniężny – w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa CIT) oraz art. 15 ust. lk pkt 2 ustawy CIT – jest prawidłowy...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, celem ustalenia wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów, należy przyjąć, że w pierwszej kolejności zbywane, są udziały objęte najwcześniej (to jest zastosowanie znajduje metoda FIFO)...

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku),

Ad 1

Wskazany przez Niego sposób (metoda/zasady) ustalania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów objętych częściowo za wkład pieniężny, a częściowo za wkład niepieniężny – w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT oraz art. 15 ust. lk pkt 2 ustawy CIT– jest prawidłowy.

W ocenie Wnioskodawcy, przedstawione w stanie faktycznym zdarzenia oraz procesy restrukturyzacyjne Spółek, na moment ich przeprowadzenia były neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Skutek podatkowy nastąpił dopiero w momencie odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki P Sp. z o.o. Jako że po stronie Wnioskodawcy w dacie zbycia udziałów powstał przychód podatkowy, to celem określenia wpływu tego zdarzenia na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, należy pomniejszyć go o określone koszty jego uzyskania.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów spółki należy „de facto” ustalić:

 1. jaka część wydatków R Sp. z o.o. (obecnie P D ....S.A.), poniesionych w 2007 r. na objęcie udziałów w Spółce E Sp. z o.o., przypada na zbyte w grudniu 2013 r. udziały w Spółce B,
 2. jaka część wartości wniesionego w 2007 r. przez R Sp, z o.o. (obecnie P S.A.) do Spółki Em SPA Sp. z o.o. wkładu (w postaci zcp) przypada na zbyte w grudniu 2013 r. udziały w Spółce B .

Przy analizie tego zagadnienia należy uwzględnić w szczególności podział Spółki E (oraz przejęcie wydzielonej z niej zcp przez Spółkę B ) oraz podział Spółki B (oraz przejęcie wydzielonej z niej zcp przez Spółkę E ).

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). W przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – dochodem jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. lk albo art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT. Jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem (art. 10 ust. l pkt 6 ustawy CIT).

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, przychód stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się – w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 – przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej iub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą iub nowo zawiązaną. Jednakże, przepisu art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy CIT, nie stosuje się, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust. 4 ustawy CIT).

W świetle powołanych regulacji, spełnienie powyższych założeń – tj. gdy zarówno część wydzielona, jak i majątek pozostający w spółce stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a przeprowadzenie podziału jest uzasadnione ekonomicznie – oznacza, że przedstawione w stanie faktycznym procesy restrukturyzacyjne spółek, pozostają zdarzeniem neutralnym podatkowo. Z tego względu, analiza skutków podatkowych zbycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki B Sp. z o.o. powinna sięgać okoliczności wniesienia wkładów do Spółki E SPA Sp. z o.o. (należy ustalić, jaka część wartości wniesionych do – Spółki E SPA Sp. z o.o. wkładów przypada na zbywane udziały w Spółce B Sp. z o.o.).

W tym miejscu według Wnioskodawcy należy zwrócić uwagę na regulacje w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów spółki przejmującej. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy CIT do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6. Wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. lk – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z pkt 8 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W odniesieniu do udziałów obejmowanych za wkład pieniężny zastosowanie ma przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT, zgodnie z którym wydatki na objęcie lub nabycie udziałów w spółce nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów. Stanowią one jednak koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny koszt uzyskania przyćhodów – stosownie do art. 15 ust. lk ustawy CIT – ustala się w wysokości:

 1. nominalnej wartości objętych udziałów (akcji), wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje), wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
 2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Wnioskodawca objął za gotówkę udziały w spółce E SPA Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej zł. Następnie, w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa Z , objął udziały o łącznej wartości nominalnej zł.

Należy zauważyć, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki E Sp. z o.o. Wnioskodawca rozpoznałaby koszty uzyskania przychodu w wysokości:

 1. – w odniesieniu do udziałów objętych w zamian za wkład pieniężny (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT),
 2. określonej przez wartość składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wynikającej z ewidencji rachunkowej (nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia udziałów) – w odniesieniu do udziałów objętych za aport w postaci zcp.

Wynika to z art. 15 ust. lk pkt 2 ustawy CIT, zgodnie z którym koszty tego rodzaju ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa, wynikającej z ewidencji rachunkowej, określonej na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Jednakże, w przedmiotowym stanie faktycznym nie nastąpiło wprost odpłatne zbycie udziałów, a przejęcie Spółki E SPA Sp. z o.o. przez Spółkę E Sp. z o.o. W zamian za udziały posiadane w przejętej Spółce, Wnioskodawca otrzymał udziały Spółki przejmującej. Z uwagi na treść art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy CIT zdarzenie to nie skutkowało powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy.

W przypadku zbycia udziałów Spółki E , należałoby ustalić koszt uzyskania przychodu, który odpowiadałby określonemu wyżej kosztowi uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki E SPA Sp. z o.o. (aby uzyskać udziały w Spółce E , Wnioskodawca poniósł wydatki w postaci środków pieniężnych w wysokości zł oraz wartości wniesionej ZCP). Ze Spółki E wydzielona została zorganizowana część przedsiębiorstwa, którą przejęła Spółka B . Skutkiem tego, część udziałów Wnioskodawcy została „konwertowana” na udziały w Spółce B. W analogiczny sposób dokonano następnie wydzielenia ZCP ze Spółki B , w wyniku czego część udziałów niejako „powróciła” do Spółki E .

W celu określenia jaka część wydatków Wnioskodawcy przypada na nabycie udziałów Spółki B należy określić (przy uwzględnieniu parytetu wymiany) ilość udziałów Wnioskodawcy unicestwianych w związku z podziałem Spółki E . Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy CIT wydatki poniesione przez wspólnika spółki dzielonej na objęcie udziałów stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej. Wysokość tego wydatku – ustalana z uwzględnieniem przepisów art. 15 ust. lk pkt 2 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy – jest kosztem podatkowym, w takiej proporcji w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów przed podziałem. Pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie.

W przedmiotowym stanie faktycznym należy dodatkowo uwzględnić podział Spółki B . Tym samym, określony (w przedstawiony wyżej sposób) koszt zbycia udziałów Spółki B , należy pomniejszyć proporcjonalnie, uwzględniając ilość udziałów przypadających na wydzieloną część przedsiębiorstwa (Dział Utrzymania Zieleni) przejętą przez Spółkę E .

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, wskazany przez Wnioskodawcę sposób (metoda/zasady) ustalania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów objętych częściowo za wkład pieniężny, a częściowo za wkład niepieniężny – w świetle przepisów art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT oraz art. 15 ust. lk pkt 2 ustawy CIT – jest prawidłowy.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, celem ustalenia wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów, należy przyjąć, że w pierwszej kolejności zbywane są udziały objęte najwcześniej (to jest zastosowanie znajduje metoda FIFO).

W związku z zagadnieniem zbywania udziałów objętych częściowo za gotówkę, częściowo za aport, należałoby zwrócić uwagę na kwestię kolejności zbywanych udziałów. W tym zakresie wskazać należy dwie metody:

 1. FIFO – w pierwszej kolejności zbywane są udziały objęte wcześniej. W tym wypadku oznaczałoby to, że w pierwszej kolejności zbywane są udziały objęte za wkład pieniężny, a w dalszej kolejności udziały objęte w zamian za wkład niepieniężny.
 2. Proporcjonalna – zbywana jest część udziałów objętych za wkład pieniężny oraz część udziałów objętych za wkład niepieniężny. Części zbywanych udziałów określone są w proporcji, w. jakiej pozostaje część udziałów zbywanych do udziałów posiadanych przed zbyciem.

Wybór metody może nie mieć większego znaczenia ekonomicznego w sytuacji, gdy koszt udziałów objętych za gotówkę i koszt udziałów objętych za wkład niepieniężny jest taki sam. W odmiennym przypadku różnica w kosztach ustalonych przy zastosowaniu obu metod może być istotna. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazują, którą z powyższych metod należy stosować.

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawa PIT) funkcjonuje przepis art. 24 ust. 10 stanowiący, że „jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych”. Jednakże przepis – mimo iż można by uznać go za wskazówkę – nie wywołuje skutków na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Podobnie, odnoszący się do jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych art. 30a ust. 3 ustawy PIT, „jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych albo wykupywanych lub w inny sposób unicestwianych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to tytuły uczestnictwa począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego”.

Należy także zdaniem Wnioskodawcy, wskazać na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wyrażone w interpretacji z dnia 5 maja 2011 r., sygn. IPPB3/423-164/11-2/AG: „Ustawa CIT nie wskazuje, w jaki sposób należy ustalić wysokość kosztów podatkowych, jeżeli identyczne aktywa finansowe były nabywane po różnych cenach (wartościach) i nie jest możliwa identyfikacja, które konkretnie udziały lub papiery wartościowe są odpłatnie zbywane w ramach danej transakcji. Posiłkując się art. 9 ust. 1 ustawy CIT, który nakazuje prowadzenie ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami (przede wszystkim z ustawą o rachunkowości), należy uznać, że w takim przypadku G. może ustalić koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia takich samych udziałów lub papierów wartościowych (stanowiących jej finansowe aktywa obrotowe albo finansowe aktywa trwałe) stosując jedną z metod wymienionych w art: 34 ust. 4 pkt 3 ustawy o rachunkowości (metodą, średniej ważonej albo metoda FIFO albo metoda LIFO). Warunkiem jest tu, że metoda taka będzie stosowana niezmiennie w całym roku podatkowym”.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, celem ustalenia wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów, naieży przyjąć, że w pierwszej kolejności zbywane są udziały objęte najwcześniej (to jest zastosowanie znajduje metoda FIFO).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się przy tym, że w toku wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego Organ nie dokonuje oceny przedstawionych przez Wnioskodawcę przykładów i wyliczeń oraz nie odnosi się do podanych przez Wnioskodawcę kwot. Procedura wydawania przez organ podatkowy interpretacji indywidualnej w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) nie upoważnia do przeprowadzania postępowania dowodowego, w związku z czym na tym etapie organ podatkowy jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.